Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

NHIỆM KỲ II (2001-2005)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ II bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 33 đồng chí, trong nhiệm kỳ có 03 đ/c được điều động về Thành phố và 01 đ/c nghỉ hưu. Ban Chấp hành được bổ sung 02 đ/c, hiện nay có 31 đ/c, trong đó có 10 đ/c là Ủy viên Ban Thường vụ. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả tốt, tuy nhiên cũng còn một số tồn tại thiếu sót như trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận đã nêu. Trong báo cáo này, Ban Chấp hành kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên; về phương pháp chỉ đạo, điều hành; về đạo đức lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ.

I. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN:

Theo chương trình làm việc được BCH Đảng bộ xác định đầu nhiệm kỳ, quán triệt các chỉ đạo của cấp trên, trong nhiệm kỳ II, Ban chấp hành đã tiến hành 25 hội nghị định kỳ và bất thường để đánh giá tình hình, ra Nghị quyết lãnh đạo hàng năm, 6 tháng, quí và các chuyên đề. Ban Thường vụ cũng đã tổ chức hơn 50 hội nghị kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Chương trình, Kế hoạch tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trong toàn Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ (2001 – 2005) Quận ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện 22 Thông tri; 3 Nghị quyết chuyên đề; 11 chương trình hành động trên các lĩnh vực.

1/ Về phát triển kinh tế và quản lý ngân sách:

— Ưu điểm: Quán triệt quan điểm tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với ổn định chính trị xã hội. Ban Chấp hành đã xây dựng các chương trình hành động để thúc đẩy kinh tế phát triển, nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại dịch vụ, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn; thực hiện cải tiến thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh. Kết quả tăng trưởng các ngành kinh tế khá cao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ bản phù hợp với tiến trình đô thị hóa. Cơ cấu đầu tư xã hội tập trung nhiều cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Thu ngân sách đều vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước; chi ngân sách ưu tiên cho đầu tư phát triển, tiết kiệm tránh lãng phí.

— Hạn chế: Giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế chưa cụ thể; một số chủ trương, chương trình thực hiện chậm, thiếu sự phối hợp đồng bộ nhưng chỉ đạo khắc phục chưa quyết liệt dẫn đến kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành còn lúng túng; tổ chức kinh tế tập thể theo mô hình mới chuyển động chậm; chậm xây dựng các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ…

2/ Về quản lý và phát triển đô thị:

— Ưu điểm: Ban Chấp hành đã ban hành các chương trình, chỉ thị, thông tri về qui hoạch, quản lý qui hoạch, sử dụng đất có nguồn gốc công, về quản lý trật tự đô thị. Đã tập trung chỉ đạo điều chỉnh qui hoạch tổng thể, qui hoạch chi tiết từng ngành, từng lĩnh vực. Đến nay qui hoạch tổng thể của quận và một số qui hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt và thông qua, qui hoạch chi tiết sử dụng đất 1/2000 ở 10 phường đang chờ thẩm định. Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật được quan tâm, nhiều công trình giao thông do Trung ương và Thành phố đầu tư được quận tích cực phối hợp thực hiện và đưa vào sử dụng. Quận cũng đẩy mạnh phân cấp cho phường quản lý và thực hiện xã hội hóa đường giao thông, chiếu sáng, phòng chống lụt bão… đạt được nhiều kết quả.

— Hạn chế: Lãnh chỉ đạo chưa kiên quyết dẫn đến tình trạng chậm điều chỉnh những qui hoạch chủ quan không sát thực tế, đầu tư phát triển đô thị chưa đáp ứng kịp đòi hỏi của quá trình đô thị hóa, đầu tư không đồng bộ, còn để xảy ra ngập úng, xây dựng không theo qui hoạch; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư chưa đồng bộ, một số công trình trọng điểm chậm triển khai hoặc chưa xác định được địa chỉ cụ thể (nhựa hoá đường giao thông, hệ thống tiêu thoát nước), chưa chủ động xây dựng quỹ nhà đất phục vụ tái định cư.

3/ Xây dựng văn hóa xã hội:

— Ưu điểm: Lãnh đạo đạt hiệu quả công tác xã hội hóa các lĩnh vực về giáo dục, văn hóa, thể thao. Các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa – xã hội đều vượt cao như: công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề; chăm sóc sức khỏe nhân dân… sớm xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả việc nâng mức thu nhập của hộ nghèo, không thụ động chờ Thành phố hướng dẫn. Hoạt động văn hóa TDTT có chiều hướng phát triển tốt, có chú ý qui hoạch phát triển ngành, tăng cường quản lý các loại hình dịch vụ văn hóa và lãnh đạo nâng chất hoạt động các Ban chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hóa. Có kế hoạch đầu tư các môn thể thao mũi nhọn nên thành tích có nhiều tiến bộ. Quận đã hoàn thành phổ cập bậc trung học cơ sở, cơ bản hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THPT. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động trên lĩnh vực này được đầu tư và đưa vào sử dụng khá nhiều, đạt hiệu quả cao.

— Hạn chế: Đầu tư xây dựng trường lớp theo qui hoạch chưa kịp thời, chất lượng hoạt động của ngành y tế chưa tốt. Cơ sở vật chất phục vụ cho văn hóa thể thao dù có cố gắng nhưng vẫn còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

4/ Ổn định chính trị và công tác quốc phòng – an ninh:

— Ưu điểm: Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và Chương trình hành động của Thành ủy về quốc phòng an ninh. Quận ủy đã ban hành Nghị quyết và xây dựng kế hoạch về quốc phòng an ninh hàng năm, triển khai tận cơ sở. Từ đó ý thức cảnh giác cách mạng và nhận thức tầm quan trọng về nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ quận được nâng cao trong cán bộ công chức và nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Trong đó phạm pháp hình sự hàng năm được kéo giảm. Các vụ trọng án được điều tra khám phá 100%. Nhiệm vụ Quân sự địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu: giao quân đạt 100% chỉ tiêu số lượng và vượt chỉ tiêu đảng viên trong độ tuổi NVQS nhập ngũ. Điều động, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên đạt 100% quân số. Công tác tuyên truyền phổ biến và thực thi bảo vệ pháp luật được từng bước nâng cao.

— Hạn chế: Chỉ đạo về giải quyết khiếu kiện của nhân dân còn lúng túng, còn để xảy ra khiếu kiện đông người, chậm chỉ đạo sự phối hợp các ngành trong khối nội chính có những giải pháp đồng bộ trong đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nên tội phạm hình sự, ma túy vẫn còn phức tạp, trọng án còn xảy ra.

5/ Về xây dựng hệ thống chính trị:

— Ưu điểm: Quán triệt Nghị quyết TW5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng hệ thống chính trị, Quận ủy tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt trong cán bộ đảng viên về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đảng mà tập trung nhất là học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo rà soát lại tổ chức bộ máy, tăng cường đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Quan tâm chỉ đạo xây dựng giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên.

Hàng năm đều tiến hành kiểm điểm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân là cán bộ lãnh đạo hai cấp, gắn với đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ. Thường xuyên điều chỉnh bổ sung qui hoạch cán bộ diện Thành ủy và Quận ủy quản lý. Xây dựng kế hoạch và đưa đi đào tạo, đào tạo lại cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu từng bước chuẩn hóa cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ thực hiện khá tích cực, đã luân chuyển, bố trí sắp xếp, đề bạt, điều động nhiều cán bộ chủ chốt quận, phường đáp ứng yêu cầu công việc và bầu cử HĐND, UBND 2 cấp và qua đó để cán bộ có điều kiện rèn luyện, bổ sung kiến thức.

Quận ủy cũng rất quan tâm đến việc kiểm tra, phát hiện, xử lý những vụ việc tiêu cực, những vấn đề bức xúc của nhân dân theo Nghị quyết Trung ương 6 (2). Trong đó tập trung kiểm tra những vụ việc nổi cộm mà nội bộ và quần chúng quan tâm. Qua kiểm tra đã chỉ đạo chấn chỉnh lại về tổ chức bộ máy và công tác giáo dục tư tưởng như: chấn chỉnh bộ phận quản lý đô thị, xây dựng tác phong của cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, chấn chỉnh lại công tác cải cách hành chính. Những người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị có liên quan sai phạm đều được kiểm điểm nghiêm túc và có những trường hợp phải xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo khá tập trung công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và kiên quyết chỉ đạo kiểm tra, thanh tra làm rõ những nơi có vấn đề sai phạm, xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm. Nhìn chung, nhiệm vụ kiểm tra cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và công tác nhận giải quyết đơn thư tố cáo luôn được Quận ủy và các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng, xem xét giải quyết.

— Hạn chế: Ban Chấp hành chưa có giải pháp hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; chậm củng cố kiện toàn, nâng chất bộ máy một số phòng ban, nhất là phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng. Chưa tạo điều kiện tốt cho Mặt trận và các Đoàn thể hoạt động.

Ban Chấp hành chưa tập trung cho công tác đào tạo cán bộ sau qui hoạch. Đội ngũ cán bộ trong qui hoạch có độ tuổi khá cao, tuổi cán bộ đương chức và tuổi cán bộ qui hoạch hơn kém không nhiều. Số cán bộ trẻ được bố trí theo qui hoạch còn ít. Công tác luân chuyển, sắp xếp cán bộ có những trường hợp thiếu cương quyết, còn chấp vá.

Chưa tập trung lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chưa phát huy được sự giám sát và phản biện của mặt trận, đoàn thể và quần chúng nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đấu tranh ngăn ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng chỉnh đốn Đảng.

II. VỀ PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

— Ưu điểm: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng và triển khai Quy chế làm việc trong suốt nhiệm kỳ, quy chế được tuân thủ khá tốt. Luôn chú trọng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ, từ đó làm cơ sở cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Về lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo, có chú ý cải tiến nâng cao chất lượng các hội nghị, chất lượng các văn bản chỉ đạo. Ngoài những hội nghị định kỳ, chú trọng công tác giao ban, hội nghị chuyên đề, hội ý để bàn, cho chủ trương giải quyết những công việc đột xuất, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ đã coi trọng việc lãnh đạo tổ chức thực hiện, xây dựng nề nếp làm việc, kiểm tra thực hiện Nghị quyết theo quy chế. Hàng năm, có kiểm tra và phân công các Ban Đảng kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết ở cơ sở. Trong từng thời gian Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy cũng tổ chức các nhóm công tác làm việc với Đảng ủy, UBND phường để giải quyết những vấn đề cụ thể từng phường, dành thời gian đi kiểm tra và chỉ đạo tận cơ sở về thực hiện các nhiệm vụ.

Phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo các qui chế, qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được chấp hành.

Chế độ tự phê bình và phê bình được Ban Thường vụ, các cấp ủy Đảng, các ngành thực hiện nghiêm túc, đúng qui định. Tính dân chủ trong Ban Chấp hành, trong Ban Thường vụ được phát huy, tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ là thẳng thắn, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật để phân tích, đánh giá, tìm ra nguyên nhân giải pháp phát huy ưu điểm; sửa chữa, khắc phục thiếu sót. Chính nhờ vậy mà sự đoàn kết, thống nhất được nâng lên.

— Hạn chế thiếu sót: Công tác lãnh đạo kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, của Ban Thường vụ đôi lúc chưa thường xuyên, thiếu triệt để nên có một số chủ trương, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chậm được thực hiện hoặc thực hiện “không đến nơi đến chốn”. Có biểu hiện kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy chưa thật nghiêm túc, tính tự giác chưa cao, xác định trách nhiệm thiếu rõ ràng. Trong quản lý cán bộ còn thiếu chặt chẽ, chưa kiên quyết, nghiêm khắc trong xử lý cán bộ sai phạm; chưa kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm qua sai phạm nên có sai phạm lặp đi lặp lại tại một đơn vị nhiều lần. Bố trí cán bộ có trường hợp chưa chính xác nhưng chậm điều chỉnh.

Chế độ thông tin, báo cáo trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy có lúc chưa kịp thời, một số đồng chí thiếu thông tin, nhận thông tin chậm nên trong lãnh đạo và chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nhạy cảm (Gò Đệ, Đài phát sóng phát thanh Quán Tre, dự án nhà vườn An Phú Đông...) còn bị động; chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy về các khó khăn phát sinh. Những mặt yếu này, vừa qua có chấn chỉnh một bước nhưng chưa thật triệt để, phần nào làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội về những vấn đề quan trọng, về những nhiệm vụ trọng tâm chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; những vấn đề bức xúc nổi lên thiếu kiên trì giải quyết đến nơi đến chốn. Nghị quyết, qui chế, chương trình, kế hoạch đề ra có mặt chưa sát thực tế, chưa đầy đủ nên khi có các phát sinh thì lúng túng trong giải quyết.

Thời gian hội họp và Hội nghị của Ban Thường vụ vẫn còn nhiều và vẫn còn tình trạng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ vắng mặt không lý do hoặc xin vắng do bận việc riêng, đi họp trễ giờ; trong một số cuộc họp, chưa đầu tư nghiên cứu kỹ nên chất lượng tham gia ý kiến đóng góp còn thấp.

III. VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG:

— Ưu điểm: Gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa IX), Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động, giáo dục cán bộ đảng viên nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tính tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đặt trọng tâm là thực hiện “3 xây, 3 chống” theo Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy và Quy định 19-QĐ/TU của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm và chuyên đề đoàn kết nội bộ. Qua thực hiện, tinh thần, thái độ quan điểm phục vụ nhân dân của CBCC có một số chuyển biến tích cực. Phần lớn cán bộ đảng viên nêu cao tính tự giác, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm việc có trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Riêng đối với các đồng chí Quận ủy viên hầu hết chú trọng giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gương mẫu, sống giản dị, lành mạnh, toàn tâm toàn ý lo công việc chung, có ý thức giáo dục gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thẳng thắn, mạnh dạn trong góp ý nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thực hành tiết kiệm, không tham ô, lãng phí.

— Hạn chế : Ban Chấp hành chưa có biện pháp hiệu quả phát huy vai trò của HĐND, của đoàn thể và nhân dân đối với việc kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền, nhất là trong phát hiện, đấu tranh phòng ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Trong quản lý cán bộ Ban Thường vụ có lúc chưa kiên quyết trong xử lý cán bộ có hành vi sai trái, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ có dư luận tiêu cực nhưng việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý chậm.

Trong quản lý cán bộ đảng viên có lúc cũng chưa được chặt chẽ, nhất là về mối quan hệ xã hội của cán bộ đảng viên. Một số đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không chấp hành nghiêm các qui định của đảng và Nhà nước, dẫn đến sai phạm, phải bị kỷ luật (trong nhiệm kỳ có 8 Quận ủy viên bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo). Trong đấu tranh xây dựng nội bộ có lúc thiếu kiên quyết, thiếu tinh thần xây dựng và tính thuyết phục, xử lý sai phạm chưa thật nghiêm khắc, ít có tính răn đe, giáo dục. Đây là trách nhiệm của Ban Chấp hành mà trước hết là của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy.

Chưa kịp thời sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Quy định 19-QĐ/TW. Việc xây dựng tiêu chuẩn cụ thể về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức còn lúng túng, nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể cho từng loại hình.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ quận với tinh thần đoàn kết và nỗ lực cao đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng còn những thiếu sót hạn chế, Ban Chấp hành nghiêm túc nhận khuyết điểm. Đây sẽ là kinh nghiệm thực tiễn quý báu để Ban Chấp hành nhiệm kỳ III lưu ý đúc kết, rút kinh nghiệm để không ngừng xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh.

Thông báo