Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 nhiệm kỳ I

Đại hội Đại biểu Quận Đảng bộ lần thứ I vào cuối tháng 02/1998 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 33 đồng chí. Trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quận lần II đã đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua. Vì vậy, trong báo cáo này, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy tập trung kiểm điểm 2 nội dung chính như: Kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của cấp trên; Kiểm điểm về phong cách điều hành lãnh đạo trong thực hiện quy chế làm việc của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy.

I. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NHẤT VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CẤP TRÊN

1. Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Quận:

a) Ưu điểm:

Với đặc điểm của một Quận mới có tốc độ đô thị hóa nhanh, BCH Đảng bộ Quận xác định tập trung lãnh đạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư quy hoạch để phát triển hạ tầng kỹ thuật, chăm lo phát triển nguồn nhân lực là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nguồn lực để thực hiện những vấn đề nêu trên chính là tính năng động trong phát huy tiềm năng, nội lực, tiếp tục phát huy chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh” (Tháng 10/1997). Xuyên suốt trong quá trình điều hành lãnh đạo, Quận ủy luôn vận dụng nhuần nhuyễn các quan điểm: Tăng trưởng kinh tế gắn với sự phát triển các vấn để xã hội, an ninh quốc phòng; Quan điểm xây là chính trong các chương trình phòng chống tội phạm và phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm lo xóa đói giảm nghèo với ưu tiên đầu tư các công trình văn hóa phúc lợi xã hội cho nhân dân. Tư tưởng đó được biểu hiện qua một số Nghị quyết chuyên đề cụ thể như:

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Từ Nghị quyết này, Quận có nâng cao được ý thức tiết kiệm để đầu tư phát triển, biết phát huy nội lực, biết xác định lợi thế về tiềm năng đất đai, vị trí địa lý và các thế mạnh khác, cải tiến thủ tục hành chính, thực hiện quy chế kiểm tra, tổ chức tư vấn quy hoạch… nhằm tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt tiên tiến, đậm đà bảc sắc dân tộc”. Kế đó là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20/TU của Thành ủy về việc phát triển thể dục, thể thao. Những khởi sắc rõ nét sau các Nghị quyết này là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các khu phố văn hóa, các giá trị về truyền thống đạo đức được phát huy gắn với những yêu cầu nội dung văn minh đô thị qua chương trình xây dựng khu phố văn hóa.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng” gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình, phê bình trong Đảng. Bước đầu, đã tạo được sự chuyển biến trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và phong cách của cán bộ Đảng viên, nhất là lực lượng ở các tổ chức cơ sở Đảng.

Ngoài ra, Quận ủy có đầu tư chỉ đạo các chuyên đề về xóa đói giảm nghèo, an ninh quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo các đợt diễn tập phòng thủ và nổi bật là tập trung lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục đào tạo bằng chủ trương xã hội hóa, làm cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của Quận trở thành phong trào chung của các hệ thống chính trị và nhân dân.

Nhìn lại những thành tựu trong 4 năm qua như báo cáo chính trị đã nêu, chứng tỏ rằng các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình nội dung trên là phù hợp, tạo được những tiền đề, những nhân tố tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Quận phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của dân có cải thiện hơn, số hộ đói không còn, số hộ nghèo đã giảm. Cũng từ đó, cho thấy rằng việc chấp hành các Nghị quyết của Đảng cấp trên một cách nghiêm túc và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế Quận 12 là cơ sở để Quận ủy lãnh đạo đạt kết quả trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

b) Khuyết điểm:

Bên cạnh những thành tựu đạt được, BCH Đảng bộ cũng còn những tồn tại yếu kém trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng như sau:

- Một số vấn đề có chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa tốt, điều hành quản lý chưa chặt chẽ, khó khăn vướng mắc kéo dài chậm kiểm tra giải quyết. Đó là chủ trương về phân lô hộ lẻ, về trật tự xây dựng, về phòng chống ma túy, mại dâm, về nhà ở cho CB-CC khó khăn, chương trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc đầu tư cầu, đường. Bên cạnh nguyên nhân khách quan về cơ chế chính sách, quy định pháp luật chưa đủ thì nguyên nhân chính là năng lực của cán bộ thừa hành nhiệm vụ còn hạn chế, chưa nhạy bén năng động tìm giải pháp để tham mưu lãnh đạo tập trung, dồn sức thực hiện.

- Có những vấn đề mang tính bức xúc nhưng BCH đánh giá không hết những khó khăn, phức tạp để giải quyết tốt như: Tình trạng tranh chấp khiếu kiện kéo dài, thực hiện đền bù giải tỏa các dự án lớn. Nếu như BCH đưa ra được chủ trương, quy trình tổ chức thực hiện chặt chẽ, lãnh đạo tư tưởng thống nhất thì những tồn bại phức tạp có thể xảy ra nhưng ít, giải quyết hậu quả đỡ tốn nhiều công sức hơn.

 - Có loại vấn đề biết nhưng chậm được đưa ra thảo luận để tìm biện pháp thích hợp hoặc đi đến thống nhất cao để tập trung lãnh đạo giải quyết dẫn đến tư tưởng chưa thống nhất kết quả thực hiện không cao như: tình hình hoạt động của Cty Dịch vụ Du lịch Đông Hưng, tình hình quản lý sử dụng đất công, tình hình nhũng nhiễu tiêu cực của một số ít cán bộ, công chức.

Những tồn tại khuyết điểm đó thuộc trách nhiệm điều hành lãnh đạo của BCH, nhưng trước tiên thuộc về Ban Thường vụ Quận ủy.

2. Đối với Ban Thường vụ Quận ủy:

a) Ưu điểm:

Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết và chương trình hành động của Quận ủy, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo điều hành, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đúng trọng tâm, trọng điểm theo từng thời gian cụ thể. Hàng tuần, Ban Thường vụ Quận ủy đều họp để bàn bạc trao đổi và thống nhất các chủ trương trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết tháng, quý, năm. Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy cũng có một số cuộc họp đột xuất để tập trung giải quyết những vần đề mang tính bức xúc (đền bù giải tỏa, tình trạng ngập lụt, khiếu kiện của dân…). Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 09 chương trình hành động, 28 thông tri, 151 thông báo và nhiều văn bản khác trong chỉ đạo điều hành.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Đảng được Ban Thường vụ quan tâm. Đối với các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các chương trình hành động của Quận ủy được tổ chức quán triệt đến tận Đảng viên. Các ủy viên Thường vụ được phân công theo dõi địa bàn cơ sở đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hướng dẫn và giúp cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Trong phát triển kinh tế, Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế hộ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung thực hiện khá tốt công tác quy hoạch ở 10 phường, họp mặt các doanh nghiệp để nghe và tháo gỡ khó khăn; Thông qua các hội nghị thông tin, các hoạt động tư vấn để giúp nhân dân làm ăn được thuận lợi.

Ban Thường vụ thường xuyên chỉ đạo công tác an ninh – quốc phòng. Hàng năm, Ban Thường vụ đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề về an ninh quốc phòng triển khai thực hiện tận cơ sở; Hàng quý đều họp các ngành khối nội chính đánh giá tình hình và bàn hướng hoạt động tới. Công tác diễn tập phòng thủ được chỉ đạo tập trung và đạt chất lượng tốt, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

Quan tâm, xây dựng và phát triển phong trào quần chúng, chỉ đạo chặt chẽ công tác vận động quần chúng. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ đã tham mưu BCH ra Nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, làm việc với các Đảng ủy phường để bàn biện pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. Chính quyền tham mưu khá tốt cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiều chủ trương hợp lòng dân như thay đổi và bỏ các quy hoạch kéo dài không khả thi, xóa nhà mái lá. Phát huy tốt quy chế dân chủ với nhiều cách làm và hình thức tổ chức phong phú được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác chính trị tư tưởng được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo. Trên cơ sở xác định vai trò, nhiệm vụ xây dựng Quận mới, Ban Thường vụ đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã giúp BCH lãnh đạo toàn Đảng bộ xác định tư tưởng vượt khó khăn, phấn đấu vươn lên từng bước sánh kịp cùng các Quận, Huyện bạn.

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo hoàn thành tốt Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở; Tiến hành xong công tác quy hoạch cán bộ diện Thành ủy quản lý và cán bộ thuộc diện Quận quản lý. Quan tâm đầu tư cho công tác cán bộ, trong 3 năm qua Quận đã cử 2.767 lượt cán bộ thuộc khối Đảng, chính quyền, đoàn thể dự học các lớp Đại học Chính trị, Đại học Luật, Cao cấp và Trung học Chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ…

Công tác kiểm tra Đảng có nhiều cố gắng, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra đơn thư tố cáo, xử lý thi hành kỷ luật Đảng viên đuợc thực hiện chặt chẽ, công minh, kịp thời và đảm bảo quy trình.

b) Khuyết điểm:

Ban Thường vụ Quận ủy chưa tập trung lãnh đạo để phát huy tốt hơn tiềm năng phát triển kinh tế nên vốn đầu tư tuy ở mức trên 500 tỷ nhưng chưa phải tối đa, việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp còn hạn chế, đầu tư cho nông nghiệp gắn theo kinh tế thị trường còn lúng túng. Kinh tế Quận cơ bản ổn định nhưng kinh tế quốc doanh và HTX vẫn chưa có điều kiện để phát huy đẩy mạnh. Việc lãnh đạo chuyển hướng hoạt động của Công ty Đông Hưng thực hiện chậm. Kinh tế tăng trưởng khá, nhưng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế (hậu kiểm) còn phải đầu tư nhiều hơn. Một số công trình trong chỉ tiêu nhiệm kỳ Thường vụ Quận ủy chưa lãnh đạo thực hiện được như Trung tâm Y tế, chợ trung tâm…

Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo chưa sâu sát, chưa đánh giá đúng mức, còn bị đọng về giải pháp nên tình hình quản lý về trật tự xây dựng chưa tốt; Phòng và chống tệ nạn xã hội, nhất là phòng chống tệ nạn ma túy hiệu quả chưa cao, giữa chống và xây trên lĩnh vực văn hóa còn khoảng cách; Chăm lo nhà ở cho CBCC chưa thực hiện được theo Nghị quyết Đại hội. Ban Thường vụ Quận ủy còn lúng túng trong chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực dạy nghề và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tình hình dân nhập cư ngày càng đông kéo theo hàng loạt vấn đề về xã hội cần giải quyết như học hành, chữa bệnh, việc làm… nhưng chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy chưa đáp ứng ngang tầm.

Trong công tác vận động quần chúng, Ban Thường vụ chưa có giải pháp để cán bộ Đảng viên cùng quan tâm và làm tốt công tác vận động quần chúng. Xây dựng lực lượng nòng cốt chưa mạnh về chất dù có phát triển về số lượng. Một số đông quần chúng sự giác ngộ về chính trị còn hạn chế, công tác nắm quần chúng có lúc có nơi chưa chặt, nhất là đồng bào có đạo.

Trong công tác xây dựng Đảng, có những vấn đề bức xúc liên quan đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ Đảng viên và nhân dân chưa được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm giải quyết đúng mức (vấn đề quy hoạch, giải tỏa đền bù, hợp thức hóa nhà ở, đất ở, dân tạm trú, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, công tác cán bộ, kiểm tra thực hiện Nghị quyết…); Chưa có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi bộ khu phố. Công tác Đảng ở cơ sở chưa đồng đều, có nơi còn yếu (cả công tác tuyên huấn, kiểm tra, Đảng vụ…). Tồn tại này thuộc về trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy mà cụ thể là của Thường trực Quận ủy và Trưởng các Ban Đảng.

II. KIỂM ĐIỂM VỀ PHONG CÁCH ĐIỀU HÀNH LÃNH ĐẠO

1. Ưu điểm:

- BCH đã xây dựng quy chế làm việc ngay từ đầu nhiệm kỳ và về cơ bản tuân thủ khá tốt quy chế. Chế độ sinh hoạt được duy trì đều đặn. Tỷ lệ có mặt đạt từ 80% trở lên, có nhiều đồng chí nghiên cứu rất kỹ quy chế và hoạt động theo quy chế.

Nguyên tắc tập trung dân chủ từng lúc, từng nơi được thực hiện khá tốt. Những vấn đề lớn đều được báo cáo và bàn bạc trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để thống nhất thực hiện. Dân chủ được tôn trọng, trí tuệ tập thể được phát huy, tìm được cách giải quyết tối ưu đem lại hiệu quả thiết thực. Vai trò cá nhân luôn được đề cao, từng thành viên trong BCH mà rõ nét nhất là trong Ban Thường vụ có nâng lên, có chuyển biến tích cực để đóng góp vào sự lãnh đạo chung.

Trong mối quan hệ với các đoàn thể, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ duy trì đều đặn chế độ làm việc  theo quy chế. Trong đó, lãnh đạo tốt mối quan hệ giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, thể hiện sự tôn trọng thực sự, tạo điều kiện về vật chất tinh thần để MTTQ và đoàn thể hoạt động. Có đầu tư và tìm ra cách làm thiết thực trong việc thực hiện và phát huy cơ chế dân chủ theo Chỉ thị 30/BCT. Từ đó, góp phần khơi dậy các phong trào và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể (được ngành dọc đánh giá đạt khá và xuất sắc). Nhiệm kỳ qua, BCH và Ban Thường vụ Quận ủy đã ra các Nghị quyết, chỉ thị, thông tri lãnh đạo công tác đoàn thể trong từng lĩnh vực cụ thể.

Sự lãnh đạo của BCH đối với cơ quan Nhà nước cũng đảm bảo được nề nếp theo chế độ quy định. Bí thư Quận ủy là Chủ tịch HĐND, hai ban chuyên trách (kinh tế - xã hội và pháp chế) do 2 Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách tạo điều kiện thuận lợi để Đảng lãnh đạo chính quyền toàn diện sâu sát hơn. Một số vấn đề phức tạp, khó khăn được đưa bàn bạc dân chủ cùng thực hiện, tuy chưa thật sự đầy đủ nhưng không có tình trạng buông lỏng, chủ quan chỉ dừng lại ở việc ra Nghị quyết.

Công tác kiểm tra được BCH quan tâm chú trọng, nhất là kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn tố cáo. Các ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy được phân công phụ trách địa bàn đều tích cực đi cơ sở, Thường trực Ủy ban cũng thường xuyên làm việc với cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn từ cơ sở nhằm thực hiện tốt Nghị quyết, nhiệm vụ hàng năm. Ngoài ra, đối với các chủ trương lớn, các vấn đề bức xúc có kiểm tra đột xuất để cùng tập trung thống nhất thực hiện.

Đánh giá chung, phong cách điều hành lãnh đạo của BCH, Ban Thường vụ có đổi mới, đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc ngày càng cao, có lúc dồn dập, giải quyết được một số áp lực mới phát sinh.

2. Khuyết điểm:

Tuy có quy chế làm việc, nhưng trong quá trình lãnh đạo có lúc quy chế chưa được tuân thủ đầy đủ. Một số vấn đề phát sinh mới chậm được phát hiện giải quyết để bổ sung hoặc ban hành quy chế cụ thể như quy chế về tổ chức cán bộ, phạm vi mức độ báo cáo xin chủ trương các dự án đầu tư, những vấn đề mới phát sinh mà nội dung quy chế chưa đề cập.

Dù có cố gắng trong đổi mới phong cách điều hành lãnh đạo, nhưng có lúc do công việc dồn dập nên việc chỉ đạo điều hành của BCH, Ban Thường vụ còn mang tính dàn trải, thiếu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả mang lại chưa cao. Cá biệt sự lãnh đạo điều hành của Ban Thường vụ ở một số trường hợp cụ thể thiếu nhất quán về quan điểm và nguyên tắc dẫn đến còn khoảng cách giữa Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.

Chưa có nội dung phương pháp thích hợp để giữ nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và từng thành viên.

Một số chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề tuy có triển khai quán triệt chặt chẽ nhưng chưa được quan tâm theo dõi và sơ, tổng kết kịp thời. Chưa quan tâm cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của BCH, Ban Thường vụ thiếu thông tin cho BCH một số nội dung quan trọng để có cơ sở biểu quyết đúng đắn hoặc tuyên truyền giải thích khi có dư luận. Chế độ đi cơ sở ngoại trừ số ủy viên Thường vụ Quận ủy được phân công trực tiếp, một số Quận ủy viên ít đi cơ sở, ít tiếp xúc với dân hoặc chưa quan tâm đến những vấn đề bức xúc của cơ sở, của nhân dân. Cũng có Quận ủy viên ý thức trách nhiệm chưa cao, vắng họp BCH không lý do và cũng có đồng chí do sức khỏe kém nên không phát huy được vai trò Quận ủy viên để cùng BCH tham gia lãnh đạo chung.

Chế độ làm việc của BCH, Ban Thường vụ đôi lúc chưa chặt, thiếu kiên quyết, có những vụ việc sai trái của cán bộ Đảng viên chưa được xem xét giải quyết kịp thời đến nơi đến chốn, phát sinh nhiều phức tạp về vấn đề nội bộ. Tình trạng khiếu nại trong nhân dân còn nhiều, có những vụ việc trong phạm vi thẩm quyền nhưng chậm giải quyết.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Quá trình công tác có sự bất đồng với nhau về nhận thức, quan điểm, nguyên tắc, lề lối giải quyết một số vấn đề trong công tác điều hành; Thiếu tôn trọng với nhau trong Ban Thường vụ Quận ủy. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa thực hiện đúng theo quy chế hoạt động của BCH. Qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung uơng 6 (lần 2) nhìn chung có sự chuyển biến, nhưng chưa giải quyết triệt để về đoàn kết, chưa chuẩn bị được nhân sự nên chậm Đại hội theo quy định.

Theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục kiểm điểm tập thể và cá nhân một cách nghiêm túc trước BCH và sau đó Ban Thường vụ Thành ủy đã xử lý về chế độ trách nhiệm đối với một số đồng chí trong Thường trực Quận ủy, Thường vụ Quận ủy. Qua kiểm điểm lần này và qua xử lý của Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và mỗi cá nhân rất tâm đắc, là bài học nhớ đời, đồng thời có sự chuyển biến thực sự hứa hẹn triển vọng tốt đẹp không bao giờ tái diễn tình trạng trên.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ qua, BCH đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Thành tích lãnh đạo Quận phát triển đi lên trong 3 năm qua do sự lãnh đạo xuyên suốt của BCH đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần I theo từng thời gian cụ thể. Quá trình 3 năm đó, BCH đã không ngừng phấn đấu để nâng cao vai trò lãnh đạo và từng bước trưởng thành. Năm 1999 được Thành phố tặng Cờ thi đua dẫn đầu cụm 5 Quận mới. Đối với những tồn tại, khuyết điểm nêu trên là bài học kinh nghiệm để BCH nhiệm kỳ II cố tránh và tập trung lãnh đạo tốt hơn ./.

                                                             BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 12

Thông báo