Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Báo cáo Kiểm điểm lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy Nhiệm kỳ III (2005-2010)

I. TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Qua 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III trong điều kiện quận có nhiều thuận lợi và khó khăn nhất định. Song nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự hỗ trợ của các sở ban ngành thành phố đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất từ trong Ban chấp hành, Ban thường vụ và của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân đã đạt được những kết quả tốt trên các lĩnh vực, đảm bảo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đảng bộ quận cũng còn tồn tại một số hạn chế như trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận đã nêu. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên; về phương pháp chỉ đạo, điều hành; về đạo đức lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy trong nhiệm kỳ.

1. Về mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu và 5 chương trình, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III          

1.1. Mục tiêu tổng quát 5 năm (2005 – 2010): Đảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ (2005-2010) là “Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở khai thác tốt nhất lợi thế của quận, thu hút đầu tư từ bên ngoài, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết trên địa bàn, đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng nếp sống đô thị trong cộng đồng; bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng địa phương thành quận đô thị, văn minh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng”

1.2. Về các chỉ tiêu chủ yếu

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sang dịch vụ hàng năm từ 20%

- Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 14-16%

- Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ đến trường hàng năm đạt 30%; Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường hàng năm đạt từ 95 -100%; Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông vào cuối năm 2006.

- Xây dựng 01 phường văn hóa; khu phố đạt chuẩn văn hóa được công nhận đúng thực chất đạt 80%; hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa được công nhận đúng thực chất đạt trên 90% vào cuối nhiệm kỳ

- Cơ bản xóa hộ nghèo giai đoạn 2 vào năm 2008; Giải quyết việc làm ổn định từ 6.500 – 7.000 lao động/ năm.

- Đảng viên đủ tư cách đạt 100%; Tổ chức Đảng (cơ sở, bộ phận) đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh 75%, không có tổ chức Đảng yếu kém vào cuối nhiệm kỳ.

- Kết nạp 500 đảng viên mới, trong đó có trên 60% được phát triển từ lực lượng đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh vào cuối nhiệm kỳ

- 100% cán bộ công chức quận, phường đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn theo quy định; Thực hiện quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO (cấp quận) vào cuối nhiệm kỳ

1.3. Các chương trình, công trình trọng điểm

- Chương trình xây dựng 5.000 căn nhà và nền đất tái định cư để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các dự án đầu tư trên địa bàn quận

- Chương trình đường giao thông: thực hiện bê tông nhựa nóng 60km đường do Quận quản lý .

- Chương trình xây dựng trường học mới ở các bậc học.

- Công trình xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm văn hoá - thể thao, tại phường Hiệp Thành (khu đất 19,5 ha).

- Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ - công chức của hệ thống chính trị quận, phường theo chuẩn chức danh

2. Tình hình Ban chấp hành trong nhiệm kỳ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 39 đồng chí, trong nhiệm kỳ có 01 đồng chí được điều động về Trung ương, 11 đồng chí được điều động về Thành phố và 02 đồng chí nghỉ hưu, 02 đồng chí nghỉ theo nguyện vọng, 01 đồng chí xin thôi nhiệm vụ Ủy viên BCH; Ban Chấp hành được bổ sung 13 đồng chí, đồng thời thực hiện việc tăng thêm 10% cán bộ trẻ, Ban Chấp hành đã tăng thêm 03 đồng chí, hiện nay có 38 đồng chí; trong đó BTV có 9 đồng chí.

Ban Chấp hành đã tổ chức 20 kỳ hội nghị định kỳ và các kỳ họp đột xuất để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội. Ban thường vụ Quận ủy đã tổ chức 118 kỳ hội nghị định kỳ và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện của các cấp ủy Đảng, các đơn vị chức năng, đồng thời tổ chức hội nghị sơ, tổng kết trên các mặt công tác để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ III

1. Những ưu điểm và hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

+ Ưu điểm:

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành đã xây dựng và triển khai Quy chế làm việc, chương trình làm việc nửa nhiệm kỳ giai đoạn (2005 – 2008), hàng năm đều có chương trình làm việc cụ thể; đến năm 2008, Ban Chấp hành đã sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và những quy định mới. Quá trình hoạt động, Ban chấp hành đã tuân thủ chặt chẽ Quy chế, Chương trình làm việc, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh họat đảng; phát huy vai trò của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Phát huy dân chủ trong hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thực hiện nguyên tắc tự phê bình, phê bình một cách thẳng thắn, trung thực trên tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ. Tăng cường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để làm cơ sở tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, trong nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết, đưa nhiệm vụ học tập Nghị quyết, chuyên đề vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm; qua đó tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm.

Để cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, hàng năm, Ban Chấp hành đã xác định và biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, Xây dựng Đảng, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện trên từng lĩnh vực. Song song đó đối với các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hoặc mang tính chiến lược lâu dài, Ban chấp hành Đảng bộ Quận thành lập Ban Chỉ đạo hoặc các tổ công tác để trực tiếp theo dõi giúp Ban Chấp hành chỉ đạo việc thực hiện.            

+ Hạn chế:

Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ ở một số nội dung, lĩnh vực cụ thể còn chưa kiên quyết, có nội dung lãnh đạo còn chung chung, thiếu giải pháp cụ thể (chương trình thúc đẩy hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chương trình 5.000 căn nhà và nền nhà tái định cư); một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra có nội dung chưa sát thực tế nên kết quả đạt được còn hạn chế.

Trong công tác quản lý cán bộ đảng viên có lúc chưa chặt chẽ nhất là mối quan hệ xã hội của cán bộ đảng viên, một số đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến sai phạm phải bị xử lý kỷ luật; chưa có biện pháp xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với tình trạng cơ quan, cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, năng suất, hiệu quả thấp.

Còn có một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; việc theo dõi phụ trách cơ sở chưa thật sự sâu sát.

2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ (2005 – 2010) trên các lĩnh vực

2.1. Về phát triển kinh tế và quản lý ngân sách:

+ Ưu điểm: Ban chấp hành đề ra quan điểm mang tính nguyên tắc và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo là tăng trưởng kinh tế phải đi đôi ổn định chính trị, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch lãnh đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế quận phát triển theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, tỷ lệ tăng trưởng các ngành hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ ngày càng tăng và giữ vị trí chủ đạo trong cơ cấu kinh tế quận (dự ước đến cuối năm 2010 chiếm 58,4%). Công tác thu ngân sách được tập trung lãnh đạo bằng nhiều giải pháp thiết thực nên kết quả hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh; chi ngân sách đảm bảo kế hoạch trên tinh thần tiết kiệm và ưu tiên cho chi đầu tư phát triển.

+ Hạn chế: Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghị quyết đại hội còn chậm do thiếu các giải pháp khả thi, việc chỉ đạo phối hợp giữa các ban ngành chức năng trong thực hiện các chương trình thiếu đồng bộ, chưa phát huy thế mạnh của các trục động lực ở địa phương, chưa thật sự thu hút doanh nghiệp về quận đầu tư và khuyến khích người dân hưởng ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo quy hoạch; hoạt động của các hợp tác xã chưa được quan tâm lãnh đạo đúng mức; việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp và người nông dân còn chậm.

2.2/ Về quản lý và phát triển đô thị:

+ Ưu điểm: Nhiệm vụ phát triển đô thị luôn được quan tâm hàng đầu, đã tập trung lãnh đạo thực hiện Quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tầm nhìn đến 2020; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 ở các phường; hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các ngành y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; tập trung đầu tư đường giao thông và cơ bản hoàn thành chương trình nhựa hoá 60 km đường theo chỉ tiêu Nghị quyết tạo điều kiện thuận tiện cho phát triển kinh tế; tập trung xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình trụ sở trung tâm hành chính quận, các phường, các công trình y tế, trường học, văn hóa xã hội; cơ bản thực hiện xong việc xác lập sở hữu nhà nước đối với các mặt bằng công sản thuộc quận quản lý, rà soát và đưa vào quản lý quỹ đất công, lập hồ sơ và đã tổ chức đấu giá 5/11 khu đất công để bổ sung ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển đô thị; tăng cường quản lý trật tự đô thị, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, đất đai…Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được lãnh đạo thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố; tăng cường thực hiện việc phân cấp cho phường quản lý và thực hiện xã hội hóa đường giao thông, cấp thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, phòng chống lụt bão…

+ Hạn chế: Việc thực hiện điều chỉnh qui hoạch của quận còn chậm, chưa mang tính chiều sâu, chưa có định hướng lâu dài cho quá trình phát triển đô thị; công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, nhất là chậm tiến hành đấu giá quỹ đất công để đưa vào khai thác sử dụng, còn để lãng phí; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật còn những hạn chế nhất định, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước máy còn quá thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết 21,09%/70%); một số công trình trọng điểm theo Nghị quyết và dự án lớn chậm triển khai và chưa có lộ trình cụ thể; năng lực điều hành dự án còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn trong đầu tư, xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu; chưa có kế hoạch thường xuyên kiểm tra nguồn kết dư của UBND quận; chưa có biện pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, không phép, tình trạng vi phạm trật tự lòng lề đường chưa được giải quyết tốt, nhất là các điểm vi phạm phức tạp.

2.3/ Xây dựng văn hóa xã hội:

+ Ưu điểm: Với quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục; chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Qua đó, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra trong lĩnh vực văn hóa – xã hội đều được đảm bảo, một số chỉ tiêu vượt cao, đặc biệt Quận đã hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học trước 01 năm so với Nghị quyết (2005/2006); hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên và của các Trung tâm học tập cộng đồng được Thành phố đánh giá cao; công tác xã hội hoá giáo dục, y tế đạt được kết quả tốt, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đến cuối năm 2008 Quận đã cơ bản không còn hộ nghèo mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm và đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả hơn giúp hộ nghèo theo tiêu chí mới là hộ có thu nhập dưới 12 triệu đồng vượt nghèo (hiện quận còn 7.016 hộ trong diện chiếm 6,37%/tổng hộ dân toàn quận).

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được lãnh đạo theo hướng nâng chất; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; tập trung tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị: chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, giao thông đường bộ, trật tự lòng lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm.

+ Hạn chế: Lãnh đạo công tác đầu tư xây dựng trường lớp theo qui hoạch còn chậm, chưa đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết về huy động trẻ trong độ tuổi đến trường (nhà trẻ mới đạt 22,3%/30%), tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày giảm; chưa đầu tư nhiều cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ y tế và trang thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ của ngành y tế, hoạt động Bệnh viện Quận chưa hiệu quả; thiết chế văn hóa cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần cho nhân dân, người lao động, chưa hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết về xây dựng phường văn hoá, khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; công tác tuyên truyền cổ động chưa thật sự đổi mới; công tác vận động nhân dân xây dựng ý thức tự giác chấp hành các tiêu chuẩn, quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng chưa hiệu quả.

2.4/ Ổn định chính trị và công tác quốc phòng – an ninh, hoạt động tư pháp:

+ Ưu điểm: Với mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế. Hàng năm, Quận ủy ban hành Nghị quyết và xây dựng Kế hoạch lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng Kế hoạch thực hiện. Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng trong các đối tượng được quan tâm chỉ đạo và tổ chức định kỳ hàng năm; số lượng, chất lượng thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự được đảm bảo ở 2 cấp; công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong toàn lực lượng được xem trọng; diễn tập phòng thủ hàng năm đều đạt mục tiêu, ý định đề ra. Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm được thực hiện thường xuyên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai, phát động sâu rộng trong nhân dân; lãnh đạo hoạt động công tác tư pháp có nhiều tiến bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

+ Hạn chế: Trong lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa có nhiều hình thức đa dạng để huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; giải quyết vấn đề liên quan công tác tôn giáo còn hạn chế; kết quả giải quyết đơn dân nguyện còn chậm, chưa có giải pháp đồng bộ để kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, nâng chất hoạt động của các ngành bảo vệ pháp luật.         

2.5/ Về xây dựng hệ thống chính trị: 

+ Ưu điểm:

- Công tác tư tưởng chính trị được lãnh đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp hình thức thích hợp, trong đó chú trọng chiều sâu và sự lan tỏa trong cộng đồng. Công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết Đảng các cấp, giáo dục lịch sử truyền thống, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lý luận chính trị cho đảng viên, cán bộ công chức được chủ động thực hiện và từng bước cải tiến; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin về sự thành công của công cuộc đổi mới, về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho việc nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Công tác tổ chức cán bộ đã tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ để từng bước chuẩn hóa cán bộ theo chuẩn chức danh, đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý quận, phường giai đoạn 2010 – 2015; công tác luân chuyển cán bộ, bố trí nhân sự, sắp xếp bộ máy được chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo quy trình; chỉ đạo và tổ chức kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Trung ương góp phần chuyển biến chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình; lãnh đạo công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ có nề nếp và từng bước đi vào thực chất; thường xuyên chú trọng công tác tạo nguồn và đảm bảo chất lượng đảng viên được kết nạp. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 704/500 đảng viên vượt 40,8% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác xây dựng các tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được quan tâm.

- Công tác kiểm tra, giám sát Luôn được quan tâm chỉ đạo của Quận ủy và đi vào nề nếp. Thường xuyên tiến hành kiểm tra các chi, đảng bộ việc thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết, các chương trình, chuyên đề, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác quản lý sử dụng công sản, các nguồn quỹ vận động và được quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện gắn với cuộc vận động… nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ công chức góp phần nâng cao hiệu quả công việc; công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề được tăng cường; công tác thi hành kỷ luật đảng được thực hiện kịp thời đảm bảo nghiêm túc đúng phương châm, nguyên tắc.

- Công tác vận động quần chúng: Quận ủy đã triển khai quán triệt các Nghị quyết của Đảng, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên đối với công tác vận động quần chúng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có những chuyển biến tốt; chỉ đạo các ngành tập trung giải quyết một số bức xúc, nguyện vọng chính đáng của dân về bố trí tái định cư, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền quận, phường, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên ở khu dân cư để tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân…

+ Hạn chế:

- Trong xây dựng Đảng: Lãnh đạo công tác tư tưởng của đảng viên đôi lúc còn bị động; chưa có giải pháp hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền để đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức về cơ chế chính sách cho cán bộ; công tác luân chuyển, bố trí cán bộ còn bất cập, chấp vá; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở chưa chủ động.

- Trong công tác vận động quần chúng: việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Chính quyền chưa chú trọng đến việc lấy ý kiến của dân trước khi triển khai thực hiện các chủ trương liên quan đến đời sống nhân dân; việc nâng chất hoạt động các tổ chức đoàn thể cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, phong trào chưa thật sự thiết thực, hiệu quả; chưa chú ý công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay; việc nâng chất lực lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn hội kết quả còn hạn chế; chưa phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, năng lực quản lý nhà nước được nâng lên, công tác cải cách hành chính bước đầu có sự chuyển biến, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm thực hiện tập trung đẩy mạnh nhựa hóa các tuyến đường giao thông theo hiện trạng đặc biệt là đã khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng trụ sở hành chính quận, các phường và các công trình văn hóa xã hội, công tác chăm lo các chính sách an sinh xã hội được quan tâm kịp thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng, có sự chuyển biến tích cực và dần đi vào nề nếp, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế mà trong báo cáo chính trị đã đề cập mà nổi bật là các chương trình, công trình trọng điểm của quận thực hiện chậm, chưa đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, 5/8 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần III chưa đạt; trong công tác xây dựng cơ bản khối lượng thực hiện, tỷ lệ giải ngân chưa cao, tình hình xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường còn diễn ra.

III. VỀ ĐỔI MỚI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Về đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp chỉ đạo và lề lối làm việc

+ Ưu điểm:

Về lề lối làm việc và phong cách lãnh đạo, chú ý cải tiến nâng cao chất lượng các hội nghị, chất lượng các văn bản chỉ đạo. Ngoài Hội nghị định kỳ, chú trọng công tác giao ban, hội nghị chuyên đề, kịp thời cho chủ trương giải quyết những vấn đề đột xuất, những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện của các ngành, lĩnh vực và của cơ sở, kể cả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban Thường vụ Quận ủy đã đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Quận ủy của các cấp ủy cơ sở, chính quyền quận, phường; hàng năm đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh họat đảng nên đã phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công. Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương theo các quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được tuân thủ. Định kỳ hàng năm đều tổ chức nghiêm túc kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành trên tinh thần tự giác, trách nhiệm và xây dựng.

+ Hạn chế:

Nhiều nội dung, kế hoạch thực hiện phải điều chỉnh thời gian do không đảm bảo nội dung yêu cầu, có nội dung trong Chương trình làm việc đã xác định phải hoãn lại nhiều lần. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị của Quận ủy, của cấp ủy cấp trên có lúc chưa kịp thời nên kết quả đạt còn hạn chế, chậm.

Thời gian họp và Hội nghị của Ban Thường vụ vẫn còn nhiều, trách nhiệm của từng Ủy viên Thường vụ Quận ủy phụ trách các lĩnh vực có lúc còn chưa kịp thời do khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn; việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu chưa thường xuyên, đôi khi chỉ qua nghe, đọc báo cáo mà chưa sát thực tế diễn ra; việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức viên chức còn hạn chế.

2. Về đạo đức, lối sống

Gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ chính trị (khóa X), Chỉ thị 01-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy (khóa III) - Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động, giáo dục cán bộ đảng viên tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Quận ủy cũng đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo những tấm gương về đạo đức lối sống của Bác, đẩy mạnh việc làm theo của cán bộ đảng viên bằng những việc làm cụ thể gắn đối với nhiệm vụ được giao; song song đó thường xuyên kiểm tra giám sát kết quả thực hiện của các chi, Đảng bộ, tổ chức tuyên dương các gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phần lớn cán bộ đảng viên nêu cao tính gương mẫu trong chấp hành chủ trương chính sách, lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm; quan điểm, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức có chuyển biến tích cực; tác phong và lối sống chuẩn mực hơn; tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc được nâng lên.

Đối với các đồng chí Quận ủy viên hầu hết đều giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức; gương mẫu, giản dị trong lối sống, sinh hoạt, công tác; tâm huyết với công việc, có ý thức giáo dục gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thẳng thắn, mạnh dạn trong góp ý xây dựng nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thực hành tiết kiệm, không tham ô, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ (2005 – 2010), Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách để lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên cũng còn những hạn chế thiếu sót nhất định do nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động do đó Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy nghiêm túc nhận khuyết điểm về những hạn chế thiếu sót nêu trên; đồng thời đây cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới quan tâm để rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thông báo