Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Báo cáo tổng hợp phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần II

- Tổng số phiếu phát ra: 173

- Tổng số phiếu thu vào: 173, đạt 100% đại biểu có mặt, 100% đại biểu được triệu tập.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

PHẦN MỘT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẬN 12 SAU 4 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

- Có 60 đại biểu nhất trí hoàn toàn chiếm 34,68% so với số đại biểu có mặt.

- Có 113 đại biểu cơ bản nhất trí, giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa II tiếp thu ý kiến Đại hội, tiếp tục hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội chiếm 65,32% so với đại biểu có mặt.

- Ý kiến khác: Không

PHẦN HAI

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ II (2001 – 2005)

1. Kinh tế:

a) Cơ cấu kinh tế: Thực hiện cơ cấu “Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ - Nông nghiệp”. Đồng thời chuẩn bị điều kiện hợp lý để chuyển sang cơ cấu “Thương mại, dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp” vào những năm sau:

- Có 171 đại biểu đồng ý chiếm 98,84% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu không nhất trí chiếm 0,58% so với đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt (01 đại biều ghi “Chỉ nhất trí một phần”)

b) Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12 – 14%.

- Có 167 đại biểu đồng ý chiếm 96,53% so với số đại biểu có mặt

- Không nhất trí: Không

- Có 06 đại biểu có ý kiến khác chiếm 3,47% so với số đại biểu có mặt (Có 06 đại biểu đề nghị 08 – 10%, 10 – 12%, 14 – 16%, 14 – 18%).

c) Thương mại dịch vụ: Tốc độ tăng trường bình quân hàng năm từ 12 – 14%.

- Có 169 đại biểu đồng ý chiếm 97,68% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu không nhất trí, chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt

- Có 03 đại biểu có ý kiến khác chiếm 1,73% so với số đại biểu có mặt (có 02 đại biểu đề nghị 10 – 12%, 01 đại biểu đề nghị 15 – 20%)

d) Sản xuất nông nghiệp: Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 0,1 – 0,3%

- Có 164 đại biểu đồng ý chiếm 94,79% so với số đại biểu có mặt

- Có 08 đại biểu không nhất trí, chiếm 4,62% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt (01 đại biểu đề nghị 01 - 02%)

2. Văn hóa – xã hội:

* Văn hóa:

a) Nâng mặt bằng dân trí lên mức lớp 7,5 vào năm 2005:

- Có 172 đại biểu đồng ý chiếm 99,42% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu không nhất trí, chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt

- Ý kiến khác: Không

b) Có 40% học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ngày vào năm 2005:

- Có 165 đại biểu đồng ý chiếm 95,38% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu không nhất trí, chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt

- Có 07 đại biểu có ý kiến khác chiếm 4,05% so với số đại biểu có mặt (06 đại biểu đề nghị nên đến năm 2002 hoặc 2003, 01 đại biểu cho rằng Quận chưa đủ lực nên không làm).

c) Xây dựng mới trường Trung học Phổ thông ở phường Đông Hưng Thuận. Phấn đấu xây dựng các trường Mầm Non trọng điểm, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Có 171 đại biểu đồng ý chiếm 98,84% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu không nhất trí, chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt (có 01 đại biểu cho rằng Quận nên xây dựng Nhà Thiếu nhi hơn là xây dựng trường học).

d) Phấn đấu có 80% khu phố ra mắt Ban Chủ nhiệm khu phố văn hóa, trong đó có 30% khu phố được công nhận khu phố văn hóa đạt chuẩn và 65% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

- Có 162 đại biểu đồng ý chiếm 93,64% so với số đại biểu có mặt

- Có 09 đại biểu không nhất trí, chiếm 5,50% so với số đại biểu có mặt

- Có 02 đại biểu có ý kiến khác chiếm 1,16% so với số đại biểu có mặt (có 01 đại biểu đề nghị 40% khu phố được công nhận là khu phố văn hóa, 01 đại biểu đề nghị 75% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa).

* Xã hội:

a) Phấn đấu giảm hộ nghèo còn dưới 5%:

- Có 171 đại biểu đồng ý chiếm 98,84% so với số đại biểu có mặt

- Có 02 đại biểu không nhất trí, chiếm 1,16% so với số đại biểu có mặt

- Ý kiến khác: Không.

b) Giải quyết việc làm ổn định từ 6.000 – 8.000 người:

- Có 168 đại biểu đồng ý chiếm 97,11% so với số đại biểu có mặt

- Có 04 đại biểu không nhất trí, chiếm 2,31% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt (có 01 đại biểu đề nghị không nên ghi có việc làm ổn định).

c) Giảm tỷ lệ sinh 0,15%:

- Có 168 đại biểu đồng ý chiếm 97,11% so với số đại biểu có mặt

- Có 05 đại biểu không nhất trí, chiếm 2,89% so với số đại biểu có mặt

- Ý kiến khác: Không.

d) Phấn đấu cuối năm 2002, cơ bản xóa nhà mái lá trên địa bàn:

- Có 168 đại biểu đồng ý chiếm 97,11% so với số đại biểu có mặt

- Có 05 đại biểu không nhất trí, chiếm 2,89% so với số đại biểu có mặt

- Ý kiến khác: Không.

e) Hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Y tế với 100 giường bệnh vào năm 2002:

- Có 173 đại biểu đồng ý chiếm 100% so với số đại biểu có mặt

- Không nhất trí: Không

- Ý kiến khác: Không.

3. An ninh quốc phòng:

a) Phấn đấu đạt tỷ lệ phá án từ 80% (trọng án) và 65% (thường án) trở lên:

- Có 166 đại biểu đồng ý chiếm 95,95% so với số đại biểu có mặt

- Có 06 đại biểu không nhất trí, chiếm 3,47% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt (có 01 đại biểu đề nghị tỷ lệ phá án là 90% trọng án, 65% thường án).

b) Xây dựng lực lượng dân quân, dân phòng đúng chỉ tiêu quy định, đảm bảo có 15 – 20% lực lượng tự vệ ở các cơ quan, xí nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng:

- Có 173 đại biểu đồng ý chiếm 93,64% so với số đại biểu có mặt

- Không nhất trí: Không

- Ý kiến khác: Không

c) Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự:

- Có 173 đại biểu đồng ý chiếm 100% so với số đại biểu có mặt

- Không nhất trí: Không

- Ý kiến khác: Không

4. Xây dựng Đảng:

a) Phấn đấu đạt 70% trở lên tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh:

- Có 169 đại biểu đồng ý chiếm 97,69% so với số đại biểu có mặt

- Có 03 đại biểu không nhất trí, chiếm 1,73% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt (có 01 đại biểu đề nghị đạt 50% trở lên tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 02 đại biểu đề nghị trên 80%).

b) Mỗi Đảng viên đều phải phấn đấu đủ tư cách, trong đó có từ 10% trở lên Đảng viên tiêu biểu phấn đấu tốt:

- Có 166 đại biểu đồng ý chiếm 95,95% so với số đại biểu có mặt

- Có 07 đại biểu không nhất trí, chiếm 4,05% so với số đại biểu có mặt

- Ý kiến khác: Không

c) Kết nạp trên 250 Đảng viên mới:

- Có 165 đại biểu đồng ý chiếm 95,38% so với số đại biểu có mặt

- Có 04 đại biểu không nhất trí, chiếm 2,31% so với số đại biểu có mặt

- Có 04 đại biểu có ý kiến khác chiếm 2,31% so với số đại biểu có mặt (có 01 đại biểu đề nghị kết nạp 400 Đảng viên mới, 02 đại biểu đề nghị kết nạp trên 300 Đảng viên mới, 01 đại biểu đề nghị kết nạp trên 250 Đảng viên mới).

d) Cán bộ công chức khối hành chính sự nghiệp cấp Quận đạt 85 – 90% trình độ Đại học, cán bộ công chức cấp Phường có từ 20 – 30% đạt trình độ Đại học và 90 – 95% tốt nghiệp Phổ thông Trung học.

- Có 169 đại biểu đồng ý chiếm 97,69% so với số đại biểu có mặt

- Có 03 đại biểu không nhất trí, chiếm 1,73% so với số đại biểu có mặt

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác chiếm 0,58% so với số đại biểu có mặt (01 đại biểu đề nghị CB-CC khối hành chính cấp Quận đạt 85 – 90% trình độ Đại học, không nên ghi khối hành chính sự nghiệp).

            ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU ĐẢNG BỘ QUẬN 12 NHIỆM KỲ II

Thông báo