Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 khóa II (2001 – 2005)

1.       NGUYỄN THỊ BÔNG                              Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

2.       NGUYỄN MINH CHÁNH                         Giám đốc Trung tâm Y tế

3.       KIÊN CHIẾN                                          Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

4.       HUỲNH VĂN CHÚM                               Trưởng Ban Tuyến giáo Quận ủy

5.       NGUYỄN VĂN CỦA                               Phó Chủ tịch UBND Quận

6.       PHẠM QUÝ CƯỜNG                             Trưởng Phòng Tư pháp

7.       TRẦN VĂN DIỆU                                   Viện Trưởng Viện Kiểm sát

8.       NGUYỄN HỮU ĐẠI                                Bí thư Quận Đoàn

9.       ĐẶNG VĂN ĐỨC                                   Chi cục Trưởng Chi cục Thuế

10.         LÊ MINH ĐỨC                                    Phó Bí thư Thường trực

11.         NGUYỄN VẠN ĐỨC                           Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo

12.         NGUYỄN THANH HIỀN                       Bí thư Quận ủy

13.         CÁI HỮU HOÀNG                               Bí thư Đảng ủy P. Tân Thới Nhứt

14.         TRẦM VĂN HOÀNG                            Bí thư Đảng ủy P. Trung Mỹ Tây

15.         TRẦN VĂN HUYỆN                             Chỉ huy Trưởng BCH Quận sự

16.         TRẦN THỊ KIM                                    Chủ tịch Phường An Phú Đông

17.         ĐỔ LƯU NGHĨA                                  Trưởng Phòng Kinh tế

18.         NGUYỄN THỊ NHỊ                               Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

19.         TRƯƠNG VĂN NHỚ                           Bí thư Đảng ủy Phường Thạnh An

20.         NGUYỄN THỊ QUÁ                              Bí thư Đảng ủy P. Đông Hưng Thuận

21.         LÊ VĂN QUANG                                 Chánh Văn phòng Quận ủy

22.         ĐỖ THỊ PHAN                                     Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ

23.         NGUYỄN VĂN PHÚC                          Chánh Thanh tra

24.         NGUYỄN THỊ PHƯỚC                        Chủ tịch Phường Hiệp Thành

25.         BÙI VĂN THANH                                Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

26.         NGUYỄN CÔNG THÀNH                     Chánh Văn phòng UBND Quận

27.         NGUYỄN HỮU THIỆN                         Bí thư Đảng ủy P. Thạnh Lộc

28.         HUỲNH VĂN THỜI                              Phó Chủ tịch UBND Quận

29.         TRỊNH VĂN TỔNG                              Trưởng Công an

30.         NGUYỄN THANH TÙNG                      Chủ tịch Phường Tân Chánh Hiệp

31.         LÝ MINH TRÚC                                   Trưởng Phòng Tổ chức Chính quyền

32.         LÊ HOÀI TRUNG                                Phó Bí thư, Q. Chủ tịch UBND

33.         NGUYỄN VĂN ÚT                               Phó Chủ tịch HĐND Quận

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY KHÓA II (2001 – 2005)

1.       NGUYỄN THỊ BÔNG

2.       NGUYỄN VĂN CỦA

3.       HUỲNH VĂN CHÚM

4.       LÊ MINH ĐỨC

5.       NGUYỄN THANH HIỀN

6.       TRẦN VĂN HUYỆN

7.       NGUYỄN THỊ NHỊ

8.       HUỲNH VĂN THỜI

9.       TRỊNH VĂN TỔNG

10.         LÊ HOÀI TRUNG

DANH SÁCH BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY KHÓA II (2001 – 2005)

  1. NGUYỄN THANH HIỀN                          Bí thư
  2. LÊ MINH ĐỨC                                       Phó Bí thư
  3. LÊ HOÀI TRUNG                                   Phó Bí thư

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY (Nhiệm kỳ 2001 – 2005)

  1. NGUYỄN THỊ BÔNG
  2. VÕ VĂN ĐẠO
  3. TRẦN VĂN HUY
  4. TRẦN XUÂN KHOA
  5. NGUYỄN THỊ NHỊ
  6. NGUYỄN VĂN PHÚC

DANH SÁCH CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY
(Nhiệm kỳ 2001 – 2005)

  1. NGUYỄN THỊ BÔNG

Thông báo