Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ I

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ I có 174 đại biểu thay mặt cho 1.134 Đảng viên được tiến hành từ chiều ngày đến chiều ngày . Đại hội đã làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Lâm thời Đảng bộ Quận, Bản tổng hợp ý kiến của Chi, Đảng bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu đã được tổng hợp và kết quả phiếu biểu quyết những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 12 KHÓA I

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua các nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị đã được biểu quyết bằng phiếu và được công bố kết quả trước Đại hội.

2. Giao cho BCH Đảng bộ Quận khóa I căn cứ vào ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết quả phiếu biểu quyếr, ý kiến chỉ đạo của đại diện Thường vụ Thành ủy và bản tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội để chính lỷ bổ sung vào văn kiện Đại hội.

3. Qua thảo luận và đóng góp ý kiến của các đại biểu, Đại hội thống nhất một số vấn đề quan trọng sau đây:

- Xác định mục tiêu chung giai đoạn 1998 – 2000 là thời kỳ đầu của sự chuẩn bị đô thị hóa, từng bước tạo sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế. Trước mắt, giai đoạn từ 1998 – 2000 sẽ thực hiện theo cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển sang cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại – dịch vụ - nông nghiệp vào những năm sau.

- Tập trung chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần cho CB.CNV và nhân dân cao hơn mức hiện nay. Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong nhân dân.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Không ngừng nâng lên sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó Đảng bộ Quận phải thật sự vững mạnh để đủ sức lãnh đạo ngang tầm thời kỳ phát triển Quận theo hướng đô thị hóa. Chính quyền từ Quận đến cơ sở phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước. Các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc chú trọng đến việc củng cố tổ chức, mở rộng các loại hình sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động.

4. Trên cơ sở thống nhất những mục tiêu chung, Đại hội thông qua các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

* Về kinh tế - xã hội.

- Tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm là 14%.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản xuất nông nghiệp là 5%, thương mại dịch vụ 15 – 16%.

- Đến năm 2000, tỷ trọng chăn nuôi đạt 60%, trồng trọt đạt 40%.

- Thu ngân sách Nhà nước mỗi năm tăng từ 10 – 15%. Hoàn thành chỉ tiêu thu thuế hàng năm.

- Nâng mức sống 80% hộ nghèo lên mức ổn định.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ phát triển dân số từ 1,40 – 1,45%.

- Đến năm 2000, phấn đấu giải quyết 10.000 lao động có việc làm ổn định.

- Nâng mặt bằng dân trí đến năm 2000 là 6,5.

- Hoàn chỉnh phổ cập cấp II ở 7 phường.

- Xây dựng 120 phòng học mới, 1 trường cấp III hoàn chỉnh từ vốn ngân sách và xã hội hóa.

- Xây dựng cụm văn hóa theo khu vực giữa các phường.

* Về an ninh quốc phòng.

- Phấn đấu đạt 80% khu phố vững mạnh.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

* Về xây dựng hệ thống chính trị.

- Phấn đấu 2/3 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

- Phấn đấu 2/3 Đảng viên đạt loại phấn đấu tốt.

- Kết nạp trên 200 Đảng viên mới.

- Phấn đấu đạt 80% Chi đoàn thanh niên vững mạnh, 80% Đoàn viên tiên tiến.

- Đến năm 2000, có 70% cán bộ cấp Quận, 25% cán bộ cấp Phường đạt trình độ Đại học (hoặc đang theo học).

5. Giao BCH Đảng bộ Quận khóa I có trách nhiệm lãnh đạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần I.

6. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh các ngành thuộc hệ thống Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Quận đến Phường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua moị khó khăn thử thách từ những ngày đầu thành lập Quận đến nay. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ hãy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, cùng nhìn về một hướng vì sự nghiệp phát triển của Quận 12 để ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ I, góp phần xây dựng Quận 12 ngày càng tiến lên vững chắc trên con đường công nghiệp, hiện đại hóa./.

                                                                         ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 12

                                                                                              LẦN THỨ I

Thông báo