Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ II

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ II được tiến hành từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 06 tháng 6 năm 2001. Có 173 đại biểu chính thức đại diện cho 1.734 Đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Trong 2 ngày qua, Đại hội đã làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 khóa I, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2), bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và qua kết quả bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề quan trọng của báo cáo chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần II.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Chính trị cùng những nội dung quan trọng đã được đại biểu biểu quyết bằng phiếu và công bố trước Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận.

3. Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa II căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả bỏ phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến của đồng chí n Đông - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo trong Đại hội và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội để chỉnh lý, bổ sung thành văn kiện chính thức của Đại hội.

4. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa II có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ và nhân dân, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ II để góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Thành phố lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

                        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 12 LẦN THỨ II

Thông báo