Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ III Nhiệm kỳ 2005– 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 12 LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2005– 2010)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ III với 198 Đại biểu chính thức đại diện cho 2.620 đảng viên trong toàn Đảng bộ được tiến hành từ ngày 03 tháng 11 đến ngày 05 tháng 11 năm 2005 đã làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao.

Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận các dự thảo Văn kiện được trình tại Đại hội và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo chính trị, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 12 5 năm 2006 – 2010, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa II và Báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) của Ban Chấp hành khóa II trình Đại hội, giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

2. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ quận đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội X của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII; giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III căn cứ kết luận của Đại hội hoàn chỉnh và báo cáo Thành ủy theo qui định.

3. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III và các Chi ủy, Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong các Văn kiện của Đại hội.

4. Đại hội Đảng bộ quận 12 lần III kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết ra sức phấn đấu xây dựng quận 12 trở thành quận đô thị, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông báo