Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 12 lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 -2015) được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2010 với sự tham dự của 245 đại biểu, đại diện cho 3.966 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ 2005 –2010 và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ IV (2010 -2015), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV quyết nghị:

1- Thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa III trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010- 2015. Trọng tâm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III và xác định phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) như sau:

1.1- Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đại hội khẳng định các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực như sau:

1.1.1- Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và hoạt động tư pháp.

Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo mức tăng trưởng hàng năm và từng bước chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 18,11%, trong đó doanh thu ngành dịch vụ bình quân tăng 20,2%, ngành công nghiệp tăng 15,9%; tổng thu ngân sách 5 năm đạt 2.209,6 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư phát triển.

Công tác quản lý, phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả tích cực, trọng tâm là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị; đã đầu tư nhựa hóa 75 tuyến đường với chiều dài 71,033km đạt 102,45% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng cấp mở rộng các tuyến đường, tuyến hẻm theo phương thức xã hội hoá với tổng chiều dài 92,423 km vượt chỉ tiêu Nghị quyết 516,15%; đã xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình phục vụ yêu cầu cấp thiết của quận như trụ sở Trung tâm hành chính quận, phường và Nhà truyền thống Tân Thới Nhất…; tập trung đầu tư các công trình phòng chống lụt bão và bờ bao kết hợp giao thông; công tác quản lý trật tự đô thị ngày càng đi vào nề nếp hơn.

Hoạt động văn hóa - xã hội được nâng chất, đời sống nhân dân được cải thiện. Trong đó công tác giáo dục đạt được nhiều tiến bộ, chất lượng từng bước nâng cao: như tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học trước 01 năm so với Nghị quyết, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển theo chiều sâu; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, kéo giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm; Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc, bước đầu phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân; công tác chăm lo chính sách - xã hội đi vào chiều sâu, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống nhân dân, đến cuối năm 2008 đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/ năm, đang tiếp tục thực hiện chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá có mức thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống (hiện còn 7.016 hộ, chiếm 6,37% trên tổng hộ dân toàn quận).

Nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh, hoạt động tư pháp được đảm bảo. Hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực, trật tự xã hội được đảm bảo; hoạt động các cơ quan tư pháp có nhiều tiến bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

1.1.2. Hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từng bước đổi mới.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên khá toàn diện. Công tác chính trị tư tưởng đảm bảo định hướng, củng cố nền tảng tư tưởng, lý tưởng cách mạng của Đảng, xây dựng niềm tin trong cán bộ đảng viên, nhân dân vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và ngày càng có nhiều việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực và nề nếp hơn, tập trung lãnh đạo công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng từng bước đi vào thực chất; công tác kết nạp đảng viên luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện vượt chỉ tiêu Nghị quyết 40,8%; thực hiện khá tốt việc quy hoạch các chức danh và đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ lý luận chính trị cơ bản đảm bảo chuẩn chức danh, kiện toàn sắp xếp và bố trí cán bộ tiếp cận các chức danh để xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa; việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã có sự tập trung chỉ đạo và bước đầu đạt được kết quả khá tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện thường xuyên đã góp phần ngăn chặn phòng ngừa các sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện của cấp ủy cơ sở và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên; đồng thời xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm của Đảng viên và tổ chức Đảng.

Năng lực hoạt động,hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên rõ nét. Kịp thời điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc và phân công trách nhiệm rõ ràng, kiện toàn tổ chức bộ máy; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được chấn chỉnh góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; công tác cải cách hành chính bước đầu được nâng lên, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân chuyển biến đáng kể.

Công tác vận động nhân dân và hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từng bước đổi mới và cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các phong trào hành động cách mạng ngày càng thiết thực hơn, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “dân vận khéo”, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần vào quá trình thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2005 – 2010, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực:

Trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và hoạt động tư pháp còn những hạn chế yếu kém. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn mang tính tự phát, thiếu tính bền vững; công tác quản lý đô thị chưa đáp ứng kịp với tốc độ đô thị hoá nhanh; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá – xã hội có lúc có nơi chưa chặt chẽ, chất lượng giáo dục vẫn còn có sự chênh lệch giữa các trường, chất lượng khám chữa bệnh chưa đảm bảo yêu cầu; việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa có chuyển biến rõ nét; chưa có sự đầu tư đúng mức cho xây dựng phường văn hoá, khu phố văn hoá và phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sự đi vào chiều sâu; công tác bồi dưỡng – giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng còn hạn chế.

Hoạt động của hệ thống chính trị chưa thật sự đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng còn có những mặt cần phải quan tâm là việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng cán bộ đảng viên của các Cấp ủy chưa kịp thời; công tác cán bộ còn một số hạn chế, đội ngũ cán bộ công chức quận, phường vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; việc thực hiện công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa thường xuyên nên không kịp thời phát hiện sai phạm của cán bộ đảng viên, việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa được chú trọng, thiếu tính đấu tranh xây dựng.

Công tác điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân Quận, phường có lúc có nơi còn bộc lộ những hạn chế, vai trò tham mưu của một số phòng ban chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa các phòng ban, giữa phòng ban với phường và ngược lại; công tác cải cách hành chính đạt được chưa rõ nét, nhất là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước còn chậm tiến độ.

Công tác vận động nhân dân còn những mặt cần phải tăng cường hơn, nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chưa mở rộng ở loại hình doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, còn hình thức. Hoạt động Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu; vẫn còn biểu hiện hành chính hóa và bệnh thành tích trong hoạt động; việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền còn hạn chế; xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào, nòng cốt chính trị chưa đảm bảo yêu cầu kế hoạch, tỷ lệ tập hợp các tầng lớp nhân dân còn thấp.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ (2010 – 2015)

Trên cơ sở dự báo về những thuận lợi và khó khăn thách thức trong năm năm tới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ (2010 – 2015): Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp”; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp, cơ bản xây dựng địa phương thành quận đô thị - văn minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

1.2.1- Nhiệm vụ cụ thể

1.2.1.1- Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, hoạt động tư pháp

Khai thác tốt mọi tiềm năng, phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế: cơ cấu kinh tế tiếp tục xác định là “Dịch vụ – Công nghiệp – Nông nghiệp”; phấn đấu đến năm 2015 tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm từ 63-65%, ngành công nghiệp chiếm 34,5- 36,6%, nông nghiệp chiếm 0,4-0,5% trong tổng cơ cấu ngành kinh tế của quận; đảm bảo mức tăng trưởng ngành dịch vụ từ 22% trở lên, công nghiệp từ 13 – 15% và nông nghiệp giảm từ 3 – 5% hàng năm. Phấn đấu hàng năm thu ngân sách vượt từ 5% trở lên so với chỉ tiêu pháp lệnh; Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách để phát triển hạ tầng, huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển...

Thực hiện tốt công tác quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện cho quận sớm trở thành quận đô thị: chú trọng, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, nâng cao ý thức và hành động của nhân dân bảo vệ môi trường; Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đảm bảo nhựa hoá 100% tuyến đường do quận quản lý theo hiện trạng, xây dựng 572 phòng học, các công trình phòng chống lụt bão, nâng cấp sữa chữa trụ sở hành chính 6 phường; tăng cường công tác quản lý hạ tầng, nhất là đối với các dự án đầu tư xây dựng chung cư, khu dân cư mới, tích cực và chủ động thực hiện mạng lưới cấp nước, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 50% hộ dân sử dụng nước máy (không tính 21,9% hộ đã sử dụng nước máy).

Nâng chất các hoạt động văn hóa - xã hội góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, chú trọng bồi dưỡng đạo đức giáo dục truyền thống cho học sinh; đảm bảo hàng năm tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 100%, duy trì 100% trẻ em trong độ tuổi tiểu học được đến trường, số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%, phấn đấu tỷ lệ học sinh tiểu học và trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày đạt 70% vào cuối nhiệm kỳ, phấn đấu xây dựng từ 1 – 2 trường đạt chuẩn quốc gia, 30% giáo viên và cán bộ quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng chất lượng khám chữa bệnh; Phấn đấu giữ tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đảm bảo 100% trạm y tế phường có Bác sỹ, phấn đấu đạt 20 cán bộ y tế/ 10.000 dân, 7 bác sỹ/10.000 dân. Tiếp tục đầu tư và nâng chất các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị đúng thực chất; Phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt 27% tổng số dân tham gia tập luyện thể dục rèn luyện thân thể thường xuyên; xây dựng 01 đến 02 phường văn hóa, phấn đấu 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 80% hộ đạt chuẩn, có 90% công sở đạt chuẩn công sở văn minh sạch đẹp an toàn. Huy động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách – xã hội. Đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng thuộc diện ưu tiên; phấn đấu đến cuối năm 2014 quận cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/ người/ năm trở xuống, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; chú trọng nâng cao chất lượng dạy nghề, mở rộng các hình thức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

Đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân; hoàn thành nhiệm vụ quân sự địa phương hàng năm, thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, trong đó phấn đấu tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hàng năm đạt từ 5% trở lên; xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ đảm bảo số lượng và chất lượng. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; tăng cường lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan tư pháp; tiếp tục củng cố và nâng chất hoạt động các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.

1.2.1.2- Tiếp tục xây dựng, kiện toàn và đổi mới hoạt động hệ thống chính trị

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tăng cường công tác chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bảo vệ vững chắc an ninh tư tưởng của Đảng. Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phấn đấu hàng năm có 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, phấn đấu kết nạp từ 700 đảng viên trở lên, đảm bảo cơ cấu hợp lý (70% đoàn viên thanh niên, 20% công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp, 40% nữ); xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa đảm bảo chuẩn chức danh và bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chống mọi biểu hiện cơ hội bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời phát hiện và chủ động khắc phục những thiếu sót khuyết điểm góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên.

Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ nghiêm trật tự kỷ cương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/TW về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển quận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy dân chủ, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng, phát triển quận . Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị, địa phương để nhân rộng các mô hình và điển hình việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gương người tốt việc tốt. Bằng nhiều hình thức phù hợp, tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội.

1.2.1.3- Các chương trình, công trình trọng điểm:

Các chương trình, công trình tiếp nối Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2005 - 2010

- Chương trình xây dựng trường học mới ở các bậc học giai đoạn 2010 – 2015.

- Công trình Trung tâm Thể dục – thể thao với diện tích 5,3 ha (giai đoạn 1 của Dự án Công viên văn hóa thể dục thể thao quận)

Các Chương trình mới

- Chương trình kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy hoạch các trục động lực.

- Chương trình bê tông nhựa hóa theo quy hoạch và hiện trạng các tuyến đường giao thông do quận quản lý; xây dựng bờ bao phòng chống triều cường và bờ bao kết hợp giao thông nông thôn giai đọan 2010 – 2015.

- Chương trình cải cách hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức quận, phường và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

1.2.1.4 – Về các Chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu trình tại Đại hội.

1.2.2. Các giải pháp chủ yếu

Các nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội: thực hiện tốt các kênh thông tin với nhiều nội dung để giới thiệu và mời gọi đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội; huy động tối đa các nguồn lực, chú trọng việc xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng các nguồn vốn và nguồn lực trong nhân dân để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, kiên quyết xử lý các đơn vị sai phạm; thường xuyên và chủ động phối hợp với các Sở – Ngành và các đơn vị liên quan của thành phố để đảm bảo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết.

Nhóm giải pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, hoạt động tư pháp: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”; tập trung củng cố và nâng cao vai trò lực lượng an ninh cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung củng cố kiện toàn nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trang bị phương tiện cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án.

Nhóm giải pháp xây dựng hệ thống chính trị

Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Xây dựng và củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết 15-NQ/TW và Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 65-KH/QU của Quận ủy “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo các yêu cầu về phẩm chất chính trị và đạo đức, năng lực theo quan điểm của Hồ Chí Minh; Làm tốt công tác cán bộ, nhất là trong việc đánh giá, lựa chọn, bố trí, đề bạt cán bộ. Đổi mới phương pháp lãnh đạo thông qua việc thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát; Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí

Trong công tác xây dựng chính quyền: vận dụng tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng trong việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của UBND và các phòng, ban chức năng; Xây dựng và thực hiện tốt quy trình về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động và nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể. Quán triệt để cán bộ đảng viên nhận thức được công tác vận động nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của Chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Đảng, chính quyền với nhân dân theo định kỳ và đột xuất để nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các quy ước trong cộng đồng dân cư; xây dựng Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy khóa III nhiệm kỳ 2005 – 2010. Từ những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2005 – 2010, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác để xây dựng Đảng bộ Quận 12 vững mạnh toàn diện.

3. Thống nhất nội dung tổng hợp ý kiến của các Chi Đảng bộ cơ sở đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; tổng hợp ý kiến của đại biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV tổng hợp ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 41 đồng chí và kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV sớm hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ IV giao lại Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV nhiệm kỳ 2010 – 2015 tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội, triển khai quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân; trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội cấp trên và cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình, Kế hoạch để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra.

Cấp ủy các Chi Đảng bộ cơ sở, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Quận phường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng Chương trình, Kế hoạch tổ chức thực hiện với các giải pháp cụ thể phù hợp trên cơ sở đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương với quyết tâm cao nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ IV kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đồng tâm cùng cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015 góp phần xây dựng Quận 12 sớm trở thành quận đô thị văn minh xứng danh với truyền thống của quê hương anh hùng chiến khu An Phú Đông – Vườn Cau đỏ năm xưa góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

Thông báo