Chủ Nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

Từ ngày 07 tháng 7 năm 2015 đến ngày 09 tháng 7 năm 2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Đại hội Đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận 12 họp và sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV trình,

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015 – 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1.1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội khẳng định:

1.1.1. Về những mặt được:

Cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng “dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp”, tỷ trọng ngành dịch vụ đạt 68,54%, công nghiệp đạt 31,09%, nông nghiệp đạt 0,37%. Ngành dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao, doanh thu tăng bình quân 23,6%/năm; sản xuất công nghiệp tốc độ tăng trưởng bình quân 15,26% hàng năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng nông nghiệp đô thị, hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Hoàn thành quy hoạch và triển khai mời gọi đầu tư mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Quan tâm đối thoại với doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với tổ chức tín dụng, tiếp cận những chính sách hỗ trợ về vốn của Nhà nước; triển khai rộng các chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách vượt 5% chỉ tiêu pháp lệnh.

Hoàn thành và được thành phố phê duyệt Đồ án phân khu 1/2000, quy hoạch phủ kín 100% diện tích đất tự nhiên; phê duyệt, công bố công khai đồ án quy hoạch hẻm giới 11 phường; ban hành Quy chế quản lý các Đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt. Hàng năm, đều duy tu nâng cấp đường giao thông, hệ thống thoát nước theo phương thức nhà nước và Nhân dân cùng làm, đạt 159,66% chỉ tiêu. Cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho 61.000 hộ, đạt tỷ lệ 152,5% vượt 52,5% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đã khắc phục 30/35 điểm ngập cục bộ do nước mưa, đạt tỷ lệ 85,71% so kế hoạch đề ra. Tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm về vi phạm môi trường, trật tự xây dựng và trật tự lòng lề đường. Đã cấp 56.002 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quản lý phát triển văn hóa xã hội có nhiều hoạt động khởi sắc, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học từ năm 2013, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; cán bộ quản lý đạt chuẩn 100%, giáo viên đạt chuẩn 100%. Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm là 0,9% (chỉ tiêu dưới 1%); 100% Trạm Y tế phường đều đạt Bộ tiêu chí y tế quốc gia, chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm đều đạt trên 94%. Số người thường xuyên luyện tập thể thao đạt tỷ lệ 27,5%, vượt 0,5% chỉ tiêu. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ chăm lo các diện chính sách, hoàn thành cơ bản mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 (2009 – 2015) trước thời hạn 2 năm; thực hiện vượt các chỉ tiêu giải quyết việc làm, đào tạo nghề hàng năm.

Tập trung lãnh đạo công tác quốc phòng – an ninh và hoạt động tư pháp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hàng năm đều đạt trên 5%, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ đều đảm bảo số lượng và chất lượng. Triển khai thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoạt động các cơ quan tư pháp từng bước được củng cố và nâng chất, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm có chuyển biến tích cực; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ quận lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện các nội dung, giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; thực hiện khá tốt các khâu trong công tác cán bộ, kết nạp đảng viên; đội ngũ cán bộ đáp ứng khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, có tinh thần phục vụ Nhân dân và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác giải quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn trên các lĩnh vực tăng đều qua các năm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hướng về cơ sở, tham gia tốt các phong trào cách mạng tại địa phương, quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực.

Về thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm: Lãnh đạo thực hiện Chương trình bê tông, nhựa hóa theo quy hoạch và hiện trạng các tuyến đường giao thông do quận quản lý đạt kết quả tốt; đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 58 tuyến đường, đạt 169,69% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; hoàn thành và đưa vào sử dụng 42 công trình phòng chống lụt bão; Chương trình cải cách hành chính, đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức quận, phường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quy hoạch cán bộ các chức danh thuộc diện Thành ủy, Quận ủy quản lý, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm để phát triển và đảm bảo tính kế thừa trong công tác cán bộ, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò điều hành của chính quyền quận, phường, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; hoàn thành quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

1.1.2. Về những hạn chế:

Công tác quản lý các hộ kinh doanh chưa chặt chẽ; nợ đọng thuế còn tăng qua các năm; số doanh nghiệp được kiểm tra còn thấp so với số doanh nghiệp đang quản lý, chưa khai thác được hết nguồn thu. Chi ngân sách nhiều nội dung phải bổ sung ngoài dự toán, một số trường hợp bị phản ánh việc thu, chi chưa tuân thủ quy định.

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và tốc độ gia tăng dân số. Quản lý trật tự xây dựng thiếu chặt chẽ, vi phạm xây dựng vẫn còn xảy ra; hệ thống thoát nước đô thị chưa được cải thiện. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn trên lĩnh vực nhà đất chưa cao. Việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết dứt điểm. Phối hợp xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường còn thiếu đồng bộ và căn cơ.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hiệu quả còn thấp, công tác thông tin tuyên truyền về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm còn ít.Việc xây dựng trường lớp từ vốn ngân sách chưa đạt. Tỷ lệ học sinh tiểu học và trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày còn thấp so với chỉ tiêu 70%. Tỷ lệ 7 bác sỹ /10.000 dân chưa đạt. Công tác quản lý các trường mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ gia đình thiếu chặt chẽ.

Công tác nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có thời điểm chưa được kịp thời. Phạm pháp hình sự chưa được kéo giảm (tăng 294 vụ). Tai nạn giao thông thiệt hại về người và tài sản còn lớn. Còn án quá hạn luật định, án bị hủy và sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị còn thiếu chủ động. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị của đảng viên có thời điểm chưa đạt yêu cầu. Một vài cấp ủy chưa thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng sinh hoạt đảng còn thấp, chưa tập trung đề ra giải pháp lãnh đạo thực hiện những vấn đề thiết thực ở đơn vị. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng từ đoàn viên thanh niên chưa đảm bảo cơ cấu. Việc quy hoạch đào tạo cán bộ trẻ ở một số Đảng ủy phường chưa tốt.

Về thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm:

- Chương trình xây dựng trường học mới ở các bậc học giai đoạn 2010 – 2015 từ vốn ngân sách chỉ đạt 39,33% (chỉ tiêu thực hiện là 572 phòng); từ vốn xã hội hóa đạt 79,7% (chỉ tiêu thực hiện là 713 phòng).

- Công trình Trung tâm thể dục thể thao đa năng (giai đoạn 1 của Dự án Công viên văn hóa thể dục thể thao) chưa hoàn thành.

- Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ công chức quận, phường; triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn một số lĩnh vực chưa cao, nhất là lĩnh vực nhà đất.

1.1.3. Về nguyên nhân:

- Nguyên nhân mặt được:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ về nhiều mặt từ thành phố; được sự đồng thuận và tích cực đóng góp nhiều nguồn lực từ Nhân dân, từ các doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Có sự tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan nhà nước; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị; cải tiến chế độ hội họp, tăng thời gian, nâng cao chất lượng đi cơ sở và chỉ đạo hoạt động từ cơ sở; quan tâm phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác và các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, kịp thời xử lý các trường hợp sai phạm; mạnh dạn luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh của Nhân dân; hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở kiên trì tuyên truyền, vận động nguồn lực trong Nhân dân phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Nguyên nhân hạn chế:

Khách quan:

Do tác động chung của suy thoái kinh tế, chủ trương cắt giảm đầu tư công; ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận người dân chưa cao. Một số quy định pháp luật thường xuyên thay đổi, chưa được hướng dẫn kịp thời hoặc không còn phù hợp, dẫn đến phải thay đổi thủ tục hành chính, kéo dài thời gian trong tổ chức thực hiện. Việc huy động nguồn lực tài chính đầu tư phát triển hạ tầng còn ít.

Chủ quan:

Việc tiếp xúc, gặp gỡ và lãnh đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa được nhiều; việc hỗ trợ của chính quyền đối với nông dân trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa rõ nét; còn thiếu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên trong công tác quản lý thuế; công tác hậu kiểm trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa kịp thời.

Công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng chưa kịp thời, thiếu kiên quyết; năng lực điều hành dự án của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư của quận chưa tốt, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn trên lĩnh vực nhà đất còn thấp do chưa hoàn thiện được quy trình xử lý hồ sơ hành chính; tiến độ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường còn chậm.

Nhân lực tham mưu, công tác quản lý trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình chưa theo kịp yêu cầu. Đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu, một bộ phận trình độ chưa đáp ứng nhiệm vụ, thái độ phục vụ của một vài y bác sỹ chưa tốt; công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ thực hiện còn ít. Một số cấp ủy và chính quyền cơ sở còn lúng túng trong chỉ đạo xây dựng khu phố văn hóa; chưa thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, xử lý đối với ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa đúng mức; nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính chưa đầy đủ, thiếu sự năng động, sáng tạo, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát công vụ của cán bộ, công chức ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân.

Có lúc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận còn thiếu sót, nhất là việc phát huy vai trò của các Nhóm Quận ủy viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức đảng có mặt còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quận ủy ở một số cấp ủy Đảng hiệu quả còn thấp, còn lúng túng trên một số lĩnh vực, như thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chuyên đề, sợ can thiệp sâu vào công việc của chính quyền.

Công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số cấp ủy chưa thật sự đi sâu vào từng đảng viên. Trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy cơ sở đối với công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ. Quận ủy chưa sâu sát với từng chi bộ, đảng bộ để nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên. Một số đảng viên chưa thật sự tự giác tự phê bình và phê bình, còn hạn chế trong đấu tranh với những biểu hiện sai trái.

Công tác nắm bắt, dự báo chưa sát tình hình thực tế; phối hợp quản lý thiếu chặt chẽ, còn sơ hở nhiều. Tổ chức cho Nhân dân tham gia vào công tác quản lý xã hội chưa hiệu quả.

Còn đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở có thời điểm chưa chủ động hoạt động theo quy chế đã đề ra, còn lúng túng và trông chờ vào sự lãnh đạo. Nhiều hoạt động tuyên truyền chưa đổi mới về phương thức, nội dung chưa phù hợp đối tượng cơ sở.

1.1.4. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ đúc kết được những kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, luôn bám sát Nghị quyết và nắm bắt tình hình thực tiễn, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lãnh đạo bằng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, phát huy sự đoàn kết thống nhất, vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và người đứng đầu từng cấp ủy, đơn vị.

Thứ ba, đề cao tính chủ động, nhạy bén, kiên quyết trong quản lý, điều hành của chính quyền; phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tích cực đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp và Nhân dân trong hoạt động.

Thứ tư, thực sự quan tâm chăm lo cho Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, người lao động và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn vào xây dựng, bảo vệ và phát triển của quận.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 – 2020

Đại hội nhất trí:

Trên cơ sở dự báo về những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong năm năm tới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý xã hội, đưa quận 12 phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.”

1.2.1. Đại hội đã thống nhất thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

1. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ từ 18% - 19% năm, ngành công nghiệp từ 13 - 15% năm. Đến năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng từ 59% - 61%, ngành công nghiệp chiếm từ 38,75 - 40,85%, ngành nông nghiệp chiếm 0,15% - 0,25%.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán pháp lệnh hàng năm từ 5% trở lên.

3. Phấn đấu đến cuối năm 2020, đạt tỉ lệ từ 7 bác sĩ/10.000 dân, 100% trạm y tế phường có đủ bác sĩ và đạt chuẩn y tế quốc gia, 50% trạm y tế có 2 - 3 bác sĩ; tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở mức 5%, tỉ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi ở mức 9,3‰ trở xuống.

4. Giữ vững kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông. Hàng năm, có 99,8% trẻ em trở lên trong độ tuổi tiểu học được đến trường. Đến năm 2020, đạt tỉ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Phấn đấu đến năm 2020, huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào trung học cơ sở, 99% trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở được đến trường; 50% học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày, 100% học sinh tiểu học được học ngoại ngữ theo Đề án 2020 của Bộ Giáo dục – Đào tạo; 80% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt trên chuẩn, 30% trường tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn tiên tiến hiện đại.

5. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 30% số dân tham gia tập luyện thể dục rèn luyện thân thể thường xuyên; 80% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 80% khu phố được công nhận “Khu phố văn hóa”; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa”; đến 2020, có 3 phường được công nhận Phường văn minh đô thị.

6. Phấn đấu giải quyết việc làm bình quân mỗi năm 3.500 lao động thực chất, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 72%. Phấn đấu đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân người/năm của hộ nghèo tăng gấp 3,5 lần so với năm 2011; đào tạo nghề bình quân hàng năm là 6.000 lao động.

7. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%.

8. Phấn đấu đến năm 2020, có 100% hộ dân trên địa bàn được cấp nước sạch.

9. Đảm bảo 95% các cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 10m3/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường.

10. Phấn đấu 100% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Phấn đấu đến cuối năm 2020, có 100% hộ dân tổ chức phân loại rác tại nguồn.

11. Phấn đấu hoàn thành giao quân 2 cấp đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao cả về số lượng và chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng trên giao; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hàng năm đạt 5% trở lên; phát triển dân quân tự vệ đạt 1% so với tổng số dân (dân quân là 0,8%).

12. Kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự trên dân số thực tế tại địa bàn; tỷ lệ khám phá án năm sau cao hơn năm trước, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt trên 90%; phấn đấu kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên 03 tiêu chí (số vụ, số người bị thương và số người chết).

13. Hằng năm, xây dựng trên 95% tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng “yếu kém”. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ công chức quận, phường đạt chuẩn quy định.

14. Kết nạp 1.000 đảng viên mới.

15. Đến cuối 2020, xây dựng tổ chức công đoàn tại 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện và hoạt động ổn định, 90 - 100% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên và hoạt động ổn định có tổ chức đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1.2.2. Nhiệm vụ cụ thể:

1.2.2.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hoạt động tư pháp

Lãnh đạo phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ – Công nghiệp – Nông nghiệp, quan tâm chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành. Trong 5 năm tới phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn giai đoạn 2010 - 2015. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp như: Trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ tài chính - ngân hàng. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, hoạt động khuyến công, khuyến nông; củng cố các ngành hàng truyền thống (may mặc, giày da), khuyến khích thu hút đầu tư các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao gồm: tin học - điện tử, cơ khí chính xác. Hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách hằng năm.

Thực hiện tốt công tác quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện xây dựng và phát triển quận theo hướng văn minh, hiện đại. Lãnh đạo thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; khai thác hiệu quả tài nguyên đất. Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc phát triển mạng lưới cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước. Đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống sông, kênh, rạch. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường. Giải quyết đúng hẹn trên 95% đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Rà soát, lập danh mục và cung cấp bản đồ các khu đất do Nhà nước quản lý đến các phòng ban chuyên môn quận và Ủy ban nhân dân 11 phường. Tập trung xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của Thành phố, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

Đa dạng, nâng chất các hoạt động văn hóa – xã hội, đáp ứng ngày càng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Tập trung đầu tư trường lớp, cơ sở vật chất cho các trường công lập. Củng cố, nâng chất hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đầu tư các trang thiết bị của bệnh viện quận, trạm y tế phường. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, tiếp tục nhận chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.

Tiếp tục đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục thể thao; tập trung nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực. Phấn đấu hoàn thành công trình Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao đa năng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, ưu tiên cho chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội cho người nghèo và người hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp. Tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động trụ sở công an, phường đội 11 phường. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tổ chức hội thao quốc phòng hàng năm đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu hoàn thành giao quân 2 cấp cả về số lượng và chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng trên giao; đảm bảo tỷ lệ đảng viên nhập ngũ hàng năm; phát triển dân quân tự vệ đạt tỷ lệ quy định.

Phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, củng cố nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả; phối hợp thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình liên tịch đã ký kết giữa các ngành. Đẩy mạnh tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực hình sự. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.2.2.2. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn và đổi mới hoạt động hệ thống chính trị

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Kiên trì lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các quan điểm sai trái; khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đúng thực chất và bền vững. Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt yêu cầu, chỉ tiêu đề ra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường đạt chuẩn quy định, chủ động trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, kết hợp các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển. Đảm bảo đội ngũ cán bộ đạt chuẩn chức danh, có năng lực công tác, có tinh thần phục vụ Nhân dân và có lối sống tốt. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phòng ngừa các sai phạm và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tích cực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức quận, phường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, công tác dân vận của chính quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và thống nhất theo chỉ đạo chung của thành phố.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt yêu cầu xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác vận động Nhân dân; thực hiện nền nếp quy chế dân chủ cơ sở gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên từ quận đến cơ sở. Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động.

1.2.2.3. Các chương trình, công trình trọng điểm:

Xuất phát từ các yêu cầu bức thiết của Nhân dân trên địa bàn quận, Đại hội đề ra các công trình, chương trình trọng điểm sau:

* Các công trình, chương trình chuyển tiếp:

- Chương trình xây dựng trường học ở các bậc học: đến năm 2020 xây mới 769 phòng học.

- Công trình Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao đa năng (giai đoạn 1 của dự án Công viên văn hóa thể dục thể thao quận).

- Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

* Các công trình, chương trình mới:

- Công trình nâng cấp mở rộng Bệnh viện (giai đoạn 1) lên quy mô 300 giường bệnh.

- Chương trình nâng cấp 25 tuyến đường giao thông với chiều dài 16,4 km.

- Chương trình bê tông hoá 13 tuyến đê bao kết hợp giao thông nông thôn với chiều dài 17,8 km.

1.2.3. Giải pháp:

1.2.3.1. Nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội:

Công khai minh bạch quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý. Đẩy mạnh các chương trình, chính sách hỗ trợ của thành phố đến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự đô thị, các dự án đầu tư, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm. Áp dụng các đề tài khoa học công nghệ nâng cao chất lượng các sản phẩm con giống, cây giống như cá cảnh, cây mai, kiểng bon sai. Phát huy hiệu quả, đa dạng hoạt động của các thiết chế văn hóa; xây dựng lộ trình, kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực về y tế, văn hóa, giáo dục; chăm lo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

1.2.3.2. Nhóm giải pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, hoạt động tư pháp

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao công tác dự báo, nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảm bảo công tác phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với hoạt động tư pháp.

1.2.3.3. Nhóm giải pháp xây dựng hệ thống chính trị

- Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tiếp tục tập trung thực hiện ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng. Tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình hành động phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái theo tinh thần Đề án 02 – ĐA/TU của Thành ủy.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập Nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; kịp thời cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kết luận 64-KL/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng của các cơ quan tham mưu.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; xây dựng quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đảm bảo đúng thực chất. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng đảng viên.

Đổi mới phương pháp, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo chuẩn chức danh, tạo cơ sở để thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung nắm tình hình và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

- Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Kiện toàn bộ máy, phát huy vai trò của cán bộ và cơ quan kiểm tra trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện công tác kiểm tra. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quy định về những điều đảng viên không được làm.

Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền

Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất và phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa nền hành chính. Đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng của Nhân dân xây dựng, bảo vệ phát triển quận; chăm lo xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhiều giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với trọng tâm hướng về cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho cấp ủy tạo nguồn phát triển đảng và nguồn quy hoạch cán bộ hệ thống chính trị.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ này.

3. Thông qua các Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng hợp ý kiến của Đại hội đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V tổng hợp ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 43 đồng chí; bầu đồng chí Trần Hữu Trí giữ chức Bí thư Quận ủy và kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các ban Thành ủy theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội cấp trên và căn cứ vào Nghị quyết Đại hội để cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 12 lần thứ V kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, đề cao trách nhiệm cùng hệ thống chính trị tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần tích cực vào xây dựng và phát triển quận 12 theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng danh với truyền thống của quê hương Mười tám thôn Vườn Trầu, của chiến khu An Phú Đông, Vườn Cau đỏ anh hùng; góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Thông báo