Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phụ lục số liệu báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần II - Một số chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ II

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ II (2001 – 2005)

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU

PHẤN ĐẤU

GHI CHÚ

1. Tăng trưởng kinh tế:

- Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp

12 – 14%

- Thương mại dịch vụ

12 – 14%

- Sản lượng nông nghiệp

0,1 – 0,3%

- Thu thuế

Nợ đọng không quá 5%

- Nâng cấp đường cấp phổi sỏi đỏ

80%

2. Văn hóa xã hội:

- Không còn nhà mái lá

Đến cuối 2002

- Giảm hộ nghèo

Dưới 5%

- Giải quyết lao động có việc làm ổn định

6.000 – 8.000

Mỗi năm

- Xây dựng mới, sửa chữa trường học

1 trường cấp 3

Các trường nằm trong lộ giới

- Mặt bằng dân trí

Lớp 7,5

Năm 2005

- Học sinh Tiểu học học 2 buổi ngày

40%

Năm 2005

- Xây dựng xong Trung tâm Y tế Quận

100 giường

- Tỷ suất sinh con hàng năm

0,150/00

- Tỷ lệ sinh con thứ ba

Dưới 5%

- Hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng

Dưới 13%

- Ra mắt BCN khu phố văn hóa, trong đó:

+Khu phố văn hóa được công nhận

80%

30%

- Hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa

65%

- Số dân tập luyện TDTT thường xuyên

20%

3. An ninh quốc phòng:

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong doanh nghiệp Nhà nước

15 – 20%

- Lực lượng DBĐV SSCĐ

90% trở lên

- Tỷ lệ khám phá:

+ Trọng án

+ Thường án

80%

65% trở lên

4. Xây dựng Đảng:

- Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

70%

- Đảng viên đủ tư cách được Quận khen thưởng

10%

- Phát triển Đảng viên mới

250 trở lên

- Cán bộ có trình độ Đại học hoặc đang Đại học)

+ Cấp Quận

+ Cấp Phường

85 – 90%

20 – 30%

- Đạt tốt nghiệp Phổ thông Trung học

90 – 95%

Thông báo