Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VII

Từ ngày 16/4/1996 đến ngày 18/4/1996, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VII được tiến hành trong tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, tập trung trí tuệ ; đổi mới.

  1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI (1991 – 1995) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (1996 – 2000).

Đại hội giao cho Ban Chấp hành khóa VII căn cứ vào ý kiến thảo luận của Đại biểu tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện nói trên để trở thành Nghị quyết Đại hội.

  1. Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu định hướng và định lượng bằng phiếu trong Đại hội.

  1. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VII có trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VII đề ra.

Ngày 18 tháng 4 năm 1996

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐÀNG BỘ

QUẬN 3 LẦN THỨ VII

Thông báo