Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiến hành từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 năm 2015 tại trụ sở làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3:

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội:

1.1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015

Kết quả đạt được:

Trong nhiệm kỳ X, Đảng bộ và chính quyền quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành 14/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được tập trung lãnh đạo theo hướng phát triển bền vững, đạt nhiều kết quả khả quan như sau:

Kinh tế phát triển theo đúng định hướng, chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ ngày càng được nâng lên, doanh thu thương mại và dịch vụ bình quân đạt 17,32%/năm; công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 12,21%/năm.

Quận ủy đã tập trung lãnh đạo chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân; dạy nghề và giải quyết việc làm luôn được thực hiện theo yêu cầu của xã hội; đề ra nhiều giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả, đến nay không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 16 triệu đồng/người/năm; hoạt động thể dục - thể thao tiếp tục giữ vững thành tích cao; công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng.

An ninh - Quốc phòng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp chuyển biến tích cực.

Việc xây dựng 6 kế hoạch và 14 chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X của Quận ủy đã tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, cá nhân và việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình từng bước đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ sở đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được chuyển biến bước đầu quan trọng.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nội dung chương trình và phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát khoa học hơn, từng bước đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được cải thiện.

Chú trọng công tác dân vận, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm lãnh đạo thường xuyên, phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hạn chế, yếu kém:

Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm; tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn xảy ra; công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguồn lực phát triển kinh tế chưa được khai thác đầy đủ; doanh nghiệp tăng về số lượng nhưng quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu, kinh tế tập thể chưa mạnh; công tác hậu kiểm chưa được quan tâm đúng mức.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết, chất lượng một số dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tình hình tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp, có trọng án, cháy nổ nghiêm trọng. Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Một số nội dung thực hiện trong công tác cải cách tư pháp chưa đạt yêu cầu.

Hoạt động hệ thống chính trị đổi mới chưa toàn diện, một số tổ chức cơ sở Đảng chậm đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vẫn chưa có nhiều mô hình hay, điển hình mới. Việc nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên đôi lúc chưa kịp thời; công tác phòng ngừa, vận động thuyết phục, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số đảng viên hiệu quả chưa cao.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đạt chỉ tiêu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hạn chế; tỷ lệ phát triển Đảng ở trường học và trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu.

Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính một số lĩnh vực còn hạn chế; còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà tổ chức và công dân ở một bộ phận cán bộ công chức, viên chức; đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có vụ việc chậm được giải quyết, gây bức xúc trong một số người dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa tạo được sức lan tỏa và hiệu quả cao trong một số phong trào; tỷ lệ tập hợp quần chúng xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào, nòng cốt chính trị còn thấp.

Nguyên nhân:

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận có lúc, có nơi chưa theo kịp thực tiễn, khả năng dự báo tình hình, một số cơ quan chuyên môn chưa thể hiện hết vai trò tham mưu chưa kịp thời dẫn đến xây dựng và thực hiện một số kế hoạch, chương trình hành động hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý, giáo dục cán bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp có lúc chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân.

Ban Thường vụ Quận ủy vẫn chưa nắm bắt kịp thời các diễn biến tư tưởng của một số trường hợp cán bộ, đảng viên trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, những quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; còn lúng túng trong nhận diện, giáo dục, đấu tranh, xử lý đối với đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác thông tin, tuyên truyền đôi lúc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Một số kinh nghiệm:

Một là, phải giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ; biết trân trọng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và tham gia của Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ.

Hai là, huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực xã hội, phát triển đô thị theo hướng bền vững gắn với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng Quận 3 văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Ba là, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phải có sự kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm trọng điểm; phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể và cá nhân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả.

Bốn là, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là vai trò nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị.

Năm là, các chủ trương đề ra đều phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân, luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, “phát huy sức dân để lo cho dân”, thực hiện tốt an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2015 - 2020

Đại hội nhất trí xác định nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quận 3 trong nhiệm kỳ XI là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng Quận 3 phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

Về chỉnh trang và phát triển đô thị

Thúc đẩy xây dựng mới 1 triệu m2 sàn xây dựng ở 3 khu vực Nhân dân; doanh nghiệp; hợp tác và mời gọi đầu tư.

100% các hẻm không ngập do mưa.

Phát triển 8.000m2 mảng xanh, nâng tổng diện tích mảng xanh lên 45.000m2, đạt mức bình quân hưởng thụ mảng xanh đầu người khoảng 0,4m2.

Vận động Nhân dân hiến đất mở rộng 28 hẻm.

Vận động Nhân dân trang bị đèn chiếu sáng tiết kiệm điện năng tại 100% hẻm. Khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các công trình dân dụng.

Hoàn thành công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Quận theo kế hoạch của Thành phố; xây dựng 9 tuyến đường trọng điểm và khu vực Ga Sài Gòn không rác.

Về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 6% trở lên.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: 75% thương mại - dịch vụ, 25% công nghiệp - xây dựng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm vượt 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân hằng năm đạt ít nhất 85% nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Quận, Thành phố.

Hiệu suất đào tạo cấp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở 99,5%; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập ở 3 cấp.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 20% trường học của Quận đạt chuẩn quốc gia và 1 trường đạt chuẩn tiên tiến, chất lượng cao.

Phấn đấu hoàn thành Chương trình thoát nghèo bền vững theo tiêu chí mới của thành phố.

Có 10/14 phường được ghi nhận là phường Văn minh đô thị; 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Hàng năm giới thiệu và tạo việc làm cho 12.000 người.

Về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự quốc phòng

Số vụ phạm pháp hình sự giảm hàng năm từ 3% đến 5%; tỷ lệ khám phá án đạt từ 70% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; phấn đấu giảm 5% đến 10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự; tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ 2% trở lên.

Về xây dựng Đảng

Hàng năm có từ 95% cơ sở Đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở Đảng yếu kém.

Phấn đấu 100% cán bộ đương nhiệm, cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Quận có trình độ đại học và trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, 35% cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Quận có trình độ thạc sĩ.

Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 800 đảng viên.

Đến năm 2020 có 80% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có 100 lao động trở lên có đủ điều kiện xây dựng được tổ chức Đảng.

Chương trình, công trình trọng điểm

Tiếp tục hoàn thành các chương trình, công trình của nhiệm kỳ X (2010 - 2015) đã đề ra: trụ sở Công an Quận, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Các chương trình, công trình mới thực hiện trong nhiệm kỳ XI (2015 - 2020): Bệnh viện Quận 3, Trung tâm Văn hóa Quận, Trường Mầm non 10, 11, Trường THCS tại khu vực ao rau muống Phường 9, Nhà Thiếu nhi Quận, 2 trạm lấy nước PCCC trên kênh Nhiêu Lộc.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Triển khai và quản lý tốt việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt phù hợp với thực tiễn: quan tâm thực hiện hiệu quả dự án giao thông tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương); phát huy các nguồn lực trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách của Quận và thành phố. Thực hiện nghiêm quy trình, quy định về quản lý đầu tư xây dựng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình; phát huy các hình thức xã hội hóa trong công tác chỉnh trang vỉa hè; ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng mảng xanh đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận và cải thiện dân sinh; duy trì và mở rộng việc thực hiện các tuyến đường “văn minh, sạch đẹp, an toàn”; giải quyết dứt điểm các hẻm còn ngập nước trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo yêu cầu thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của Quận và thành phố, trong đó quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người bị thu hồi đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và cộng đồng giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình khu phố không rác, xây dựng các điểm sinh hoạt công cộng không rác, đặc biệt giữ gìn cảnh quan kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè luôn “xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện Đề án quy hoạch Trung tâm thương mại đến năm 2020; ưu tiên phát triển các nhóm, ngành dịch vụ chất lượng cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tiềm năng, lợi thế của Quận đến Nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân. Định kỳ tổ chức tốt việc gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh; đảm bảo thu và quản lý tốt nguồn thu ngân sách Nhà nước, tập trung chỉ đạo chống thất thu thuế, giải quyết nợ thuế tồn đọng kéo dài.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cộng đồng dân cư an toàn, lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, thượng tôn pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố, hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với yêu cầu mới; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đạt chuẩn về chính trị, chuyên môn, có tác phong sư phạm và tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xây dựng lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về tư tưởng chính trị, kỹ thuật quân sự, sẵn sàng chiến đấu.

Không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức ngành tư pháp để đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hộ tịch công chứng; tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở, không để khiếu nại tồn đọng, kéo dài; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành công an, quân sự, các cơ quan nội chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận của hệ thống chính trị

Công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện các giải pháp cấp bách, lâu dài theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên; tăng cường trách nhiệm của chi bộ trong việc nắm bắt tình hình, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên và định hướng dư luận; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung công tác phát triển đảng theo chỉ tiêu đề ra; nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ theo đúng chủ trương của Đảng; bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường chuyên môn đào tạo; chú trọng cán bộ trẻ tuổi và cán bộ nữ.

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, các nguyên tắc của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn đạo đức lối sống; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và Ban Thường vụ Quận ủy, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước, tránh tình trạng “bao biện, làm thay” hoặc “buông lỏng lãnh đạo”; chú trọng tinh thần tự phê bình và phê bình, kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót; xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, tiếp tục phân công rõ ràng nhiệm vụ từng đồng chí Quận ủy viên, các nhóm thành viên phụ trách lĩnh vực công tác và theo dõi, hướng dẫn cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng hội họp, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của đảng viên và Nhân dân để xây dựng nghị quyết lãnh đạo thiết thực, có tính khả thi cao; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; thực hiện tốt Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Công tác dân vận tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang, giáo dục ý thức “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và người lao động; quan tâm giao nhiệm vụ cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp xây dựng địa phương, xây dựng Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có lòng yêu nước, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn minh và lòng nhân hậu; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới và vai trò của Hội Cựu chiến binh trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các hội, câu lạc bộ đa dạng, đảm bảo phát triển đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng nhu cầu chính đáng, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng.

2. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XI gồm 43 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 7 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ quận 3 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN

Thông báo