Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Phục lục số liệu báo cáo tình hình và nhiệm vụ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ V (1989 – 1990) (Công tác xây dựng Đảng)

 

CÁC CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

THỰC HIỆN NĂM

TH 88 so TH 86 (%)

Tốc độ tăng bình quân mỗi năm trong (%)

GHI CHÚ

1986

1987

1988

N. Kỳ 3

N. Kỳ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

XVII- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

A- Công tác tuyên giáo

1) Lớp Lý luận chính trị sơ cấp

lớp

3

1

1

Số học viên

học viên

378

122

102

2) Lớp Lý luận chính trị trung cấp

lớp

1

Số học viên

học viên

180

3) Lớp Đối tượng Đảng

lớp

3

3

3

Số học viên

học viên

620

566

304

4) Chuyên đề Đại hội Đảng

lớp

6

6

Số học viên

lượt người

3.000

3.000

5) Lớp Quản lý Kinh tế

lớp

1

1

Số học viên

học viên

250

170

6) Nói chuyện thời sự

cuộc

10

10

12

Lựt người dự

lượt người

2.100

2.000

3.000

B- Công tác tổ chức

1) Tổng số tổ chức cơ sở Đảng

Cơ sở

135

133

135

Trong đó

Đảng uỷ

20

19

26

Chi bộ cơ sở

115

114

109

Tổng số đảng viên

3.372

3.713

3.868

Đảng viên hưu trí

950

1.047

1.201

Đảng viên mới phát triển

141

150

130

2) Phân loại cơ sở Đảng

87-88 chưa phân loại

Vững mạnh

Cơ sở

29

Trong đó được TP biểu dương

Cơ sở

3

Khá

Cơ sở

78

Yếu

Cơ sở

13

3) Công tác cán bộ

Đề bạt, bổ nhiệm

người

30

23

71

Đưa đi đào tạo

người

67

8

10

C- Công tác kiểm tra

- Số vụ phát sinh

vụ

91

49

54

Đã giải quyết

vụ

66

49

54

- Xử lý kỷ luật

vụ

58

70

56

Khiển trách

Đảng viên

6

23

19

 cảnh cáo

Đảng viên

20

18

18

 Cách chức

Đảng viên

2

5

6

 Khai trừ

Đảng viên

11

17

9

Xoá tên

Đảng viên

5

7

4

- Tỷ lệ Đảng viên sai phạm so với tổng số đảng viên

%

1,72

1,9

1,43

Thông báo