Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Báo cáo kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ X đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề quan trọng trong Báo cáo Chính trị. Có 243/243 đại biểu dự Đại hội tham gia bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết 11 chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 trong Báo cáo Chính trị như sau :

1. Tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ bình quân từ 19% - 21%/năm :

- Có 242 đại biểu đồng ý, chiếm 99,59% so với số triệu tập.

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 0,41% so với số triệu tập.

2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân từ 10% - 12%/năm :

- Có 239 đại biểu đồng ý, chiếm 98,36% so với số triệu tập.

- Có 01 đại biểu không đồng ý, chiếm 0,41% so với số triệu tập.

- Có 01 đại biểu không có ý kiến, chiếm 0,41% so với số triệu tập.

- Có 02 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 0,82% so với số triệu tập.

3. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm :

- Có 240 đại biểu đồng ý, chiếm 98,77% so với số triệu tập.

- Có 03 đại biểu không có ý kiến, chiếm 1,23% so với số triệu tập.

4. Hoàn thành xây dựng mới 1.500 căn hộ, trong đó có 50% phục vụ tái định cư và giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp :

- Có 241 đại biểu đồng ý, chiếm 99,18% so với số triệu tập.

- Có 02 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 0,82% so với số triệu tập.

5. Giữ vững danh hiệu các Phường Văn hoá; xây dựng mới 2 Phường văn hoá trở lên :

- Có 241 đại biểu đồng ý, chiếm 99,18% so với số triệu tập.

- Có 01 đại biểu không đồng ý, chiếm 0,41% so với số triệu tập.

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 0,41% so với số triệu tập.

6. Xây dựng 40% khu phố trở lên đạt chuẩn khu phố không rác. Xây dựng 30% tuyến đường văn minh đô thị, trong đó có 100% tuyến đường điểm:

- Có 234 đại biểu đồng ý, chiếm 96,30% so với số triệu tập.

- Có 05 đại biểu không đồng ý, chiếm 2,06% so với số triệu tập.

- Có 04 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 1,64% so với số triệu tập.

7. Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,55% :

- Có 241 đại biểu đồng ý, chiếm 99,18% so với số triệu tập.

- Có 02 đại biểu không có ý kiến, chiếm 0,82% so với số triệu tập.

8. Năm 2015 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 3 của thành phố (12 triệu đồng/người/năm) :

- Có 239 đại biểu đồng ý, chiếm 98,36% so với số triệu tập.

- Có 02 đại biểu không đồng ý, chiếm 0,82% so với số triệu tập.

- Có 02 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 0,82% so với số triệu tập.

9. Hàng năm đào tạo nghề cho 17.000 lượt người, tạo việc làm mới cho 5.000 người :

- Có 242 đại biểu đồng ý, chiếm 99,59% so với số triệu tập.

- Có 01 đại biểu không có ý kiến, chiếm 0,41% so với số triệu tập.

10. Kết nạp 700 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ đảng viên mới là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 60%, nữ 50%, người Hoa 8%, ngoài quốc doanh 10%, lực lượng vũ trang 15% :

- Có 231 đại biểu đồng ý, chiếm 95,06% so với số triệu tập.

- Có 06 đại biểu không đồng ý, chiếm 2,47% so với số triệu tập.

- Có 06 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 2,47% so với số triệu tập.

11. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 75%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 99% :

- Có 242 đại biểu đồng ý, chiếm 99,59% so với số triệu tập.

- Có 01 đại biểu có ý kiến khác, chiếm 0,41% so với số triệu tập.

Thông báo