Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung chủ yếu trong báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ Quận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII

* Tổng số đại biểu được triệu tập :  179 đại biểu

* Tổng số phiếu phát ra                 :  179

* Tổng số phiếu thu về                  :  179 đạt tỷ lệ 100%

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU :

I. Về cấu trúc báo cáo và nội dung Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ Quận 5

    khóa VII – Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII.

    + Nhất trí              : 172 / 179 tỷ lệ 96,09%

    + Cơ bản nhất trí  :     7 / 179 tỷ lệ   3,91%

Về một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm vụ 5 năm (2001 – 2005)

     1/ Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu chung

         + Nhất trí              : 178 / 179 tỷ lệ 99,44%

         + Cơ bản nhất trí  :     1 / 179 tỷ lệ   0,56%

     2/ Tốc độ tăng doanh số các ngành thương mại – dịch vụ tăng bình quân 20–30%/năm

         + Nhất trí              : 172 / 179 tỷ lệ 96,09%

         + Cơ bản nhất trí  :     3 / 179 tỷ lệ   1,68%

         + Ý kiến khác      :     4 /179   tỷ lệ   2,23%

      3/ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và doanh thu ngoại tệ tăng 25–30%/năm

         + Nhất trí              : 170 / 179 tỷ lệ 94,97%

         + Cơ bản nhất trí  :     6 / 179 tỷ lệ   3,35%

         + Ý kiến khác      :     3 /179   tỷ lệ   1,68%

       4/ Phấn đấu đạt mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

           bình quân 15 – 17%/năm (tính cả Khu công nghiệp).

           + Nhất trí              : 176 / 179 tỷ lệ 98,32%

           + Cơ bản nhất trí  :     3 /179   tỷ lệ   1,68%  

       5/ Xây dựng mới tại Quận 1000 căn hộ dành 30% cho cán bộ, giáo viên, lực lượng

           vũ trang, gia đình chính sách.

           + Nhất trí              : 168 / 179 tỷ lệ 93,85%

           + Cơ bản nhất trí  :   10/  179 tỷ lệ   5,59%  

           + Ý kiến khác      :     1 /  179 tỷ lệ   0,56%

       6/ Hoàn  thành cơ bản việc mở rộng, chỉnh trang hẽm giới.

           + Nhất trí              : 174 / 179 tỷ lệ 97,21%

           + Cơ bản nhất trí  :     5 / 179 tỷ lệ   2,79%  

          

       7/ Hoàn thành cơ bản việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và đưa vào khai thác sử dụng 80% diện tích Khu đô thị Vĩnh Lộc và Khu dân cư –sản xuất TTCN An Hạ

           + Nhất trí              : 174 / 179 tỷ lệ 97,21%

           + Cơ bản nhất trí  :     5 / 179 tỷ lệ   2,79%  

        

      8/ Phấn đấu 80% gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa

           + Nhất trí              : 173 / 179 tỷ lệ 96,65%

           + Cơ bản nhất trí  :     6 / 179 tỷ lệ   3,35%  

          

      9/ Mỗi phường có từ 2 đến 3 Khu phố văn hóa.

           + Nhất trí              : 156 / 179 tỷ lệ 87,15%

           + Cơ bản nhất trí  :   18 / 179 tỷ lệ 10,06%  

           + Ý kiến khác      :     5 /  179 tỷ lệ   2,79%

    10/ 80% cơ quan đơn vị thuộc Quận đạt tiêu chuẩn công sở văn minh sạch đẹp an toàn          

           + Nhất trí              : 176 / 179 tỷ lệ 98,32%

           + Cơ bản nhất trí  :     1 / 179 tỷ lệ   0,56%  

           + Ý kiến khác      :     2 /  179 tỷ lệ   1,12%

     11/ Phấn đấu đạt từ 25% - 30% dân số tham gia luyện tập thể dục thường xuyên.

           + Nhất trí              : 167 / 179 tỷ lệ 93,30%

           + Cơ bản nhất trí  :   11 / 179 tỷ lệ   6,14%  

           + Ý kiến khác      :     1 /  179 tỷ lệ   0,56%

    12/ Phấn đấu huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

           + Nhất trí              : 174 / 179 tỷ lệ 97,21%

           + Cơ bản nhất trí  :     4 / 179 tỷ lệ   2,23%  

           + Ý kiến khác      :     1 /  179 tỷ lệ   0,56%

    13/ Phấn đấu có từ 4 – 5 phường đạt chuẩn phổ cập trung học.

           + Nhất trí              : 171 / 179 tỷ lệ 95,53%

           + Cơ bản nhất trí  :     6 / 179 tỷ lệ   3,35%  

           + Ý kiến khác      :     2 /  179 tỷ lệ   1,12%

      14/ Giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2005 ở mức 0,60%.

           + Nhất trí              : 176 / 179 tỷ lệ 98,32%

           + Cơ bản nhất trí  :     2 / 179 tỷ lệ   1,12%  

           + Ý kiến khác      :     1 /  179 tỷ lệ   0,56%

    15/ Đến năm 2005 giảm hộ nghèo theo tiêu chuẩn hiện nay còn dưới 2%.

           + Nhất trí              : 174 / 179 tỷ lệ 97,21%

           + Cơ bản nhất trí  :     5 / 179 tỷ lệ   2,79%  

          

     16/ Hàng năm dạy nghề 8000 lượt người, trong đó 20% đạt tay nghề bậc 3/7.

           + Nhất trí              : 164 / 179 tỷ lệ 91,62%

           + Cơ bản nhất trí  :   14 / 179 tỷ lệ   7,82%  

           + Ý kiến khác      :     1 /  179 tỷ lệ   0,56%

     17/ Mỗi năm giới thiệu việc làm  cho 5000 lượt lao động.

           + Nhất trí              : 169 / 179 tỷ lệ 94,41%

           + Cơ bản nhất trí  :     8 / 179 tỷ lệ   4,47%  

           + Ý kiến khác      :     2 /  179 tỷ lệ   1,12%

      18/ Xây dựng 75% Tổ dân phố an toàn.

           + Nhất trí              : 171 / 179 tỷ lệ 95,53%

           + Cơ bản nhất trí  :     5 / 179 tỷ lệ   2,79%

           + Ý kiến khác      :     3 / 179 tỷ lệ    1,68%

      19/ Thực hiện đề án khoán quỹ lương và chi phí hành chính; tinh giảm 15%biên chế              

            + Nhất trí              : 178 / 179 tỷ lệ 99,44%

            + Cơ bản nhất trí  :     1 / 179 tỷ lệ   0,56%

    20/ Phấn đấu hàng năm có trên 80% cơ sở Đảng Trong sạch vững mạnh, không có        

          cơ sở Đảng yếu kém, trong đó Đảng bộ phường đạt “Trong sạch vững mạnh” 

          từ 90% trở lên.

           + Nhất trí              : 175 / 179 tỷ lệ 97,76%

           + Cơ bản nhất trí  :     3 / 179 tỷ lệ   1,68%  

           + Ý kiến khác      :     1 /  179 tỷ lệ   0,56%

     21/ Phấn đấu hàng năm có trên 99% đảng viên đủ tư cách.

           + Nhất trí              : 167 / 179 tỷ lệ 93,30%

           + Cơ bản nhất trí  :     8 / 179 tỷ lệ   4,47%  

           + Ý kiến khác      :     4 /  179 tỷ lệ   2,23%

     22/ Trong nhiệm kỳ phát triển 400 đảng viên mới.

           + Nhất trí              : 173 / 179 tỷ lệ 96,65%

           + Cơ bản nhất trí  :     3 / 179 tỷ lệ   1,68%  

           + Ý kiến khác      :     3 /  179 tỷ lệ   1,68%

Thông báo