Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong báo cáo của Ban Chấp hành tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ VII

(Ngày 13/3/1996)

             * Tổng số phiếu phát ra             :     29

             * Tổng số thu về                          :     246 đạt tỷ lệ 98,79%.

             KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU :

I- CẤU TRÚC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN 5 KHÓA VI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ VII :

             - Có 246 đại biểu cơ bản nhất trí nội dung và cấu trúc báo cáo chiếm 98,79%.

II- NHỮNG CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG TRONG NHIỆM VỤ 5 NĂM (1996 – 2000) :

             1)- Mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội :

             - Có 245 đại biểu cơ bản nhất trí :          chiếm 98,39%.

             - Có 1 đại biểu có ý kiến khác :               chiếm 0,4%.

             2)- Các chỉ tiêu phát triển kinh tế :

             + Tốc độ tăng giá trị tổng sản lượng bình quân hàng năm 15 – 17%.

             + Tốc độ tăng doanh số các ngành thương mại - dịch vụ bình quân hàng năm trên 40%.

             + Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu  và doanh thu ngoại tệ bình quân hàng năm tăng 30%.

             + Vốn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyển dịch vụ cơ cấu kinh tế 5 – 10 triệu USD/năm.

             +  Xây dựng mới 4.000 cán bộ.

             + Đến năm 2000 thương mại - dịch vụ chiếm 70% tỉ trọng cơ cấu kinh tế.

             - Có 238 đại biểu cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu        :     chiếm 95,58%.

             - Có 8 đại biểu có ý kiến khác                                                    :     chiếm 3,21%.

             3)- Các chỉ tiêu phát triển văn hóa – xã hội :

             + Đến năm 2000 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 1.800 đến          2.000 USD.

             + Mỗi năm giải quyết 8.000 lao động có việc làm.

             + Phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên mỗi năm từ 0,02% - 0,03% và đến năm 2000 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,23%.

             + Có bác sĩ khám điều trị ngoại trú tại nhà cho nhân dân.

             + Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 15%.

             + 100% trẻ em 5 tuổi vào mẫu giáo.

             + 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp một.

             + 100% trong độ tuổi được xóa mù chữ.

             + 95% trẻ em đến tuổi vào cấp II.

             + Năm 2000 mặt bằng dân trí toàn Quận hết cấp II.

             + Giảm 50% số hộ nghèo.

             + Chỉnh trang, phục chế các khu lưu niệm, di tích lịch sử.

             - Có 240 đại biểu cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu       :     chiếm 96,35%.

             - Có 6 đại biểu có ý kiến khác                                                    :     chiếm 2,41%.

             4)- Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng :

             + Phấn đấu mỗi năm có trên 50% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 2/3 Đảng bộ Phường và Đảng bộ cơ sở vững mạnh.

             + 70% đảng viên đạt loại 1 trong đó đương chức đạt loại 1 trên 80%.

             + Quy hoạch và đào tạo cán bộ.

             - Có 242 đại biểu cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu        :     chiếm 97,92%.

             - Có 4 đại biểu có ý kiến khác                                                    :     chiếm 1,6%.

Thông báo