Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 1986 – 1988

  ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

Hai năm qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn do cơ chế cũ trì kéo, trói buộc; nhưng Đảng bộ đã có nhiều nỗ lực, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế – xã hội làm động lực thúc đẩy nền kinh tế Quận 5 từng bước phát triển.

1. Trên lĩnh vực sản xuất, nếu xét về mặt giá trị tổng sản lượng thì kết quả đạt được còn thấp xa so với chỉ tiêu của Đại hội lần thứ tư (2,4/3 tỷ) đề ra. Nhưng thực tế được sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vận động và phát triển của các thành phần kinh tế đã có sự chuyển biến về chất : khu vực tư nhân cá thể phát triển mạnh cả về số luọng và tỷ trọng trong nền kinh tế (1987 : 27%),1988 : 28%), đã huy động đuọc nguồn vốn, thiết bị máy móc (hơn 3.000 luọng vàng); thu hút lao động tập trung vào các ngành chế biến thực phẩm, dệt kim, may mặc, cơ khí. Khu vực sản xuất tập thể đã xuất hiện nhiều cơ sở huy động vồn đầu tư, trang thiết bị mới để mở rộng sản xuất và nâng chất lượng mặt hàng. Trong khu vực này đang diễn ra quá trình tổ chức lại sản xuất theo 2 hướng, hoặc củng cố tập thể hóa bằng cách tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn, hoặc sắp xếp trở về vị trí kinh tế tư nhân cá thể. Khu vực quốc doanh – hợp doanh quận và phường qua củng cố về nhiều mặt đã có một số xí nghiệp bắt đầu kinh doanh có lãi và đảm bảo đuọc giá trị thực tế của đồng vốn để tái sản xuất.

Trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa đã tạo đuọc bộ mặt mới. Sự hình thành trên địa bàn Quận 5 thị trường hàng hóa và tiền tệ tín dụng là điều dễ nhận thấy trong thực tiễn. Đặc điểm thị trường Quận 5 là một thị trường bán buôn của khu vực, bao gồm nhiều thành phần kinh tế, cạnh tranh phát triển giao lưu hàng hóa. Tình hình biến động phức tạp của thị trường Quận 5 hiện nay thực chất là biểu thị bước quá độ chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa. Hai năm qua do các điều kiện khách quan qui định, thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã đã chịu nhiều thử thách để xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh tế, kinh doanh XHCN và đến nay còn trong quá trình xác lập vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế hàng hóa. Thuong nghiệp tư nhân phát triển mạnh, hoạt động theo nhiều loại hình hỗn hợp đa dạng, linh hoạt, vừa đoàn kết nhau hợp tác liên doanh liên kết, vừa cạnh tranh với thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã.

2. Trong hai năm Đảng bộ đã khắc phục nhiều khó khăn, thực hiện được hầu hết các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển nền sản xuất hàng hóa.

-  Quận đã chủ trương tháo gỡ khó khăn như : huy động các nguồn vốn, vật tư trong và ngoài nước; bãi bỏ chế độ duyệt giá; thành lập các hợp tác xã tín dụng thu hút trên 6 tỷ đồng, góp phần giải quyết khó khăn về tiền mặt và vốn cho sản xuất kinh doanh. Tiến hành công tác điều phối điện ở các phường và phối hợp với ngành điện củng cố, thay thế các trạm biến thế để tiếp nhận nguồn điện Trị An. Chủ trương công khai mức thuế và vận dụng chính sách miễn, giảm cho các cơ sở sản xuất, nhất là những cơ sở có mặt hàng chất lượng cao, nhập thiết bị mới, sản xuất hàng suất khẩu. Chủ trương mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa của Quận sản xuất; cho mở những cửa hàng giới thiệu sản phẩm tạo điều kiện cho sản xuất tiếp cận thị trường.

 

Những chủ trương tháo gỡ trên dã tạo nên sự chuyển biến trong nền kinh tế của Quận : giá trị tổng sản lượng công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp hàng năm đều tăng 10 - 11%, sản xuất đã có bước phát triển, tiềm năng của Quận bước đầu được khai thác (trong 2 năm 1987 – 1988 tổng số vốn đầu tư mới và mở rộng của các thành phần kinh tế ước tính trên 3 triệu USD, riêng Công ty cung ứng xuất khẩu 900 ngàn USD); trên từng lĩnh vực đã xuất hiện         

Tuy nhiên phải thẳng thắng thừa nhận một thực tế là chúng ta đang tiến chậm trong việc giải phóng sức sản xuất và phát triển nền kinh tế hàng hóa :

* Trong khu vực sản xuất : vấn đề huy động tiền vốn, lao động, kỹ thuật, máy móc thiết bị mới vào sản xuất chưa đáng kể so với tiềm năng vốn có trên địa bàn; khả năng liên doanh, liên kết nhất là thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật nước ngoài chưa được phát huy đúng mức. Bản thân các xí nghiệp quốc doanh - hợp doanh còn nhiều đơn vị yếu kém kéo dài và cho đến nay hệ thống các xí nghiệp quốc doanh - hợp doanh vẫn chưa phát huy được vai trò của mình trong nền kinh tế quận.

* Hoạt động kinh tế đối ngoại được mở rộng. Nhiều đơn vị sản xuất và nội thương đã tham gia xuất khẩu hàng hóa, mở thị trường qua Lào và các nước XHCN; đã xây dựng được hệ thống các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu như điện tử, xí nghiệp may, xưởng sàng sảy nông sản, chế biến nông hải sản… hoạt động kiều hối năng động và có hiệu quả. Tuy nhiên, nhìn toàn cục hoạt động kinh tế đối ngoại chưa ngang tầm với vị trị của Quận 5, còn phân tán, chưa tập trung vào mũi nhọn, các đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu chưa phối hợp được với nhau nên chưa tạo được sức mạnh tổng hợp. Do đó hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu không cao, không tác động thúc đẩy sản xuất của quận phát triển. Đặc biệt Công ty Cung ứng hàng xuất khẩu quận 5, một đơn vị có ưu thế, vừa qua có cố gắng chuyển hoạt động chủ yếu sang sản xuất hàng xuất khẩu và đã mang lại được một số kết quả (đã hình thành được môt hệ thống xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu) nhưng hai năm qua kim ngạch không tăng, phương thức hoạt động thiếu linh hoạt, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công ty có một số chưa toàn tâm toàn ý, năng lực kém.

* Hoạt động của các công ty doanh nghiệp, dịch vụ có rất nhiều cố gắng mở rrộng thị trường, liên doanh liên kết tạo nguồn hàng, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, nhưng còn rất nhiều lúng túng trong phương thức kinh doanh, chưa xác lập vai trò tích cực phục vụ sản xuất và đời sống trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Việc sử dụng các hình thức quá độ còn loay hoay trong phân phối thu nhập hơn là xác định ý đồ khai thác có hiệu quả các thành phần kinh tế.

* Lực lượng làm công tác xây dựng cũng có nhiều cố gắng, đã thực hiện được một số công trình phục vụ kinh tế và xã hội, có chú trọng quản lý, điều chỉnh và hàng hóa giá nhà, mang lại nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn cho quỹ phát triển nhà của Quận, nhưng nhìn chung còn yếu về nhiều mặt, chất lượng công trình quá kém, vừa gây lãng phí, vừa mất tín nhiệm trong nhân dân; nhiều dư luận về các hiện tượng tiêu cực chưa được giải tỏa; năng lực của những người chỉ đạo chưa đủ sức để tổ chức thực hiện có kết quả những chủ trương của đảng bộ. Những thiếu sót trên đã làm cho công tác xây dựng cơ bản chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống trong quận.

* Ngành giao thông vận tải do chưa được quan tâm lãnh đạo, đầu tư xây dựng đúng mức nên tác dụng không đáng kể trong nền kinh tế quận.

* Các ngành kinh tế tổng hợp và quản lý nhà nước cũng có nhiều cố gắng vận dụng chính sách như công khai mức thuế, xét miễn giảm, cho phép huy động vốn bằng nhiều nguồn … nhưng cho đến nay hệ thống chính sách đòn bẩy kinh tế chưa mang lại tác dụng đáng kể, đặc biệt là chính sách thuế, tiền  tệ tín dụng, còn mang nặng quan niệm cũ, chỉ phục vụ cho hệ thống kinh tế nhà nước hơn là thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế. Công tác điều tra cơ bản chưa làm tốt, hoạt động khoa học kỹ thuật bị buông lỏng, hệ thống thông tin nhất là thông tin kinh tế chưa được chú ý.

3. Nhìn tổng quát, thực trạng nền kinh tế Quận 5 phát triển với tốc độ chậm, chưa cân xứng với vị trí, tiềm năng và nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần 4 đã đề ra (mặc dầu có một số chỉ tiêu do Đại hội trước đề ra chưa phù hợp như giá trị tổng sản lượng, xuất khẩu, tập thể hóa…). Những nguyên nhân chủ yếu là :

-  Sự lãnh đạo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ không theo kịp yêu cầu phát triển của tình hình mới, nhận thức chưa toàn diện và không đẩy đủ, chưa lường hết các khó khăn nhất là chưa quán triệt quan điểm về sự chuyển hướng từ nền kinh tế sản xuất theo chỉ tiêu giao nộp sản phẩm sang nền kinh tế hàng hóa, nắm không chắc tiềm năng và đánh giá chưa hết tầm quan trọng của thị trường trên địa bàn nên chưa kịp thời điều chỉnh hợp lý cơ cấu kinh tế. Ban Thường vụ Quận ủy năng lực chung còn hạn chế do cơ cấu chưa phù hợp, chưa chú ý cấu tạo những đồng chí trẻ và am hiểu nhiều về kinh tế.

- Công tác tổ chức thực hiện còn chậm, hiệu quả thấp, chưa tạo điều kiện để phát huy tính năng động sáng tạo của cơ sở. Thường trực Ủy ban chưa thực sự đổi mới phong cách, về phương thức quản lý và thiếu sự nhất trí cao để thực hiện có kết quả các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ; chưa làm đầy đủ chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, còn buông lỏng nhiều khâu cần thiết phải quản lý, lề lối làm việc Thường trực Ủy ban còn chậm chạp, thiếu quyết đoán, từng thành viên chưa làm hết trách nhiệm được phân công.

Các ngành quản lý nhà nước còn làm theo lối mòn cũ, chưa làm được vai trò tham mưu, còn trì trệ, thiếu phối hợp đồng bộ, nhiều trường hợp can thiệp quá sâu gây cản ngại cơ sở.

Công tác tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chưa theo kịp yêu cầu chuyển động của nền kinh tế. Bộ máy quản lý còn giàn giá nặng nề, công tác cán bộ thiếu hẳn sự nghiên cứu đầy đủ và quyết tâm cao nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các nhiệm kinh tế xã hội đã đề ra.

II. ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH XÃ HỘI :

1. Do sự phát triển sản xuất và thương nghiệp dịch vụ trên địa bàn nên đã thu hút thêm trên 10.000 lao động, công tác giải quyết lao động của bộ máy nhà nước và các đoàn thể đã tạo cho 9.976 người có việc làm ổn định, trong đó có ưu tiên cho diện bộ đội xuất ngũ, điều này đã góp phần lớn vào việc giải quyết khó khăn đời sống của nhân dân Quận 5 diện cứu trợ xã hội mỗi năm có thu hẹp lại. Trong điều kiện khả năng của mình, các ngành các cấp đã có nhiều cố gắng để thực hiện sự chăm lo các đối tượng chính sách và các hộ dân nghèo. Quận đã có ý thức vận dụng chủ trương chính sách nhằm chăm lo cán bộ, công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp. Hai năm qua đã xây dựng mới 300 căn hộ (ở chung cư Chợ Quán và phường 15) và nhân dân sửa chữa, xây dựng nhà nhiều hơn những năm trước, góp  phần cải thiện bộ mặt văn hóa xã hội trên địa bàn.

Ngành Văn hóa thông tin tăng cường hình thức mới, có chú trọng hơn về mặt chất lượng, mở rộng hoạt động thông tin chung và bước đầu tăng cường thông tin kinh tế, động viên các thành phần xã hội - kinh tế phát huy năng lực sản xuất kinh doanh. Tiếp tục phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Hoa bằng nhiều nội dung và loại hình phong phú. Công tác quản lý và đấu tranh chống văn hóa xấu bước đầu có hiệu quả. Thiếu sót của hoạt động thông tin văn hóa là chưa thật sự chú trọng đến công tác xây dựng nếp sống văn hóa, hệ thống nhà văn hóa và cơ sở vật chất kỹ thuật toàn ngành chưa phát huy hết công năng; chưa phát động được mạnh mẽ sáng tạo của quần chúng nhân dân để phục vụ nhu cầu văn hóa của bản thân quần chúng. Đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ nhân viên toàn ngành giáo dục, bằng nhiều nỗ lực bản thân, vượt qua khó khăn về đời sống đã duy trì chất lượng dạy và học không bị giảm sút nghiêm trọng. Môi trường sư phạm đã được cải thiện. Trong năm quận đã đầu tư trên 100 triệu đồng cho toàn ngành để sửa chữa và trang bị trường lớp, trong đó xây dựng mới hai trường phổ thông cơ sở Hùng Vương và Lê Văn Tám với tổng kinh phí 36 triệu đồng. Trung tâm dạy nghề đã thu hút khá đông thanh niên vào học và đào tạo miễn phí cho bộ đội, thanh niên xung phong, con em gia đình diện chính sách, tiếp tục duy trì trường 26/3 ở cơ sở, thu hút các cháu nghèo thất học vào lớp đêm ở các phường. Củng cố và mở rộng trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật (với 4 phân hiệu). Tổ chức trường trung học có thu học phí dành cho học sinh không trúng tuyển. Tồn tại chủ yếu của ngành giáo dục là chậm sửa đổi công tác quản lý, chất lượng giáo dục chưa cao; đời sống của các thầy cô giáo còn nhiều khó khăn, đạo đức của học sinh trong các trường có hiện tượng sa sút.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ. Tăng cường giáo dục hiểu biết về phòng bệnh, sinh đẻ có kế hoạch. Màng lưới y tế cơ sở 15 phường được củng cố bước đầu quản lý được một số bệnh xã hội, duy trì đều phong trào thể dục thể thao nâng cao thể lực của các lứa tuổi. Hệ thống chữ thập đỏ từ Quận đến cơ sở có nhiều hoạt động tốt, tích cực huấn luyện thầy thuốc gia đình cấp cứu  nhân dân và xây dựng lực lượng Chữ thập đỏ tự nguyện. Trên lĩnh vực y tế xã hội, vấn đề tồn tại là cơ chế và chính sách không phù hợp và chậm thích nghi với tình hình mới.

2. Những kết quả trên đã thể hiện rõ quan điểm chăm lo cuộc sống nhân dân của Đảng bộ. Đặc biệt phương thức hoạt động nhà nước và nhân dân cùng làm đã huy động hàng trăm triệu đồng, thực sự thành phong trào quần chúng tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như sửa chữa đường sá, giải quyết các vấn đề cụ thể về vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn… Qua đó càng thể hiện sinh động chính sách xã hội của Đảng có tác dụng sâu dụng trong nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa dân với Đảng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại mà Đảng bộ phải tập trung giải quyết :

- Đời sống vật chất của nhân dân có được cải thiện nhưng mới đáp ứng được yêu cầu tối thiểu. Vấn đề nhà ở rất bức bách nhưng chưa có biện pháp tích cực để giải quyết. Thu nhập của những người ăn lương, người lao động nghèo, diện hưu trí còn ở mức thấp lại chịu sức ép của sự chênh lệch thu nhập giữa các thành phần dân cư và giá cả biến động càng làm cho cuộc sống luôn luôn căng thẳng. Vấn đề vệ sinh công cộng (rác, cấp thoát nước…) Chưa được các ngành các cấp tập trung giải quyết nhất là những đơn vị được phân công trách nhiệm.

- Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã có sự cởi mở trong bầu không khí dân chủ và công khai hóa, nhưng tâm trạng lo âu của mọi người vẫn còn lớn trên một số vấn đề như : an ninh trật tự, chất lượng giáo dục, sự bình đẳng không phân biệt đối xử, tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội … trình độ văn hóa của một bộ phận dân cư còn thấp và tệ nạn mê tín dị đoan còn ảnh hưởng khá nặng nề. Hoạt động vui chơi giải trí chưa dáp ứng kịp yêu cầu của quần chúng, mặt khác những luồng văn hóa độc hại đã thường xuyên xâm nhập vào địa bàn nhưng được ngăn chặn kịp thời bằng những biện pháp thích hợp.

- Tệ nạn xã hội còn rất nhiều phức tạp, số người sống vỉa hè, nạn mại dâm, xì ke ma túy, số bệnh tật xã hội… vẫn chưa được đặt ra đúng mức và có biện pháp từ thành phố đến cơ sở để giải quyết thỏa đáng.

3. Nhìn tổng quát việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng bộ đã ngăn chặn được sự xuống cấp trên nhiều mặt của đời sống xã hội, trong từng lĩnh vực đã xuất hiện nhiều nhân tố mới. Quận ủy đã đề ra nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục, công tác văn hóa văn nghệ, chương trình văn hóa xã hội, chương trình xây dựng nhà ở, làm cơ sở định hướng hoạt động cho các ngành các cấp. Hằng năm quận định hướng hoạt động cho ngân sách để chăm lo đời sống xã hội. Mặt hạn chế cơ bản là các ngành các cấp nghiêm túc. Việc thực hiện các chính sách xã hội còn bị động vì ngân sách chi ít và còn tùy tiện việc sử dụng cơ sở vật chất và các ngành chức năng tính toán, đầu tư và có ý thức phát huy một cách đúng mức.

III. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ AN NINH QUỐC PHÒNG :

Đảng bộ luôn đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh và công tác quân sự địa phương, giáo dục quán triệt nhiệm vụ chiến lược bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Trong nhiệm kỳ qua đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về giữ an ninh chính trị, trật tự xã hội hằng năm và nghị quyết chuyên đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn quận. Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề đó, đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự địa phương theo những đề án cụ thể.

a) Về giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Trước hết, đã tiến hành củng cố tổ chức lực lượng công an quận tinh gọn về số lượng, nâng lên một bước về trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới về phong cách, mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an tốt hơn. Đã thực hiện phân cấp khoán việc cùng nhiều biện pháp về tổ chức các loại lực lượng, phát triển dân phòng, tăng cường lực lượng hoạt động ban đêm. Thông tin phổ biến thủ đoạn lừa đảo và quy luật hoạt động của bọn gây án để nhân dân phòng ngừa, định kỳ tập huấn ban điều hành, tổ trưởng, tổ phó dân phố về công tác an ninh : Nhân dân phát hiện và giúp đỡ công an kịp thời ngăn chặn được trên 60% tổng số vụ ấn bắt giữ. Phong trào nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên duy trì, sự phối hợp giữa lực lượng quần chúng với các lực lượng khác trên địa bàn và lực lượng công an luôn được phát huy. Kết quả là trọng án giết người cướp của giảm, giảm hẳn tai nạn giao thông, hạ thấp rõ rệt thiệt hại tài sản xã hội, giữ vững được an ninh chính trị trên địa bàn. Từ giữa năm 1988 đến nay, chấp hành thông tri 35 và chỉ thị 01 của thành phố, hoạt động bảo vệ an ninh trật tự kinh tế và trật tự xã hội được đẩy mạnh.

Tuy nhiên cuộc đấu tranh chống tội phạm vẫn còn gay gắt, thực trạng án hình vẫn còn tăng lên, riêng trong năm 1988 nạn trộm cắp, lừa đảo chiếm đến 85% tổng số vụ án. Hoạt động của lực lượng công an các phường chưa đều tay, cán bộ công an chủ chốt ở một số địa phường còn yếu, màng lưới cơ sở công an trong nhân dân còn mỏng, trình độ trinh sát còn có mặt hạn chế.

Các ngành chức năng pháp chế Viện kiểm sát, Thanh tra, Tòa án và Tư pháp cùng với ngành công an đã có nhiều cố gắng góp phần ổn định nếp sống văn minh trật tự, kỷ cương tăng cương hiệu lực pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý xã hội, thiết thực tham gia vào công cuộc xây dựng quan hệ xã hội lành mạnh. Nhưng các ngành này chưa chuyển kịp theo yêu cầu mới, tự thân vươn lên còn hạn chế, nhận thức còn có mặt chưa phù hợp với điều kiện xã hội có nhiều thành phần  kinh tế. Trong chấp hành sự chỉ đạo của Quận ủy, việc phối hợp nội bộ từng ngành và giữa các ngành nội chính chưa thật tốt.

b) Công tác quốc phòng - quân sự địa phương :

Trong nhiệm kỳ qua đã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn Quận 5 và cụ thể hóa bằng 5 đề án công tác. Đến nay còn 2 đề án chưa làm được (đề án mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân làm nhiệm vụ quốc phòng, đề án kinh tế kết hợp quốc phòng).

Công tác quân sự địa phương đã hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như : hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh tuyển quân hằng năm, tổ chức giáo dục quốc phòng nhân dân và huấn luyện quân sự phổ thông trong các trường học, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 8.5% số dân, hình thành xong biên chế lực lượng dự bị 1 theo quy định, chấp hành chế độ tổ chức huấn luyện và diễn tập quân  sự hằng năm đúng yêu cầu quy định sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng bán võ trang tham gia tuần tra canh gác thường xuyên phối hợp cùng lực lượng công an, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Mặt hạn chế là hiệu quả giáo dục chính trị và chất lượng huấn luyện không đồng đều, đội ngũ cán bộ còn yếu về năng lực công tác quấn sự, một số đơn vị cơ sở còn coi nhẹ công tác xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, nhiều đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở chưa làm tốt nhiệm vụ chính trị viên.

Đánh giá chung sự lãnh đạo công tác an ninh và quân sự địa phương hai năm qua đề có bước chuyển biến. Sự chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, trang bị kỹ thuật cho lực lượng công anm quân sự và các ngành nội chính còn yếu, còn bị ràng buộc bởi cơ chế ngành dọc.

IV. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ XHCN CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN:

a) Hai năm qua, thực hiện quan điểm “lấy dân làm gốc Đảng bộ đã từng bước tạo được sự chuyển biến nhận tức mới về quyền làm chủ xã hội chủ nghĩa trong các tầng lớp nhân dân, mà cốt lõi là quyền dân chủ công khai và công bằng xã hội. Nhưng trong thực tế có một số chủ trương chính sách chưa phù hợp, kinh tế và đời sống tiếp tục khó khăn, văn hóa xã hội nhiều mặt bị giảm sút, làm cho nhiều người băn khoăn lo lắng, ảnh hưởng đến lòng tin, thậm chí có một số người ở mức độ nghiêm trọng.

Tuy nhiên với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, đại đa số các tầng lớp nhân dân Kinh cũng như Hoa đã xác định được trách nhiệm, mạnh dạn đóng góp nhiều ý kiến cho sự lãnh đạo của Cấsp ủy và quản lý của chính quyền các cấp, trong các đợt vận động xây dựng Đảng và chính quyền quận. Tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng như : đầu tư thêm vốn, thay đổi thiết bị máy móc, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần đẩy mạnh sản xuất trên địa bàn quận, ủng hộ công trình thủy điện Trị An trên 14 triệu đồng, tiếp sức cho Trường Sa và đóng góp cho quỹ Tuyến đầu Tổ quốc trên 24 triệu, mua công trái xây dựng tổ quốc 292,2 triệu. Đăc biệt là các cuộc vận động cứu trợ, cứu tế cho các nơi bị hỏa hoạn, bão lụt, giúp đỡ các diện chính sách, gia đình nghèo thường xuyên cũng như trong các dịp lễ tết. Đóng góp cho quỹ bảo trợ xã hội, bảo trợ trẻ em, người già yếu, người tàn tật, quỹ từ thiện, quỹ bảo trợ học đường và các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương… được đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Từ những tháng cuối năm 1988 đến nay, các nghị quyết của Quốc Hội, của Đảng bộ và Hội đồng bộ trưởng mở rộng sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế đã tạo được khí thế phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận nhộn nhịp hơn. Điều đó đã chứng minh càng sớm ban hành các quyết định, chính sách đúng đắn, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ thì càng nhanh chóng phát huy được tiềm năng kinh tế, năng lực lao động của các thành phần xã hội, tạo thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng, để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay nguyện vọng của những người sản xuất kinh doanh mong muốn Đảng và Nhà nước sớm có chính sách cụ thể hơn về cơ chế quản lý và nhất là có luật bảo vệ quyền lợi chính đáng để họ yên tâm làm ăn lâu dài.

b) Trong quá trình phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân xây dựng và củng cố Hội đồng nhân dân Quận, phương hoạt động có nề nếp chất lượng làm việc tốt hơn so với nhiệm kỳ trước. Quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể và cử tri chặt chẽ và thường xuyên hơn. Tuy vậy, cho đến nay Hội đồng nhân dân quận, phường vẫn còn là tổ chức hình thức, vừa chưa thực hiện được vai trò là cơ quan quyền lực tại địa phương. Nguyên nhân cơ bản là do phương thức tổ chức chưa phù hợp với vai trò chức năng  nhiệm vụ theo hiến pháp qui định. Sự lãnh đạo của các cấp ủy còn lúng túng, các thành viên Hội đồng nhân dân chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình là đại diện chi cử tri.

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể có nhiều cố gắng trong công tác vận động quần chúng, cải tiến nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục, tổ chức hội nghị chuyên đề sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ để góp phần ổn định tâm trạng xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương như :

- Mặt trận Tổ quốc phát huy được vai trò đầu mối phối hợp, đã vận động nhân sĩ, trí thức khoa học kỹ thuật, tiểu thương tiểu chủ tích cực tham gia các phong trào cải tạo xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong quận có nhiều hiệu quả thiết thực

- Liên đoàn lao động đã tổ chức được trên 92% cán bộ công nhân viên vào tổ chức công đoàn và khoảng 90% là hội viên lao động hợp tác tại cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp trong quận, nâng cao trình độ nhận thức chính trị tư tưởng thực hiện quyên làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa trong các cơ quan xí nghiệp nhà nước, tiến hành mở hội nghị cán bộ công nhân viên chức ký kết hợp đồng trách nhiệm tham gia cùng chính quyền quản lý mọi mặt tại cơ sở, kiến nghị sửa đổi các chính sách không hợp lý về lương, thưởng, bảo hiểm xã hội. Tổ chức được đội kiểm tra công nhân và kiểm tra được 491 điểm hoạt động thương nghiệp dịch vụ, phát hiện và ngăn chặn xử lý 1 số vụ việc sai trái. Có gần 700 sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong các cơ sở quốc doanh và tập thể, làm lợi hàng chục triệu đồng.

- Đoàn  Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng tập hợp vận động thanh niên tham gia vào các chương trình kinh tế xã hội của Quận. Trong 2 năm đã phát triển được 3.126 đoàn viên trong các khu vực. Đã mở nhiều lớp giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên và cán bộ Đoàn. Ngoài ra còn tổ chức nhiều phong trào hành động thiết thực như: tổ chức giải quyết việc làm, tổ chức tốt giải Lê Quý Đôn. Vận động các chi đoàn trợ cấp cho học sinh nghèo, phát động thanh niên trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hiệu quả. Tuy nhiên tổ chức đòan chưa làm tốt vai trò hạt nhân tập hợp thanh niên, chất lượng đoàn viên còn yếu, phát triển Đoàn trong thanh niên người Hoa và trong cơ sở sản xuất chưa được quan tâm đúng mức.

- Hội liên hiệp Phụ nữ duy trì được phong trào “người phụ nữ mới” và phong trào nuôi con khỏe dạy con ngoan, nòng cốt trong xây dựng gia đình văn hóa mới và các cuộc vận động công tác xã hội. Tổ từ thiện của Hội Phụ Nữ ra mắt trong tháng 01/1989 được đông đảo các tầng lớp nhân dân và số Việt Kiều ủng hộ gần 6 triệu đồng.

- Ủy ban Thiếu niên nhi đồng giữ được phong trào “chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em”. Tích cực vận động trường hưởng ứng năm 1989 là “năm trẻ em” của thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay quỹ bảo trợ trẻ em của Quận vận động được trên 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể còn lúng túng, chưa thực sự đại diện quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là 1 số các cấp ủy và chính quyền chưa tập trung lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động quần chúng, thường khoán  trắng cho Mặt trận đoàn thể, thiếu kiểm tra đôn đốc, thiếu chăm lo đối với đội ngũ làm công tác vận động quần chúng. Bản thân cán bộ mặt trận và các đoàn thể chưa nỗ lực nâng cao trình độ để đủ sức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm trách.

c) Quận 5 có 42% dân số là đòng bào Hoa, đã từng kinh qua nền kinh tế hàng hóa, là bộ phận dân cư có tiềm năng vốn liếng tay nghề kỹ thuật, có mối quan hệ với thân nhân ở nước ngoài và đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trong quận. Thời gian qua Đảng bộ đã thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhưng do nhiều nguyên nhân nên tiềm năng này chưa được phát huy đúng mức. Hiện nay với điểm đổi mới của Đảng trên mọi mặt và xu thế mở rộng mối quan hệ giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điều kiện thuận lợi mở ra khả năng mới để đồng bào Hoa ở Quận 5 yên tâm tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Quận nhà. Nay là ưu thế đăc biệt Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới cần có biện pháp tổ chức tốt phát huy có hiệu quả thế mạnh này để đưa Quận 5 tiến lên với tốc độ nhanh hơn.

V. XÂY DỰNG ĐẢNG:

a) Công tác tư  tưởng và giáo dục chính trị :

Công tác chính trị tư tưởng của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua luôn kiên trì thực hiện yêu cầu đổi mới tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động của đảng và nhà nước, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa từng lúc tác động gây dao động lòng tin, làm sa sút khí thế nhưng xu thế đổi mới ngày càng được khẳng định mạnh mẽ hơn trong nhân dân và toàn Đảng bộ. Mặt tồn tại của công tác tư tưởng, chính trị là chưa giải quyết được tư tưởng bảo thủ trì trệ và sự yếu kém về năng lực, công tác lý luận của bản thân Đảng bộ so với với sự phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Công tác sơ kết, tổng kết và phát triển nhân tố mới chưa được các cấp ủy coi trọng. Giáo dục và đấu tranh chống lại các hiện tượng tư tưởng các nhân, cơ hội chưa có kết quả đáng kể.

b) Công tác tổ chức và cán bộ :

1. Công tác đảng viên :

Chấp hành chỉ thị 04 của Bộ chính trị và chỉ thị 10 của Thành ủy, Đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt phân tích chất lượng có 2.091 đảng viên (91% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ) trong đó 51% đảng viên phấn đấu tốt; 44% đảng viên phấn đấu khá, 5% đảng viên yếu kém.

Trong suốt nhiệm kỳ qua đã có 33 Đảng viên phải khai trừ ra khỏi Đảng. Thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo 37 đảng viên.

Công tác phát triển Đảng phần lớn chỉ nhằm vào đội ngũ cán bộ công nhân viên trong các cơ quan đơn vị ban ngành đoàn thể và chính quyền của Quận, phương chưa chú ý và chưa có biện pháp thật tích cực để phát triển Đảng trong người Hoa, trong các cơ sở sản xuất. Các cấp ủy chưa chú trọng đối tượng có kiến thức văn hóa và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; do đó nhiều Đảng viên mới kết nạp chất lượng còn kém, chưa làm nổi vai trò lãnh đạo của Đảng viên với quần chúng, hạn chế tác dụng lãnh đạo của tổ chức Đảng.

2. Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng :

Đảng bộ chúng ta có 2.538 đảng viên, phân bổ thành 21 Đảng bộ cơ sở (có 112 chi bộ bộ phận) 55 chi bộ cơ sở, các chi bộ bộ phận chủ yếu được thành lập trên địa bàn khu phố thuộc 15 đảng ủy phường. Nhìn chung cơ cấu đảng bộ tổ chức đúng theo quy định, đảm bảo được sự có mặt của Đảng trên toàn địa bàn Quận 5.

Trong khu vực địa bàn dân cư, Đảng bộ 15 phường có cố gắng thực hiện chức năng lãnh đạo toàn diện cả về chính trị, kinh tế, chăm lo đời sống và các chính sách xã hội. Hiện nay nhiều tổ chức cơ sở Đảng tỏ ra lúng túng chưa đủ sức đáp ứng cả về lãnh đạo và tổ chức thực hiện trước yêu cầu của tình hình mới.

Tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực sản xuất và kinh doanh nói chung năng động, cố gắng khắc phục những ràng buộc của cơ chế cũ, tìm tòi được cách làm ăn có hiệu quả, nhưng do đảng viên thiếu kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn nên vai trò lãnh đạo còn rất hạn chế.

Cơ sở Đảng các cơ quan làm chức năng quản lý hành chánh nhà nước tuy có đầu tư nghiên cứu cải tiến quản lý kinh tế nhưng còn thụ động chờ đợi đổi mới từ trên, hầu như chưa giúp được nhiều cho cơ sở.

Trong xây dựng Đảng, hoạt động tổ chức còn theo lối mòn cũ, nặng nề công tác đảng vụ, thiếu nghiên cứu có hệ thống về cơ cấu tổ chức, về bộ máy lãnh đạo và thực hiện về qui chế, chính sách để vừa phát huy cao nhất hiệu quả tổ chức bộ máy, vừa đảm bảo sự lãnh đạo trong tiến trình đổi mới của Đảng trên địa bàn quận. Ban tổ chức Quận ủy còn nhiều mặt yếu chưa đủ sức làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, năng lực đội ngũ cán bộ tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu.

3. Công tác cán bộ :

Trong nhiệm kỳ qua Quận có quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cán bộ trẻ. Có chú ý tăng cường bố trí cán bộ cho những cơ sở trọng yếu và một số đồng chí cũng đã phát huy được tác dụng. Trường Đảng Quận 5 hoàn thành một lớp lý luận chính trị trung cấp tại chức với 178 cán bộ chủ chốt và kế cận. Trước yêu cầu phát triển của tình hình mới, nhiều cán bộ khắc phục khó khăn phấn đấu theo học các trường tại chức để nâng cao kiến thức văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ.

Tuy nhiên, công tác cán bộ còn nhiều thiếu sót chưa tập trung đổi mới tổ chức cán bộ và thiếu tiêu chuẩn hóa để phục vụ cho công tác qui hoạch đào tạo cán bộ một cách lâu dài. Công tác quản  lý cán bộ không toàn diện, nặng quản lý lý lịch, thiếu quan tâm xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động. Trong bố trí cán bộ vẫn còn hiện tượng “nhóm gốc”. Do đánh giá cán bộ còn cảm tính nên có một số trường hợp bố trí cán bộ chưa phù hợp, điều động thay thế người mới lại không bằng người cũ. Chính sách cán bộ còn “bao cấp ơn nghĩa, cưu mang cán bộ không đủ năng lực”, nể nang, không mạnh dạn chỉ rõ nhược điểm yếu kém. Những thiếu sót trên đây sẽ còn để lại hậu quả khó đổi mới để nâng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

c) Công tác kiểm tra :

Trong nhiệm kỳ qua Quận ủy đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, trước hết là tổ chức bồi dưỡng quan điểm mới cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra cho tất cả cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

Có tập trung giải quyết những vụ việc trọng điểm có tính nghiêm trọng kết thúc gọn các vụ việc tồn đọng lâu. Thường vụ đối đối thoại dân chủ trực tiếp với những cán bộ đảng viên khiếu nại, thận trong can nhắc tình lý trong xử lý sai phạm và nhất là kiên quyết thực hiện phân cấp phạm vi quyền hạn chế kiểm tra xử lý cho cơ sở chấp hành đúng qui định điều lệ đảng.

Đăc biệt là trong xem xét xử lý có phân biệt giữa sai phạm, do cố ý làm sai thu vén cá nhân tham ô của công với sai phạm vì non kém thiếu sót, vì nhiệt tình đổi mới bị sơ hở, bị lợi dụng. Có kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những đồng chí sai phạm nghiêm trọng; hệ thống kiểm tra Đảng ở cơ sở qua phản ảnh của quần chúng đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn được nhiều vụ việc có dấu hiêu sai phạm. Do đó trong năm 1988 giảm hẳn vụ việc tiêu cực tập thể so với những năm trước. Tồn tại lớn nhất trong công tác kiểm tra Đảng chủ yếu là chưa giúp cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết đã đề ra, chưa thường xuyên nhắc nhở, giúp cho cơ sở chủ động tránh được sai phạm. Nguyên nhân chính là do Ủy ban kiểm tra chưa được củng cố, năng lực và uy tín của cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đảm bảo. Cán bộ kiểm tra chưa được lựa chọn theo quan điểm mới, chưa chú ý đến trình độ văn hóa và kiến thức kinh tế xã hội, do đó còn lúng túng trong nhiều khâu trong quá trình kiểm tra.

Nhìn chung lại, trong xây dựng Đảng đã tạo nên sự nhất trí về chính trị, thống nhất với quan điểm đổi mới của nghị quyết Đại Hội Đảng IV, mong muốn đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả thực tế. Thực hiên công khai dân chủ giải tỏa nhiều vướng mắc, hiểu lầm, làm rõ đúng sai tại nên bầu không khí cởi mở trong toàn Đảng bộ và trong một bộ phận nhân dân.

Một tồn tại quan trọng là chưa xây dựng được cơ chế khoa học để đảm bảo tính tiền phong trong mọi mặt hoạt động của Đảng bộ. Các Ban Đảng tuy có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng chưa thực sự đổi mới cách nghĩ, cách làm để phục vụ tốt yêu cầu ngày càng cao của công tác tác xây dựng Đảng. Cái yếu nhất cần khắc phục một cách căn bản là trong Đảng bộ và chính quyền Quận 5 chưa phát hiện tập hợp sử dụng và đào tạo một đội ngũ cán bộ mạnh về năng lực kinh tế và giỏi về năng lực quản lý điều hành thích ứng với yêu cầu lãnh đạo phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Vấn đề cấp bách đặt ra là Đảng bộ phải tự mình đổi mới một cách khẩn trương với những bước đi khoa học, theo một trình tự chặt chẽ thì mới có khả năng vươn lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị của giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta trong điều kiện mới.

VI. KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ CHUNG :

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đạt được những kết qua như sau :

1. Thành công lớn nhất là bằng nhiều biện pháp đấu tranh khắc phục dần những bất đồng nội bộ từ nhiều năm trước, có lúc hết sức gay gắt. Kiên trì sửa đổi phong cách, đổi mới lề lối làm việc, thực hiện chế độ sinh hoạt giữa thường trực Ủy ban để cùng thống nhất chỉ đạo phân công trách nhiệm rõ ràng tránh được tình trạng Quận ủy bao biện làm thay “lấn sân” Ủy ban. Đồng thời duy trì nề nếp sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ theo phong cách mới : phát huy dân chủ công khai, trong hội nghị thật sự  dân chủ bàn thảo không hạn chế, đã tạo sự thống nhất trong Ban chấp hành.

2. Trong nhiệm kỳ qua công tác cán bộ được xem là một trong điểm được tập trung đổi mới, đề cao tính tập thể dân chủ trong mọi khâu từ đánh giá nhận xét, bố trí đến đề tài cán bộ, tin tưởng vào Đảng viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy trách nhiệm, có chú ý bố trí cán bộ có năng lực, trẻ vào vị trí chủ chốt. Nhờ đó trong đội ngũ cán bộ dần dần được điều chỉnh một bước, đã xuất hiện một số cán bộ trẻ, năng động sáng tạo trong công tác và trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế và xã hội rõ rệt, nhất là cán bộ ở các đơn vị kinh tế.

3. Đảng bộ đã lãnh đạo tích cực đấu tranh xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, tạo điều kiện cho sự chủ động của cơ sở. Nhiều nhân tố mới trong khai thác được tiềm năng của Quận, các thành phần kinh tế mạnh dạn làm ăn. Do đó đã đưa kinh tế và đời sống xã hội có bước chuyển biến tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế và xã hội của những năm sắp tới. Đảng bộ coi trọng công tác thực hiện chính sách xã hội và chăm lo đời sống nhân dân lao động, diện chính sách, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang bằng nhiều biện pháp thực tế đã góp phần làm giảm phần nào khó khăn căng thẳng trong đời sống kinh tế, văn hóa và tinh thần.

4. Đảng bộ đã lãnh đạo giữ vững được an ninh chính trị và đảm bảo được trật tự an toàn xã hội.

5. Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ quan tâm tổ chức học tập quán triệt những quan điểm đổi mới của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Đại Hội Đảng bộ cơ sở nhìn chung đều có được đổi mới một bước. Đảng bộ đã phát huy mạnh mẽ dân chủ công khai, phát huy tốt nhiệt tình đóng góp của các đồng chí cán bộ hưuu trí, cách mạng lão thành vào sự nghiệp xây dựng Đảng bộ, nhất là Đảng bộ cơ sở phường.

Bên cạnh những mặt đạt được nổi lên như nêu trên, trong nhiệm kỳ qua sự lãnh đạo của Ban chấp hành còn tồn tại những khuyết điểm lớn như sau :

1. Chưa đánh giá đúng tình hình nhất là nắm không chắc, không cụ thể tiềm năng kinh tế của Quận, phường, nên khi chủ trương chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước mở ra, kinh doanh sản xuất hàng hóa phát triển mạnh, Ban chấp hành không nắm bắt kịp và tổ chức chậm tổ chức khai thác những khả năng hiện thực trong điều kiện thuận lợi mới. Do đó nhịp độ phát triển kinh tế vừa qua chưa đúng tầm cỡ của một quận sẵn có nhiều tiềm năng. Các phòng, ban của quận chưa đủ mạnh, thiếu tầm nhìn xa và bao quát để phục vụ cho sự chỉ đạo.

2. Năng lực tổ chức thực hiện của cơ quan lãnh đạo còn yếu, không đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện mới là xóa bỏ bao cấp chuyển hẳn sang hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, mở rộng kinh tế đối ngoại. Chẳng những có hiện tượng co thủ không chuyển kịp với nhịp độ phát triển của tình hình mới mà còn sa vào sự vụ bảo thủ trì trệ, không quyết đoán, còn tư tưởng thỏa mãn với những kết quả làm được của những năm trước. Đó là những trở ngại làm hạn chế sự chủ động của cơ sở, năng lực sáng tạo của các ban ngành, các công ty, xí nghiệp.

3. Công tác cán bộ của Đảng bộ mặc dù cố gắng đổi mới nhưng còn những khuyết điểm trong nề nếp quản lý, trong nhận xét đánh giá, nhất là công tác qui hoạch đào tạo cán bộ hầu như buông lơi, đã làm hụt hẫng về nguồn bổ sung, trước mắt đội ngũ kế cận không được chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng ngay tình hình mới hiện nay. Việc khắc phục thiếu sót trong công tác cán bộ của nhiệm kỳ qua chỉ mới tháo gỡ một phần, nói chung chưa có biện pháp động viên phát huy sự toàn tâm toàn ý của đội ngũ cán bộ. Và trong bố trí cán bộ vẫn không ít trường hợp thiếu chính xác, vừa không tạo được sức phát triển của từng người vừa làm hạn chế khả năng kết hợp giữa các cán bộ trong công đồng trách nhiệm.

                                                           *

                                               *                       *

Trên đây là những vấn đề cơ bản trong kiểm điểm nhiệm kỳ qua. Với quan điểm và quyết tâm đổi mới để làm chuyển biến kinh tế và xã hội Quận 5 đạt tốc độ nhanh hơn, mong Đại hội chúng ta thảo luận thẳng thắn, nhìn thẳng vào sai sót, đấu tranh phê phán sự trì trệ bảo thù để xác định phương hướng nhiệm vụ phát triển của quận trong nhiệm kỳ tới.

Thông báo