Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ Quận 5 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VI (Vòng 2)

Từ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V (4/1989) đến nay, đường lối đổi mới của Đảng là một định hướng chính trị, tư tưởng rất cơ bản cho Đảng bộ trong tình hình thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp và trong nước chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội. Đó là thời gian đầy khó khăn và thử thách, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã có nhiều phấn đấu, nỗ lực rất cao, kiên trì thực hiện đường lối của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và chăm lo đời sống nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Quận lần này có nhiệm vụ tổng kết công tác của nhiệm kỳ (1989 - 1991); đánh giá, phân tích những việc làm được và chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, những tồn tại chủ yếu; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu 5 năm và những nhiệm vụ chủ yếu trong 2 năm 1992 - 1993 nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thư V.

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ

1989 - 1991

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ :

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ tập trung chỉ đạo khai thác tiềm năng và thế mạnh của Quận, tạo điều kiện các thành phần kinh tế phát triển, từng bước ổn định và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh vận động theo cơ chế quản lý kinh tế.

1)       Sản cuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp :

Quận đã có nhiều cố gắng phát huy năng lực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút hơn 13.000 lao động, trong đó nhiều người có tay nghề, kỹ thuật cao. Giá trí tổng sản lượng hàng năm đạt trên 230 tỷ đồng (giá cố định 1989), tốc độ tăng bình quân hằng năm 3,5%, sản phẩm ngày càng được cải tiến, mẫu mã đa dạng và chất lượng cao. Trong hơn 2 năm qua, có sự biến đổi đáng kể cơ cấu thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân, cá thể phát triển mạnh, từ 4,3% đến nay đã chiếm trên 65% giá trị tổng sản lượng; cơ cấu ngành hàng có nhiều biến động, các ngành cơ khí, hóa chất – nhựa cao su, chế biến thực phẩm vẫn chiếm tỷ trọng cao. Một số ngành đang có xu hướng phát triển nhanh như dệt, may, điện tử.

Về công nghiệp quốc doanh,  quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, các đơn vị gặp nhiều khó khăn. Một số xí nghiệp sản xuất đã gắn với thị trường, từng bước chuyển sang hạch toán kinh tế, tổ chức bộ máy hợp lý, có đầu tư đổi mới thiết bị, nên đã đứng vững và làm ăn hiệu quả. Song cũng còn những đơn vị không chuyển biến kịp, làm ăn kém hiệu quả. Quận đã tổ chức sắp xếp lại, dồn sức cho những đơn vị làm ăn có hiệu quả, tích cực giải quyết các tồn đọng của những đơn vị gặp khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay công nghiệp quốc doanh của Quận cần được quan tâm tạo điều kiện đầu tư vốn, từng bước đổi mới thiết bị và quy trình công nghệ đã quá cũ kỹ, lạc hậu.

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh, Quận có nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển. Chính sách đổi mới kinh tế đã thu hút được hơn 2 triệu USD của thân nhân ở nước ngoài đầu tư vốn, bổ sung năng lực mới vào sản xuất. Tuy nhiên, do chính sách chưa khuyến khích và sự tác động của Quận còn hạn chế, nên chưa phát huy tốt tiềm năng của nhân dân trong Quận.

Nhìn chung, sản xuất trong nhiệm kỳ qua có nhiều biến chuyển, nhiều khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được đầu tư chiều sâu, tạo ra năng lực mới, sản xuất ra nhiều mặt hàng có giá trị cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, đã thể hiện nỗ lực rất lớn của Quận trong tình hình sản xuất đang gặp nhiều khó khăn.

2) Thương nghiệp, dịch vụ-du lịch và xuất nhập khẩu :

- Trên lĩnh vực lưu thông phân phối, ở Quận có đặc điểm nổi bật là nơi có nhiều chợ đầu mối giao lưu hàng hóa của Thành phố và khu vực phía Nam. Hằng năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng bình quân 30%. Toàn Quận hiện có trên 12.500 cửa hàng của các thành phần kinh tế từ cơ sở đến Trung ương, qua kết quả thu thuế hàng năm cho thấy Quận vẫn giữ vững vị trí quan trọng của Thành Phố.

Hoạt động thương nghiệp, dịch vụ quốc doanh đã khẳng định được vị trí, nhanh chóng chuyển phương thức hoạt động, khắc phục những khó khăn về vốn và tay nghề bằng cách hợp tác, liên doanh-liên kết với doanh thương trong nước. Từ đó đã khôi phục lại hệ thống nhà hàng, khách sạn, cửa hàng đang xuống cấp thành những tụ điểm kinh doanh dịch vụ, ăn uống sầm uất, đóng góp đáng kể cho ngân sách Quận. Riêng các đơn vị dịch vụ, vật tư và kiều hối trong bước chuyển cơ chế quản lý đã bộc lộ những yếu kếm, quá trình hoạt động thiếu năng động, buông lơi công tác quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên của các ngành quản lý nhà nước nên đã bị thua lỗ. Quận đã chủ trương sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tập trung vốn, thống nhất đầu mối để tạo sức mạnh và kiên quyết giải thể những đơn vị làm ăn thua lỗ, kịp thời chuyển hoạt động thương nghiệp quốc doanh sang tập trung mua buôn, bán buôn; sắp xếp củng cố từ 8 đầu mối còn 3 đơn vị lớn hoạt động tập trung và chuyên ngành. hiện nay thương nghiệp , ăn uống, dịch vụ-du lịch Quận đã từng bước ổn định hoạt động theo cơ chế mới.

Hệ thống thương nghiệp hợp tác xã Phường đang gặp nhiều khó khăn và hoạt động không hiệu quả. Mô hình thương nghiệp hợp tác xã trên địa bàn dân cư và với chức năng, nhiệm vụ hiện nay đã không phát huy tác dụng. Hoạt động kinh doanh cá thể phát triển nhanh và sôi động, các khu vực truyền thống thương mại-dịch vụ đang dần dần hình thành rõ nét, đưa tổng mức lưu chuyển hàng hóa hàng năm chiếm trên  87% của toàn Quận. Tuy nhiên việc phát triển còn mang tính tự phát, chưa được hướng dẫn bằng các đòn bẩy kinh tế.

Về xuất-nhập khẩu, cả nhiệm kỳ tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 19,4 triệu USD. Từ năm 1989 Quận đã tập trung hỗ trợ và chuyển phương thức hoạt động Công ty cung ứng hàng xuất khẩu thành đơn vị xuất-nhập khẩu trực tiếp, do những năm gần đây, hoạt động xuất-nhập khẩu nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Những ưu thế độc quyền không còn, hàng ngoại nhập lậu, hàng trốn thuế tràn lan, thị trường nhiều biến động, tỷ giá hối đoái gia tăng, lãi suất ngân hàng-tín dụng quá cao. Cộng với việc điều hành, tổ chức sản xuất-kinh doanh xuất - nhập khẩu của cơ sở yếu kém, có nhiều biểu hiện thiếu trách nhiệm. Mặt khác có sự thiếu thống nhất trong đánh giá củaQuận và các ngành quản lý nên chậm có biện pháp chấn chỉnh, củng cố, v.v… nên bị thua lỗ. Hiện nay, Quận quyết tâm khôi phục và chuyển hướng Công ty xuất-nhập khẩu ngoài quốc doanh có chiều hướng tăng, hiện có hàng chục cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, chiếm tỷ trọng 23% giá trị tổng sản lượng toàn Quận, bình quân tăng 27% hàng năm.

3)       Xây dựng cơ bản và sữa chữa :

Công tác xây dựng cơ bản đã được chú trọng đẩy mạnh, trong đó công trình hợp tác xây dựng Trung Tâm thương mại-dịch vụ An Đông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Tổng diện tích xây dựng trên địa bàn Quận đạt gần 190.000m2 với tổng giá trị xây lắp gần 50 tỷ đồng, tăng từ 3 - 5 lần so với nhiệm kỳ trước (trong đó vốn của nhân dân và đầu tư ngoài nước chiếm hơn 80%). Quận đã cố gắng đầu tư ngân sách và huy động một phần nhân dân đóng góp sữa chữa được hơn 70.000m2 đường nhựa, đường hẻm và các cống lớn với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng. Việc xây dựng các công trình kinh tế công trình phúc lợi xã hội và nhà ở đã thực hiện tốt Nghị Quyết Đại Hội Đảng bộ Quận đề ra, có tác dụng cải tạo bộ mặt Quận 5 và thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội phát triển.

Những kế quả trên là do Quận đã mạnh dạn có chủ trương thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phối hợp tốt với các ngành Thành phố và Trung ương. Tuy nhiên, do chưa có quy hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của Quận nên thiếu những dự án khả thi và những chính sách cụ thể khai thác tiềm năng trong dân, thu hút vốn đầu tư ngoài nước.

Công tác quản lý nhà đã dần dần vào nề nếp và tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Công tác hóa gia đình nhà được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách và đạt tiến độ nhanh, góp phần tăng nguồn vốn đầu tư  xây dựng các công trình phúc lợi của Quận. Tuy nhiên diện nhà do Nhà nước quản lý chưa được bảo trì, khai thác sử dụng tốt, còn nhiều lãng phí.

4)       Tài chính - Tín dụng :

Việc Quản lý ngân sách, Quận đã tích cực khai thác, tận dụng và tạo các nguồn thu, đưa tổng thu ngân sách Quận hàng năm tăng trên 30%, Quận 5 là Quận có nguồn thu lớn và đóng góp đáng kể cho ngân sách cấp trên. Tuy nhiên, do sự điều tiết của Thành phố, trong nhiệm lỳ qua, Quận chỉ có thể đảm bảo chi những nhu cầu thường xuyên. Mặc dù Quận đã phấn đấu bồi dưỡng và tạo thêm nguồn thu. Song vẫn không đủ sức thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của Quận.

Hoạt động tiền tệ - tín dụng, xuất phát từ những  khó khăn gay gắt về vốn, tiền mặt cho sản xuất-kinh doanh, năm 1988, Nhà nước có chủ trương phát triển mạng lưới hợp tác xã tín dụng đô thị. Song, ngay từ khi bắt đầu cho ra đời đã có sự sơ hở, trong quá trình hoạt động lại thiếu sự phối hợp kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp dẫn đến đổ vỡ hàng loạt. Quận 5 cũng phạm những khuyết điểm và chịu hậu quả nặng nề. Quận đã cố gắng giải quyết mọi hậu quả, tích cực thu hồi và chi trả cho dân hàng chục tỷ đồng, từng bước thu hẹp và thanh lý những hợp tác xã  tín dụng làm ăn thua lỗ.

II. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC:

1)       Đời sống và việc làm :

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho người lao động. trong nhiệm kỳ đã giải quyết việc làm cho hơn 6.000 người (trong đó có 170 bộ đội xuất ngũ), đưa hàng trăm hộ sống vỉa hè định cư tại Tiền Giang - Sông Bé. Phát triển mạnh mạng lưới dạy nghề. Trung tâm Dạy nghề của Quận được đầu tư nâng cấp và dạy gần 9.000 học viên theo dõi học 18 ngành nghề.

Chăm lo đời sống  cho các đối tượng chính sách và dân nghèo và mối quan tâm hàng đầu và thường xuyên  của Đảng bộ. Gần 2 năm qua, cán bộ, công nhân viên khu vực hành chính sự nghiệp, giáo viên, công nhân vệ sinh… được phụ cấp thêm ngoài lương gần 70 ngàn đồng/tháng, đã dành gần 900 triệu đồng để trợ cấp, thăm viếng và cứu trợ, sửa chữa 107 căn nhà thuộc diện chính sách, ổn định một phần cuộc sống của thương binh nặng. Từng bước giải tỏa nhà lụp xụp, khởi công xây dựng các khu nhà cao tầng, nhằm tạo nguồn nhà để giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở cho cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động.

Trong tình hình khó khăn chung, Quận đã cố gắng thực hiện tương đối tốt các chính sách xã hội, nhưng còn những việc giải quyết chưa cơ bản. Tình trạng thất nghiệp còn nhiều, tệ nạn xã hội còn phức tạp, trong đó có những vấn đề tiền lương. Do vậy, mức sống của số đông cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách vẫn còn thấp.

2)       Văn hóa - Giáo dục :

Ngành Văn hóa-Thông tin có nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị, phục vụ các ngày Lễ lớn. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh tình hình kinh tế â -xã hội của Quận thông qua các loại hình Bản tin, Vidéo. Các hình thức văn hóa quần chúng đã góp phần đa dạng hóa sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, nội dung phong phú, phát huy được truyền thống văn hóa người Hoa. Tuy nhiên, trước nhu cầu văn hóa của nhân dân ngày càng tăng, phương tiện văn hóa đa dạng, tổ chức văn hóa trên địa bàn còn nhiều lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động, chưa chú ý hướng dẫn thị hiếu nhân dân.

Công tác quản lý, đấu tranh chống tiêu cực trên lĩnh vực văn hóa có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn sơ hở trong quản lý dịch vụ văn hóa tư nhân, chỉ đơn thuần dùng các biện pháp hành chánh. Chưa gắn việc xây dựng phong trào văn hóa-văn nghệ quần chúng lành mạnh để hạn chế, đẩy lùi những vi phạm. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa mới chưa có chiều sâu, chưa được chú trọng đúng mức.

Chất lượng dạy và học của ngành Giáo dục được duy trì và có phần nâng cao. Giáo dục đạo đức  cho học sinh được chú trọng hơn, một số trường học được nâng cấp. Các trường đã chú ý gắn giáo dục học sinh với hoạt động xã hội, gắn hoạt động của ngành Giáo dục với các ban ngành, đoàn thể tốt hơn. Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp ngày càng tăng. Công tác xóa mù chữ đạt đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao. Trường dạy trẻ em khuyết tật Tương Lai được đầu tư củng cố và mở rộng. Tuy nhiên, chất lượng của các trường cấp I chưa đều. Phổ cập cấp I và xóa mù chữ so với yêu cầu thực tế của Quận còn thấp. Chậm tổ chức các loại hình trường, lớp thu hút các lứa tuổi, nâng cao trình độ dân trí. Công tác giáo dục chưa gắn với hướng nghiệp cho học sinh.

3)       Y tế, Thể dục-Thể thao :

Hoạt động Y tế đáp ứng yêu cầu cơ bản về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 15 phường đã đạt được một số kết quả, công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở Nhà trẻ và mẫu giáo chuyển biến tốt, giảm còn 30%; tỷ lệ tăng dân số duy trì khỏang 1,28% (mức Thành phố quy định 1,4%). Bằng những hoạt động thiết thực, Hội Chữ Thập Đỏ đã đóng góp đáng kể công tác xã hội và hoạt động y tế. Tuy nhiên, việc quản lý, kiểm tra vệ sinh môi trường chưa tốt. Công tác tiêm chủng phòng ngừa bệnh chưa đạt yêu cầu. Hoạt động kinh doanh y dược chưa được quản lý, kiêmtra chặt chẽ. Chậm tổ chức quy hoạch mạng lưới y tế phù hợp với địa bàn dân cư và điều kiện cơ sở vật chất.

Hoạt động Thể dục-Thể thao được đẩy mạnh, chú trọng phối hợp với các ngành phục vụ tốt các ngày Lễ lớn, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị. Phát triển nhiều bộ môn đáp ứng một phần nhu cầu tập luyện và rèn luyện của nhiều đối tượng nhân dân, đào tạo và bồi dưỡng nhiều vận động viên đẳng cấp cao. Hoạt động TDTT được xã hội hóa thông qua các Hội quần chúng bước đầu đạt kết quả tốt. Mặt hạn chế là phong trào Thể dục-thể thao ở các cơ quan, xí nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Chưa tổ chức quy hoạch mạng lưới thể dục-thể thao và tăng cường cơ sở vật chất để phục vụ đông đảo nhân dân rèn luyện sức khỏe.

III. CÔNG TÁC AN NINH VÀ QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG :

Hơn 2 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo các ngành trong khối Nội chính giữ vững sự ổn định chính trị, tăng cường an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm thự chiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Trên lĩnh vực An ninh chính trị, Quận đã xác định được các khu vực trọng điểm, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, ngăn chặn kịp thời một số mầm móng biểu tình gây rối và phòng chống biểu tình bạo loạn. Các ngành đã tăng cường quản lý các đối tượng chính trị, phối hợp đấu tranh chống dịch phá hoại nhiều mặt, tích cực phòng ngừa và tấn công chống tội phạm, liên tục mở các đợt cao điểm truy quét bọn tội phạm, hình sự và thực hiện các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước đi vào chiều sâu, lực lượng dân phòng phối hợp với Công an, Quận sự đảm bảo an trật tự ở khu phố. Các biện pháp trên đã ngăn chặn và làm giảm đáng kể phạm pháp hình sự, các tệ nạn xã hội, không để xảy ra diễn biến xấu hơn trên địa bàn. Công tác phòng, chống cháy được quan tâm lãnh đạo. Trong đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu đã phát hiện hàng ngàn vụ vi phạm, xử phạt thu thuế hơn 1 tỷ đồng.

Công tác Quân sự địa phương có nhiều tiến bộ, hoàn thành các phương án phòng thủ địa bàn, duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ đã được tăng cường về số lượng và chất lượng, hoạt động giáo dục quốc phòng toàn dân được chú trọng hơn trước. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu 3 năm liền, các ngành đã phối hợp tốt thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình chưa sâu, chưa kịp thời, nhất là nắm âm mưu, phương thức hoạt động của bọn tội phạm; chưa nhân rộng những điển hình tốt. Một số địa bàn trọng điểm tệ nạn xã hội tái diễn phức tạp, tỷ lệ thanh-thiếu niên phạm tội còn cao. Công tác quyển quân trong thanh niên người Hoa còn yếu, xử lý vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự chưa nghiêm. Công tác xét xử và thi hành án còn nhiều vụ tồn đọng. Các cơ quan chức năng chưa xây dựng được cơ chế thích hợp  để giải quyết nhanh các vụ việc khiếu tố.

IV. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC :

Đảng bộ Quận đã tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền thông qua hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận, Phường và các ban-ngành chức năng.

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân Quận, Phường được cải tiến, từng bước phát huy quyền lực, thực hiện dân chủ theo luật định. Các kỳ họp Hội đồng Nhân dân trở thành sinh hoạt chính trị quan trọng, không khí tranh luận dân chủ, thẳng thắn, sử dụng quyền chất vấn, giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân.

Tuy nhiên do cơ cấu đại biểu hầu hết là kiêm nhiệm, kể cả đại biểu là thành viên các ban chuyên trách của hội đồng Nhân dân, nên hạn chế kiểm tra thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân Quận chưa tổ chức tốt hoạt động của các ban chuyên trách và các đại biểu. Do đó kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân Quận chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Hội đồng Nhân dân Phường có nhiều tâm tư về sự tồn  tại nên hoạt động bị hạn chế.

Trong nhiệm kỳ qua, Quận đã tích cực cải tiến quản lý Nhà nước. Thực hiện cơ chế Phường là cấp quản lý hành chánh, đến nay bộ máy Ủy ban Nhân dân Phường được tinh gọn, các thủ tục hành chánh được cải tiến, hiệu lực quản lý hành chánh Nhà nước ở Phường tăng cường một bước. Quản lý ngành được xuyên suốt, trực tiếp đến cơ sở. Tuy nhiên khi thực hiện cơ chế quản lý mới đã bộc lộ nhiều lúng túng, lại chưakịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Công tác quản lý hành chánh-kinh tế những năm qua đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từng bước sắp xếp và tổ chức lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, bố trí lại bộ máy, nhân sự để hoạt động có hiệu quả hơn. Kiên quyết thanh lý, giải thể các đơn vị kinh tế làm ăn không hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý hành chánh đối với các đơn vị kinh tế trong và ngoài quốc doanh. Đã quy hoạch, sắp xếp lại các chợ, các trung tâm buôn bán lớn, có nhiều biện pháp tăng cường các nguồn thu cho ngân sách.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý Nhà nước còn bộc lộ nhiều yếu kém và có phần thiếu trách nhiệm. Một số ngành có chức năng còn buông lỏng công tác quản lý Nhà nước, chưa kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong hoạt động kinh tếâ- xã hội, nghiêm trọng là việc đỗ vỡ tín dụng đã để lại hậu quả rất nặng nề về kinh tế và dư luận xã hội. Tình trạng buôn lậu, trốn thuế, làm hàng gian, hàng giả, vi phạm đăng ký kinh doanh, xây dựng, sửa chữa nhà trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, … còn phổ biến.

Nguyên nhân của những tình trạng trên là do sự phân định giữa quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất-kinh doanh chưa làm rõ; các thủ tục hành chánh của Trung ương, Thành phố chưa được cải tiến đồng bộ; việc phân công, phân cấp quản lý hành chánh giữa Quận và Phường còn lúng túng. Mặt khác, trong chỉ đạo và quản lý các ngành chức năng chậm triển khai các Nghị quyết của Quận Ủy; Thường trực Ủy ban Nhân dân Quận có lúc thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời; tổ chức bộ máy còn cồng kềnh kém hiệu lực, vừa thừa người, vừa thiếu cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phần lớn cán bộ các phòng-ban tuy trưởng thành từ cơ sở, nhưng chưa được đào tạo cơ bản kiến thức quản lý Nhà nước.

V. TÌNH HÌNH QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG :

Hai năm qua, tình hình trong và ngoài nước có nhiều biến đổi phức tạp, nhiều khó khăn mới phát sinh trên nhiều mătj, nhất là kinh tế-xã hội, nhưng đại bộ phận các tầng lớp nhân dân Việt - Hoa, Lương - Giáo trong Quận  tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng, có suy nghĩ chung mong muốn đất nước ổn định để làm ăn sinh sống, bất bình với tệ tham nhũng, tiêu cực và tình trạng bất công của xã hội mặc dù luôn đối phó với đời sống hàng ngày quá khó khăn, nhưng nét nổi bật trong nhân dân vẫn là truyền thống yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương trợ, cứu tế từ thiện.

Công nhân tiểu thương, người lao động nghèo có nhiều lo lắng về đời sống, việc làm, monh muốn được công bằng xã hội, khắc phục bất hợp lý trong thu nhập.

Đại bộ phận thanh niên có suy nghĩ đúng đắn, ra sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, lao động sáng tạo, nhạy cảm với cái mới. Tuy  nhiên tính xung kích sút giảm, một bộ phận thanh niên bị ảnh hưởng tư tưởng thực dụng, chạy theo cuộc sống vật chất văn hóa - văn nghệ ngoại lai.

Bà con người Hoa (chiếm gần 40% đân sốù trong Quận), yên tâm làm ăn sinh sống, phấn khởi trước mối quan hệ Việt - Trung được bình thường hóa, tích cực đóng góp công sức tiền của, nhất là trong các lĩnh vực phát triển sản xuất tiểu - thủ công nghiệp, kinh doanh - dịch vụ, cứu trợ, từ thiện.

Đồng bào có đạo thấy rõ  chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, yên tâm sinh hoạt tôn giáo, thực hiện tốt các quy định của chính quyền, giữ vững đoàn kết kết Lương - Giáo, nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện.

Giới công kỹ nghệ gia, gia đình có thân nhân ở nước ngoài có tiềm năng về kinh tế, từng bước tin tưởng và đường lối đổi mới, mạnh dạn hơn trong đầu tư làm ăn. Nguyện vọng chung muốn Nhà nước sớm có các luật kinh tế, có chính sách bảo hộ hàng sản xuất trong nước. Cần được quan tâm xem trọng vai trò, năng lực của các nhà sản xuất kinh - doanh và khai thác nguồn vốn trong nước.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8B, Đảng bộ đã cụ thể hóa bằng các Nghị quyết về công tác vận động quần chúng. Các cấp ủy Đảng lãnh đạo Mặt trận, các Đoang thể tập trung vào các mặt phát huy quyền dân chủ XHCN, chăm lo đời sống, phát triển văn hóa, giáo dục, phúc lợi xã hội. Qua đó mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được thắt chặt hơn và tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong Quận. Chỉ tính riêng việc thực hiện chính sách xã hội đã động viên nhân dân đóng góp trên 1 tỷ 600 triệu đồng vào các công trình phúc lợi xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, cứu trợ,từ thiện. Công tác người Hoa, Đảng bộ có Nghị quyết riêng tạo được đồng tình và động viên bà con tham gia đóng góp tích cực vàop việc phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Các cấp ủy Đảng Quận - Phường chú trọng chỉ đạo chính quyền và các ban - ngành triển khai thực hiện 4 cuộc vận động lớn, cải tiến thủ tục hành chánh, chấn chỉnh lại bộ phận tiếp dân, quan tâm giải quyết các khiếu tố. Kiến nghị Thành phố sửa đổi một số chính sách không phù hợp.

Các cấp ủy và chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận, các Đoàn thể hoạt động, duy trì chế độ giáo ban định kỳ giữa Cấp ủy, Mặt trận và cá Đoàn thể và những ý kiến phản ảnh, đề xuất của Mặt trận và các Đoàn thể được quan tâm giải quyết.

Mặt trận và các Đoàn thể có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tăng cường cho cơ sở, từng bước đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng, chương trình hoạt động thiết thực, cụ thể, đáp ứng một phần các yêu cầu bức xúc và lợi ích của nhân dân. Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản có cố gắng phù hợp nhu cầu đổi mới của Thanh niên vào các hoạt động du khảo, sinh hoạt dã ngoại để giáo dục truyền thống, duy trì được các hoạt động tốt như giải thưởng Lê Quý Đôn, thi sáng tác mẫu mã mặt hàng mới.

Bên cạnh những mặt làm được, một số cấp Ủy và Đảng viên chưa quan tâm đến công tác quần chúng, khoán trắng việc vận động quần chúng cho Mặt trận và các Đoàn thể. Nhiều đảng viên trong các ngành kinh tế và một số cơ quan Nhà nước chưa làm tốt công tác quần chúng, thậm chí còn tình trạng quan liêu, cửa quyền, làm khó dân. Nhiều vụ tiêu cực chưa kịp thời xử lý một cách nghiêm minh, gây mất lòng tin và bất bình trong nhân dân. Chưa thực hiện tốt 4 cuộc vận động, thiếu những biện pháp chỉ đạo cụ thể.

Hoạt động Mặt trận và các đoàn thể một số mặt còn hành chánh, nắm tình hình nhân dân không chắc, tổ chức phong trào quần chúng chưa theo chiều sâu, hạn chế kiểm tra, đánh giá hoạt động của chính quyền và các ban - ngành. Sự phối hợp giữa Chính quyền với các Đoàn thể thiếu đồng bộ, chặt chẽ. Xây dựng nòng cốt và mạng lưới hoạt động cơ sở nhìn chung còn yếu.

Hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, Ban Chấp Hành Đoàn cơ sở hoạt động rời rạc; đoàn viên, hội viên chưa thật sự gắn bó với tổ chức Đoàn.

Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót trên là do các cấp, các ngành chưa tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Các Cấp ủy Đảng còn xem nhẹ công tác quần chúng và vai trò đoàn thể, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều Đảng viên chưa thật sự gắn bó với nhân dân, chưa sâu sát và hiểu dân, chưa phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cho tổ chức Đảng và các cơ quan Nhà nước. Đảng bộ chưa kịp thời sơ kết,  tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác vận động nhân dân, chưa tập trung xây dựng đội ngũ nòng cốt đủ mạnh ở các cơ sở, nhất là trong bà con người Hoa, chưa chăm lo đúng mức việc đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách thỏa đáng với đội ngũ cán bộ đoàn thể.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

1)       Tình hình tư tưởng của đảng viên và công tác tư tưởng của Đảng bộ :

Đa số đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến tốt về nhận thức tư tưởng trước tình hình mới, tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng, nhận thức được thực chất thr đoạn chống phá Chủ Nghĩa Xã Hội của các thế lực thù địch, kiên quyết chống tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Vấn đề băn khoăn lớn của đảng viên là Đảng phải thực sự vững mạnh để đủ sức lãnh đạo đất nước trong tình hình diễnbiến phức tạp hiện nay; lo lắng về việc làm, đời sống của nhân dân lao động và diện chính sách gặp rất nhiều khó khăn, những tiêu cực xã hội chưa ngăn chặn có kết quả, là nhân tố gây mất ổn định chính trị. Tình hình Liên Xô đã gây nhiều tâm trạng lo lắng đến tiền độ của hệ thống XHCN và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta.

Một số ít đảng viên còn mơ hồ vè quan điểm, nhận thức chính trị, thiếu lòng tin vào sự gnhiệp xây dựng Chủ nghiã Xã hội ở nước ta. Một bộ phận đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, không phát huy vai trò tích cực trong nhân dân, ít thiết tha sinh hoạt Đảng, một số cán bộ, đảng viên bị thoái hóa biến chất, tham nhũng, làm mất uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, công tác tư tưởng được Đảng bộ đặc biệt coi trọng. Quận ủy đã triển khai các đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8; kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng, ... nghiên cứu góp ý và quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Qua đó củng cố quan điểm, nhận thứùc chính trị cho đảng viên, góp phần ổn định một bước tình hình tư tưởng trong Đảng bộ.

Công tác thông tin thời sự trong và ngoài nước được tổ chức thường xuyên. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên về lý luận chính trị, kiến thức kinh tế, quản lý Nhà nước,... Công tác nắm dư luận xã hội duy trì tốt, hệ thống tuyên truyền viên được củng cố. Sự nỗ lực của Đảng bộ trong công tác chính trị, tư tưởng đã có tác dụng tích cực, tạo sự thống nhất cao trong Đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền.

Mặt tồn tại của công tác chính trị, tư tưởng là chưa nắm bắt kịp thời những diễn biến tư tưởng của phần lớn đảng viên và nhân dân, chưa gắn với việc giải quyết tình hình kinh tế – xã hội của Quận. Nội dung tuyên truyền còn dừng lại ở những vấn đề chung, chưa giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, phạm vi tuyên truyền chưa rộng và sát với từng đối tượng cụ thể. Hiệu quả sử dụng các công cụ và hình thức thông tin – tuyên truyền chưa cao. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa hoạt động đều. Công tác nắm dư luận xã hội còn nghèo nàn và chưa định hướng được dư luận xã hội. Bộ máy và hệ thống tổ chức tuyên huấn ở cơ sở chưa đuợc quan tâm củng cố, nội dung và phương thức hoạt động chưa sát với tình hình. Các đơn vị sản xuất – kinh doanh có khuynh hướng xem nhẹ công tác chính trị tư tưởng.

2) Tình hình đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng :

Có tổng số 3.127 đảng viên (đương chức 43,4%, nghỉ hưu 56,6%). Những năm qua số đảng viên là cán bộ nghỉ hưu tăng nhanh, ở Phường chiếm gần 80%. Tuy đời sống gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có thật nhều nghị lực và vững vàng, nhưng đa số đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, giữ gìn đạo đức, trong sạch, có lối sống lành mạnh. Nhiều đảng viên trẻ có ý thức tự giác học tập, nâng cao trình độ văn hóa và năng lực công tác.

Đội ngũ đảng viên tuy đông nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quận. Tính chiến đấu của một bộ phận đảng viên có chiều hướng giảm sút. Nhiều đảng viên buông lơi công tác vận động quần chúng, xa rời dân. Thực hiện nghị quyết 11 của Thành ủy bước đầu đã nâng cao chất lượng đảng viên, các Cấp ủy nắm và hiểu được thực trạng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Qua phân loại có 2,23% đảng viên biểu dương toàn diện, 15,07% đảng viên biểu dương một số mặt, 75,88% đảng viên đủ tư cách và 2,96% đảng viên cần xem xét tư cách.

Trong nhiệm kỳ đã phát triển 111 đảng viên mới. Công tác phát triển Đảng bảo đảm chất lượng và chú trọng hơn về trình độ văn hóa. Tuy nhiên, số lượng đảng viên phát triển chậm và ít, chưa chú trọng vào các khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trường học, trong người Hoa và những quần chúng tốt ở khu phố.

Về tổ chức cơ sở Đảng, toàn Quận có 21 Đảng bộ (112 Chi bộ bộ phận) và 45 Chi bộ cơ sở. Trong 15 Đảng bộ Phường có 82 Chi bộ bộ phận, chủù yếu theo địa bàn đường phố.

Nhiều Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xác định được nhiệm vụ chính trị, hoạt động tuơng đối có nền nếp, có tác dụng lãnh đạo. Các Đảng bộ Phường thể hiện được vai trò lãnh đạo, trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân và các chính sách xã hội. Nhưng vẫn còn Đảng bộ, Chi bộ hoạt động yếu, tác dụng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở rất hạn chế, nhất là ở các đơn vị sản xuất kinh doanh. Công tác quản ly,ù giáo dục kiểm tra đảng viên, nhất là đảng viên là thủ trưởng đơn vị còn bị buông lỏng. Chế độ phê bình và tự phê bình chưa được chấp hành nghiêm túc, một số đơn vị tiêu cực được phát hiện không phải do đấu tranh từ nội bộ Đảng. Nội dung sinh hoạt Đảng không thiết thực, chưa thể hiện tính giáo dục, đấu tranh xây dựng và lãnh đạo.

Khi chuyển sang cơ chế quản lý mới, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở lúng túng xác định chức năng, nhiệm vụ chính trị, mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng, Chính quyền và Đoàn thể, nhưng chưa được tổ chức Đảng cấp trên hướng dẫn. Công tác vận động nhân dân của nhiều tổ chức cơ sở Đảng rất yếu, xem nhẹ việc lãnh đạo xây dựng lực lượng nòng cốt trong nhân dân.

3) Công tác cán bộ :

     Nhiệm kỳ qua công tác cán bộ được Quận ủy coi trọng và quan tâm lãnh đạo chặt chẽ hơn. Bước đầu đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ một số đơn vị sản xuất kinh doanh, bố trí lại đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu cải tiến quản lý cấp phường. Cán bộ phường được trẻ hóa, trình độ văn hóa, và lý luận chính trị được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tăng gấp 5 lần so với nhiệm kỳ trước, có 1.323 đồng chí được đào tạo ở các trường Trung ương và Thành phố. Nhu cầu học tập của cán bộ ngày càng cao, thể hiện ý chí tự giác nâng cao trình độ trước yêu cầu mới. Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng và thực hiện tốt hơn, nhất là ở khối phường.

Đội ngũ cán bộ tuy có thay đổi, sắp xếp lại khánhiều nhưng chưa tạo ra chất lượng mới. Công tác quy hoạch đào tạo thiếu định hướng, còn chắp vá; thiếu biện pháp cụ thể để chuẩn bị lực lượg kế thừa, nhất là cán bộ người Hoa; quản lý cán bộ chưa khoa học, nắm cán bộ không chắc, có trường hợp đánh giá cán bộ chư xuất phát từ tiêu chuẩn và hiệu quả công tác, còn một ít cán bộ chủ chốt yếu về năng lực và phẩm chất đạo đức chưa kịp thời thay thế, tình trạng đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa thừa còn kéo dài.

4) Công tác kiểm tra Đảng :

     Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy chú trọng tăng cường công tác kiểm tra. Hầu hết các cơ sở Đảng đã thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, giáo dục đảng viên ý thức rèn luyện, tu dưỡng theo 4 tiêu chuẩn và thực hiện 5 nhiệm vụ đảng viên. Nhiệm kỳ qua đã phát hiện và xử lý kỷ luật 2 chi bộ, 1 Ban chấp hành Đảng bộ phường, 126 đảng viên, trong đó khai trừ 30 đảng viên. Công tác kiểm tra đảng viên vi phạm và giải quyết các vụ tố cáo đảng viên đúng quy trình, xử lý thỏa đáng.

     Mặt hạn chế là chưa kiểm tra tốt việc thực hiện Nghị quyết, chưa có kế hoạch tích cực ngăn ngừa những vi phạm của đảng viên và chưa có biện pháp khắc phục tình trạng sinh hoạt lỏng lẻo của đảng viên và một số tổ chức cơ sở Đảng. Vai trò chủ động của Cấp uỷ cơ sở trong công tác kiểm tra chưa cao.

     Nhìn chung, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ V có nhiều cố gắng, thể hiệnt inh thần trách nhiệm cao, nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh; đồng thời cũng còn tồn tại, khuyết nhược điểm với các nguyên nhân chủ yếu là :

     Chuyển sang thực hiện cơ chế quản lý mới, các tổ chức cơ sở Đảng chưa đổi mới về tổ chức và phương thức lãnh đạo, nội dung hoạt động chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Chưa gắn chặt công tác xây dựng Đảng với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đổi mới công tác quần chúng. Mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể thiếu chặt chẽ.

Một số Cấùp ủy Đảng và cán bộ lãnh đạo chưa coi trọng công tác xây dựng Đảng, không chăm lo tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt thiếu tu dưỡng, rèn luyện, học tập để vươn lên.

     VII. NHỮNG ƯU KHUYẾT ĐIỂM CHÍNH VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO :

     1) Những ưu – khuyết điểm chính :

     a) Ưu điểm :

     - Trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động ản xuất kinh doanh đang thích nghi với cơ chế mới, ngày càng có nhiều đơn vị hoạt động có hiệu quả. Quận đã tích cực thực hiện tốt, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng các công trình kinh tế – xã hội có quy mô lớn.

     - Đảng bộ đã đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; qua đó đã động viên cán bộ công nhân viên và nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong Đảng.

     - Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ về những quan điểm, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, mối liên hệ giữa Đảng và nhân dân được tăng cường hơn.

     b) Khuyết – nhược điểm :

     - Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa có bước phát triển đáng kể, chưa khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của Quận.

     - Đảng bộ đã tích cực hạn chế những thiệt hại đổ vỡ trong sản xuất kinh doanh khi thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới, nhưng công tác quản lý Nhà nướccòn nhiều thiếu sót, sơ hở, hoạt động của bộ máy chưa hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

            - Vai trò tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa cao, nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động hiệu quả thấp.

            - Công tác tổ chức cán bộ chậm đổi mới, chưa quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ theo các Nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ đã đề ra.

            2) Một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo :

            Từ thực tiễn của Quận 5 trong ba năm thực hiện đổi mới có thể rút ra một số kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ như sau :

            Một là : Nhiệm kỳ qua, tuy gặp rất nhiều tình huống khó khăn phức tạp, nhưng Đảng bộ đã luôn tỉnh táo và kiên trì giải quyết khó khăn, hạn chế tổn thất, tích cực xử lý những vấn đề phức tạp có hiệu quả, tạo tiền đề cho bước phát triển những năm tới, thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công.

            Hai là : Nhân tố quyết định đểâ có phong trào hành động cách mạng của nhân dân là mọi chủ trương chính sách xuất phát từ lợi ích thiết thân của nhân dân, phải củng cố tổ chức cơ sở Đảng thực sự làm cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

            Ba là : Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vừa tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, vừa mang tính tự phát tiêu cực; do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo, vừa phải nắm vững quy luật của sản xuất hàng hóa để vận dụng nhuần nhuyễn trong thực tế, vừa có biện pháp quản lý Nhà nước phù hợp, bảo đảm cho các hoạt động kinh tế xã hội phát triển theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

            Bốn là : cán bộ là nhân tố quyết định để tổ chức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đề xây dựng Đảng vững mạnh và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước. Phải nhanh chóng quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, thật sự đảm trách được công việc. Phải xuất phát từ yêu cầu và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Quận để tiến hành công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tránh lối làm tùy tiện, chắp vá tốn công sức nhưng ít mang lại hiệu quả.

            Năm là : Phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm chính là sự thống nhất giữa nghĩa vụ và quyền lợi, là sự phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhà nước và nhân dân để thực hiện những công việc ích nước lợi dân. Do đó, phải làm cho nhân dân tự giác, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, công bằng, cùng có lợi thì mới lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân tham gia vào những hoạt động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU NHIỆM KỲ VI

VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 1992 – 1993

A.      PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU NHIỆM KỲ VI :

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh các thế lực thù địch đang chống phá công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội bằng nhiều cách, tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Song, chúng ta đã có nhiều thuận lợi. Qua những năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V đã khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu những năm sắp tới. Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực mở ra quan hệ quốc tế rộng rãi và đang trên đà phát triển tốt với các nuớc, mối  quan hệ Việt – Trung được bình thường hóa. Trong điều kiện đó, Quận 5 phấn đấu khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh :

- Là một trong những trung tâm kinh tế hàng hóa, đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng của Thành phố và khu vực;

            - Nhân dân lao động cần cù, có tay nghề kỹ thuật, có khả năng tiếp thu và ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến, nhạy bén với kinh tế thị trường. Đông bà con người Hoa có nhiều kinh nghiệm hoạt động kinh tế, có vốn liếng và có mối quan hệ rộng rãi trong, ngoài nước;

            - Hệ thống cơ sở vật chất khá dồi dào, nhà cửa, đất đai có giá trị cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

            Phương hướng, mục tiêu tổng quát :

            Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của Quận; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển Thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ và nhân dân; phát huy dân chủ XHCN; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước; chỉnh đốn Đảng và đổi mới hoạt động các đoàn thể quần cúng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

            B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG HAI NĂM 1992 – 1993 :

            I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ :

            1) Thương nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất – nhập khẩu :

            Thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới, thương nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất – nhập khẩu Quận 5 nhịp độ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của Quận và trở thành một trong những trung tâm kinh tế của Thành phố.

            Thương nghiệp quốc doanh phát triển theo hướng chuyên ngành, tập trung vốn và tay nghề, tăng dần tỷ lệ bán buôn, đổi mới phương thức kinh doanh và kiện toàn đội ngũ cán bộ. Tổ chức lại các Công ty quốc doanh còn ba đơn vị : Công ty Thương nghiệp Tổng hợp, Công ty Du lịch – Dịch vụ và Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất – nhập khẩu (Cholimex). Từng bước tạo điều kiện tổ chức Liên hiệp sản xuất kinh doanh XNK thành công ty cổ phần và xây dựng côgn ty trở thành đầu mới xuất – nhập khẩu của Quận. Nâng cao tỷ lệ gia công, chế biến hàng xuất khẩu và mở rộng quan hệ buôn bán với các nước, nhất là Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á.

            Tạo điều kiện cho Thương nghiệp ngoài quốc doanh phát triển theo hướng khôi phục và tổ chức llại các trung tâm bán buôn lớn : gạo, vải, thuốc lá, dược liệu, kim khí – điện máy, hóa chất – mỹ phẩm. Liên kết giữa thương nghiệp bán buôn với kinh doanh xuất nhập khẩu, từng bước hình thành các Hiệp hội theo ngành hàng. Tổ chức thí điểm thu hút vốn tư nhân tham gia những Công ty cổ phần bán buôn, bán lẻ để lôi cuốn hoạt động tư nhân vào quỹ đạo XHCN.

            Phát huy thế mạnh của Quận, có kế hoạch khai thác tốt hoạt động Dịch vụ, Du lịch. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phương tiện kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ du lịch có trọng điểm với phương án hiệu quả cao nhất. Đồng thời mở rộng hợp tác, hình thành cơ sở dịch vụ – du lịch trong và ngoài nước. Các hoạt động dịch vụ tập trung theo hướng phục vụ sản xuất và đời sống, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Quận.

            Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 20 triệu USD/năm.

            2) Sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp :

            Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, khuyến khích phát triển các ngành có kỹ thuật cao, với quy mô vừa và nhỏ, không ảnh hưởng đến môi sinh, chiếm ít mặt bằng, sản phẩm chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh với hàng nước ngoài, khuyến khích đầu tư vào các ngành cơ khí, nhựa, điện tử, chế biến lương thực – thực phẩm, dược liệu, may mặc, dệt, vừa là những mặt hàng truyền thống của Quận, vừa giải quyết được nhiều lao động.

            Phấn đấu tăng giá trị tổng sản lượng hàng năm từ 7% đến 10%.

            Củng cố và đầu tư các xí nghiệp quốc doanh làm ăn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Tổ chức thí điểm công ty cổ phần xí nghiệp quốc doanh. Khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu tư phát triển sản xuất, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu. Củng cố những hợp tác xã, tổ sản xuất làm ăn có hiệu quả.

            Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triiển, chuẩn bị tốt các phương án tiền khả thi để liên doanh – liên kết, thu hút vốn đầu tư, đổi mới thiết bị và công nghệ. Khuyến khích các cơ sở sản xuất mở rộng mặt bằng sản xuất ra ngoài Quận.

            3) Công ty quy hoạch, xây dựng cơ bản và sửa chữa :

            Ở Quận 5, mặt bằng là một trong những thế mạnh cần được khai thác đúng mức và phải chú ý cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, từng bước cải tạo bộ mặt của Quận.

            Trong năm 1992, hoàn tất quy hoạch tổng thể Quận, xây dựng quy hoạch ngành và quản lý đô thị theo quy hoạch, tăng cường chỉnh trang đô thị và bảo tồn những di tích lịch sử, những công trình có giá trị văn hóa, mỹ thuật.

            Đất đai của Quận ít nhưng có giá trị cao, cần sử dụng hợp lý, khuyến khích xây dựng nhà cao tầng, quy hoạch lại các đơn vị hành chánh sự nghiệp để khai thác hết công năng mặt bằng, nhà cửa hiện đang sử dụng lãng phí. Kiến nghị các ngành Trung ương và Thành phố tạo điều kiện cho Quận sử dụng một số mặt bằng trên địa bàn Quận đang bị sử dụng lãng phí hoặc không đúng công năng để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

            Năm 1992 – 1993, đầu tư vào xây dựng khoảng 300 tỷ đồng (tương đương 30 triệu USD), trong đó chủ yếu bằng vốn đầu tư nước ngoài và vốn huy động của nhân dân. Hình thành Quỹ phát triển nhà ở để đầu tư xây dựng chung cư Hùng Vương (Phường 11), chung cư Xóm Cải 1, 2. Hoàn thành xây dựng công trình Lê Hồng Phong, khu Hào Huê, khu đất Quận đội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để hợp tác nước ngoài, đầu tư xây dựng giai đoạn 2 An Đông và xây dựng giai đoạn đầu khu Nhà Văn hóa của Quận.

            Có kế hoạch nâng cấp mở rộng Cảng 2. Kiến nghị Thành phố chỉ đạo phối hợp các Quận 5, 6, 8 nạo vét kinh Tàu Hủ để phát triển giao lưu đường sông, khai thác nguồn hàng nông – hải sản miền Tây. Đồng thời xây dựng phương án hợp tác đầu tư xây dựng cầu nối đường Nguyễn Tri Phương bắc qua Quận 8.

            Phối hợp với ngành chức năng Thành phố kịp thời sửa chữa các tuyến đường, không để xuống cấp, thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nuớc, đảm bảo các con đường không bị ngập trong mùa mưa. Kiến nghị Thành phố giao Quận chủ động giải quyết rác trên địa bàn Quận và không để ứ đọng, tiến tới làm sạch địa bàn, nâng cấp công viên, tăng thêm diện tích cây xanh.

            4) Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế :

              

            Nâng cao trình độ quản lý Nhà nước về kinh tế theo hướng quản lý các thành phần kinh tế bằng pháp luật và tổ chức thực hiện tốt hệ thống chính sách đòn bẩy, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế hàng hóa phát triển. Đoàn kết, tập hợp và phát huy năng lực trí tuệ của đội ngũ ccán bộ khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, những người có kinh nghiệm quản lý kinh tế và những doanh nhân làm ăn giỏi  hoạt động trên địa bàn. Nắm chắc tiềm năng của các thành phần kinh tế để tổ chức tốt dự báo kinh tế – xã hội, có kế hoạch huy động mọi nguồn vốn đầu tư, có những dự án khả thi để thu hút vốn trong và ngoài nước. Thông qua các biện pháp cấp phép, thuế mà hướng dẫn các thành phần kinh té phát triển đúng hướng, không để tự phát.

            Thành lập bộ phận kinh tế đối ngoại của Quận để quản lý, điều hòa, phối hợp các hoạt động liên doanh – liên kết, thu hút vốn đầu tư.

            Ngành Tài chánh, Thuế bảo đảm thu đúng chính sách, tích cực tạo nguồn thu, chống thất thu và kịp thời kiến nghị những trường hợp không hợp lý nhằm khuyến khích sản xuất – kinh doanh phát triển. Kiến nghị Thành phố ổn định tỷ lệ điều tiết ngân sách. Đối với ngân sách của Quận vừa đảm bảo nghĩa vụ đối với trên, vừa căn cứ vào các nhu cầu chi hợp lý mà khai thác mọi nguồn thu, nhằm đảm bảo cân đối thu chi ngân sách Quận theo hướng phải từng bước cải thiện được tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Hàng năm dành 30% tổng chi ngân sách Quận để giải quyết các yêu cầu văn hóa – xã hội.

            Tăng cuờng công tác kiểm kê và quản lý nhà, tăng nguồn thu từ quỹ nhà đất. Đẩy nhanh tốc độ hóa giá nhà và bán nhà theo giá kinh doanh, tạo nguồn vốn đầu tư vào các công trình nhà ở. Củng cố Ban Quản lý công trình đủ mạnh quản lý thi công các công trình xây dựng có quy mô lớn. Tạo điều kiện Công ty phát triển nàh mở rộng quy mô hoạt động theo hướng kinh doanh địa ốc.

            II. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VĂN HÓA – XÃ HỘI :

            1) Đời sống và việc làm :

            Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là công tác trọng tâm của Đảng bộ. Mức sống của nhân dân, nhất là lao động nghèo, diện chính sách từng bước được cải thiện tương ứng với mức phát triển kinh tế – xã hội, tương ứng nguồn thu ngân sách của Quận sau khi làm tròn nghĩa vụ vớøi cấp trên. Bằng mọi biện pháp tích cực khắc phục sự bất công trong xã hội.

            Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất – kinh doanh và hoạt động dịch vụ, nhằm thu hút nhiều lực lượng lao động. Hàng năm giải quyết việc làm khoảng 40 – 50% lao động thất nghiệp thường xuyên, trong đó diện gia đình liệt sĩ, bộ đội xuất ngũ, công nhân viên giảm biên chế đều được giải quyết việc làm qua dạy nghề, không để thất nghiệp. Đ6àu tư và mở rộng Trung tâm Dạy nghề Quận, nâng cao chất lượng dạy nghề, chú ý các ngành gắn với thế mạnh kinh tế của Quận. Ưu tiên dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, những người sau khi giảm biên chế. Đến năm 1993, dạy nghề 10.000 người (trong đó có 2.000 học sinh cấp 3).

            Đảng bộ quan tâm lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể có biện pháp thiết thực chăm lo đời sống cho diện chính sách, cán bộ nghỉ hưu và nhân dân lao động nghèo. Đối với cán bộ nghỉ hưu và gia đình chính sách, Quận lập quỹ dự trữ từ 300 triệu đồng trở lên nhằm bảo đảm trả lương đủ và đúng thời gian, tạm ứng tiền tàu xe đi phép, tiền điện tiêu dùng và trợ cấp thêm những trường hợp quá khó khăn, ngoài chínhsách, chế độ trợ cấp trên. Cán bộ nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp, giáo dục, lực lượng vũ trang, cố gắng giữ mức phụ cấp thêm vào lương như hiện nay và từng bước nâng lên tương ứng với nguồn thu của Quận.

            Tăng cường hoạt động bảo trợ xã hội và thành lập các quỹ vừa tạo nguồn kinh phí để giúp đỡ, đùm bọc nhau nhưng trường hợp khó khăn trong nhân dân, vừa tạo điều kiện giáo dục, tập hợp lực lượng trong nhân dân. Trước mắt duy trì và tăng mức trợ cấp đột xuất. Chăm lo tốt hơn đời sống và phương tiện vật chất cho trường khuyết tật Tương Lai. Trong 2 năm Quận xây dựng 1.000 căn hộ để giải quyết nhà ở cho cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động của Quận, bằng nguồn vốn thu tiền nhà và lãi trong liên doanh  - liên kết. Cải thiện vệ sinh môi trường, quản lý tốt trật tư đô thị. Có kế hoạch xóa bỏ các tụ điểm tệ nạn xã hội.

            2) Văn hóa - giáo dục :

            Mọi hoạt động Văn hóa – Thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa và nâng cao trình độ dân trí các tầng lớp nhân dân, truớc hết trong thanh niên. Định hướng hoạt động văn hóa phù hợp với nhu cầu và phương tiện đa dạng trong quần chúng. Xác định nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo nhân dân tiếp thu văn hóa lành mạnh. Khôi phục phong trào văn hóa – văn nghệ quần chúng. Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, coi trọng phát huy văn hóa truyền thống của người Hoa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phải chú ý tính chất giáo dục và hướng dẫn thị hiếu thẩm mỹ cho nhân dân. Tăng cường các biện pháp chống văn hóa xấu, chạy theo kinh doanh đơn thuần. Công tác thông tin cần có nhiều loại hình thích hợp, kịp thời phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

            Về công tác giáo dục, tập trung chỉ đạo hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập tiểu học cho cả trẻ em và người lớn trong độ tuổi quy định, chống suy dinh dưỡng các cháu độ tuổi Mầm Non, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Chú ý giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng văn hóa cho học sinh; phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, chăm lo và giải quyết việc học tập cho các cháu nghèo, thất học; hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh cuối cấp 2. Quy hoạch, điều chỉnh lại và đa dạng hoá các loại trường, lớp để từng bước hình thành mạng lưới trường công, trường bán công, trường dân lập, trường lớp dạy tiếng Việt – Hoa, nhóm trẻ gia đình. Có kế hoạch đầu tư cho giáo dục để xây dựng, sửa chữa, trang thiết bị trường học ngày càng tốt hơn, đảm bảo đủ trường lớp cho học sinh, không học ca ba, chăm lo tốt đời sống của thầy, cô giáo. Chỉ đạo để xã hội hóa công tác giáo dục, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân và các tổ chức xã hội cùng Nhà nước chăm lo cho giáo dục, chăm sóc tốt thế hệ trẻ, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, nâng cao dân trí.

            3) Y tế, Thể dục – thể thao :

            Y tế thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong Quận, đặc biệt quan tâm đến diện chính sách và nhân dân lao động nghèo. Tập trung thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng mở rộng đạt trên 80%. Tăng cường giáo dục sức khỏe trong nhân dân, khống chế không để dịch lớn xảy ra, thực hiện tốt kế hoạch phòng chống bệnh xã hội. Đẩy mạnh công tác bảo vệ bà mẹ và kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu đến năm 1992, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 28%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,25%. Quy hoạch mạng lưới y tế, thành lập trung tâm y tế Quận và mạng lưới y tế theo cơ chế mới. Xây dựng và phát triển y tế học đường. Đẩy mạnh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, phát triển cơ sở Hội, nhất là ở trường học, gắn hoạt động Y tế với công tác xã hội, từ thiện.

            Hoạt động Thể dục thể thao theo hướng đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân, chú ý nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường và luyện tập trong các xí nghiệp, cơ quan. Đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, vận động viên đẳng cấp cao. Cải tiến tổ chức, quản lý hoạt động thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa, tiến tới hình thành Hiệp hội thể dục thể thao. Đầu tư nâng cấp Câu lạc bộ Thể dục thể thao Tinh Võ và xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao đa năng Lam Sơn, trên cơ sở Nhà nước và nhân dân cùng làm.

            III. CÔNG TÁC AN NINH VÀ QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG :

            Giữ gìn an ninh chínhtrị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. An ninh chính trị tốt hỗ trợ cho việc giải quyết trật tự xã hội; mặt khác, trật tự xã hội tốt góp phần ổn định củng cố an ninh chính trị tốt hơn.

            Lãnh đạo để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và phải bắt đầu từ việc vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác trong dân, chăm lo việc làm cho dân, làm cho cuộc sống của dân ngày càng dẽ chịu hơn, thông cảm chấp nhận khó khăn, dân tin Đảng gắn bó với chế độ, một lòng một dạ theo Đảng thì đó là sức mạnh phi thường để bảo vệ vững chắc an ninh – chính trị.

            Sức mạnh tổng hợp để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là sự kết hợp giữa công tác vận động quầnc húng với các biện pháp quản lý hành chánh và công tác nghiệp vụ của công an, kết hợp giữa kinh tế và an ninh quốc phòng. Phải tận dụng mọi tiềm năng để xây dựng kinh tế, nhưng phải luôn cảnhgiác không để kẻ địch lợi dụng, phải đặt lợi ích an ninh quốc gia lên trên hết.

            Lực lượng công an Quận phải được xây dựng trong sạch vững mạnh, tinh gọn, cán bộ chiến sĩ Công an phải vừa là người cán bộ vận động quần chúng giỏi vừa là cán bộ nghịêp vụ giỏi, trung thành tận tụy với sự nghiệp của Đảng và bảo vệ lợi ích của nhân dân.

            Phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ngày càng khá hơn, án hình sự ngày càng giảm. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện cho các đội phòng cháy, chữa cháy ở từng khu phố.

            Quận đội cần nắm chắc lực lượng dự bị động viên, lực lượng tự vệ, bảo đảm sẵn sàng làm nhiệm vụ. Cùng với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Rà soát lại các phương án diễn tập nhằm xử lý kịp thời những tình huống diễn ra. Bảo đảm hoàn thành công tác gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm, kiên quyết xử lý theo Luật pháp đối với những thanh niên cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Công an và Quận đội thường xuyên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chiến – kỹ thuật , giữ vữn phẩm chất chính trị của lực lượng vũ trang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các Quận giáp ranh.

Các ngành Kiểm sát, Thanh tra, Tòa án, Tư pháp phải nắm vững luật pháp làm tham mưu tích cực cho Đảng bộ và chính quyền lãnh đạo quản lý xã hội, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục nhân dân có ý thức chấp hành luật pháp và những quy định cụ thể của địa phương. Xử lý nghiêm minh, kịp thời và dứt điểm những vụ vi phạm, những cán bộ, nhân viên lợi dụng chức quyền làm sai chế độ chính sách và vi phạm pháp luật, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, xem thường pháp luật.

Tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ các ngành trong khối nội chính, không ngừng đào tạo nghiệp vụ, nâng cao quan điểm lập trườn và trình độ mọi mặt, đủ bản lĩnh chính trị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời có kế hoạch chăm lo cải thiện đời sống lực lượng võ trang và từng bước trang bị kỹ thuật mớpi. Đẩy mạnh thực hiện 4 cuộc vận động của Thành phố, trong đó tập trung phong trào chống tham nhũng, ức hiếp, gây phiền hà nhân dân. Phải xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy của Đảng và nhân dân trong Quận.

IV. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC :

Cần phát huy hơn nữa và thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân Quận và Phường. Hội đồng nhân dân Quận và Phường vừa ra các Nghị quyết về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng nhằm cụ thể hóa các Nghị  quyết của Đảng bộ Quận và Phường, vừa giám sát hoạt động của ủy ban Nhân dân và các phòng ban chức năng. Đồng thời tiếp xúc và lắng nghe ý kiến cử tri, phản ánh và góp phần giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đảng Đoàn hội đồng nhân dân và đảng viên công tác trong các cơ quan Nhà nước phải nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ Quận và Phường; có nhiệm vụ thuyết phục quần chúng trong tổ chức mình thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, tăng cường ảnh hưởng của Đảng và mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên với người ngoài Đảng, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao.

Nâng cao hiiệu lực quản lý Nhà nước theo hướng củng cố, xây dựng chính quyền Quận, Phường vững mạnh, quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn bằng pháp luật, kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn, thực hiện công tác cải tiến quản lý hành chánh ở cấp Phường, củng cố bộ máy quản lý, xây dựng các quy chế hoạt động, lề lối làm việc giữa các phòng ban của Quận với Ủy ban Nhân dân các Phường, kiện toàn tổ chức hoạt động của hệ thống tổ dân phố, từng bước nâng cao hiệu lực của chính quyền cơ sở.

Sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế các cơ quan hành chánh sự nghiệp, thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ viên chức Nhà nước; bố trí cán bộ hành chính bảo đảm phẩm chất chính trị, khả năng chuyên môn, có đủ trình độ và năng lực quản lý đô thị toàn diện.

V. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG :

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8B (khoá VI), và nghị quyết về công tác vận động quần chúng; công tác người Hoa của Ban chấp hành Đảng bộ theo hướng :

- Đảng bộ tự đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, tạo sự chuyển biến tích cực của tất cả đảng viên về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Củng cố Mặt trận, các Đoàn thể thật sự vững mạnh teo hướng đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt; khuyến khích mở rộng các tổ chức Hội, Đoàn quần chúng hoạt động vì lợi ích xã hội và gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng. Quan tâm bố trí, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ các Đoàn thể, phân công đảng viên có phẩm chất năng lực hoạt động Đoàn thể.

Phát huy dân chủ XHCN, chú ý quyền lợi thiết thân của nhân dân. Coi trọng vai trò của cựu chiến binh, cán bộ nghỉ hưu, phụ lão trong công tác vận động quần chúngở cơ sở, nhất là công tác giáo dục thanh thiếu niên. Quan tâm công tác vận động người Hoa, bảo đảm cho bà con người Hoa yên tâm làm ăn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Trung.

- Các cấp chính quyền, ban ngành cần xem trọng giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân viên làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là các cơ quan thường tiếp xúc với dân (Uûy ban Nhân dân, Công an, Nhà đất, thuế ...), tích cực cải tiến thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những vấn đề thiết thân của nhân dân. Mặt trận và các Đoàn thể cùng với Hội đồng Nhân dân và Uûy ban Nhân dân xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức định kỳ cho quần chúng góp ý kiến xây dựng Đảng và Chính quyền. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục và vận động nhân dân chấp hành đúng luật pháp XHCN.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân Quận hỗ trợ điều kiện để Mặt trận và các Đoàn thể tạo quỹ hoạt động ban đầu làm cơ sở tiến tới tự lực kinh phí hoạt động.

- Hoạt động của mặt trận, các Đoàn thể theo hướng nâng cao chất lượng, tăng cường cho cơ sở, từng bước đa dạng hoá các loại hình tập hợp quần chúng theo giới, sở thích, ngành nghề. Xây dựng chương trình hoạt động đáp ứng được yêu cầu chính trị của Đảng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tổ chức bộ máy cần tinh gọn bộ phận chuyên trách, mở rộng lực lượng cốt cán tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp, các giới.

     Nhiệm vụ chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong hai năm 1992 – 1993 là :

     - Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, kịp thời phản ánh ý dân và đề xuất các chủ trương, chính sách phù hợp với nguyện vọng thiết thực của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát công việc Nhà nước. Làm tốt đầu mối phối hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân tham gia đóng góp phát triển kinh tế, xã hội, cứu trợ, từ thiện, ... Mặt trận Tổ quốc cần quan tâm hướng dẫn hoạt động của các tổ chức Hội, Đoàn quần chúng đã được thành lập như : Chi hội Luật gia, Công kỹ nghệ gia, Ban Bảo trợ từ thiện xã hội. Trước mắt, nghiên cứu các loại hình thích hợp để tập hợp các gia đình có thân nhân nước ngoài, các doanh nhân, ...

     - Liên đoàn lao động kiểm tra thực hiện luật công đoàn và các chínhsách, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân lao động. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp với sự phát triển kinh tế nhiều thành phần. Cần chú ý xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn ở các cơ quan, xí nghiệp để tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị – kinh tế xã hội.

            - Hội Liên hiệp Phụ nữ cần gắn giáo dục chính trị với chăm lo quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Vận động chị em phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, làm nòng cốt xây dựng gia đình văn hóa mới. Hội tham gia kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tích cực vận động chị em phụ nữ tham gia công tác từ thiện xã hội, lao động sản xuất, giúp nhau làm kinh tế gia đình. Cần quan tâm củng cố tổ chức, mở rộng các loại hình tập hợp phụ nữ theo ngành nghề và độ tuổi. Tích cực đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm phụ nữ và trẻ em.

            - Hội Liên hiệp Thanh niên theo hướng mở rộng và đa dạng hóa các loại hìnhtập hợp thanh niên gắn với nhu cầu, sở thích và nghề nghiệp. Nội dung hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận, kết hợp hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ, có nhiều hình thức phong phú để lôi cuốn thanh niên tham gia giải quyết việc làm, hướng nghiệp, hoạt động khoa học kỹ thuật, sáng tạo trong lao động sản xuất, quản lý kinh doanh, tham gia công tác xã hội ... Thông qua các loại hình hoạt động của thanh niên mà giáo dục lý tưởng CNXH, tư tưởng, đạo đức Bác Hồ cho thanh niên, giáo dục định hướng thanh niên vào đời với hoài bão tốt đẹp, biết cống hiến, hy sinh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam XHCN.

            VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

            Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong 5 năm tới là : Tiếp tục chỉnh đốn nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, nâng cao sức chiến đấu, bản ĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, tăng cường củng cố cơ sở Đảng, liên hệ mật thiết với nhân dân, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI.

1) Công tác chính trị tư tưởng :

Đảng bộ phải hết sức coi trọng công tác chính trị  tư tưởng, cần tăng cường bồi dưỡng cho đảng viên dũng khí và nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm theo đường lối độc lập, tự chủ, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, kiên định con đường XHCN.

Giáo dục thường xuyên ý thức cảnh giác cách mạng, không mơ hồ về bản chất của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực chống Chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, nhạy bén đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tác, chiến tranh tâm lý, chống cộng của các thế lực thù địch.

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, ý thức đấu tranh chống quan liêu, xa rời quần cúng, tha hóa về phẩm chất chính trị, bi quan, dao động về mục tiêu, lý tưởng.

Bằng nhiều hình thức tổ chức học tập có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên mới được kết nạp phải học qua chương trình lý luận chính trị phổ thông, đảng viên đang công tác phải học qua chương trình lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Tổ chức cho đảng viên học tập quán triệt những vấn đề lý luận, quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết Đại hội VII và các Nghị quyết cua trung ương và Thành phố. Trong sinh hoạt Đảng thực hiện có nền nếp việc nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng.

Định kỳ bồi dưỡng cho đảng viên, nhất là các Cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt những kiến thức mới về kinh tế – xã hội, quản lý Nhà nu71c và pháp luật, phổ biến những kinh nghiệm tốt trong quản lý xã hội, những mô hình sản xuất – kinh doanh năng động, có hiệu quả, thông tin thời sự trong và ngoài nước.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tuyên huấn cơ sở, củng cố hệ thống báo cáo viên, tuyên truềyn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời các nguồn dư lậun và nhạy bén định hướng dư luận xã hội. Sử dụng có hiệu quả các công cụ và hình thức thông tin, tuyên truyền.

Cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm làm công tác tư tưởng. Chi bộ phân công cụ thể đảng viên làm công tác tư tưởng trong nhân dân và công nhân viên ngoài Đảng. Các cấp ủy thường xuyên củng cố hệ thống chuyên trách làm công tác tư tưởng, chọn cán bộ có khả năng để bố trí vào hệ thống tuyên giáo.

2) Tổ chức cơ sở Đảng :

Trong hai năm 1992 – 1993 cần chỉnh đốn các tổ chức cơ sở Đảng nhằm khắc phục tình trạng yếu kém, thật sự phát huy vai trò và tác dụng hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị kinh tế, văn hóa, hành chính – sự nghiệp, lực lượng vũ trang và địa bàn dân cư.

Xác định và cụ thể hoá nhiệm vụ, chức năng, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với từng loại hình tổâ chức kinh tế, xã hội. Tăng cường củng cố cơ sở Đảng ở đơn vị sản xuất kinh doanh. Gắn nhiệm vụ chính trị và hoạt động của Đảng với hoạt động của xí nghiệp, công ty, thực sự thể hiện vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát ở đơn vị.

Củng cố các Chi bộ cơ sở, giữ vững nền nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt  Đảng có nội dung thiết thực, cụ thể, có nghị quyết và kiểm tra thực hiện Nghị quyết. Nội dung sinh hoạt bảo đảm tính chất giáo dục, đoàn kết đấu tranh xây dựng và lãnh đạo, đẩy mạnh chế độ tư phê bình và phê bình dân chủ, chống nể nang, bao che, bè phái. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ vững mạnh, khá, xóa yếu kém.

Mỗi tổ chức cơ sở Đảng là một trung tâm công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng ở đơn vị, địa bàn dân cư. Phân công mỗi đảng viên phải làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra kết quả hoạt động của đảng viên.

Hàng năm có chương trình bồi dưỡng cho cấp ủy viên, nhất là Bí thư, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, Đoàn thể. Bằng các hình thức mở lớp bồi dưỡng công tác Đảng, hội thảo chuyên đề, học tập kinh nghiệm thực tế các đơn vị  bạn.

Các Ban Đảng nghiên cứu các chuyên đề về mô hình tổ chức cơ sở Đảng ở đơn vị kinh tếâ ngoài quốc doanh, xây dựng quy chế làm việc của các tổ chức Đảng, chất lượng nội dung sinh hoạt Đảng; biện pháp và hình thức tổ chức đảng viên làm công tác vận động nhân dân, ... Có kế hoạch tổ chức hội thảo, có kếùt luận và tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo thực hiện.

3) Nâng cao chất lượng đảng viên :

Đảng viên phải làm tròn nhiệm vụ đảng viên ghi trong Điều lệ Đảng. Vấn đề cấp bách đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên là nâng cao chất lượng, vai trò tiên phòng gương mẫu, ý chí chiến đấu và năng lực lãnh đạo chính trị trên các cương vị công tác, gắn bó với quần chúng nội mình công tác và nơi cư trú.

Đảng viên là cán bộ nghỉ hưu – vốn quý của Đảng – là nòng cốt và chổ dựa của các tổ chức cơ sở Đảng. Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, động viên các đồng chí tham gia công tác tại địa phương, chăm lo giáo dục thanh thiếu niên, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tuyên truyền vận động nhând ân, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộnhân dân, góp phần xây dựng khu phố an toàn. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ nghỉ hưu ngày càng tốt hơn, nhất là các đồng chí gia đình neo đơn, gìa yếu. Đảng viên công tác ở các đơn vị kinh tế cần nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động có năng suất và chất lượng cao, phải gương mẫu chấp hành luật pháp, chính sách của Nhà nước, có lối sống lành mạnh và quan hệ tốt với nhân dân. Đảng viên trong khu vực quản lý Nhà nước phải đấu tranh chống phong cách quan liêu, cải tiến lề lối làm việc, không gây phiền hà cho dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua công tác thực tiễn, phong trào quần chúng mà giáo dục, rèn luyện đảng viên, chú trọng bồi dưỡng đảng viên mới, đảng viên trẻ và đảng viên người Hoa. Hàng năm, các Chi bộ, Đảng bộ định kỳ phân loại chất lượng đảng viên theo nội dung Nghị quyết 11 Thành ủy. Biểu dương, khuyến khích và phát huy vai trò tích cực của đảng viên, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên biến chất, thoái hóa, tham nhũng, cơ hội, gây chia rẽ, bè phái trong Đảng, trù dập ức hiếp nhân dân. Xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Đối với đảng viên giảm ý chí chiến đấu, cầu an, không tha thiết với Đảng, bỏ sinh hoạt đảng không có lý do chính đáng, các cấp ủy Đảng cần quy định rõ thời gian giáo dục, nếu không chuyển biến kiên quyết xóa tên khỏi Đảng.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Quần chúng được kết nạp vào Đảng phải có đủ tiêu chuẩn, có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp 3 trở lên và tự nguyện vào Đảng. Tích cực bồi dưỡng nguôn đối tượng phát riển Đảng, hướng vào những người lao động ưu tú trong công nhân, trí thức, lực lượng vũ trang, trong người Hoa, những quần chúng nòng cốt trong khu phố.

4) Công tác cán bộ :

     Tiếp tục thực hiện Nghị quyết quy hoạch cán bộ và có kế hoạch đào tạo cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức và năng lực hành động, gắn bó với nhân dân, có tâm huyết và dũng khí bảo vệ sự nghiệp cách mạng.

     Thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, phấn đấu đến năm 1995, đảm bảo cán bộ có đủ các chuẩn chất và chuyên môn cần thiết trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, sự nghiệp, Phường v.v...

     Sử dụng, bố trí, đề bạt cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn, lầy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, làm căn cứ để nhận xét, đánh giá cán bộ. Rà soát, điều chỉnh, bố trí lại đội ngũ cán bộ hiện có, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  mới. Thay thế số cán bộ qua thực tế tỏ ra kém năng lực, kém phẩm chất, nhất là số cán bộ thoái hóa về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, có những sai lầm khuyết điểm, mất tín nhiệm trong nhân dân. Kiên quyết xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhất là cán bộ chủ chốt. Tiếp tục điều chỉnh số cán bộ bố trí không hợp lý. Việc bố trí cán bộ phải gắn với việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước và đoàn thể.

     Xây dựng chế độ định kỳ nhận xét , đánh giá cán bộ theo nguyên tắc tổ chức, có chế độ kiểm tra của cấp ủy Đảng đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. Tránh nhận xét cán bộ theo chủ quan cảm tính. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân, cán bộ công nhân viên, để giúp cho việc quản lý nắm chắc cán bộ, phục vụ cho việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

     5) Tăng cường công tác kiểm tra Đảng :

     Phải quán triệt công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, một khâu rất quan trọng trong tổ chức thực hiện.

     Các tổ chức Đảng và Chi bộ phải tổ chức tốt công tác kiểm tra đảng viên và các tổ chức Đảng về chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy, giữ gìn phẩm chất cách mạng của đảng viên.

     Tiến hành kiểm tra định kỳ ở các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở các đơn vị sản xuất kinh doanh và các cơ quan quản lý Nhà nước. Công tác kiểm tra Đảng phải có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn những sai trái, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, bảo đảm giữ vững kỷ luật Đảng.

     Kiên quyết xử lý kịp thời những đảng viên và cán bộ tham nhũng, mất phẩm chất, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Xử lý nghiêm theo pháp luật và phải bồi hoàn vật chất.

Kiện toàn Ủy ban Kiểm tra của Quận ủy và xây dựng mạng lưới kiểm tra ở cơ sở vững mạnh để đủ sức làm tốt công tác kiểm tra Đảng.

     6) Tài chính của Đảng :

     Căn cứ vào Điều lệ Đảng được Đại hội lần thứ VII thông qua, Ban chấp hành Đảng bộ Quận có kế hoạch xây dựng tài chính của Đảng bằng các nguồn thu chủ yếu từ những công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh của Đảng. Phấn đấu đến năm 1992 tự cân đối thu – chi tài chính của Đảng. Các đơn vị làm kinh tế Đảng phải nghiêm túc chấp hành luật pháp, các chính sách, chế độ hiện hành và chịu sự quản lý của Uûy ban Nhân dân Quận.

7) Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh :

Các Cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về công tác thanh niên, tạo điều kiện về cơ sở vật chầt và kinh phí hoạt động của Đoàn Thanh niên. Quận ủy và các cấp cần định kỳ làm việc, lắng nghe ý kiến của Đoàn Thanh niên, góp ý kiến cho Ban chấp hành Đoàn các cấp về các mặt hoạt động của Đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tập trung giáo dục đoàn viên và thanh niên lý tưởng CNXH, tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, truyền thống yêu nước, đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới. Đoàn Thanh niên phải làm nòng cốt trong các tổ chức thanh niên, trước hết là Hội Liên hiệp Thanh niên. Quận đoàn cần tổ chức kiểm tra, củng cố tổ chức Đoàn ở cơ sở. Hoạt động của Đoàn Thanh niên phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các Nghị quyết của Đảng; có nhiều hình thức hoạt động phong phú và phải quan tâm chăm sóc giáo dục Thiếu nhi, có phương thức đổi mới hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong.

*

*    *

            Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ Vi khẳng định sự trung thành của toàn Đảng bộ đối với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII thông qua.

            Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ và Nhân dân Quận 5 với truyền thống Cách mạng và những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, tăng cường đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn thử thách, không ngừng học tập nâng cao trình độ; với trách nhiệm cao, nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra, góp phần cùng cả nước và Thành phố sớm ra khỏi khủng hoảng, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục giành những thành tựu to lớn.

Thông báo