Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ IV

Ủy viên chính thức

1.                 Đặng Phước Ái

2.                 Trương Tuyết Anh

3.                 Nguyễn Minh Cảnh

4.                 Huỳnh Hồng Châu

5.                 Huỳnh Văn Chuyển

6.                 Võ Thành Công

7.                 Trần Văn Cúc

8.                 Mai Văn Dũng

9.                 Phan Bá Đạt

10.              Nghị Đoàn

11.              Lê Chiêu Định

12.              Lê Trung Hải

13.              Phạm Thanh Hải

14.              La Thị Hạnh

15.              Trần Cao Hiên

16.              Lê Thị Hiền

17.              Diệp Năng Nùng

18.              Nguyễn Hải Kim

19.              Trần Phước Liễu

20.              Vũ Xuân Lý

21.              Hồ Hoàng Long

22.              Đặng Công Luận

23.              Lý Kim Mai

24.              Nguyễn Văn Mía

25.              Nguyễn Thành

26.              Trần Xuân Nùng

27.              Trần Ngọc

28.              Nguyễn Văn Ngọc

29.              Lê Yến Phương

30.              Đỗ Lê Quang

31.              Nguyễn Quý Quyền

32.              Trần Hồi Sinh

33.              Trần Thành Sự

34.              Nguyễn Hồng Sơn

35.              Trần Văn Tạo

36.              Nguyễn Thanh Tâm

37.              Nguyễn Thi Thanh

38.              Nguyễn Hiếu Thuận

39.              Trần Thanh Xuân

Ủy viên dự khuyết

1.                 Mai Văn Của

2.                 Phạm Thị Thu Hồng

3.                 Trần Văn Nghĩa

4.                 Nguyễn Tuấn Việt

5.                 Đàm Mạnh Thắng

Thông báo