Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 - Nhiệm kỳ V

1.       TRƯƠNG TUYẾT ANH             

2.       PHẠM XUÂN BÌNH                     

3.       MAI VĂN CỦA                                                                                                  

4.       MAI VĂN DŨNG                         

5.       PHAN BÁ ĐẠT                           

6.       LÊ CHIÊU ĐỊNH                                     

7.       NGHỊ ĐOÀN                              

8.       LÊ TRUNG HẢI                                      

9.       TRẦN CÔNG HOÀNG                 

10.    PHẠM THỊ THU HỒNG              

11.    DIỆP NĂNG HÙNG                   

12.    NGUYỄN HẢI KIM                   

13.    LÝ KIM MAI                              

14.    NGUYỄN VĂN MÍA                   

15.    VÕ ANH NGÀN                                     

16.    TRẦN VĂN NGHĨA                    

17.    NGUYỄN VĂN NGỌC

18.   NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

19.   LÊ THANH NGUYÊN (Nguyễn Đình Mai)

20.   TRẦN XUÂN HÙNG

21.   PHAN VĂN PHÙNG

22.   ĐỖ LÊ QUANG

23.   TRẦN HỒI SINH

24.   BÙI THANH SƠN

25.   PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG

26.   TRẦN VĂN TẠO

27.   ĐỖ THANH TÂN

28.   NHƠN NGỌC THẠNH

29.   ĐÀM MẠNH THẮNG

30.   NGUYỄN THẾ TRUẬT

31.   LÂM XUÂN TRƯỜNG

32.   NGUYỄN TUẤN VIỆT

Thông báo