Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Danh sách Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố

1.                    Đặng Phước Ái

2.                    Trương Tuyết Anh

3.                    Lê Khắc Bình

4.                    Võ Thành Công

5.                    Huỳnh Hồng Châu

6.                    Nghị Đoàn

7.                    Phạm Minh Đức

8.                    Lê Trung Hải

9.                    La Thị Hạnh

10.                Trần Cao Hiên

11.                Lê Thị Hiền

12.                Trang Tấn Khương

13.                Cao Lập

14.                Vũ Xuân Lý

15.                Lý Kim Mai

16.                Nguyễn Thành

17.                Nguyễn Văn Ngọc

18.                Vương Hữu Nhơn

19.                Nguyễn Quý Quyền

20.                Trần Văn Tạo

21.                Châu Quốc Tuấn

22.                Phạm Chánh Trực

23.                Nguyễn Thị Thanh

24.                Nguyễn Hiếu Thuận

Thông báo