Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ IV

Từ ngày 7 đến ngày 11-10-1986, với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, 266 đại biểu tại Đại Hội lần thứ IV của Đảng bộ quận 5 đã làm việc trương, phân tích kiểm điểm sâu sắc tình hình, thảo luận sôi nổi về phương hướng nhiệm vụ, quyết định nhất trí thông qua báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ, nhấn mạnh những vấn đề chủ yếu sau đây :

I. VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH :

Đại hội khẳng định toàn Đảng bộ, từ đồng chí ủy viên Ban chấp hành đến từng đảng viên, trong hơn ba năm qua (6-1983 đến 9-1986) đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công,khắc phục vô vàn khó khăn, cùng nhân dân trong toàn quận đưa mọi mặt kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và đoàn thể, đạt được bước phát triển mới. Lấy thời điểm kết thúc kế hoạch 1985 làm mốc, các nhiệm vụ chủ yếu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước; xây dựng Đảng và đoàn thể; giữ gìn an ninh chính trị, ngăn chặn và hạn chế sự phá rối trật tự an toàn xã hội chủ nghĩa, về cải tạo xã hội đạt được những thành tích nhất định. Những chỉ tiêu về nâng cao tỷ trọng giá trị sản lượng khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa, về cải tạo xã hội chủ nghĩa thương nghiệp tư doanh tổ chức lại sản xuất và thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trong lưu thông phân phối chưa đạt chỉ tiêu Đại hội lần 3 đề ra. Ngoài sự tác động kìm hãm và hạn chế rất lớn bởi điều kiện khách quan, thiếu sót đó chủ yếu do trình độ tổ chức điều hành của bộ máy lãnh đạo và quản lý còn yếu, năng lực  của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa chuyển kịp thời sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, chỉ mới đủ sức vượt qua thử thách nghiêm trọng của thời kỳ khó khăn, phức tạp diễn ra từ tháng 9-1985 chứ chưa có khả năng nhanh chóng nhạy bén khắc phục những vướng mắc của cơ chế quản lý cũ. Song toàn Đảng bộ đã có chuyển biến bước đầu về tổ chức đổi mới quản lý kinh tế, xoá bao cấp chuyển sang hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa lấy kế hoạch hoá làm trung tâm.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG NHỮNG NĂM 1986 –1988:

Đại hội khẳng địnhnhững chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được:

1. Đến năm 1988 giá trị tổng sản lượng đạt từ 3 tỷ đồng trở lên (giá cố định 1982), trong đó giá trị xuất khẩu đạt từ  25% đến 30%, tốc độ tăng bình quân từ 15% đến 20% tỷ trọng của khu vực quốc doanh và hợp doanh chiếm từ 50 đến 55%. Quận từ cân dối vật tư, nguyên liệu cho sản xuất khoảng 30%.

2. Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa nắm trên 90% bán buôn, chi phối trên 75% thị trường bán lẻ xã hội đối với tám mặt hàng thiết yếu: gạo, thịt, cá, vải, đường, nước chấm, chất đốt, bột ngọt.

3. Cộng chung hai năm 1987, 1988 đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 30 triệu đô la-rúp và huy động kiều hối đạt được 5 triệu đôla. Mỗi năm dành trên 2,5 tiệu đô la-rúp nhập vật tư nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất của quận.

4. Dành 2% ngân sách cho hoạt động khoa học kỹ thuật.

5. Bảo đảm bù cho cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp của quận đủ tiền để mua các mặt hàng định lượng theo thời giá Nhà nước quy định, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hạchtoán bù giá vào giá thành hoặc phí. Đối với diện hưu trí và đối tượng chính sách khác thì ngân sách chi trợ cấp khó khăn cho thực tế.

- Mỗi năm giải quyết 8.000 lao động

- Về nhà ở xây dựng 300 căn hộ, ưu tiên dành cho các đối tượng thuộc diện giải toả nhà rách nát, nhà trên kinh rạch.

6. Tổ chức trường lớp được phân cấp quản lý chặt chẽ.

-  Thu hút 100% các cháu mẫu giáo năm tuổi.

- Phấn đấu bảo đảm cho các cháu không đủ điều kiện chuyển cấp lên lớp 10 được học tập.

7. Phấn đấu 15/15 phường đạt năm dứt điểm. Giảm tỷ lệ sinh đẻ dưới 1,2% dân số.

8. Xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân rộng khắp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, ngăn chặn các tội phạm trên địa bàn, ở mỗi phường xây dựng khu phố an toàn và chủ động quản lý thị trường. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt  6% dân số, hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và động viên nghĩa vụ lao động kinh tế quốc phòng hằng năm. Tổ chức quản lý lực lượng dự bị 1 trên địa bàn thực hiện đúng quy định sẵn sàng chiến đấu. Phường đội trưởng phải là đảng viên

9. Phấn đấu phát triển từ 500 đến 550 đảng viên mới, trong đó có 10% là công nhân trực tiếp sản xuất, xây dựng chi bộ cơ sở vững mạnh, không còn chi bộ yếu kém.

10. Đoàn thanh niên cộng sản kết nạp mỗi năm 2.500 đoàn viên mới, trong đó chú trọng khu vực sản xuất và lưu thông phân phối. Bí thư đoàn cơ sở phải là đảng viên.

III. VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP:

Đại hội khẳng định :

1. Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh sơ đồ quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội của quận đã được xây dựng cuối năm 1985, đồng thời:

·                    Cụ thể hóa từng thành phần của cơ cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ và xuất khẩu thành những chương trình mục tiêu sát thực, đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt.

·                    Hoàn thành quy hoạch cơ cấu kinh tế cho phường, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác cải tạo tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ… và tập trung chủ yếu vào tổ chức lại sản xuất tại chỗ để phường có thu ngân sách từ sản xuất và giải quyết lao động.

2. Bằng mọi cách huy động các nguồn vốn kể cả nguồn vay nước ngoài tập trung đầu tư.

- Hoàn thành và nâng cao hiệu quả sản xuất của xí nghiệp may xuất khẩu.

- Mỗi năm xây dựng thêm 1 xí nghiệp mới.

- Củng cố và đổi mới trang thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ để nâng cao năng xuất lao động hạ giá thành sản phẩm trong các xí nghiệp quốc doanh – hợp doanh hiện có.

3. Xây dựng và sớm đưa vào hoạt động cơ quan chuyên trách lãnh đạo công tác khoa học kỹ thuật và quản lý lực lượng cán bộ khoa học, chuyên viên kỹ thuật, tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách.

- Góp phần đổi mới quản lý kinh tế

- Ứng dụng tiến bộ khoa học  kỹ thuật đổi mới trang thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao.

4. Tập trung hơn nữa vào công tác quy hoạch và đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ theo quy chế tiêu chuẩn hóa và chuyên môn hóa cán bộ.

- Đến cuối năm 1987, tất cả các đơn vị đều phải xây dựng và xác định cho được đội ngũ cán bộ chủ chốt kế cận (tối thiểu là 2 người). Quận thành lập hội đồng kiểm tra để xem xét, xác nhận, đưa vào quy hoạch chung.

- Phân công đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp phải là người trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quy hoạch và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ theo hai hệ chính quy và tại chức. Trong ngân sách, dành phần chi cho công tác đào tạo cán bộ.

5. Đổi mới tổ chức và cán bộ xây dựng quy chế làm việc bảo đảm hiệu lực của bộ máy lãnh đạo và quản lý. Kiện toàn các Ban của Đảng.

- Tiếp tục rà soát nhân sự và tổ chức để kiện toàn bộ máy, giảm gián tiếp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác. Kiên quyết đưa những người có đủ năng lực phẩm chất đạo đức và có phong cách tốt thay thế người thiếu năng lực hoặc kém phẩm chất ở mọi cấp, mọi đơn vị và mọi vị trí công tác.

- Tất cả các đơn vị, các cấp phải xây dựng quy chế làm việc đặc biệt là hoàn chỉnh quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ.

- Tổ chức tăng cường công tác kiểm tra của Đảng và công tác thanh tra của chính quyền. Thanh tra chính quyền phải thực hiện thanh tra chuyên ngành để đạt hiệu quả thanh tra có chiều sâu, sát với từng đối tượng. Các đoàn thể góp phần đắc lực vào công tác thanh tra với trách nhiệm là tổ chức đại diện quyền làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân lao động.

- Củng cố lại tổ chức tiếp dân hoạt động có hiệu quả thiết thực, giải quyết thỏa đáng các jhiếu tố khiếu nại của quần chúng. Ban kiểm tra Đảng phụ trách quyết các khiếu tố khiếu nại liên quan đến đảng viên.

- Tăng cường tiểu ban công tác người Hoa và củng cố các tổ công tác người Hoa trong các đoàn thể quận, phường đủ sức làm tốt công tác vận động người Hoa tham gia tích cực vào các phong trào hành động cách mạng của địa phương. Tích cực phát triển và bồi dưỡng  cốt cán người Hoa trong các đoàn thể quần chúng.

- Phát động trong tất cả các đơn vị từ cơ sở đến phường, quận, phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội hàng năm. Chính quyền các cấp phải tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể thực hiện quyền làm chủ tập thể của mình trong việc tổ chức các chương trình hành động cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu của Trung ương và Thành phố.

- Quán triệt lời dạy của Bác : “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân” kiên quyết có chương trình cải tiến lề lối làm việc, khắc phục quan liêu, giảm bỏ thủ tục phiền hà. Thường xuyên thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Xây dựng cho cán bộ đảng viên, nhân viên thấm nhuần quan điểm “lấy dân làm gốc”.

- Trong thực hiện đổi mới tổ chức và cán bộ phải chú ý phân cấp cho phường đủ sức làm nhiệm vụ của một cấp kế hoạch có ngân sách và bảo đảm nguyên tắc giao quyền chủ động cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.

*

*           *

Đại hội giao trách nhiệm cho Ban chấp hành nhiệm kỳ IV cụ thể hóa và kiểm tra việc chấp hành nghị quyết của Đại hội.

 

 

Ngày 11 tháng 10 năm 1986

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 5 LẦN  THỨ IV

 

Thông báo