Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ VII

             Đại hội Đại Biểu lần thứ VII Đảng bộ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành từ ngày 12/3 đến ngày , Quyết nghị :

                                                               QUYẾT NGHỊ

 

             1)-Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 5 lần thứ VI(1991-1995); báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành Đảng  bộ Quận 5 khóa VI và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 1996-2000.

             2)-Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu đã được biểu quyết tại Đại hội(bằng biểu quyết…).

             3)- Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VII tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Ủy viên Thường vụ Thường trực Thành ủy và căn cứ vào ý kiến thảo luật của Đại hội để hoàn chí văn bản chính thức trong thời gian sớm nhất.

             4)- Đại hội giao cho Ban Chấp hành Quận khóa VII sớm xây dựng và chuyển khai một số chuyên đề quan trọng về kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, an ninh quốc phòng, công tác quần chúng và công tác xây dựng Đảng, nhằm tổ chức thực hiện có kết quả tốt nhất Nghị quyết Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Quận.

                                                                  

 

Ngày 13 tháng 3 năm 1996.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 5 NHIỆM KỲ VII.

Thông báo