Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quận 5 họp từ ngày 20 tháng 7 năm 2010 đến ngày 22 tháng 7 năm 2010 tại Hội trường 207 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5.

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội :

1.1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010

Đại hội khẳng định :

Những thành tựu :

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, doanh thu thương mại – dịch vụ tăng bình quân 20,24%, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 14%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm đạt khoảng 4.668 tỷ đồng, năm 2010 số thu tăng 98% so với năm 2005.

- Hoàn tất và công bố quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/2000); hoàn thành đề án quy hoạch các ngành văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao… Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch xây dựng 1.500 căn hộ. Việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn giảm.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển; toàn quận có 2 Phường Văn hóa. Giáo dục - đào tạo được chú trọng nâng cao chất lượng, tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt tỷ lệ cao. Hoàn thành và duy trì tốt phổ cập giáo dục các bậc học.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Năm 2007, Quận đã hoàn thành chương trình Xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 của Thành phố, đến nay cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 9 triệu đồng/người/năm. 15/15 phường thực hiện đạt tiêu chí Phường lành mạnh, không có tụ điểm tệ nạn mại dâm, ma túy.

- Xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu đề ra. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự giảm 30% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ phá án đạt 70% trên tổng số vụ án hình sự. Hoạt động tư pháp từng bước được nâng cao.

- Giáo dục chính trị, tư tưởng có đổi mới về phương thức. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, an tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Qua hơn 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức trong cán bộ, đảng viên.

+ Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng sát với thực chất. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ đạt được kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

+ Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước.

+ Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, điều hành đúng quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong tổ chức thực hiện, phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân. Phong cách làm việc của cấp ủy sâu sát, bám sát thực tiễn, tăng cường đi cơ sở, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được quan tâm thực hiện tốt.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đoàn viên, hội viên.

Những hạn chế :

- Thương mại - dịch vụ tuy có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của quận. Một số công trình đầu tư xây dựng thực hiện chậm tiến độ. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, xả rác nơi công cộng, ô nhiễm môi trường vẫn còn, có nguyên nhân là do mật độ dân số trên địa bàn cao, khách vãng lai tập trung đông, bên cạnh đó việc kiểm tra xử lý chưa nghiêm, công tác tuyên truyền đạt hiệu quả chưa cao, chưa làm chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức của nhân dân.

- Việc thực hiện chủ trương xã hội hoá phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao đạt kết quả chưa cao. Công tác kiểm tra, xử lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa tuy được tăng cường song tình trạng vi phạm vẫn còn. Công tác xóa đói giảm nghèo tuy đạt hiệu quả cao nhưng một số trường hợp thoát nghèo chưa thật bền vững.

- Trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tội phạm và các loại tệ nạn xã hội hoạt động ngày càng tinh vi, giải pháp đấu tranh ngăn ngừa có lúc đạt hiệu quả chưa cao.

- Việc đổi mới phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; chưa thật chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình. Việc xây dựng tiêu chí rèn luyện, phấn đấu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của một số cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên còn lúng túng, chưa sát với thực tế địa phương, đơn vị.

- Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, đảng bộ chưa đảm bảo yêu cầu; một số đảng viên còn ngại va chạm trong sinh hoạt đảng. Còn có biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

- Công tác kết nạp đảng viên tại một số cơ sở đảng còn khó khăn, cơ cấu đảng viên mới được kết nạp ở khối chợ, ngoài quốc doanh, dân quân, nghĩa vụ quân sự chưa đạt so với nghị quyết.

- Một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở còn lúng túng về phương pháp, quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đạt được chưa cao. Một số cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn.

- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tuy được chú trọng nâng cao về chất lượng nhưng một số phong trào, hoạt động vẫn còn thiếu sức thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở một số đơn vị chưa được chú trọng.

Một số kinh nghiệm :

- Tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận dụng sáng tạo, đề ra các nghị quyết và biện pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình của ngành, địa phương và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

- Trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải thật sâu sát, cụ thể, đồng bộ và kiên quyết. Chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hay.

- Tập trung chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, đến bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp 5 năm 2010 – 2015

Đại hội nhất trí :

Mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; phấn đấu xây dựng quận 5 ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn và từng bước hiện đại”.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ X :

- Tốc độ tăng trưởng thương mại – dịch vụ bình quân từ 19% - 21%/năm.

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân từ 10% – 12%/năm.

- Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm.

- Hoàn thành xây dựng mới 1.500 căn hộ, trong đó có 50% phục vụ tái định cư và giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp.

- Giữ vững danh hiệu các Phường Văn hoá; xây dựng mới 2 Phường Văn hoá trở lên.

- Xây dựng 40% khu ph trở lên đạt chuẩn khu phố không rác. Xây dựng 30% tuyến đường văn minh đô thị, trong đó có 100% tuyến đường điểm.

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,55%.

- Năm 2015 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 3 của thành phố (12 triệu đồng/người/năm).

- Hàng năm đào tạo nghề 17.000 lượt người, tạo việc làm mới 5.000 người.

- Kết nạp 700 đảng viên mới, trong đó đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 60%, nữ 50%, người Hoa 8%, ngoài quốc doanh 10%, lực lượng vũ trang 15%.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng Trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 75%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 99%.

Các nhiệm vụ, giải pháp :

Kinh tế :

- Xây dựng quận 5 thành một trong những trung tâm thương mại – dịch vụ với thế mạnh truyền thống là trung tâm bán buôn của thành phố.

- Tập trung đầu tư, định hướng phát triển mạnh các ngành thương mại – dịch vụ, phố chuyên doanh, chợ truyền thống theo hướng văn minh... Duy trì, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống, thế mạnh của quận.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về quản lý giá, buôn lậu, gian lận thương mại...

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách; khai thác tốt các nguồn thu. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, chống lãng phí.

Quản lý đô thị, bảo vệ môi trường :

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị gắn với quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai hoàn thành đồ án chiến lược phát triển không gian đô thị quận; tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với một số khu vực trung tâm.

- Hoàn thành xây dựng mới 1.500 căn hộ, phục vụ tái định cư và giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các công trình cải tạo, nâng cấp xây dựng mới một số cơ quan, đơn vị, phường, trường học..., sửa chữa, xây dựng mới chung cư hư hỏng, xuống cấp.

- Tăng cường quản lý xây dựng sau quy hoạch, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực xây dựng.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Khu phố không rác, tuyến đường văn minh đô thị.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng một số tuyến đường, vỉa hè, hẻm, công viên, tăng mảng xanh đô thị. Phối hợp với các ngành chức năng từng bước thực hiện cải tạo, ngầm hóa hệ thống điện, mạng lưới viễn thông tại một số khu vực trọng điểm.

Văn hóa – xã hội :

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng thiết thực và hiệu quả.

- Quản lý chặt chẽ ngành kinh doanh - dịch vụ nhạy cảm, tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực phát triển lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, thể dục - thể thao.

- Tập trung đầu tư một số môn thể thao thành tích cao, có thế mạnh của quận. Nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường, nâng tỷ lệ dân số thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao.

- Tiếp tục thực hiện tốt phổ cập giáo dục các bậc học; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 100%. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, chủ động liên kết với các trường đại học trên địa bàn để góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Quận, Trung tâm Y tế dự phòng và mạng lưới y tế cơ sở; xây dựng 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, duy trì mức sinh hợp lý, quy mô gia đình ít con, nâng cao chất lượng dân số.

- Phát huy các nguồn lực, chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 3 của thành phố.

- Phấn đấu nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo, giảm tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động không có việc làm. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái nghiện.

Quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp :

- Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây mất ổn định chính trị trong mọi tình huống. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm, đảm bảo chất lượng chính trị và tỷ lệ đảng viên nhập ngũ.

- Phát triển sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu tỷ lệ kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trong cả nhiệm kỳ là 5%, tỷ lệ phá án đạt 70%. Tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp.

Chương trình, công trình trọng điểm :

- Chương trình cải cách hành chính.

- Chương trình sắp xếp, cải tạo, nâng cấp các chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại.

- Chương trình nhà ở và chỉnh trang đô thị.

- Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.

- Chương trình xây dựng Quận văn minh, sạch đẹp, an toàn.

- Đồ án chiến lược phát triển không gian đô thị quận.

- Công trình xây dựng Trung tâm Văn hoá quận.

- Công trình xây dựng Trung tâm Hành chính quận.

Xây dựng Đảng :

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chú trọng công tác tuyên truyền cơ sở với nhiều hình thức phù hợp. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu.

- Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên.

- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn cơ sở. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, nghị quyết Đảng, chấp hành pháp luật Nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm kỷ luật đảng.

- Lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Xây dựng và thực hiện đúng các quy chế, quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; về sự lãnh đạo của đảng đối với chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chú trọng kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện nghị quyết. Cải cách thủ tục hành chính trong đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đảng các cấp.

Xây dựng chính quyền :

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực ngang tầm với nhiệm vụ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tiếp tục cải cách hành chính, rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ, điều chỉnh các thủ tục không phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

- Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận của chính quyền, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác vận động nhân dân :

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phù hợp với nhu cầu, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khắc phục xu hướng “hành chính hoá” và bệnh thành tích trong hoạt động, nâng cao tính chủ động sáng tạo của đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X gồm 45 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX gồm 8 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào thực tiễn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân quận 5 quyết tâm phấn đấu, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đã đề ra, xây dựng quận 5 phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

Thông báo