Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX - nhiệm kỳ 2005 - 2010

Đại hội Đảng bộ Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 - 2010 tiến hành từ ngày đến ngày với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức thay mặt cho 4.669 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX:

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII trình Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ VIII và các chỉ tiêu chủ yếu đã được biểu quyết tại Đại hội.

2/ Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quận đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội X của Đảng, kết quả biểu quyết 17 vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2006 – 2010).

3/ Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí LÊ THANH HẢI – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ vào các ý kiến thảo luận của Đại hội để hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX trong thời gian sớm nhất.

4/ Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX - nhiệm kỳ 2005 - 2010.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX

Thông báo