Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Nhiệm kỳ II

BẢN KIỂM ĐIỂM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 7

NHIỆM KỲ II (2000 - 2005)

---------------------

 

Phần thứ nhất NHỮNG ƯU ĐIỂM

Sau đại hội, do yêu cầu nhiệm vụ và nhiều lý do khác nhau, nên ủy viên Ban Chấp hành, Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận hiện nay so với đầu nhiệm kỳ có biến động: về số lượng Quận ủy viên đã tăng 2 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ là 31, số UVBCH thay đổi 35,5%, bổ sung mới 42%, nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Nhưng Ban Chấp hành đã có nhiều nỗ lực để tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ II đề ra, kết quả đạt được như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ II đề ra với mục tiêu chung là “Giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho đô thị mới, thúc đẩy kinh tế-văn hóa-xã hội phát triển, nâng cao dân trí, cải thiện đáng kể mức sống người dân, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn quận”. Ban Chấp hành đã khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trên các lĩnh vực, được cụ thể hóa bằng 9 nghị quyết, 66 kế hoạch, 18 chương trình hành động theo chuyên đề và 20 chương trình công tác quý, năm, trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, Đảng bộ đã nhận thức và vận dụng nghị quyết cấp trên để đề ra nhiệm vụ chính trị đúng đắn, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương không có chủ trương, nghị quyết sai hoặc trái với Nghị quyết của cấp trên, trong tổ chức thực hiện Quận ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sau 1 năm có sơ, tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, trên cơ sở đó tiếp tục xác định phương hướng nhiệm vụ tới.

II. LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

Kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế đã phản ảnh cơ cấu kinh tế do quận quản lý được Đại hội xác định, Ban Chấp hành thực hiện có hiệu quả. Trong lãnh đạo kinh tế luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, xác định một số ngành kinh tế quan trọng để có tập trung chỉ đạo. Đã chú ý kiện toàn, củng cố, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và kinh tế hợp tác xã, tạo điều kiện khuyến khích và giúp đỡ cho kinh tế cá thể phát triển, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Do có tăng trưởng kinh tế, nên tổng thu, chi ngân sách từ thuế hàng năm đều tăng.

Trong chỉ đạo phát triển kinh tế một mặt vừa tập trung để giải quyết các tồn đọng cũ như tiến hành giải thể các HTX làm ăn thua lỗ, đi đôi với việc kiện toàn sắp xếp lại các HTX hiện có, tiến hành thành lập mới các HTX với các loại hình phù hợp, chú ý các ngành kinh tế trọng điểm là thế mạnh của quận, trên cơ sở quy hoạch được duyệt đã có nhiều giải pháp để mời gọi đầu tư công khai quy hoạch, cải tiến thủ tục hành chính, có các ưu đãi khuyến khích… để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Nhìn chung, tình hình kinh tế của quận hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, phát triển đúng định hướng, ổn định.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ :

Vấn đề quản lý đô thị trong nghị quyết đại hội có đề cập nhưng so với thực tế thì tình hình phát triển nhanh, nên Quận ủy đã chủ động chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch để xây dựng phát triển quận, quá trình đô thị hóa có chú ý kết hợp với chỉnh trang đô thị, kiến nghị thành phố thu hồi, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển của quận. Chú trọng tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển đô thị, đến năm 2004 đạt 119,72 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế-văn hóa xã hội chiếm tỷ trọng cao, quan tâm chỉ đạo công tác cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường nội bộ ở khu dân cư. Trên cơ sở quy hoạch chung, đã triển khai xây dựng nhiều khu dân cư như: khu dân cư Tân Quy Đông, Tân Thuận Đông, Phú Thuận, Phú Mỹ, Tân Hưng… đã góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước, giải quyết một phần nhu cầu về nhà ở cho nhân dân. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất công, không để nhân dân lấn chiếm đất ven sông rạch. Quận ủy đã ban hành chỉ thị 06-CT/QU tổ chức thực hiện đem lại kết quả khá tốt.

IV. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI :

Để thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm của Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, Ban Thường vụ đã ban hành Chỉ thị 07-CT/QU “Về đấu tranh thực hiện mục tiêu 3 giảm trên địa bàn”, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tăng cường đấu tranh quản lý, bài trừ văn hóa không lành mạnh.

Tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí cũ cơ bản đã hoàn thành cuối năm 2003 đã và đang tiếp tục thực hiện chương trình XĐGN theo tiêu chí mới.

Ngoài chính sách chung của thành phố - Quận ủy đề ra chương trình 04-CTr/QU nhằm hỗ trợ diện chính sách, gia đình có công, cán bộ đảng viên, hội viên, các đoàn thể, quân nhân xuất ngũ… vay vốn từ chương trình này để xóa đói thông tin, xóa nhà lá, kinh doanh buôn bán nhỏ để ổn định đời sống người dân, đưa diện chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống chung của nhân dân trong quận, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, hợp lòng dân.

Công tác giáo dục trong những năm qua được Quận ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đã đầu tư mở rộng, xây dựng mới hệ thống trường lớp các cấp học, thực hiện chuẩn hoá đội ngũ giáo viên đến nay mặt bằng dân trí được nâng lên, đã hoàn thành chỉ tiêu về công tác xoá mù chữ, phổ cập THCS, tỷ lệ thi tốt nghiệp các bậc học và chuyển cấp, đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ ngày càng cao, hiệu suất đào tạo các cấp học năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay đang tập trung đẩy mạnh công tác phổ cập bậc trung học trên địa bàn.

Tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm Y tế, đầu tư xây dựng cơ bản và trang bị cho Trung tâm Y tế quận và các trạm y tế phường, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục y đức, chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ phục vụ nhân dân cho đội ngũ y bác sĩ nên đã có những chuyển biến rõ rệt, hiệu suất giường bệnh được nâng lên, không để xảy ra dịch bệnh, chủng ngừa các loại bệnh nguy hiểm đạt tỷ lệ cao. Quận ủy đã tập trung chỉ đạo đưa hết đối tượng nghiện vào các trường cai nghiện của thành phố, đang chuẩn bị mọi mặt để đón các đối tượng đã thực hiện tốt cai nghiện hồi gia.

Trên cơ sở tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đã giải quyết trên 12000 lượt lao động mỗi năm, trong đó chú trọng ưu tiên cho đối tượng chính sách, bộ đội xuất ngũ, diện xóa đói giảm nghèo, giải tỏa… nên đã hạ thấp tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn, chủ yếu là lao động thất nghiệp thời vụ… 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,81%/1% chỉ tiêu nghị quyết, nhưng tỷ lệ tăng dân số cơ học rất cao (bình quân khoảng 12%/năm).

V. CÔNG TÁC GIỮ GÌN AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI:

Nhằm ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, Quận ủy đã ra 2 nghị quyết 01, 02 về ANQP, chương trình hành động thực hiện NQTW8 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với các giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chú ý làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị đối với lực lượng vũ trang. Tập trung kiện toàn củng cố, xây dựng chi bộ quân sự. Ngoài ra còn xây dựng các chương trình hành động để thực hiện chuyên đề an ninh tư tưởng-văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh cơ sở và chuyên đề “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, các chuyên đề này hàng năm đều tổ chức sơ tổng kết. Thực hiện nghị quyết 08 của Ban Bí thư về “Cải cách Tư pháp”, Quận ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, chỉ đạo khối nội chính xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành tư pháp với nhau, nên đã góp phần tạo chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Đã hoàn thành các chỉ tiêu về công tác quân sự địa phương, công tác tuyển quân hàng năm đều đạt, vượt cả 3 chỉ tiêu, kéo giảm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, ngăn chặn và triệt phá có kết quả các đường dây mua bán ma túy, chấm dứt đua xe, giảm tai nạn giao thông, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, quan tâm đến công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bước đầu đã lập lại trật tự kỷ cương trong bộ máy nhà nước, nên đã giải quyết được nhiều vụ việc khiếu nại vượt cấp, tồn đọng kéo dài… từ đó an ninh chính trị và TTATXH được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế-xã hội của quận phát triển.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, nhằm chống lại “âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch” nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cánh mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quận ủy đã tổ chức học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo các chuyên đề, đổi mới hình thức, nội dung phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với từng đối tượng, tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp. Tổ chức thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, thi Bí thư chi bộ khu phố giỏi, biểu dương gương sáng đảng viên,… thực sự đã có tác dụng tốt, làm cho tổ chức Đảng và hình ảnh người đảng viên đi vào thực tế cuộc sống một cách sinh động bằng việc làm cụ thể, góp phần củng cố lòng tin trong nội bộ và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đã chấn chỉnh tình trạng đảng viên trẻ, đương chức tham gia học tập chỉ thị, Nghị quyết chưa nghiêm túc, có thái độ kiên quyết trong chỉ đạo chống tham nhũng, xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có sai phạm, tập trung chỉ đạo thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính để giảm bớt phiền hà cho nhân dân, xây dựng thái độ phục vụ nhân dân đối với cán bộ, công chức có chuyển biến tốt. Qua đó cho thấy tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng tình với các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, nên đã tham gia hưởng ứng tích cực góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ.

Chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, tỷ lệ các cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm tăng, đảm bảo chất lượng, đã phản ảnh đúng thực trạng đơn vị. Đến năm 2004 có 69,2% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh không có yếu kém, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ban Chấp hành đã nghiên cứu quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện NQTW5 (khoá 9) về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã-phường-thị trấn, đã đánh giá đúng thực chất hoạt động cả hệ thống chính trị ở 10 phường, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố, sắp xếp lại bộ máy và các chức danh cho phù hợp tạo hiệu quả hoạt động tốt hơn theo phương châm “gần dân, hiểu dân, lo cho dân”. 

Căn cứ cơ sở phân tích, đánh giá cán bộ hàng năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển đã sắp xếp bố trí lại cho phù hợp năng lực, sở trường của cán bộ, kết quả cho thấy các đơn vị yếu, trung bình sau khi được củng cố kiện toàn bộ máy, nhân sự đã có sự chuyển biến tốt như chi bộ Trung tâm Y tế, phường Tân Phú. Kết quả đó đã góp phần chuẩn bị nhân sự cho bầu cử HĐND các cấp vừa qua và cũng là bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp. Trong đó tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức danh chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt tỷ lệ 27,03%.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm của toàn đảng bộ nên có nhiều chuyển biến tốt, đến 9/2005 toàn quận đã kết nạp được 405 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra, chất lượng bảo đảm, đảng viên nữ, trình độ học vấn được nâng lên.

Xuất phát từ thực tế đội ngũ cán bộ của quận và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Quận ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mở nhiều lớp học tại chức ở quận và đưa đi học các trường của thành phố, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Từng bước chuẩn hóa trình độ văn hóa, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện tốt và kịp thời.

Đã kiện toàn UBKT Quận ủy, thành lập BCĐ 6 (2). Hàng năm theo định kỳ hoặc đột xuất, đều có kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc để đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động của Quận ủy, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở cho việc đánh giá, nhận xét, phân tích chất lượng cơ sở Đảng cuối năm, kịp thời phát hiện, tìm ra những nhân tố mới, tháo gỡ nhiều vấn đề bức xúc, hạn chế những sai sót, khắc phục những yếu kém của cơ sở, ngăn ngừa vi phạm có thể xảy ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quan tâm và chỉ đạo UBKT cùng các ngành chức năng, thanh tra Nhà nước kiểm tra kịp thời đối với các ngành, các đơn vị có liên quan đến việc sử dụng đất đai, vật tư, tài chính và nhất là kiểm tra việc sử dụng các khoản vận động đóng góp của nhân dân. Sau kiểm tra đều có kết luận cụ thể.

VII. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

Quận ủy tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên sơ, tổng kết các chương trình hành động thực hiện NQTW về công tác vận động quần chúng đối với Mặt trận, các đoàn thể nên trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tốt, công tác vận động quần chúng gắn hoạt động phong trào với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: vận động quần chúng di dời giải tỏa ở các công trình, dự án trọng điểm. Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ trên dưới-các ngành liên quan. Công tác vận động quần chúng tập trung vào việc chăm lo đời sống nhân dân, quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, nên đã tạo ra được phong trào quần chúng hăng hái tham gia vào công việc của Đảng-Chính quyền-Đoàn thể. Nhiều đoàn thể và MTTQ được tổ chức cấp trên công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. 

Phần thứ hai

NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

 

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế những năm đầu chưa khai thác hết thế mạnh, nguồn lực sẵn có của địa phương như đất đai, lao động nhất là lĩnh vực thương mại-dịch vụ, chưa có cơ chế phối hợp với khu chế xuất, cụm cảng, các thành phần kinh tế để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, có tập trung chỉ đạo kiện toàn củng cố các loại hình kinh tế hợp tác xã, xác định kinh tế trọng điểm nhưng hoạt động hiệu quả chưa cao. Giải thể doanh nghiệp, hợp tác xã làm ăn thua lỗ, tiến độ cổ phần hóa Công ty Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè chậm. Triển khai thực hiện một số dự án kéo dài, chỉ tiêu xây dựng cơ bản không đạt yêu cầu. Tuy nhiên đến nay thì những khuyết điểm trên cơ bản đã được khắc phục.

II. TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI:

Trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, còn bộc lộ một số hạn chế như: chưa gắn kết nội dung của cuộc vận động với truyền thống văn hóa địa phương, bên cạnh “xây” thì công tác “chống” văn hóa độc hại, chủ nghĩa thực dụng, mê tín dị đoan gắn với việc thực hiện chỉ thị 27 của Ban Bí thư còn hạn chế, chất lượng hoạt động một số ít ban Chủ nhiệm khu phố văn hóa chưa cao. Công tác giáo dục dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu xã hội cả về số lượng và chất lượng. Công tác xã hội hóa giáo dục-y tế triển khai chậm, hiệu quả chưa cao. Giải quyết công ăn việc làm cho bộ đội xuất ngũ, người hoàn lương chưa được quan tâm thường xuyên. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao còn thấp. Chưa chú trọng đầu tư cho các môn thi đấu đỉnh cao, rèn luyện thể dục thể thao chưa trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp trong nhân dân.       

III. AN NINH QUỐC PHÒNG - TƯ PHÁP:

Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, chưa làm tốt công tác phòng ngừa, tỷ lệ điều tra phá án thấp, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ngành liên quan, công tác quản lý địa bàn chưa tốt, tình trạng một số hộ cố tình khiếu kiện kèo dài nhưng chưa có biện pháp xử lý để chấm dứt.

Công tác giáo dục ý thức quốc phòng chưa sâu rộng, chỉ mới tập trung ở đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng nòng cốt, tỷ lệ tham gia huấn luyện hàng năm của tự vệ các doanh nghiệp, các đơn vị quân dự bị động viên đạt thấp.

Thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị: Công tác phối hợp, mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp có lúc chưa tốt, án dân sự tồn đọng nhiều, tỷ lệ thi hành án thấp, phân cấp thi hành án dưới 500.000 đồng cho phường thực hiện hiệu quả chưa cao.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

Chưa xây dựng được cơ chế phối hợp quản lý nhà nước trên địa bàn giữa quận, khu chế xuất Tân Thuận, Ban quản lý khu ...

Công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn còn sơ hở, chưa đồng bộ,  sự phối hợp các cơ quan để giải quyết các tồn đọng, các vụ việc, khiếu kiện, khiếu tố của dân có vụ việc thực hiện còn chậm.

V. HẠN CHẾ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

Công tác vận động quần chúng mới chỉ dừng lại ở từng đợt phong trào và bề nổi, chưa duy trì thường xuyên và đi vào chiều sâu, có lúc chưa phối hợp đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương mà còn biểu hiện hành chính hóa hoạt động thuần túy theo đặc thù của từng đoàn thể.

Chất lượng lực lượng nòng cốt chính trị, nòng cốt phong trào chưa cao. Công tác tập hợp quần chúng đối với các tầng lớp trí thức, tôn giáo, hội viên, đoàn viên ở các doanh nghiệp, chưa được chú ý thường xuyên… những biểu hiện trên Ban Chấp hành có thấy nhưng chưa có biện pháp chấn chỉnh.

VI. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

Có lúc, có nơi lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường theo từng đợt công tác, ngày lễ, thiếu tính định hướng lâu dài, trong công tác tư tưởng có lúc chưa gắn với những vấn đề cụ thể đang diễn ra tại địa phương.

Công tác quản lý đảng viên về các mối quan hệ xã hội, có nơi chưa thực hiện chặt chẽ. Công tác phát triển đảng viên là thanh niên nhập ngũ hàng năm còn biểu hiện chạy theo số lượng. Công tác bố trí cán bộ một số trường hợp còn biểu hiện giải pháp tình thế chưa có định hướng cơ bản lâu dài do thiếu nguồn.

Lãnh đạo công tác kiểm tra của Đảng có lúc chưa tập trung ở một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm. Tính đấu tranh phê và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa cao, hiệu quả đấu tranh phòng ngừa chưa mạnh nên đảng viên vi phạm kỷ luật chủ yếu chỉ được phát hiện qua các nguồn thông tin đại chúng, đơn thư tố cáo, việc tự chi bộ phát hiện dấu hiệu vi phạm để đấu tranh ngăn ngừa chưa nhiều, chưa xử lý kịp thời. Công tác xây dựng Đảng ở một vài chi, Đảng bộ cơ quan chưa thể hiện rõ nét, còn mang nặng công tác chuyên môn. 

Phần thứ ba

RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

I. NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN:

Điểm nổi bật cơ bản về phẩm chất đạo đức cách mạng của Ban Chấp hành được biểu hiện: có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự hào và luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của quận. Đa số ủy viên Ban Chấp hành giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách của người đảng viên, quan hệ, ứng xử với nhau trên tình đồng chí thân ái, đoàn kết, đấu tranh thẳng thắn chân thành vì lợi ích chung, không cục bộ địa phương hoặc kèn cựa địa vị. Số đông các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành giữ được lối sống, giản dị, cần kiệm, lành mạnh, có trách nhiệm với công việc. Xây dựng được mối quan hệ tốt với quần chúng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng và dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách năng động, sáng tạo. Nhiều đồng chí ngày đêm tận tụy với công việc, với phong trào, được quần chúng thương yêu cảm phục và tin tưởng. Hầu hết gia đình của các đồng chí Quận ủy viên đều gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều đồng chí qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm được công nhận là đảng viên A1, A2, đạ danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, được tặng bằng khen của thành phố, của thủ tướng Chính phủ, được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động. Gia đình được công nhận là “gia đình văn hóa” là hạt nhân của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đa số các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành giữ gìn được phẩm chất, không lợi dụng chức quyền, nhiệm vụ được giao để tham ô, mua bán đất đai, làm giàu bất chính.

II. NHỮNG TỒN TẠI:

Mặc dù công tác giáo dục-chính trị-tư tưởng được Quận ủy quan tâm, nhưng vẫn còn một số đảng viên. kể cả quận ủy viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm chưa cao nên đã vi phạm kỷ luật. Trong tổng số 87 trường hợp phải thi hành kỷ luật Đảng hơn 4 năm qua, thì số cấp ủy viên của tổ chức Đảng chiếm tỷ lệ 41,37%, số Quận ủy viên chiếm 5,74%. Công tác quản lý đảng viên, nhất là quản lý về các mối quan hệ xã hội, nơi cư trú ngoài giờ hành chính chưa chặt chẽ, Ban Chấp hành chưa đề ra được cơ chế quản lý phù hợp, vẫn còn một vài cán bộ lãnh đạo thiếu kiểm tra cấp dưới nên một số cán bộ, đảng viên trong thừa hành nhiệm vụ biểu hiện quan liêu, cửa quyền, gây nhũng nhiễu để ăn hối lộ, thậm chí có hành vi bao che tội phạm, số khác có biểu hiện sinh hoạt thiếu lành mạnh, chưa gương mẫu trước quần chúng, lời nói chưa đi đôi với việc làm, để quần chúng phê bình, chê trách ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ.

Với vai trò lãnh đạo chung của Ban Chấp hành, một vài đồng chí Quận ủy viên ít tham gia phát biểu ý kiến, thậm chí cá biệt có đồng chí suốt cả nhiệm kỳ không phát biểu một ý kiến nào trong các kỳ họp Ban Chấp hành. 

Phần thứ tư

PHƯƠNG PHÁP, LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

ƯU ĐIỂM:

Ban Chấp Hành, Ban Thường vụ tuân thủ và giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc, để điều hành hoạt động của Đảng bộ. Bảo đảm duy trì thành nề nếp chế độ sinh hoạt hội ý Thường trực Quận ủy để chuẩn bị các nội dung trình ra Ban Thường vụ, hoặc thống nhất để điều hành hoạt động của Đảng bộ. Thông qua giao ban ba Thường trực ngày thứ năm hàng tuần để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Quận ủy - Ban Thường vụ.     

Trong lãnh đạo điều hành có xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, chọn điểm để triển khai thực hiện, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng, bám sát cơ sở quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động tốt.

Ban Chấp hành thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, xác định khu phố là địa bàn hoạt động nên đã triển khai một số chỉ đạo hướng về cơ sở bám sát thực tế, hạn chế hội họp, ra chỉ thị, nghị quyết mà chủ yếu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động. Trong lãnh đạo, điều hành chủ yếu bằng chủ trương, kế hoạch, nghị quyết, thông qua công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện và công tác tổ chức cán bộ. Do phân định rõ chức năng trong lãnh đạo điều hành nên đã phát huy tốt tính quyết đoán vai trò trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Đảng. Định kỳ 6 tháng, 1 năm Ban Chấp hành nghe và cho ý kiến về quản lý ngân sách Đảng, xây dựng quy định tạm thời một số chế độ đối với Đảng bộ để thống nhất thực hiện, tạo thuận lợi trong công tác quản lý tài chính.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, THIẾU SÓT:

Có thời gian thử nghiệm mô hình Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận nhưng chưa tổng kết rút kinh nghiệm mô hình này. Có trường hợp bố trí Quận ủy viên vì cơ cấu, chưa đảm bảo tiêu chuẩn về năng lực nên không phát huy tốt vai trò của Quận ủy viên; có đồng chí do trên điều về được bổ sung vào Ban chấp hành, khi có khuyết điểm, mặc dù được tổ chức góp ý nhiều lần nhưng thiếu tu dưỡng rèn luyện nên vi phạm kỷ luật dẫn đến phải khai trừ ra khỏi Đảng.

Công tác kiểm tra một vài trường hợp phát hiện vi phạm, nhưng do thiếu kiên quyết hoặc hạn chế về am hiểu luật pháp, hoặc sự việc quá phức tạp nên chậm kết luận, làm ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ.

Hoạt động của Ban Chấp hành có lúc, có nơi chưa đồng bộ, một vài đồng chí chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm được giao, còn tư tưởng trông chờ, ỹ lại tập thể, thiếu tính quyết đoán, ít đóng góp cho hoạt động lãnh đạo chung.

Ban Chấp hành có phân công nhóm Quận ủy viên phụ trách các lĩnh vực để tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong việc ra Nghị quyết và sơ tổng kết các chuyên đề nhưng hiệu quả hoạt động thấp, vẫn còn một vài đồng chí Quận ủy viên có lúc, có nơi chấp hành quy chế làm việc trong sinh hoạt, hội họp, đi ra ngoài thành phố chưa nghiêm túc.

Nguyên nhân là do có một số đồng chí Ban Chấp Hành, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo toàn diện; một phần do thiếu tính bao quát, năng lực lãnh đạo và quản lý hạn chế. 

Phần thứ năm

ĐÁNH GIÁ CHUNG – KINH NGHIỆM

ĐÁNH GIÁ CHUNG :

Ngoài những tác động khách quan tạo thuận lợi cho quận, trong nội bộ Ban chấp đoàn kết, thống nhất cao, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện nghị quyết cấp trên và nghị quyết đại hội Đảng bộ nên đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu do đại hội đề ra, kết quả đó là: Trình độ dân trí được nâng lên, đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện, là động lực tạo điều kiện bảo đảm cho việc huy động nhân dân tham gia đóng góp vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Từng bước đổi mới phong cách lề lối làm việc, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thường xuyên kiện toàn củng cố hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả hoạt động, các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt.

II. KINH NGHIỆM:

Khi có chỉ thị Nghị quyết của cấp trên kịp thời tổ chức triển khai và xây dựng chương trình hành động để thực hiện. Chủ động công tác kiểm tra.

Trong khi lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết từng lĩnh vực còn yếu kém.

Khi phát sinh những vấn đề phức tạp, những đơn vị yếu kém thì tập trung và ưu tiên đầu tư công sức để giải quyết thì hiệu quả đem lại sẽ cao, phải chú ý công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại, khi có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phải làm tốt công tác hòa giải, tập trung giải quyết ngay tại cơ sở không để phát sinh lây lan.

Trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các chính sách chủ trương của Đảng và nhà nước gắn chặt lợi ích hợp pháp của cá nhân với lợi ích cộng đồng, quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm.

Chủ động báo cáo, tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, phối hợp chặt với Ban, Sở, Ngành của Thành phố để được chi viện kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Qua hơn bốn năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ II (2000-2005) và quy chế làm việc. Ban Chấp hành Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm về vai trò lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện, đã rút ra một số ưu, khuyết điểm và nguyên nhân kinh nghiệm của mình, kính mong được sự đóng góp của đại biểu dự đại hội nhiệm kỳ III Đảng bộ, để làm cơ sở cho Ban Chấp hành  Đảng bộ nhiệm kỳ tới có kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống thiết thực và thắng lợi.

Thông báo