Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III (2005-2010)

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III thực hiện nhiệm vụ có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít tình hình suy giảm kinh tế, tác động tới môi trường đầu tư trên địa bàn, giá cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, vấn đề ngừng việc tập thể phát sinh có thời điểm rất gay gắt, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, tốc độ đô thị hoá nhanh... tất cả những vấn đề đó đã tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa III được đại hội bầu gồm 37 đồng chí, trong nhiệm kỳ có thay đổi 9 đồng chí, bổ sung 9 đồng chí, hiện nay vẫn là 37 đồng chí. Trong suốt nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành luôn đoàn kết nhất trí, nỗ lực phát huy tiềm năng thế mạnh của quận để vượt qua khó khăn lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 7, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần III đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ như sau:

I/- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

A. ƯU ĐIỂM

1/- Tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với chương trình hành động của Quận ủy.

Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố, Quận ủy chủ động nghiên cứu, thảo luận, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Từ năm 2005 đến nay, ban hành 838 nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, thông tri, thông báo để chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sơ, tổng kết 90 nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy và của quận; tính trung bình có 90-95% cán bộ đảng viên và 80% đoàn viên, hội viên học tập nghị quyết, thông qua việc nghiên cứu học tập nghị quyết tạo sự đồng thuận tốt hơn về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng tình của nhân dân trong quá trình thực hiện.

2/- Chỉ đạo thực hiện nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm, chuyên đề trọng điểm:

Quận ủy chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần III, nhận thức đúng quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chủ động, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của quận, lãnh đạo thực hiện đạt hầu hết các mục tiêu tổng quát, mục tiêu của 8 chương trình trọng điểm, các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết Đại hội. Chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển đô thị để phục vụ an sinh xã hội, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, cụ thể:

Về phát triển kinh tế-xã hội: Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, thực hiện đúng định hướng cơ cấu kinh tế gắn với quy hoạch phát triển bền vững, xác định tỷ trọng đầu tư hợp lý, đã tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,26% (so với nghị quyết đề ra là 16%); thu ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước (năm 2009 tăng gấp 5 lần so với năm 2005), chi ngân sách tăng bình quân 27%, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả tốt; hoàn thành việc di dời các cơ sở kinh doanh, sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực dân cư; thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất.

Công tác quản lý và phát triển đô thị: Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch, việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện tốt việc bố trí tái định cư cho nhân dân, xây dựng nghị quyết 11-NQ/QU về lãnh đạo công tác quản lý đất công, đất ven sông rạch đã đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế-xã hội, đưa công tác này đi vào nề nếp. Tập trung nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở nguồn vốn ngân sách và nhân dân đóng góp theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã vận động nhân dân hiến hơn 7334m2 đất, ước trị giá khoảng 91,15 tỷ đồng để mở rộng đường, hẻm chỉnh trang đô thị theo nghị quyết 10-NQ/QU, hầu hết các hẻm trên 3m đều được nâng cấp, bê tông hoá. Cơ bản đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân, tổ chức triển khai quyết định 88/QĐ-UBNDTP chuyển biến tốt, công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp hơn.

Trên lĩnh vực văn hoá-xã hội: Tập trung chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, hoàn thành phổ cập bậc trung học trước một năm so với nghị quyết, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên, chăm lo khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, đến nay cả ba cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều có trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Quan tâm thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, đến cuối năm 2009, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn II (không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm), xây dựng nghị quyết số 12-NQ/QU về lãnh đạo công tác xoá đói giảm nghèo giai đoạn III với lộ trình cụ thể, các gia đình khó khăn được quan tâm chu đáo, hỗ trợ kịp thời. Công tác kế hoạch hoá gia đình, sự nghiệp thể dục thể thao đạt được kết quả tốt.

Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh: Giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong sự nghiệp quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên đạt yêu cầu và hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề ra nhiều biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giữ gìn trật tự xã hội để ngăn ngừa kéo giảm phạm pháp hình sự, ngăn chặn, bài trừ tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu 3 giảm gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, kịp thời triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để nảy sinh các tụ điểm tệ nạn xã hội. Có nghị quyết liên tịch với quận giáp ranh và bộ đội biên phòng về giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cửa khẩu trên địa bàn. Tăng cường lãnh đạo công tác cải cách tư pháp, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp trong ngành nội chính, thực hiện sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không có trường hợp oan, sai; cơ sở vật chất được quan tâm trang bị tốt hơn.

Công tác xây dựng Đảng: Đã cụ thể bằng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW khoá X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ đảng viên”, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy mà nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy. Chỉ đạo công tác đánh giá chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện tốt, nề nếp, ngày càng đi vào đúng thực chất (bình quân hàng năm có 74,95% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 99,42% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ). Quan tâm chỉ đạo đồng bộ công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, chính sách cán bộ, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý Nhà nước được tinh gọn, nâng cao hiệu quả làm việc. Công tác kết nạp đảng viên thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo tiêu chuẩn (từ năm 2005-2009 kết nạp được 593/450 đảng viên, đạt tỷ lệ 131,7%).

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được duy trì thành nề nếp; hàng năm đều có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, các chương trình, dự án trọng điểm, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng chính quyền: Lãnh đạo xây dựng, củng cố nâng cao hiệu lực hoạt động của tổ chức, bộ máy chính quyền quận, phường đáp ứng yêu cầu, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động theo hướng nâng cao tính minh bạch, công khai, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực. Quận ủy luôn tạo điều kiện để phát huy hoạt động của các đại biểu HĐND quận, phường, thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và UBND các cấp; khi thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường thì Quận ủy đã chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ, bố trí, sắp xếp lại các chức danh thường trực hội đồng nhân dân; Ban hành hướng dẫn số 12-HD/QU về tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống an sinh xã hội, đem lại kết quả tương đối tốt.

Công tác cải cách hành chính thực hiện “Một cửa một dấu”, “Một cửa liên thông” đã thực hiện công khai minh bạch các loại hồ sơ, được nhân dân đồng tình ủng hộ và Thành phố đánh giá cao; thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại của nhân dân đúng quy định, do đó chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp ngày càng hiệu quả hơn.

Công tác vận động nhân dân: Quận ủy quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hội quần chúng để tham gia sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, thực hiện các chính sách xã hội, góp phần tích cực chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu phố văn hoá, gia đình văn hoá, vận động nhân dân di dời, giải tỏa, hiến đất mở đường, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng dân cư. Từng bước đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, bám sát cơ sở, gắn hoạt động phong trào với việc phát huy dân chủ ở cơ sở. Hàng năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đều được ngành dọc đánh giá vững mạnh, xuất sắc, một số đoàn thể nhận cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền của Tàhnh phố.

3/- Kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Quận ủy phát động và triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, thống nhất chọn một số đơn vị làm điểm để tập trung chỉ đạo và rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn đảng bộ.

Ban Thường vụ chủ động triển khai, hướng dẫn các bước thực hiện, phát hành tờ gấp tuyên truyền những điều cần biết về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cung cấp tài liệu học tập thực hiện cuộc vận động và tổ chức hội thi bài viết kể chuyện dưới cờ, tạo sự chủ động cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. Triển khai học tập các chuyên đề và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt vào sáng Thứ hai hàng tuần, họp tổ dân phố, khu phố, chi đoàn, chi hội tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và chuyển thành hành động thiết thực của đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân.

Qua kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động, bước đầu tạo được chuyển biến trong nỗ lực làm theo, nhiều cơ sở đảng đã gắn nội dung cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phong trào, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân từng bước đi vào nề nếp và tính tự giác hơn, qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên nhiều lĩnh vực.

* Nguyên nhân ưu điểm :

Ngoài sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thành ủy, UBND Thành phố và sự hỗ trợ của các Sở, ngành Thành phố, Ban Chấp hành xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thể hiện được vai trò trung tâm đoàn kết trong toàn đảng bộ.

Quận ủy từng bước đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác, nêu cao tính chủ động, sáng tạo để phát huy lợi thế, tiềm năng và huy động được sự đóng góp của các doanh nghiệp cho sự phát triển chung của Quận.

Trong lãnh đạo điều hành đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra giám sát, dành nhiều thời gian đi cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn.

B. KHUYẾT ĐIỂM:

1/- Tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với chương trình hành động của Quận ủy: Hình thức phổ biến nghị quyết chưa đổi mới, chưa hấp dẫn thu hút người học; thái độ học tập của một số cán bộ đảng viên chưa nghiêm túc nên chuyển biến về nhận thức, hành động sau học tập chưa cao.

2/- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Ngành thương mại - dịch vụ phát triển nhanh nhưng quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ; hợp tác xã tuy được củng cố nhưng còn một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, cá biệt có đơn vị phải giải thể.

Công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường vẫn còn tồn tại: một số dự án đường giao thông chưa thực hiện hoàn chỉnh theo quy hoạch chung. Công tác nạo vét kênh rạch phục vụ thoát nước trong khu dân cư hiện hữu còn hạn chế, vẫn còn nhiều điểm ngập do mưa lớn và triều cường. Có chuẩn bị chuyên đề về nhà ở nhưng chưa có dự án đối ứng để đề xuất Thành phố xây dựng chung cư phục vụ đối tượng cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp.

Lĩnh vực Văn hóa - xã hội: Công tác xoá đói giảm nghèo tuy hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn II nhưng một số hộ nghèo ra khỏi chương trình chưa bền vững; thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa đạt hiệu quả như mong muốn; công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa từng lúc, từng nơi chưa tập trung quyết liệt; giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thiếu đồng bộ, việc bình chọn Khu phố văn hóa, Gia đình văn hóa của một số cơ sở chưa mang tính thuyết phục, vẫn còn cảm tính, nể nang; Công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý địa bàn chưa chặt chẽ, nên vẫn còn tình trạng tái nghiện và phát sinh đối tượng nghiện mới.

Công tác quốc phòng - an ninh: Công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nơi thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội có dấu hiệu gia tăng.

Công tác xây dựng Đảng: Còn tổ chức cơ sở Đảng xảy ra mất đoàn kết, đảng viên thiếu tiên phong gương mẫu, biểu hiện “tự diễn biến” về mặt tư tưởng, lời nói không đi đôi với việc làm, thiếu tinh thần ý thức trách nhiệm. Có quan tâm quy hoạch cán bộ dài hạn, trẻ, nữ nhưng chưa thường xuyên theo dõi, chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo, bố trí cán bộ tiếp cận chức danh quy hoạch nên còn gặp nhiều khó khăn nguồn cán bộ trẻ, nữ. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu và tốc độ phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Vẫn còn một vài cấp uỷ đảng chưa quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nên chưa chủ động phát hiện những sai phạm để đấu tranh phòng ngừa; có vụ việc kiểm tra, kết luận còn chậm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác xây dựng chính quyền: Đầu nhiệm kỳ hiệu quả quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn hạn chế, sự phối hợp giữa các phòng, ban quận với nhau, giữa các phòng ban quận với phường chưa đồng bộ; trình độ cán bộ công chức chưa đồng đều, một bộ phận còn yếu về năng lực chuyên môn và khả năng giao tiếp. Công tác cải cách hành chính một số phường được chọn làm điểm kết quả đạt thấp, một số lĩnh vực còn gây phiền hà cho nhân dân.

Công tác vận động nhân dân: Có đề ra nghị quyết liên tịch giữa MTTQ và các đoàn thể với lực lượng vũ trang, nhưng thiếu chỉ đạo thường xuyên nên hiệu quả chưa đạt theo yêu cầu. Chưa tập trung các giải pháp về xây dựng bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, có lúc chạy theo số lượng, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Số lượng đoàn viên, hội viên đông nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao, vẫn còn đoàn viên, hội viên không gắn với đoàn thể, với phong trào; Chưa khắc phục triệt để biểu hiện hành chính trong công tác vận động nhân dân.

3/- Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động lúc đầu còn lúng túng, chưa cụ thể nhất là trong việc hướng dẫn đề ra biện pháp làm theo; việc nhân rộng gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động chưa thật sâu rộng và thường xuyên.

* Nguyên nhân của những khuyết điểm:

Những khuyết điểm trên thuộc về Quận ủy do trong quá trình chỉ đạo, điều hành chưa lường hết và dự báo những khó khăn phát sinh, nhất là quận có tốc độ đô thị hoá nhanh để chủ động giải quyết.

Trình độ năng lực ủy viên Ban chấp hành chưa đồng đều, ủy viên Ban Chấp hành thay đổi nhiều trong nhiệm kỳ cũng làm ảnh hưởng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

II/- THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC, PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC:

A. ƯU ĐIỂM

Thực hiện quy chế làm việc: Sau Đại hội Ban chấp hành đã xây dựng quy chế làm việc và hàng năm có kiểm điểm, bổ sung cho phù hợp và được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, Quận ủy có chương trình làm việc cả năm, hàng quý, tháng, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; ban thường vụ, thường trực Quận ủy duy trì thành chế độ sinh hoạt hàng tuần để chỉ đạo, điều hành công việc theo chương trình, nghị quyết đề ra; tích cực cải tiến phong cách, lề lối làm việc, thường xuyên đi cơ sở, quan tâm lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong hoạt động giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có ý thức chấp hành kỷ luật, nói và làm theo nghị quyết, tạo được sự thống nhất cao trong việc thực hiện nghị quyết. Tích cực cải tiến công tác lãnh đạo của Quận ủy đối với hoạt động HĐND, UBND, các ngành tư pháp theo quy chế làm việc.

Thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt, hoạt động của Ban Chấp hành; tổ chức phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí, trong đó phân công các đồng chí trong nhóm Quận ủy viên trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra sơ, tổng kết các chương trình, lĩnh vực quan trọng và theo dõi chỉ đạo trực tiếp các cơ sở Đảng; thường xuyên dự và trực tiếp đối thoại để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc để tạo sự đồng thuận.

Thực hiện các chuyên đề Đại hội Đảng bộ quận đề ra, Quận ủy đã phân công tác đồng chí phụ trách từng chuyên đề cùng với các nhóm Quận ủy viên liên quan triển khai tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm có sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục, sau 5 năm thực hiện trên từng chuyên đề đều có nhiều chuyển biến và cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Về phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc: Ban Chấp hành luôn tuân thủ và giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn trình bày, trao đổi quan điểm thảo luận trước khi tập thể biểu quyết, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành. Hầu hết các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương theo quy định và qui chế làm việc của Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo, giảm hội họp, nâng chất lượng hiệu quả cuộc họp, coi trọng sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết cũng như các chỉ đạo của cấp trên, cấp mình, kịp thời uốn nắn thiếu sót của cơ sở, rút kinh nghiệm từ thực tiễn để bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ động đề xuất, kiến nghị và tham mưu với lãnh đạo Thành phố các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành có ý thức nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức hiểu biết tình hình chung, nêu cao được tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đa số thể hiện được sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, phương pháp làm việc gắn với cơ sở, dự họp chi bộ đầy đủ, chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, thể hiện tốt trách nhiệm cá nhân trong công tác chuyên môn, lĩnh vực công tác được phân công.

B. KHUYẾT ĐIỂM:

Thực hiện quy chế làm việc: Việc rà soát, bổ sung thực hiện quy chế chưa kịp thời ngay sau khi không tổ chức HĐND quận, phường. Có một số đồng chí Quận ủy viên ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa nghiêm túc chấp hành thời gian hội họp; chưa nghiên cứu tài liệu đầy đủ nên ít tham gia ý kiến phát biểu hoặc phát biểu theo cảm tính; chất lượng ý kiến đóng góp vào một số chuyên đề được phân công chưa cao.

Cá biệt có ủy viên Ban chấp hành để đơn vị xảy ra mất đoàn kết kéo dài, có đồng chí giải quyết công việc trong lĩnh vực mình phụ trách vượt thẩm quyền ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và ý thức chấp hành quy chế, quy định chưa nghiêm.

Về phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc: Trách nhiệm lãnh đạo chung của mỗi đồng chí Quận ủy viên thể hiện chưa đồng đều, chưa có nhiều ý kiến tham gia hiến kế, đề xuất những giải pháp khả thi để lãnh đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Với trách nhiệm là Quận ủy viên cũng còn có những đồng chí chưa phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện nên việc tham gia góp ý đối với cơ sở cũng còn hạn chế.

III/-RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách của người đảng viên, nêu gương đi đầu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tận tụy trong công việc để phục vụ nhân dân.

Trong quan hệ ứng xử trên tình đồng chí thân ái, đoàn kết đấu tranh thẳng thắn vì lợi ích chung nhằm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ. Hầu hết các đồng chí đều có trình độ năng lực, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng được mối quan hệ tốt với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành tích cực nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; qua học tập nâng cao nhận thức, lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, không có tư tưởng dao động, hoài nghi, mất lòng tin. Giữ gìn được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy định 1043 của Thành ủy về đảng viên trực tiếp làm công tác vận động nhân dân; gương mẫu trong công tác, nơi cư trú, có ý thức giáo dục, xây dựng gia đình văn hoá. Qua bình xét hàng năm có 100% các đồng chí quận ủy viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đồng chí được đề nghị khen thưởng.

IV/- MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

1- Luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trong cấp ủy đảng; biết lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy trí tuệ của cả hệ thống chính trị để tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy và trong toàn Đảng bộ.

2- Nắm vững các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn để xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện theo từng quý, năm với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

3- Phải thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý và bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách được giao; kiên quyết, kịp thời thay thế những cán bộ có sai phạm nhằm nâng cao tính giáo dục để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sai sót để chấn chỉnh kịp thời nâng cao hiệu quả ngăn ngừa vi phạm, đồng thời phải phát hiện và nhân rộng những nhân tố tích cực, những điển hình, mô hình tiên tiến.

Thông báo