Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Bản kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Nhiệm kỳ II

BẢN KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 9 NHIỆM KỲ II ( 2000 - 2005 )

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ II ( 2000 - 2005 ) bầu 31 đ/c Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó Ban Thường vụ Quận ủy là 10 đ/c. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ quận có sự biến động khá lớn (Thành ủy có quyết định điều động, luân chuyển 05 đ/c; quyết định nghỉ hưu theo chính sách 02 đ/c. Đề nghị Thành ủy quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy 04 đ/c; quyết định chỉ định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành 10 đ/c. Tổng số ủy viên Ban Chấp hành hiện nay là 33 đ/c, trong đó Ban Thường vụ là 08 đ/c (khuyết 02 đ/c).

Căn cứ vào những mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra và kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm thực tiễn mà báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ II của Đảng bộ đã đánh giá; Ban Chấp hành Đảng bộ quận kiểm điểm vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên một số mặt trọng tâm sau :

A. NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 23 nghị quyết, 16 chỉ thị, 19 thông tri, 09 chương trình hành động, 92 kế hoạch ... nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần II, đạt được những kết quả sau :

1/ Lĩnh vực kinh tế, văn hóa -  xã hội

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 5 ( khóa IX ) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể; đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn - nông nghiệp (giai đoạn 2002 - 2010). Với từng chương trình, Ban Chấp hành đều có phân công cho từng ngành, đơn vị xây dựng thành những kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của quận trong quá trình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để huy động, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra nhất là ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao; riêng đối với tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, mặc dù Ban Chấp hành - Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp nhưng không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch chỉnh trang đô thị đã có sự chuyển biến, đa số các công trình trọng tâm đã được triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng; hoàn thành cơ bản việc cấp số nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở. Công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được tập trung chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt yêu cầu đặt ra. Ban chấp hành - Ban thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho các ngành, các phường triển khai thực hiện công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng để xây dựng các dự án lớn theo yêu cầu chỉ đạo của Thành phố; đồng thời tập trung cho công tác bố trí tái định cư, giải quyết việc làm nhằm ổn định đời sống, sinh hoạt cho nhân dân khu vực giải tỏa.

Ban chấp hành luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách xã hội; đặc biệt là chăm lo cho diện chính sách và dân nghèo; thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa vùng nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương đã mang lại những hiệu quả thiết thực, đã hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo vào cuối năm 2003.  Tăng cường công tác chỉ đạo, đầu tư ngân sách phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, thể dục thể thao; đã hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở, 02 phường Phước Bình và Hiệp Phú hoàn thành phổ cập trung học phổ thông ; đã hoàn thiện mạng lưới y tế từ quận đến phường, giải quyết tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phong trào thể dục - thể thao được duy trì và chất lượng ngày được nâng lên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập; công tác đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Với sự tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành - Ban Thường vụ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn, đời sống văn hóa cơ sở có những chuyển biến đáng kể : 100% khu dân cư đã đăng ký xây dựng khu phố, ấp văn hóa; có 30 khu phố, ấp được Thành phố công nhận đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết và xây dựng được 01 phường văn hóa, đang được Thành phố thẩm định để công nhận đạt chuẩn.

2/ Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo xây dựng các chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về chiến lược an ninh quốc gia; chú trọng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường thế trận và tiềm lực quốc phòng an ninh; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành - Ban Thường vụ thường xuyên quán triệt các ban ngành, Mặt trận Đoàn thể, cấp ủy 13 phường chú ý đến việc xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với chương trình mục tiêu 3 giảm, góp phần kéo giảm tệ nạn ma túy, mại dâm, phạm pháp hình sự. Chỉ đạo các ngành nội chính xây dựng hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ ; tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự, lực lượng dự bị động viên, dân quân, dân phòng; hàng năm phối hợp với Thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt quận và cơ sở.

3/ Lãnh đạo xây dựng chính quyền

Ban Chấp hành đảng bộ quận quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và hiệu lực quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn phát huy vai trò của các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành trong Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, trên cơ sở các chủ trương, mục tiêu định hướng để đề ra kế hoạch, nghị quyết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với sắp xếp củng cố tổ chức, bộ máy các phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp; xây dựng quy chế phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đơn vị; hàng năm thực hiện đánh giá cán bộ công chức, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của cán bộ.

Nhìn chung, thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân từ quận đến cơ sở có nhiều chuyển biến tốt, triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, góp phần chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

4/ Lãnh đạo công tác vận động quần chúng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, quán triệt quan điểm của Đảng về đổi mới công tác quần chúng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 8B; ban hành và triển khai sâu rộng nghị quyết 01-NQ/QU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 7 - khóa IX về công tác dân tộc, tôn giáo, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chỉ đạo tiếp tục thực hiện và tổng kết Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Định kỳ làm việc với khối Vận và từng tổ chức đoàn thể để trao đổi lắng nghe phản ánh dư luận quần chúng, kịp thời đề ra chủ trương lãnh đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động quần chúng.

Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nhân sự, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ Mặt trận, Đoàn thể từ quận đến cơ sở; chú trọng, bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên khối chính quyền; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chính trị nòng cốt. Qua đó, công tác vận động quần chúng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò của các cấp ủy, nhận thức của cán bộ đảng viên ngày được nâng lên; hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể ngày càng có hiệu quả, nhiều phong trào hành động cách mạng được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần cùng Đảng bộ giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đi vào chiều sâu, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5/ Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng như : các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 5 - khóa IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; chương trình hành động thực hiện chỉ thị 15 của Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ; tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng học tập; nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên, tin tưởng và nhất quán với chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Ban Chấp hành luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng cơ sở trong sạch vững mạnh; tập trung triển khai nhiều kế hoạch, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với nhiệm vụ đổi mới và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua đó, hàng năm có trên 70% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách đạt trên 97%. Lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác luân chuyển, bố trí cán bộ, thường xuyên rà soát đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ trẻ để bổ sung vào nguồn quy hoạch dài hạn. Công tác đào đạo, bồi dưỡng được chú trọng, đảm bảo cho việc xây dựng lực lượng cán bộ dự bị gắn với công tác chuẩn hóa cán bộ. Công tác kết nạp đảng viên mới được tập trung  chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 75 của Bộ Chính trị, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức cán bộ nhằm phục vụ kịp thời cho công tác quy hoạch, sắp xếp bố trí cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị 29 của Trung ương, kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ; đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm. Đã xử lý  kỷ luật 70 đảng viên, trong đó có 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận ; qua đó, có tác dụng ngăn ngừa và hạn chế những vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần giữ vững trật tự kỷ cương,ï đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), các chỉ thị, quy định, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Đảng bộ; kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 6(2) Quận ủy với 14 thành viên (có 06 đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy) và chỉ đạo 13 phường thành lập Ban Chỉ đạo 6(2). Đến nay Ban Chỉ đạo 6(2) quận và phường đi vào hoạt động ổn định.

II. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Trong nhiệm kỳ qua, nhân sự Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy có sự biến động khá lớn nhưng trong lãnh đạo, điều hành và sinh hoạt của Ban Chấp hành đều thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định đúng mối quan hệ, phát huy được trí tuệ của tập thể và vai trò trách nhiệm của từng đ/c ủy viên Ban chấp hành; xây dựng và tổ chức điều hành theo quy chế làm việc của cấp ủy, bám sát nhiệm vụ trọng tâm từng thời điểm để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực. Chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy ; tăng cường làm việc với cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đối với cơ sở và những vấn đề đã có chủ trương chỉ đạo đối với các ngành, các cấp. Kịp thời điều chỉnh bổ sung những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo theo yêu cầu chỉ đạo của Thành ủy và tình hình thực tế của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn phát huy tốt tinh thần dân chủ nội bộ, có sự phân công, phân nhiệm từng đ/c ủy viên Ban chấp hành phụ trách ngành, lĩnh vực và cơ sở để chủ động nắm tình hình, đề xuất tập thể Ban Chấp hành cho chủ trương giải quyết. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các ban Đảng, khối chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể, tạo điều kiện để các đơn vị phát huy khả năng, chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước cấp ủy theo quy chế đề ra. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đối với 13 phường theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 - khóa IX ; qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và năng lực của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

III. VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

Tập thể Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từng đ/c ủy viên Ban chấp hành luôn kiên định về lập trường giai cấp, mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tin tưởng và chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; đa số các đ/c ủy viên BCH có ý thức chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, xác định được vai trò của cá nhân đối với nhiệm vụ chung của địa phương, đơn vị và thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao.

Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, mỗi đ/c ủy viên Ban Chấp hành thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để từ đó có sự vận dụng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị công tác. Từng đ/c ủy viên BCH ý thức được trách nhiệm của mình, thường xuyên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi sâu sát với cơ sở và được quần chúng tín nhiệm; giữ được mối quan hệ gắn bó với địa phương nơi cư trú, vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách ở địa phương. Đa số các đ/c ủy viên Ban Chấp hành luôn giữ được sự trong sáng trong lãnh đạo, không tư lợi cá nhân, có tinh thần phục vụ vì mục đích chung, ý thức tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực.

B. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CHỦ YẾU VÀ NGUYÊN NHÂN

I. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CHỦ YẾU

- Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo phát triển kinh tế theo cơ cấu nghị quyết đại hội xác định, cơ bản đã có sự chuyển dịch đúng hướng trong quá trình đô thị hóa; tuy nhiên ngành dịch vụ phục vụ cho du lịch chưa được quan tâm đầu tư đúng mức còn để phát triển tự phát. Tốc độ phát triển kinh tế vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra nhưng chưa ổn định, giá trị sản lượng ngành nông nghiệp tính bình quân hàng năm giảm, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thấp so với các ngành, lĩnh vực khác; việc xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu để thu hút các đơn vị đầu tư phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự giao thông đô thị còn hạn chế; tình trạng sang nhượng, lấn chiếm đất công chưa được giải quyết dứt điểm, một số công trình trọng tâm chậm triển khai thực hiện. Công tác bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ; công tác bồi thường, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng, tuy có sự nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng tiến độ chưa đạt yêu cầu đặt ra.

- Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, đạt được những kết quả đáng kể nhưng vẫn còn có sự chênh lệch về điều kiện hưởng thụ văn hóa, mức sống giữa các phường; chất lượng hoạt động của các khu phố, ấp chưa đồng đều; hiệu suất đào tạo ở một số trường vùng sâu đạt tỷ lệ thấp, chưa chú ý đến công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS và THPT, việc đào tạo nghề chưa gắn với vấn đề giải quyết việc làm ; phong trào thể dục thể thao chưa được duy trì thường xuyên, sâu rộng và toàn diện. Công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đặt ra. Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm tại địa bàn dân cư đạt hiệu quả chưa cao.

- Trong công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ có một số  trường hợp chưa gắn kết với yêu cầu nhiệm vụ; công tác quản lý, giáo dục, kiểm tra cán bộ đảng viên chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến sai phạm của cán bộ ở nhiều mức độ khác nhau, có những trường hợp sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật; chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ phòng ban, chi bộ khu phố - ấp còn hạn chế; chưa có sự chỉ đạo tập trung đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Công tác vận động quần chúng được Ban Chấp hành tập trung lãnh đạo đạt nhiều kết quả, tuy nhiên, hình thức tập hợp quần chúng chưa đa dạng, nội dung sinh hoạt của các đoàn thể chưa phong phú; một số địa phương chưa chú trọng đúng mức đến công tác xây dựng và phát huy tác dụng của lực lượng chính trị nòng cốt khi có tình huống xảy ra.

II. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM

- Phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ có sự đổi mới, hướng về cơ sở nhưng chưa thực sự sâu rộng đồng đều; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở một số lĩnh vực có lúc chưa sâu sát, chậm đề ra biện pháp giải quyết đối với những vấn đề cấp bách mà tình hình thực tiễn đặt ra.

- Trong chỉ đạo điều hành có lúc Ban Chấp hành chưa có sự tập trung đúng mức; chậm sơ, tổng kết các nghị quyết chuyên đề, những vấn đề trọng tâm để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, yếu kém và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả hơn.

- Công tác kiểm tra của Ban Chấp hành trong tổ chức thực hiện nghị quyết có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa sâu sát; một số nhiệm vụ nghị quyết đề ra chậm thực hiện nhưng chưa kịp thời khắc phục chấn chỉnh và kiên quyết trong chỉ đạo kiểm điểm xử lý.

- Ban Chấp hành chưa dự báo kịp thời những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đô thị hóa với nhiều dự án có quy mô lớn của Trung ương, Thành phố đang đầu tư triển khai thực hiện trên địa bàn, để có định hướng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; chậm đề ra biện pháp chỉ đạo giải quyết những khó khăn trong tổ chức thực hiện, nhất là công tác bồi thường, bố trí tái định cư cho nhân dân, đã tác động nhất định đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực quy hoạch giải tỏa.

- Tinh thần trách nhiệm của một số ít đ/c ủy viên Ban Chấp hành chưa cao, năng lực thực hiện nhiệm vụ có mặt còn hạn chế, còn bị động trước áp lực công việc, do đó chưa kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, dẫn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ ở một số mặt chưa đạt yêu cầu đặt ra.

- Một vài đ/c ủy viên Ban Chấp hành chưa thực hiện tốt chế độ đi cơ sở theo quy chế và thông báo phân công nên việc đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, phát hiện thiếu sót ở đơn vị mình phụ trách còn hạn chế; có đ/c chưa nghiêm túc trong học tập nghị quyết và còn thụ động trong việc góp ý xây dựng nghị quyết, ít phát biểu tham gia đóng góp trong hội nghị.

C. NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Từ những kết quả đạt được và những thiếu sót, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo như sau :

1/ Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất giữa ý chí và hành động trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, Ban chấp hành - Ban Thường vụ là trung tâm đoàn kết trong toàn Đảng bộ, giữ vững các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong từng thời điểm, từng lĩnh vực cụ thể phải xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo đạt kết quả cao nhất; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời rà soát, uốn nắn và kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm của cán bộ, đảng viên.

2/ Trong quá trình xây dựng nghị quyết phải căn cứ trên cơ sở đã được khảo sát thực tế, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện cụ thể đảm bảo tính khả thi; thường xuyên bám sát và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở ; tăng cường công tác sơ, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, yếu kém.

3/ Phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành, thường xuyên tự phê bình và phê bình; sâu sát và lắng nghe ý kiến của cơ sở để kịp thời điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện nghị quyết; phát huy quyền làm chủ, tiếp thu sự đóng góp của quần chúng đối với những nội dung lãnh đạo của Đảng bộ nhằm tạo sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

4/ Tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng hụt hẫng trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ ; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có triển vọng đưa vào nguồn quy hoạch dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thông báo