Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Bản kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ III (2005 - 2010)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ III (2005 - 2010) bầu 39 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, trong đó Ban Thường vụ Quận ủy 11 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ Quận có sự biến động khá lớn (Thành ủy có quyết định điều động, luân chuyển: 06 đồng chí; quyết định nghỉ hưu theo chính sách 02 đồng chí và 01 đồng chí bị bệnh mất). Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị Thành ủy quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ 01 đồng chí; quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành 07 đồng chí. Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành hiện nay là 38 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ là 11 đồng chí.

Trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc đổi mới, cả nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Thành phố đã đi vào thực tiễn cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III.

Bên cạnh đó những khó khăn, thách thức đã tác động lớn đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhưng với sự quyết tâm, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ Quận nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ qua như sau:

A. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ :

I/ THÀNH TỰU:

1. Lĩnh vực kinh tế và quản lý phát triển đô thị:

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III, Ban chấp hành Đảng bộ Quận tập trung xây dựng và triển khai các nghị quyết, chương trình hành động; đồng thời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận có kế hoạch, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, khai thác tiềm năng của quận, thúc đẩy nhanh quá trình đầu tư phát triển. Tuy nhiên, giữa nhiệm kỳ, tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của quận; song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời đề ra các giải pháp thích hợp, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng lĩnh vực, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của các ngành, các cấp và cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp, đã góp phần từng bước ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tốc độ tăng bình quân hàng năm của ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn quận ngày càng thu hẹp, đời sống của một bộ phận nông dân gặp nhiều khó khăn; Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng và triển khai chương trình hành động về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt ưu tiên cho 4 phường nghèo; quan tâm chuyển đổi ngành nghề cho nông dân khu vực giải tỏa; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế… qua đó, góp phần ổn định phát triển sản xuất nông nghiệp, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch chỉnh trang đô thị được tập trung lãnh đạo thực hiện; cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2.000; đang hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học, y tế trên địa bàn quận. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình trọng tâm và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình còn lại; đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tập trung vận động và thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Thực hiện tốt công tác bán nhà sở hữu nhà nước theo Nghị định 61 của Chính phủ.

Trên địa bàn quận triển khai thực hiện nhiều dự án cấp Quốc gia và Thành phố với diện tích đất thu hồi và số lượng hộ dân phải bố trí tái định cư lớn đã tác động đến vấn đề an sinh xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Từ tình hình thực tiễn đặt ra, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thể hiện sự quyết tâm cao và chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện như: thành lập Ban chỉ đạo và duy trì giao ban định kỳ nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư; chỉ đạo thành lập các tổ tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện dự án; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động kiến nghị Thành phố xem xét giải quyết các chính sách liên quan đến nguyện vọng chính đáng của người dân; tập trung giải quyết tốt công tác tái định cư, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm để hộ dân có đất bị thu hồi sớm ổn định cuộc sống, góp phần cùng Đảng bộ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Thành phố và nghị quyết của đại hội đề ra.

2. Văn hóa - xã hội:

Tập trung lãnh đạo thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa; thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại 13 phường; duy trì và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, góp phần hoàn thành công tác phổ cập bậc Trung học phổ thông, nâng cao hiệu suất đào tạo các bậc học hàng năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ đạo đầu tư nâng cấp cơ sở y tế, bổ sung trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có sự chuyển biến; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được nâng lên; tăng cường nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động các khu phố văn hóa ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu; đến cuối nhiệm kỳ đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng phường, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác chăm lo cho đối tượng chính sách và dân nghèo; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn quận; đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở và nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; qua đó, giúp nhiều hộ cơ bản thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Từ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn II theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm trước thời hạn; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả đề án giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới của Thành phố trong năm 2009.

Thực hiện chủ trương của Thành phố về thực hiện “nếp sống văn minh đô thị”, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao nhận thức và phát huy tính tự giác của người dân; tổ chức nhiều đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần hạn chế được tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường điểm.

3. Công tác quốc phòng - an ninh:

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết linh hoạt, khéo léo các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến tình hình khiếu kiện. Lãnh đạo các ban ngành, Mặt trận đoàn thể quận, cấp ủy Đảng 13 phường tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện tốt chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dân quân, thành lập Ban bảo vệ Dân phố; chỉ đạo công an, quân sự phối hợp với các ngành, các cấp thường xuyên kiểm tra khu vực, địa bàn trọng điểm, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác diễn tập phòng chống biểu tình bạo loạn; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường biện pháp chỉ đạo các ngành tư pháp tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân đúng quy định pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, khởi tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra trường hợp oan sai hoặc bỏ sót tội phạm.

4. Xây dựng hệ thống chính trị:

a) Xây dựng Đảng:

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức học tập quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy cho các cấp ủy Đảng cơ sở và cán bộ, đảng viên, nhận thức chính trị tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức giao ban chuyên đề, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể tổ chức nhiều mô hình tuyên truyền, vận động trong nhân dân; nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên có nâng lên và được thể hiện bằng những công trình đăng ký “làm theo” mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng đơn vị, địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết.

Xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; tổ chức giao ban chuyên đề với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng để trao đổi, bàn biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương; hàng năm có sự điều chỉnh và ban hành biểu điểm phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên phù hợp với từng loại hình, đồng thời gắn với kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để đảm bảo việc đánh giá đúng thực chất. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02 của Thành ủy, hàng năm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy có kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tăng cường điều động, bố trí cán bộ đúng chức danh quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong diện quy hoạch về cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ nhằm xây dựng lực lượng kế thừa lâu dài; đánh giá đội ngũ cán bộ để có sự điều chỉnh, bố trí hợp lý, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Đã xây dựng Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm tạo điều kiện cho công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ. Chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 57 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thẩm tra xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại của cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời yêu cầu công tác cán bộ và kết nạp đảng viên mới.

Hàng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị và quy định của Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…; qua đó giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp sai phạm của cán bộ đảng viên.

b) Xây dựng chính quyền:

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Đồng nhân dân quận, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các kỳ họp theo hướng đi vào trọng tâm, trọng điểm, mở rộng dân chủ, đại biểu cử tri 13 phường được trực tiếp thảo luận, tham gia đóng góp những vấn đề cử tri quan tâm. Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường, chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ và kết thúc nhiệm vụ Hội đồng Nhân dân; đồng thời thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban Nhân dân quận và phường; lãnh đạo tăng cường vai trò giám sát đối với các cấp ủy Đảng, Mặt trận đoàn thể trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận cụ thể hóa Nghị quyết hàng năm thành các kế hoạch, chương trình nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; triển khai quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với phường trong việc giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà, đất; tăng cường chế độ trách nhiệm trên cơ sở phân cấp một số nội dung, công việc theo quy định đối với 13 phường. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề sai phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước.

c) Công tác vận động nhân dân:

Lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết các cấp sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân. Xây dựng và chỉ đạo sơ, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân. Tập trung đổi mới công tác dân vận của Đảng; quan tâm kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đặc biệt là phong trào hiến đất mở đường, đóng góp kinh phí thực hiện đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tham gia cuộc vận động gây quỹ “Vì người nghèo”..., góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Cơ bản hoàn thành công tác xây dựng nòng cốt chính trị từ quận đến cơ sở theo tinh thần Hướng dẫn 07 của Ban Dân Vận Thành ủy.

II/ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

1. Đổi mới phương thức lãnh đạo:

Thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc theo chức năng, thẩm quyền được giao; luôn thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao, năng động, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình. Tập trung được trí tuệ của tập thể trong công tác lãnh đạo, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách từng lĩnh vực và cơ sở để chủ động nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy cho chủ trương giải quyết, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề, 14 chương trình hành động, 10 thông tri, 04 chỉ thị, 125 công văn, 42 kế hoạch…; ngoài việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cấp trên, Ban chấp hành Đảng bộ quận tập trung nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ III.

Luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét như: chú trọng cải tiến lề lối làm việc, nội dung, hình thức tổ chức các kỳ hội nghị Ban Chấp hành; duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng hội nghị sơ, tổng kết; tập trung trao đổi bàn bạc để đi đến thống nhất chủ trương lãnh đạo, giải quyết những vấn đề trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đã đề ra cũng như các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoặc theo yêu cầu chỉ đạo cấp bách của Thành ủy. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đã tăng cường làm việc trực tiếp với từng ngành, đơn vị, địa phương; tổ chức tốt hội nghị giao ban định kỳ với Bí thư Đảng ủy phường và giao ban chuyên đề với cấp ủy - Bí thư chi bộ khu phố, chi bộ loại hình cơ quan; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo định hướng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; góp phần nâng cao năng lực, vai trò của cấp ủy đảng cơ sở trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Hàng năm, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức gặp gỡ, giao lưu đoàn viên, đảng viên trẻ, công nhân tiêu biểu, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động, các hoạt động tổ dân phố ngày càng hiệu quả, đúng thực chất. Quan tâm chỉ đạo sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã phát huy tốt dân chủ, thường xuyên lắng nghe ý kiến trao đổi góp ý của các đồng chí cán bộ lão thành, cơ sở Đảng, diễn đàn tiếp xúc cử tri và đặc biệt là ý kiến người dân trong các buổi đối thoại để kịp thời hoạch định các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng tài chính của đảng theo đúng quy định. Quan tâm củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, phòng ban, Mặt trận, đoàn thể quận; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị phát huy khả năng, chủ động tham mưu giải quyết công việc.

2. Đạo đức lối sống:

Qua việc quán triệt, thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, quan điểm tư tưởng, đường lối của Đảng; tuyệt đối tin tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; không dao động trước âm mưu và các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận có ý thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu chủ trương nghị quyết của Đảng; luôn giữ được sự trong sáng trong lãnh đạo, vì lợi ích chung, không tư lợi cá nhân, có ý thức tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện trách nhiệm với công việc và luôn có ý thức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, gần gũi, sâu sát với cơ sở, gắn bó với quần chúng nơi công tác và được cấp ủy, nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tự giác trong việc học tập và làm theo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công đem lại hiệu quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

III. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CHỦ YẾU :

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa III, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy nhận thấy còn những khuyết điểm sau:

1. Việc lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra sự chuyển biến nhất định trong từng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tuy nhiên sức lan tỏa của cuộc vận động chưa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, việc phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu còn hạn chế. Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương đối với các loại hình tổ chức cơ sở Đảng chưa thật sự đồng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngoài quốc doanh chưa đảm bảo yêu cầu.

2. Ban Chấp hành - Ban Thường vụ tăng cường làm việc với cấp ủy Đảng, các ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện còn chậm, dẫn đến chưa phát huy hết tiềm năng của địa phương để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

3. Chưa có biện pháp hữu hiệu để lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của nòng cốt chính trị ở cơ sở và phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị.

4. Tình hình xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm sông rạch, khai thác cát trái phép, ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập úng được chỉ đạo giải quyết nhưng chưa triệt để; việc xây dựng, quản lý, sử dụng một số công trình chợ, nhà văn hóa phường chưa hiệu quả; còn thiếu giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện một số chương trình, công trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đã xác định nên tiến độ thực hiện còn chậm so yêu cầu đặt ra; kết quả thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu; công tác cải cách hành chính có sự tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn hạn chế.

5. Tình hình phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp nhưng biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp kéo giảm tội phạm giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chặt chẽ; việc lãnh đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tiến hành tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao.

IV. NGUYÊN NHÂN:

1. Nguyên nhân của những ưu điểm :

- Thường xuyên thỉnh thị, xin ý kiến và được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố; sự hướng dẫn, hỗ trợ của các Ban Đảng Thành ủy, các Sở, Ban ngành Thành phố nên nhiều khó khăn, vướng mắc đã được kịp thời tháo gỡ giúp quận thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội.

- Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã thể hiện được bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong quá trình xây dựng nghị quyết cũng như trong tổ chức thực hiện; luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng và thực hiện đúng quy chế đề ra.

- Trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội, đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình và có những giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề trọng tâm, trọng điểm làm cho các chủ trương, nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết của Đại hội sát với yêu cầu của cuộc sống, được quán triệt trong cán bộ đảng viên và triển khai phổ biến trong nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhận được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

2. Nguyên nhân của những khuyết điểm:

- Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận chưa thường xuyên làm việc với cơ sở được phân công phụ trách để kiểm tra, nắm bắt tình hình và giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết; chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, thiếu năng động trong tư duy để góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành trong việc xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành tuy có nhiều cố gắng trong lãnh đạo thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay; chưa có giải pháp cụ thể để chỉ đạo cấp ủy Đảng cơ sở nâng cao tính chủ động trong việc kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

- Mặc dù Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo Đảng bộ đạt được kết quả nhất định, nhưng do áp lực công việc ngày càng lớn vì vậy có lúc, có nơi chưa được tập trung đúng mức và còn những vấn đề chưa đeo bám quyết liệt để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời nên một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu nghị quyết đề ra.

- Một số chính sách về đầu tư xây dựng, đất đai, bồi thường thay đổi đã ảnh hưởng nhất định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trong việc thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh, áp lực gia tăng dân số nên hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đặt ra, đây cũng là nguyên nhân khách quan tạo ra những hạn chế, yếu kém trên.

B. MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

1- Luôn giữ vững sự đoàn kết của Ban Chấp hành; thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; Ban chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, giữ vững các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định nội dung tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh.

2- Không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; trong từng thời điểm, từng lĩnh vực cụ thể phải xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo đạt kết quả cao nhất; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng cơ sở, từ đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc giúp cho cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện thường xuyên nên kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

3- Ban Chấp hành cần coi trọng việc lắng nghe ý kiến của các cấp ủy Đảng, Mặt trận, đoàn thể cơ sở và nhân dân; có chế độ định kỳ gặp gỡ, tiếp xúc, cung cấp thông tin tình hình và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, qua đó phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

4- Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và chính quyền; mở rộng dân chủ trong Đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường đối thoại với nhân dân, qua đó giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

5- Chú trọng đến công tác cán bộ, thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát huy hết năng lực; đồng thời có kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và có sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có triển vọng đưa vào nguồn quy hoạch dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị Đảng bộ quận.

6- Trong quá trình xây dựng nghị quyết phải căn cứ trên cơ sở đã được khảo sát thực tế, đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện cụ thể đảm bảo tính khả thi, thường xuyên bám sát, kiên trì chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại yếu kém.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 LẦN THỨ IV

Thông báo