Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Nhiệm kỳ III

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUẨN Y BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 9 NHIỆM KỲ III (2005 - 2010)

(Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng10 năm 2005)

-----------------

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Xét đề nghị của Quận ủy Quận 9 tại Công văn số 03-CV/QU ngày 04   tháng 10 năm 2005, có biên bản bầu cử kèm theo và đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy.

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 : Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 9 - khóa III, nhiệm kỳ 2005 - 2010, gồm các đồng chí sau đây :

                  1. Đ/c Phan Nguyễn Như Khuê                           Giữ chức Bí thư.

                  2. Đ/c Nguyễn Thị Lê                                                         Phó Bí thư 

.                 3. Đ/c Lê Trọng Sang                                                        Phó Bí thư.

                  4. Đ/c Võ Văn Hoang                                                        Ủy viên Ban Thường vụ.

                  5. Đ/c Phan Văn Cường                                                                 

                  6. Đ/c Cao Văn Minh                                                                      

                  7. Đ/c Huỳnh Công Năm                                                                 

                  8. Đ/c Lê Thị Tám                                                                          

                  9. Đ/c Nguyễn Văn Thành (CA)                                                       

                  10. Đ/c Trương Văn Minh                                                               

                  11. Đ/c Nguyễn Hữu Việt                                                                

                  12. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Hồng                                              Quận ủy viên.

                  13. Đ/c Trần Thị Thu Hà                                                                  

                  14. Đ/c Phạm Doãn Hiếu                                                                

                  15. Đ/c Trần Thị Liên                                                                      

                  16. Đ/c Lê Thị Kim Chi                                                                              

                  17. Đ/c Nguyễn Chiến Chinh                                                           

                  18. Đ/c Lê Xuân Thạch                                                                   

                  19. Đ/c Nguyễn Văn Thành (PCT)                                                    

                  20. Đ/c Lê Minh Yến                                                                      

                  21. Đ/c Võ Thành Chất                                                                   

                  22. Đ/c Nguyễn Anh Quốc                                  Giữ chức Quận ủy viên.

                  23. Đ/c Đặng Thị Hồng Liên                                                           

                  24. Đ/c Dương Thị Thu Vân                                                            

                  25. Đ/c Nguyễn Văn Đô                                                                             

                  26. Đ/c Nguyễn Trọng Cường                                                         

                  27. Đ/c Trần Văn Tài                                                                      

                  28. Đ/c Lâm Thị Ngọc Thu                                                              

                  29. Đ/c Nguyễn Thành Tuấn                                                            

                  30. Đ/c Trần Thế Thuận                                                                  

                  31. Đ/c Trần Văn Ràng                                                                   

                  32. Đ/c Nguyễn Văn Út                                                                   

                  33. Đ/c Nguyễn Việt Dũng                                                              

                  34. Đ/c Trần Minh Tâm                                                                   

                  35. Đ/c Nguyễn Thị Nữ                                                                   

                  36. Đ/c Võ Văn Hoàng                                                                    

                  37. Đ/c Nguyễn Hạnh Thảo                                                             

                  38. Đ/c Tăng Văn Tuấn                                                                   

                  39. Đ/c Phan Tấn Việt                                                                    

Điều 2 : Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9, Ban Tổ chức Thành ủy, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 thi hành quyết định này.

                                                           

                                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

Nơi nhận :                                                                           PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Như điều 2                                                                                                  

- Lưu VPTU                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                       Lê Hoàng Quân

Thông báo