Chủ Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận khóa X trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Từ đầu nhiệm kỳ X đến nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến khá phức tạp, kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhất là tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu biến động khó lường; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các vấn đề về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội có ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, các kết quả đạt được từ chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ quận đã tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư cải thiện, đảm bảo chính sách an sinh xã hội… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và chưa được, nguyên nhân khách quan và chủ quan, những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận gắn với thực hiện 6 Chương trình đột phá của Thành ủy cùng các công việc quan trọng cần tập trung thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố trong suốt nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) như sau:

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1.1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp” và có bước phát triển một số ngành nghề dịch vụ và sản xuất theo hướng chất lượng, tạo ra chuỗi giá trị các sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Duy trì tốc độ tăng trưởng khá: mức tăng trưởng bình quân về tổng doanh thu dịch vụ thương mại đạt 18,34%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,5%/năm.

Hoạt động kinh tế tiếp tục tăng về số lượng doanh nghiệp và có sự cải thiện về chất lượng, hiệu quả; có nhiều doanh nghiệp năng động, sáng tạo, quan tâm việc xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh[1]; các loại hình thương mại dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, có chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh và phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố; phần lớn các hợp tác xã duy trì hoạt động ổn định, có bước phát triển tốt hơn so với đầu nhiệm kỳ; hoàn thành chuyển đổi mô hình Ban quản lý chợ sang hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ. Sau chuyển đổi các hợp tác xã từng bước tăng doanh thu, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, nâng cao thu nhập người lao động và lãi suất của xã viên được nâng lên. Tổ chức 2 đợt sáp nhập 05 hợp tác xã qui mô nhỏ, hiệu quả kém vào 02 hợp tác xã đang hoạt động ổn định[2], qua đó có sự tập trung vốn, kiện toàn lại bộ máy, sử dụng mặt bằng hợp lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vừa thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu và tiêu dùng của nhân dân.

Kinh tế tư nhân có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn trong giai đoạn suy thoái vừa qua, duy trì tốt hoạt động và có phát triển. Đến nay, toàn Quận có 7.192 doanh nghiệp, tăng 50%; 7.681 hộ kinh doanh, tăng 30% với tổng số vốn đầu tư khoảng 34 ngàn tỷ đồng, tăng 32,63% so với đầu nhiệm kỳ và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động mỗi năm. Hoạt động của Hội Doanh nghiệp quận có nhiều khởi sắc, làm tốt vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền. Chủ động triển khai sắp xếp, chuyển đổi các điểm kinh doanh tự phát theo hướng văn minh thương nghiệp (từ 700 hộ còn 467 hộ).

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp góp phần cùng với thành phố ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, đảm bảo chính sách an sinh xã hội; cụ thể là tiết kiệm chi tiêu công, bố trí vốn cho các dự án trọng điểm; miễn giảm, giãn nộp thuế cho các doanh nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn ngân hàng và các quỹ tín dụng với lãi suất ưu đãi[3]; hỗ trợ doanh nghiệp bán nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ; thông tin và triển khai một số hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường. Quản lý Nhà nước về kinh tế được quan tâm; số lượt đơn vị được kiểm tra tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước; công tác kiểm soát thị trường và phòng chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế được tăng cường. Đến nay, chưa phát hiện vụ việc vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn.

Công tác quản lý ngân sách đảm bảo cân đối thu - chi và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15,17%/năm, trong đó nguồn thu từ thuế công thương nghiệp chiếm tỷ trọng 65%. Chi ngân sách tăng bình quân 11,28%/năm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhu cầu chi thường xuyên, trong đó ưu tiên các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

1.2. Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội kết hợp khai thác và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, ưu tiên các dự án an sinh xã hội trên địa bàn; công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường có chuyển biến.

Nhân dân tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chương trình nâng cấp, mở rộng hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất” và “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 5.820,16 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 13,15%[4].

Hoàn thành 26 công trình dự án có bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục thực hiện 14 dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thoát nước rạch Cầu Cụt; chủ động phối hợp các ngành chức năng lập thủ tục cho dự án cải tạo hệ thống thoát nước kênh Bao Ngạn. Tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước kết nối đồng bộ với Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố kiểm tra, nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị khu dân cư Rạch Miễu tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối hệ thống thoát nước tại khu vực gắn với Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy về giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015[5]. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với kiểm tra trật tự đô thị, từng bước kéo giảm tình trạng vi phạm[6] về trật tự xây dựng.

Hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và đồ án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư tỷ lệ 1/5000 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện điều chỉnh lộ giới đối với 07 tuyến đường và 1.949 tuyến hẻm từ 12m trở xuống.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp với các ngành chức năng của thành phố trồng thêm cây xanh, tăng cường mảng xanh vỉa hè và tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo quản cây xanh đường phố nâng mật độ cây xanh bình quân là 0,97m2/người. Cập nhật dữ liệu hiện trạng khai thác và sử dụng nước ngầm, từng bước tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên nước. Triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cung cấp nước sạch cho nhân dân, hiện nay trên toàn địa bàn quận các hộ dân cơ bản được sử dụng nước sạch. Hoàn thành chương trình sắp xếp di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo không để phát sinh mới, thu hồi đất phát triển các công trình công cộng; đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải Trạm y tế 15 phường, các cơ sở của Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện quận. Quản lý hoạt động thu gom rác dân lập và thực hiện thu phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường; hoàn tất công tác khảo sát, điều tra xã hội học và xây dựng Đề án phân cấp thu gom, vận chuyển chất thải rắn trình thành phố phê duyệt.

1.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

* Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện phát triển nguồn nhân lực.

Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên[7]. Quan tâm sửa chữa, xây dựng mới trường lớp, đầu tư trang thiết bị, phục vụ công tác giáo dục[8]. Duy trì và nâng cao kết quả đạt được về phổ cập giáo dục; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, 15/15 phường có trung tâm học tập cộng đồng (tăng 07 trung tâm so với nhiệm kỳ trước); thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động các bậc học, hướng dẫn cho các trường, cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định; thí điểm mô hình nhận chăm sóc, giáo dục trẻ 13-18 tháng tuổi tại trường Mầm non Sơn Ca 4 nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong thời gian tới. Hiện nay hầu hết các trường ngoài công lập đã đi vào hoạt động nền nếp, có định hướng phát triển lâu dài qua việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ giáo viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy[9].

Thành lập hội đồng tư vấn xây dựng danh mục các ngành nghề đào tạo cho học sinh phổ thông, chuẩn đào tạo, chuẩn đánh giá học sinh; Trung tâm Dạy nghề đảm bảo hoạt động ổn định thu hút học viên của các ngành trong chương trình mục tiêu với hơn 10 ngành nghề đào tạo ngắn hạn[10], đồng thời bổ sung thêm ngành nghề đào tạo mới, tăng cường các lớp ngoài giờ theo nhu cầu học viên. Công tác đào tạo nghề đạt chỉ tiêu, trong đó liên kết với trường kỹ thuật Cao Thắng đào tạo học viên tại Trung tâm Dạy nghề quận đạt tay nghề bậc 3/7 với số lượng 7.843/17.647 học viên đạt 44,44% (vượt chỉ tiêu đề ra 15,44%). Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

* Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống y tế, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và trẻ em.

Quản lý hiệu quả hệ thống y tế công lập. Đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng Trung tâm y tế dự phòng. Hệ thống trạm y tế 15 phường từng bước được nâng chuẩn, 13/15 phường được công nhận đạt các tiêu chí quốc gia về y tế; đa số bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của ngành. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa về y tế; nhiều cơ sở y tế ngoài công lập chính thức đi vào hoạt động trong thời gian qua[11] đã làm tăng năng lực điều trị nội trú trên địa bàn từ 400 giường bệnh vào năm 2010 lên 640 giường vào năm 2015. Đảm bảo chỉ tiêu về tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 0,8%.

Triển khai thực hiện các chương trình của Trung ương và thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020, đến nay cơ bản hoàn thành 06 nhóm chỉ tiêu giai đoạn 2012 - 2015.

Chủ động, tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời xử lý, không để dịch lớn xảy ra, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra thực hiện khá tốt việc quản lý an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc tập thể trên địa bàn.

Thực hiện tốt Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 và Chỉ thị 03-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; triển khai sâu rộng đạt nhiều kết quả tốt chương trình xây dựng, phát huy vai trò của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020. Duy trì 15/15 phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em.

* Quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội, lao động - việc làm; thực hiện hiệu quả giải pháp chương trình “Giảm nghèo - tăng hộ khá”.

Đảm bảo chi trả các chế độ chính sách đến các đối tượng kịp thời, đúng quy định. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1,02 tỷ đồng, quan tâm chăm lo diện chính sách, phụng dưỡng hàng tháng cho 05 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và xây dựng và sửa chữa 50 căn nhà tình nghĩa.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình “Giảm nghèo - Tăng hộ khá”[12], hoàn thành mục tiêu 16 triệu/người/năm theo tiêu chí của Thành phố. Triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội cho 4.911 đối tượng với tổng số tiền chi từ ngân sách hơn 69 tỷ đồng; quan tâm chăm sóc người cao tuổi. Vận động gây Quỹ xã hội đạt hơn 5 tỷ đồng mỗi năm để chăm lo cho các đối tượng chính sách, dân nghèo. Công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tại nơi cư trú được quan tâm.

Hòa giải kịp thời các tranh chấp lao động, không để xảy ra lãn công, đình công góp phần củng cố, phát triển tốt mối quan hệ hài hòa trong các doanh nghiệp; tiếp tục định hướng hoạt động dạy nghề; miễn, giảm học phí học nghề cho 1.115 lượt diện chính sách, bộ đội xuất ngũ, hộ nghèo… với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng.

Tập trung thực hiện chủ trương “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2015” quận đã tập trung hỗ trợ nhiều mặt cho xã Thạnh An huyện Cần Giờ theo nhiệm vụ Thành phố giao[13], góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung sức xây dựng nông thôn mới đến năm 2015.

* Giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh tại các khu dân cư; trong 05 năm qua đã bình chọn và tuyên dương hơn 6.470 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm trên 95%; đến nay, có trên 90% khu phố và trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng được 33 cơ sở đạt chuẩn điểm sáng văn hóa, 04 chợ, siêu thị đạt tiêu chuẩn văn hóa (hoàn thành 100% chỉ tiêu); 6 phường (8, 11, 12, 13, 14, 17) đạt chuẩn Văn minh đô thị[14]. Nhiều mô hình, giải pháp được đăng ký và thực hiện có hiệu quả[15]. Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được quan tâm nâng chất, với nhiều loại hình hoạt động đa dạng phong phú thu hút đông đảo nhân dân tham gia; duy trì tốt hoạt động các di tích văn hóa kiến trúc, di tích lịch sử, nhà truyền thống, thư viện và các nhà văn hóa phường.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, đáp ứng tốt nhu cầu rèn luyện thể chất cho người dân với lượng người tham gia tập luyện thường xuyên đạt yêu cầu chỉ tiêu đề ra[16]. Thành tích thể thao đạt một số kết quả nổi bật[17]; 100% huấn luyện viên trọng điểm có trình độ đại học chuyên ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đội tuyển Bóng chuyền nam Thành phố. Khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội hóa; đầu tư cơ sở vật chất thể thao ngày một hoàn thiện và quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì hiệu quả.

1.4. Công tác quốc phòng - an ninh đã được các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động ngày càng hiệu quả, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Triển khai thực hiện 03 đề án của Thành phố về “Nâng cao chất lượng dân quân giai đoạn 2010 - 2015”, “Xây dựng Ban chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”, “Đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự phường có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đạt hiệu quả cao.

Đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảng viên trẻ nhập ngũ đạt chỉ tiêu hàng năm. 100% Chỉ huy trưởng quân sự phường tham gia cấp ủy, 73,33% được đào tạo khóa chỉ huy trưởng. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng và củng cố với số lượng phù hợp, chất lượng được nâng lên, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 19,94% (chỉ tiêu 18%), đoàn viên đạt 75,09% (chỉ tiêu 70%).

Chủ động xây dựng kế hoạch và phương án giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh chính trị; phối hợp với lực lượng cấp trên và các lực lượng liên quan, có sự kết hợp với các ngành trong việc kiềm chế, ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động của số đối tượng chống đối chính trị; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu kiện đông người từ nơi khác kéo đến Vụ công tác phía nam Văn phòng Quốc hội. Tình hình phạm pháp hình sự giảm 20,83% (chỉ tiêu 10%), chất lượng công tác điều tra được nâng lên, tỷ lệ khám phá án đạt 68,04% (chỉ tiêu 60 - 70%), trong đó khám phá án rất nghiêm trọng đạt 91,7% (chỉ tiêu 80%); trên địa bàn quận không còn tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được củng cố và phát triển, trong 05 năm, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào[18].

Thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tỷ lệ thụ lý, giải quyết các vụ án đạt 87,39%. Không để xảy ra oan, sai, hạn chế số vụ án phải gia hạn điều tra, điều tra bổ sung, án hủy dưới 1%, án sửa dưới 1,5%. Tổ chức 36 phiên tòa lưu động xét xử 63 đối tượng tại địa bàn khu dân cư, trong đó có một số vụ án điểm, qua đó có tác dụng giáo dục, răn đe; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tư pháp.

Triển khai, thực hiện nhiều hoạt động phong trào[19] theo Chương trình hành động số 12-CtrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy về giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015. Vận động nhân dân tham gia, sử dụng các phương tiện công cộng, không có động cơ, không tham gia giao thông khi uống rượu bia, không tham gia các hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Tăng cường lực lượng chuyển hóa các điểm phức tạp về tai nạn, ùn tắc giao thông; ngăn chặn đua xe trái phép, đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lập chốt điều hoà giao thông tại các khu vực cổng trường, tuyến đường, giao lộ được phân cấp quản lý. Số vụ tai nạn giao thông đường bộ có giảm so với đầu nhiệm kỳ.

Tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với công tác phòng chống cháy nổ, tập trung quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy, từng bước làm giảm số vụ cháy trên địa bàn.

1.5. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

* Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Quận ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ban hành kết luận về các giải pháp khắc phục đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng thời đề ra những công việc, thời gian, cơ quan chủ trì cụ thể để triển khai ngay việc khắc phục. Tập trung chỉ đạo hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kết quả đến nay cơ bản khắc phục được tình trạng một bộ phận đảng viên lơ là học tập nghị quyết, ngán ngại học tập lý luận chính trị được nhắc nhở, chấn chỉnh nghiêm túc, có nhiều chuyển biến rõ nét[20]. Đối với một vài cán bộ, công chức có biểu hiện sa sút ý chí phấn đấu, chưa thật sự tâm huyết, thiếu trách nhiệm với công việc được giao; qua kiểm tra, đánh giá đã có sự chuyển biến đáng kể trong ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, công tác phối hợp, hỗ trợ có sự gắn kết, đồng bộ hơn. Về công tác cán bộ, thực hiện khá tốt công tác điều động, luân chuyển, góp phần bổ sung cho những nơi thiếu, yếu nhất là ở một số phòng, ban và các phường, đồng thời tạo điều kiện thử thách, rèn luyện cán bộ trưởng thành từ cơ sở[21]. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung các quy chế làm việc; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình lãnh đạo; tăng cường đi cơ sở, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở, cá nhân cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tổ chức, đơn vị về việc thực hiện quy chế hoạt động, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và định hướng hoạt động.

Chỉ đạo theo dõi cơ sở tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Kết quả kiểm điểm tại 44/44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cơ bản đạt yêu cầu. Hàng năm, Quận ủy đều ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã nêu. Nhìn chung, các chi, đảng bộ cơ sở đều tập trung thực hiện những giải pháp đã được kết luận, có bổ sung, điều chỉnh qua các năm phù hợp tình hình thực tế địa phương.

* Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 theo nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy có Kế hoạch số 45-KH/QU ngày 11 tháng 11 năm 2011 về công tác chỉ đạo điểm. Quận đã chọn 06 đơn vị có liên quan nhiều với người dân hoặc còn một số hạn chế, tồn tại để làm điểm trong việc khắc phục các khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Các đơn vị điểm đã xây dựng những nội dung, chương trình, công trình cụ thể và đề ra các biện pháp có tác dụng nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nhờ vậy, đến nay, các đơn vị này đã có chuyển biến tốt.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các chi đảng bộ trực thuộc quận đã có sự chuyển biến trong từng đơn vị, cụ thể: Các đơn vị khối quản lý Nhà nước chú trọng lãnh đạo thực hiện nội dung cải cách hành chính, rèn luyện tác phong tiếp công dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Các đảng bộ phường và các đoàn thể chính trị xã hội lồng ghép với nội dung nhiệm vụ trọng tâm hàng năm như thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang lại nhiều chuyển biến cho địa phương trên các lĩnh vực vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và tinh thần đoàn kết tương trợ trong xã hội.

* Kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Quan tâm triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đưa nội dung này thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cấp ủy, chính quyền. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm cấp quận do đồng chí Bí thư Quận ủy là Trưởng Ban; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu “Ba không” (không vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và vi phạm pháp luật; không tham nhũng, hối lộ, lãng phí và nhũng nhiễu nhân dân; không đi họp, đi học trễ, về sớm) của Quận ủy. Tuân thủ việc kê khai tài sản và định kỳ kê khai bổ sung đối với các đối tượng theo quy định. Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và thực hiện dân chủ cơ sở có trọng tâm, trọng điểm, trong đó quan tâm kiểm tra và phúc tra kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra các đơn vị có đơn thư tố cáo hoặc có nhiều dư luận. Chỉ đạo thực hiện luân chuyển cán bộ ở một số vị trí theo quy định Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ[22].

* Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ tiêu Nghị quyết.

a. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tình hình tư tưởng trong nội bộ Đảng.

Đa số cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tình hình tư tưởng trong nội bộ Ðảng và nhân dân phấn khởi trước những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao. Đảng bộ quận có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Những kết quả đó tác động tốt đến lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng[23]; tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm, giao lưu, tọa đàm, họp mặt, hội thi, hội diễn, tham quan di tích, Hội trại về nguồn… được đông đảo lực lượng tham gia.

Triển khai tuyên truyền[24] thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế của Trung ương và thành phố, các chương trình hành động của Quận ủy giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ các quan điểm của Ðảng, nhất là thời cơ và thách thức trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thường xuyên củng cố, bổ sung, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, các tổ tuyên giáo, khoa giáo, nghiên cứu dư luận xã hội. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ hàng năm, thông tin thời sự cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, giao ban tổ nghiên cứu dư luận xã hội hàng tháng; qua đó nắm bắt tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

Giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên thể hiện tính gương mẫu và có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc… tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động tốt các nguồn lực xã hội.

b. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra[25], nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư gắn với chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề của từng năm; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng theo định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia từ 90% trở lên, nội dung sinh hoạt được quan tâm cải tiến phù hợp với từng loại hình chi bộ. Thành lập được 10 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu. Đảng bộ luôn quan tâm kết nạp từ nguồn đoàn viên ưu tú và công nhân viên chức - người lao động (trong nhiệm kỳ kết nạp được 71 đảng viên từ nguồn công nhân trực tiếp sản xuất). Nhiều cơ sở đảng làm tốt công tác quản lý đảng viên về chính trị; đảm bảo chặt chẽ về tiêu chuẩn trong công tác kết nạp đảng viên và công tác tuyển dụng mới.

Chú trọng nâng cao chất lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ chủ chốt gắn với thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015[26]. Công tác quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo quy trình, hình thành đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn 3 độ tuổi. Việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt phường ở độ tuổi dưới 35 hiện nay đạt 33,83%/ tổng số cán bộ chủ chốt cấp phường. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở được thực hiện theo quy định.

Công tác đào tạo luôn gắn liền với công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt và sử dụng cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm nhằm “Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ trong tình hình mới”[27]. Thực hiện thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm động viên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tự học, chủ động phối hợp với các trường của thành phố cử nhiều lượt cán bộ học tập nâng cao lý luận chính trị[28]; đồng thời cử cán bộ tham gia học các lớp cao học và đại học chuyên ngành do Thành ủy chiêu sinh.

c. Công tác kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ, Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp theo quy định của Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng[29]; thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng triển khai, quán triệt đến từng đảng viên về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Quy định về thi hành Điều lệ Đảng.

Nội dung chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng; thời gian, phương thức kiểm tra, giám sát linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí; chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp)[30].

Qua kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã kịp thời phát huy ưu điểm, đưa ra những mặt hạn chế, tồn tại, khuyết điểm giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời có giải pháp khắc phục, sửa chữa, đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp trong tổ chức cơ sở Đảng.

d. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy về cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chính thức đưa vào sử dụng thêm 03 phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính[31]; giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đạt trên 90%; công tác kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định[32]. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm đối với 12 cơ quan hành chính, 09 đơn vị sự nghiệp và 34 trường học theo đúng tiến độ. Rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy của 12 cơ quan chuyên môn, 09 đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 15 phường[33]. Tích cực thực hiện cải cách tài chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Số lượng công chức cấp phường bảo đảm bố trí đầy đủ các chức danh, chú trọng tuyển dụng công chức có trình độ phù hợp với lĩnh vực công tác nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền[34].

Về thực hiện chủ trương mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại quận và 02 phường (phường 2, 13), cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm, quyền hạn được giao trong công tác xây dựng đảng, chính quyền; mạnh dạn, chủ động trong tổ chức thực hiện, giải quyết công việc, giảm tình trạng hội họp so với lúc chưa thí điểm,… Do tình hình hiện nay thay đổi nhân sự chưa thể thực hiện tiếp mô hình nên tại quận và phường không còn mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch.

Thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; hàng năm, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, bám sát chương trình kinh tế - xã hội quận[35]; qua thanh tra góp phần phát hiện sai sót trong quản lý, kịp thời ngăn ngừa và xử lý vi phạm[36]; các đơn thư thụ lý đều được giải quyết, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự an dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và của các cơ quan Nhà nước[37].

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận bảo đảm công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc; hệ thống Mặt trận Tổ quốc 15 phường thực hiện tốt vai trò giám sát của mình thông qua công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; chủ động hướng dẫn, đôn đốc các Ban công tác Mặt trận khu phố vận động nhân dân giám sát các hoạt động của đại biểu dân cử cư trú tại các khu phố, tổ dân phố.

1.6. Công tác dân vận của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt dân chủ cơ sở, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Quận ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, chương trình hành động của Đảng về công tác dân vận; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội… Đặc biệt là Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận của chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn; các cơ quan nhà nước chú trọng, quan tâm giải quyết những bức xúc, nhu cầu chính đáng của người dân; chăm lo có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo tăng hộ khá; cũng như việc thực hiện cải cách hành chính, đơn giản các thủ tục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tác phong trong công tác tiếp dân, giải quyết công việc.

Nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục được quan tâm đổi mới theo hướng ngày càng sát với cơ sở, phù hợp với đặc thù của từng khu vực; gắn việc quan tâm chăm lo quyền, lợi ích nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên với việc tập hợp, xây dựng, phát huy vai trò làm nòng cốt trong các phong trào như vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, hẻm; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động an sinh xã hội. Vai trò giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, gắn với những nội dung, chương trình hoạt động cụ thể nhất là ở cơ sở.

Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; xây dựng và phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc được Quận ủy quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng phương châm, linh hoạt phù hợp với thực tế tại địa phương. Các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo, các dân tộc, ngày càng nhận thức rõ hơn về chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chính sách tôn giáo, dân tộc và tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của địa phương. Quan tâm, xây dựng, phát huy có hiệu quả vai trò của lực lượng nòng cốt chính trị trong việc tham gia đấu tranh đối với số đối tượng chính trị lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được tổ chức thực hiện mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về thực hiện dân chủ cơ sở được nâng lên, gắn với những nội dung, cách làm cụ thể từ việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế của đơn vị nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân, cán bộ công chức. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức và nhân dân ngày càng được phát huy tích cực, rõ nét hơn như việc tham gia góp ý, giám sát các công trình mở rộng đường, hẻm; việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn quỹ vận động đã tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, góp phần hạn chế các mâu thuẫn, khiếu nại phát sinh của người dân.

2. HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN:

2.1. Chưa hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu thương mại - dịch vụ. Số lượng doanh nghiệp thuộc các ngành dịch vụ và công nghiệp tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao còn ít, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh còn thấp.

Nguyên nhân là do tình hình suy giảm kinh tế phục hồi chậm so với dự báo, có nhiều vấn đề mới phát sinh cả về kinh tế - xã hội lẫn cơ chế, chính sách vĩ mô mà Nhà nước thường xuyên điều chỉnh đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu ngân sách địa phương.

Đa số (gần 85%) doanh nghiệp tại quận hoạt động ở lĩnh vực dịch vụ và thương mại, hầu hết có quy mô vừa và nhỏ nên ít quan tâm đến việc đầu tư mở rộng hoặc chuyển dịch ngành nghề hay ứng dụng công nghệ mới để tăng trưởng bền vững, ổn định. Số doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả không nộp thuế còn nhiều; nợ đọng thuế khá cao, tập trung ở các đơn vị kinh doanh bất động sản; doanh nghiệp giải thể và ngưng kinh doanh có tăng do gặp khó khăn về kinh tế, tiêu thụ hàng hóa chậm, hàng tồn kho nhiều. Quận cũng chưa phát huy đúng mức một số ngành dịch vụ mà điều kiện vị trí, kinh tế - xã hội tại quận có nhiều lợi thế như: công nghệ thông tin, lưu trú du lịch, ăn uống cao cấp, tư vấn đầu tư.

2.2. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng cơ bản chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quy hoạch và quản lý trật tự đô thị còn hạn chế.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách còn hạn hẹp, nhất là nguồn vốn ngân sách tập trung của thành phố nên chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội trên địa bàn. Tiến độ thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ với tiến độ xây dựng chung của dự án. Công tác quy hoạch chưa kết nối rõ nét với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng - đô thị, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân chưa cao. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 còn chậm so với kế hoạch.

2.3. Lĩnh vực y tế chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và cơ sở vật chất ngành giáo dục chưa hoàn chỉnh.

Bệnh viện quận hiện nay thiếu trang thiết bị hiện đại nên chất lượng khám chữa bệnh còn có mặt hạn chế; đội ngũ bác sĩ của Trung tâm Y tế dự phòng còn thiếu. Một số trường học chưa đảm bảo hoạt động ngoại khóa và nhu cầu học 02 buổi/ngày của học sinh.

2.4. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh vẫn còn hạn chế. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp.

Việc huy động lực lượng tham gia học tập bồi dưỡng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh có lúc chưa đảm bảo về số lượng nhất là các lớp bồi dưỡng cho doanh nghiệp. Công tác nắm và quản lý nguồn dự bị động viên, nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự còn có mặt hạn chế, dẫn đến việc điều động, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu - huấn luyện, công tác tuyển quân có lúc gặp khó khăn, nguồn sĩ quan dự bị còn thiếu so với quy định của trên.

Tình hình phạm pháp hình sự tuy giảm số vụ nhưng án trộm cắp và cướp giật chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự; công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm còn một số hạn chế; còn tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè tại nhiều tuyến đường, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa duy trì tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

2.5. Công tác xây dựng Đảng và hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số mặt còn hạn chế.

Một vài cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong công tác kết nạp đảng viên mới. Công tác phát triển Đảng tại khu dân cư, trường học, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ở khu vực ngoài Nhà nước chưa đạt chỉ tiêu; công tác thẩm định hồ sơ kết nạp Đảng còn chậm.

Một số Đảng ủy phường chưa chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng - đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; việc duy trì sinh hoạt Đảng ở khu vực này còn nhiều khó khăn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên còn chậm, dẫn đến việc thành lập tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức Đảng gặp khó khăn; phương thức hoạt động chi đoàn, chi hội còn nhiều hạn chế.

Số lượt kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm ở một vài cấp ủy còn ít do khâu phát hiện còn hạn chế. Công tác giáo dục, quản lý đảng viên ở một vài tổ chức đảng chưa chặt chẽ, còn đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, không chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm.

Công tác cải cách hành chính tuy đạt một số kết quả nhưng chưa thật sự đồng bộ. Một số cán bộ quản lý ở các phòng ban và các phường thiếu chủ động trong tham mưu, phối hợp giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân điều hành, xử lý công việc do còn hạn chế về năng lực, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế do công tác quản lý, điều hành của chính quyền có lúc chưa phối hợp kịp thời để đề nghị các sở, ngành Thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là cơ chế, chính sách. Một bộ phận cán bộ công chức chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, năng lực hạn chế dẫn đến giải quyết hồ sơ chậm trễ, gây phiền hà cho dân. Hạ tầng công nghệ thông tin của quận, phường chưa được kết nối chặt chẽ dẫn đến thiếu đồng bộ trong việc ứng dụng vào hoạt động quản lý giữa phường - quận và thành phố.

2.6. Công tác vận động nhân dân trên một số mặt chưa đạt yêu cầu. Việc đổi mới phương thức hoạt động của một số đoàn thể chính trị - xã hội chưa chuyển biến rõ nét.

Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức về công tác dân vận: nhận thức về công tác quần chúng của một số cán bộ, đảng viên chưa cao; năng lực, kinh nghiệm làm công tác dân vận của một số cán bộ ở cơ sở còn hạn chế. Hoạt động của Đoàn thể còn dàn trải, trùng lắp, một số phong trào còn thiếu đầu tư chiều sâu nên hiệu quả thấp; công tác quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên còn nhiều khó khăn, bất cập.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua tuy tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với việc phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ quận tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và sự nỗ lực của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết (Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X) nhiệm kỳ qua đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá theo đúng định hướng cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp”. Các đơn vị kinh tế được quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Trong phát triển hạ tầng đô thị, quận đã hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch phục vụ cho công tác quản lý đô thị và xây dựng nhiều công trình mới, cải tạo và mở rộng nhiều tuyến đường, hẻm từ nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân góp phần chỉnh trang đô thị khang trang hơn và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo đời sống diện sách và dân nghèo. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát các nhiệm vụ và phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp. Công tác chuẩn bị đầu tư một số công trình trọng điểm tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý trật tự đô thị còn hạn chế, việc phát hiện và xử lý vi phạm có lúc có nơi còn thiếu kiên quyết. Cơ sở vật chất bệnh viện quận chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một số cấp ủy thiếu nhạy bén, chưa kịp thời nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Công tác vận động nhân dân trên một số mặt còn hạn chế, việc đổi mới hoạt động của các đoàn thể chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; hoạt động phong trào của một số đoàn thể còn dàn trải, trùng lắp, thiếu đầu tư chiều sâu. Một số chỉ tiêu phấn đấu chưa đạt do khi đề ra chưa khảo sát sâu kỹ, chưa lường hết tình hình phát sinh biến động để có sự điều chỉnh và bổ sung giải pháp phù hợp.

4. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Những bài học kinh nghiệm tổng kết từ các Đại hội trước của Đảng bộ vẫn còn nguyên giá trị. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 05 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm:

4.1. Sự đoàn kết thống nhất lãnh đạo toàn diện của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp tốt sự lãnh đạo toàn diện với lãnh đạo từng lĩnh vực, có xác định trọng tâm, trọng điểm. Trong tổ chức thực hiện kiên trì đeo bám mục tiêu Nghị quyết đề ra; phát hiện, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề chưa hợp lý.

4.2. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác tư tưởng và dân chủ cơ sở là yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là trong quy hoạch phát triển đô thị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là lực lượng tiên phong, gương mẫu trách nhiệm, gần gũi với nhân dân; chú trọng phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt.

4.3. Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên chăm lo công tác cán bộ; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã kết luận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) phải gắn với việc thực hiện các công trình đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

4.4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao sự hài lòng của người dân trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

4.5. Việc phối hợp giữa các ngành trong quận, đặc biệt là sự gắn kết chặt chẽ trong mối quan hệ làm việc giữa các sở, ban, ngành thành phố với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận; kiên trì kiến nghị thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

Với những thuận lợi, thời cơ và nhiều thách thức đan xen, trên cơ sở đánh giá chung, bài học kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục còn nhiều khó khăn. Trước những tác động trong quá trình hội nhập quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhằm phấn đấu lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ XI đề ra, Quận ủy xác định cần tập trung những nội dung sau:

1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận tăng trưởng bền vững theo hướng Dịch vụ - Thương mại - Công nghiệp, phấn đấu xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.”

2. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

1- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng giá trị sản xuất 13%[38]. Trong đó: Giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại 14%; giá trị sản xuất công nghiệp 6,5%; giá trị sản xuất xây dựng 13,5%.

2- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ, thương mại 70,3%; công nghiệp 12,2%; xây dựng 17,5%[39].

3- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 5% trở lên so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

4- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách 9%.

5- 100% nước thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nước thải y tế được xử lý đảm bảo theo quy định.

6- Diện tích che phủ cây xanh 1m²/người.

7- 100% trạm y tế phường có đủ bác sĩ và 100% trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

8- Phấn đấu 15 trường học đạt chuẩn quốc gia.

9- Vận động quỹ xã hội bình quân 5 tỷ đồng/năm.

10- Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011.

11- Phấn đấu 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 90% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 8 phường đạt danh hiệu Phường văn minh đô thị.

12- Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 32,5% trên tổng số dân.

13- Hàng năm, có 95% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chí phân loại chất lượng cơ sở đảng hàng năm do Trung ương quy định.

14- Phấn đấu kết nạp mới 600 đảng viên, tỷ lệ công nhân được kết nạp vào Đảng chiếm 20% tổng số đảng viên kết nạp hàng năm; 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú; 100% Bí thư Đoàn phường là đảng viên.

15- Thành lập từ 1 đến 2 tổ chức đảng/năm trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; kết nạp từ 10 đến 15 đảng viên/năm tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

16- Phấn đấu có 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước từ 500 lao động trở lên có tổ chức đảng; thành lập tổ chức đảng trong 50% các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

* Chương trình trọng tâm:

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

* Các công trình trọng điểm:

1- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trương Quốc Dung (Phường 10), lắp đặt hệ thống thoát nước kênh Bao Ngạn (Phường 12).

2- Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề quận; xã hội hóa xây dựng mới Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao.

3- Đầu tư xây dựng mới 05 trường: Trung học cơ sở Trần Huy Liệu (Phường 4), trung học cơ sở Cầu Kiệu (Phường 7), Mầm non 15 (giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi), Mầm non Sơn ca 2, Mầm non Sơn ca 3.

3. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

3.1. Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng quy mô, hàm lượng khoa học - công nghệ trong giá trị sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và các ngành nghề trọng điểm của thành phố và quản lý nhà nước theo quy hoạch; thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, tín dụng, xúc tiến thương mại và đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ theo chủ trương của Nhà nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp đang hoạt động và thu hút thêm doanh nghiệp mới đầu tư vào các ngành dịch vụ mà trên địa bàn quận có nhiều lợi thế như: tư vấn đầu tư (kể cả nghiên cứu thị trường); hỗ trợ vận tải (giao nhận, xuất nhập khẩu, vận tải hành khách và hàng hóa); các loại hình ăn uống cao cấp; công nghệ thông tin; cho thuê máy móc, thiết bị; bên cạnh việc duy trì một số ngành nghề truyền thống (trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ,…).

- Khuyến khích việc phát triển các khu thương mại tại 05 cụm dân cư[40], mạng lưới cung ứng hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu trên thị trường bán lẻ phục vụ nhu cầu nhân dân; thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn giá gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục thực hiện chương trình sắp xếp, chuyển đổi các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn theo hướng văn minh thương nghiệp.

- Nâng cao chất lượng mô hình Hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ, đồng thời tiếp tục liên kết sáp nhập các Hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành và mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với Hội Doanh nghiệp quận, tạo điều kiện để Hội doanh nghiệp làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền, các đoàn thể với cộng đồng doanh nghiệp.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật sau đăng ký thành lập của các đơn vị kinh tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường phát triển lành mạnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực thuế, tài chính; kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi gian lận để trốn thuế, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế, tập trung kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế kết hợp việc khai thác nguồn thu còn tiềm năng.

- Chi ngân sách nhà nước đảm bảo các nhiệm vụ thiết yếu và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trong năm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

3.2. Phát triển đô thị bền vững.

- Huy động các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó quan tâm thực hiện các dự án về giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường,… Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm tranh thủ được nguồn vốn ngân sách tập trung của Thành phố, kết hợp đồng bộ với việc giải ngân nhanh đúng tiến độ để được bổ sung vốn kịp thời; quan tâm khai thác nguồn vốn từ mặt bằng, chuyển nhượng các thửa đất còn lại của các dự án. Tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, mở rộng đường, hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất” và “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

- Nâng cao hiệu quả đầu tư công, xây dựng cơ chế công khai, minh bạch, không để phát sinh tăng giá sau đấu thầu để tránh lãng phí thời gian, ngăn ngừa tiêu cực, kết hợp việc tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát cộng đồng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện công khai quy hoạch, dự án đầu tư theo đúng quy trình, thủ tục trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất.

- Quản lý tốt việc thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; gắn kết quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý trật tự đô thị - vệ sinh môi trường; gắn mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Vận động nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, bảo vệ mảng xanh và trồng cây để cải thiện môi trường. Tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực của thành phố và liên kết với các quận liền kề để tổ chức thực hiện việc phân loại rác từ nguồn. Hỗ trợ lực lượng rác dân lập tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để có điều kiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác theo quy định. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban chức năng với Ủy ban nhân dân phường trong quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

3.3. Phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng y tế; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo đảm chính sách an sinh xã hội.

- Tăng cường đầu tư cho giáo dục, tiếp tục xây dựng, quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh; duy trì thành quả đã đạt về chống mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp. Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đã được phê duyệt, tiếp tục xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình năm học.

- Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các cơ sở y tế ngoài công lập; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế công lập theo quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại Trạm y tế 15 phường, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng khám Bác sĩ gia đình theo quy định, đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao y đức, ngăn ngừa và xử lý kiên quyết các hành vi tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh; phát triển mạng lưới y tế dự phòng đủ khả năng chủ động phòng chống, không để dịch bệnh lớn xảy ra và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo các chỉ tiêu về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giữ vững kết quả phát triển dân số tự nhiên.

- Thực hiện tốt chính sách lao động, hỗ trợ tạo việc làm, đẩy mạnh hoạt động liên kết, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và Đề án phát triển quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; hạn chế thấp nhất các vụ đình công, lãn công tập thể trên địa bàn.

- Quan tâm và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đền ơn đáp nghĩa; bảo trợ xã hội, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi; huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; duy trì giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều của Thành phố; thực hiện tốt việc quản lý người sau cai nghiện và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đối với người nghiện có nơi cư trú tại địa phương.

- Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, không để xảy ra phát sinh tệ nạn trên địa bàn; thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quan tâm công tác quản lý, bảo tồn di tích trên địa bàn; phát triển đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Xây dựng thành công và giữ vững tuyến đường Trường Sa đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp” cấp thành phố; 03 tuyến đường cấp quận và 16 tuyến đường, tuyến hẻm cấp phường đạt chuẩn “Tuyến đường, tuyến hẻm đạt chuẩn Văn minh - Mỹ quan đô thị” giai đoạn 2013 - 2015, đồng thời xây dựng mới 15 tuyến đường, tuyến hẻm giai đoạn 2015 - 2020.

- Thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng, thực hiện xã hội hóa thể dục thể thao để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hoàn thành đầu tư xây dựng Trụ sở trung tâm Thể dục thể thao; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn đáp ứng nhu cầu thể thao cho nhân dân, đóng góp vào thể thao thành tích cao của thành phố, quốc gia.

3.4. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị; nâng cao cải cách tư pháp.

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ động trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại các hoạt động trong âm mưu “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, đạt chất lượng cao trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; quan tâm chăm lo chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm, trong đó có 2% đảng viên chính thức nhập ngũ. Tiếp tục củng cố Ban Chỉ huy Quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện: 100% Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhân viên thống kê là đảng viên; 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường tham gia cấp ủy và được đào tạo trình độ trung cấp ngành quân sự cơ sở; đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ 20%, trong đó đảng viên trong dân quân đạt 18%; 100% Ban Chỉ huy Quân sự phường có trụ sở làm việc riêng.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội.

- Không để phát sinh tụ điểm ma túy, mại dâm, băng nhóm tội phạm có tổ chức. Kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự theo tỷ lệ dân số, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án hình sự đạt từ 70% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%.

- Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Quy chế phối hợp giữa các ngành nội chính, đảm bảo xét xử đạt 95% án hình sự, 90% án dân sự, 85% án hành chính.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường mối quan hệ phối hợp, trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Chủ động phối hợp, giải quyết các vụ án trọng điểm, án lớn và tổ chức xét xử lưu động các vụ án hình sự nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, quyết định việc truy tố đúng thời hạn, đảm bảo thời gian đưa vụ án ra xét xử; kéo giảm tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

3.5. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và nhóm giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã kết luận sau kiểm điểm phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng” gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức giao ban, nắm dư luận xã hội; kiểm tra thực tế và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong nội bộ Đảng, có định hướng, thông tin nhanh các vấn đề nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị. Nhân rộng các gương điển hình trong quần chúng nhân dân, giải quyết nhanh các vấn đề tồn tại mà nhân dân đang quan tâm, bức xúc.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, cụ thể hóa công tác đào tạo đối với từng loại cán bộ, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, theo từng chức danh, bảo đảm đúng yêu cầu sử dụng và bổ khuyết các mặt yếu của cán bộ công chức, công tác đào tạo, bố trí, sử dụng và đề bạt cán bộ phải đúng theo quy trình, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan. Chú trọng chất lượng khâu tuyển dụng để xây dựng nguồn cán bộ lâu dài. Công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ phải gắn với công tác tạo nguồn quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài; triển khai thực hiện có hiệu quả quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trẻ tuổi và cán bộ quản lý xuất thân từ công nhân. Cải tiến phương pháp và nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ, cần xem trọng tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn gắn với hiệu quả công tác. Việc bố trí, sử dụng cán bộ công chức cần chú trọng yếu tố đã trải qua kinh nghiệm lãnh đạo ở cơ sở, duy trì nền nếp việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, chủ động rà soát điều chỉnh, bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tập trung khảo sát đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên, học sinh phổ thông trung học, quần chúng ưu tú địa bàn dân cư để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng; hướng dẫn nghiệp vụ và sưu tra hồ sơ kết nạp Đảng kịp thời, đảm bảo thời gian quy định.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về mục đích, yêu cầu của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận của các chủ doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khi có đủ điều kiện. Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể đã được thành lập; phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng doanh nghiệp.

- Quan tâm lãnh đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ cơ quan Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng trên các mặt. Để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu của các ban đảng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau: tiêp tục giữ sự ổn định về tổ chức các cơ quan đảng của quận ủy, không ngừng đổi mới, kiện tòan tổ chức bộ máy và cơ cấu đội ngũ cán bộ; xác định rõ quy chế làm việc, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan tham mưu và người đứng đầu của mỗi tổ chức.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chú trọng lãnh đạo, thực hiện thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, gắn với tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chống mọi biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện vi phạm từ lúc mới manh nha, không để xảy ra vi phạm ít nghiêm trọng thành vi phạm nghiêm trọng, vi phạm cá nhân thành vi phạm của nhiều người và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra; nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, xác định đúng đắn trách nhiệm, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận ủy và làm tốt chức năng tham mưu giúp Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng quy định.

- Thường xuyên kiện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc quận trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin và giao tiếp điện tử quận; mở rộng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tham gia tốt hệ thống đối thoại trực tuyến giữa nhân dân, doanh nghiệp với chính quyền.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại quận, phường trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

3.7. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động, kế hoạch của Quận ủy về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là của các cơ quan Nhà nước; phát huy dân chủ cơ sở, quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Làm tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt Mặt trận - đoàn thể; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ làm công tác dân vận quận, phường.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW; phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW[41]… Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo đối với các tập thể, cá nhân; nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động thực hiện các phong trào của Mặt trận, các đoàn thể; đúc kết, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay.

- Tăng cường, nắm sát tình hình nhân dân nhất là các khu vực trọng điểm, phức tạp, tình hình dư luận có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, xảy ra điểm nóng phức tạp.

PHẦN KẾT LUẬN

Trong nhiệm kỳ X (2010 - 2015), Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen của giai đoạn 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ XI quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục yếu kém, khuyết điểm đã nêu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quận Phú Nhuận nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

Bí thư Trịnh Xuân Thiều

_____________________________________________

[1] Maseco, PNJ, sơn Joton, tin học Tường Minh, Lạc Việt, Công nghệ và môi trường Á Đông, PNCo, Ruby, May 30/4…;

[2] Hợp tác xã thương mại dịch vụ Phú Thịnh và Hợp tác xã thương mại dịch vụ Phú Nhuận.

[3] Giúp cho 46 doanh nghiệp vay 4.781,5 tỷ đồng của các ngân hàng và 379 lượt xã viên, hợp tác xã vay 5,6 tỷ đồng từ quỹ trợ vốn của Liên minh hợp tác xã thành phố.

[4] Trong đó, nguồn ngân sách thành phố tập trung khoảng 270,441 tỷ đồng, vốn đầu tư phân cấp khoảng 44,45 tỷ đồng; vốn ngân sách quận chi đầu tư khoảng 119,1 tỷ đồng và các đơn vị kinh tế, nhân dân đầu tư khoảng 5.386,174 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ trên 90% tổng vốn đầu tư).

[5] Gồm 19 công trình mở rộng đường, hẻm và 11 công trình nâng cấp, cải tạo hẻm, hệ thống thoát nước, nổi bật là công trình nâng cấp đô thị thành phần 2; mở rộng đường Cô Giang (phường 1, 2), và đường Duy Tân (phường 15); dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Cầm Bá Thước (phường 7), Cao Thắng (phường 17) và Lê Quý Đôn (phường 12); dự án thoát nước rạch Cầu Cụt (phường 1, 2). Với tổng mức đầu tư gần 152,014 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp gần 3,798 tỷ đồng và hơn 7.000 mét vuông đất.

[6] Mức giảm tỷ lệ hàng năm về xây dựng sai phép là 26,3% và không phép là 33,3%.

[7] Đến nay, có 100% cán bộ quản lý đã chuẩn hoá và nâng chuẩn, 99,81% giáo viên đã chuẩn hoá và 91,18% giáo viên đã nâng chuẩn, toàn ngành hiện có 29 cán bộ, giáo viên có trình độ sau đại học.

[8] Trong nhiệm kỳ thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số lên 13 trường đạt chuẩn.

[9] Hiện có 37 trường công lập bao gồm 16 trường mầm non, 12 trường tiểu học, 07 trường trung học cơ sở, 02 trường trung học phổ thông; 22 trường tư thục bao gồm 15 trường mầm non, 02 trường tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông, 05 trường trung học cơ sở - trung học phổ thông (phát sinh trong nhiệm kỳ là 03 trường mầm non, 01 trường tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông, 03 trường trung học cơ sở - trung học phổ thông).

[10] Điện dân dụng, công nghiệp, điện lạnh dân dụng và công nghiệp, điện tử, tin học, sửa xe gắn máy, sửa chữa điện thoại di động, nghệ thuật giao tiếp, nghệ thuật nói trước công chúng, luyện chữ đẹp, hội họa và sát hạch giấy phép lái xe.

[11] Đến nay, hệ thống y tế tư nhân của quận có 05 bệnh viện, 317 phòng khám, 122 nhà thuốc.

[12] Xây dựng và sửa chữa 360 căn nhà tình thương (4,185 tỷ đồng); nâng tổng nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo đạt 7,796 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu là 5,35%).

[13] Tổng trị giá trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các hộ nghèo trên 500 triệu đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2014, đã hỗ trợ xây dựng, sủa chữa 15 căn nhà cho nông dân nghèo ở xã Thạnh An huyện Cần Giờ với số tiền là 550 triệu đồng.

[14] Phường 8 đạt 6 năm liền 2008 - 2013, Phường 11 đạt 3 năm liền 2009 - 2011, Phường 12 và Phường 14 đạt 3 năm liền 2012 - 2014, Phường 13 và Phường 17 đạt 3 năm liền 2011 - 2013.

[15] Trong đó mô hình “Xây dựng điểm sáng văn hóa tại các đại lý Internet” được chọn báo cáo điển hình cấp thành phố; tiếp tục thực hiện mô hình “Thư ngỏ” hay “Thư chia buồn” nhằm vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hưởng ứng chủ trương không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố.

[16] Phổ cập bơi lội phòng chống đuối nước cho gần 2000 học sinh mỗi năm; tạo thêm 22 điểm tập được lắp đặt 15 bộ dụng cụ thể thao đơn giản trong 13 khu dân cư; đưa Câu lạc bộ Thể thao học đường vào hoạt động và triển khai hiệu quả chương trình dạy thể thao miễn phí cho học sinh 4 trường tiểu học không có sân tập.

[17] Được xếp trong nhóm 5 quận - huyện mạnh của thành phố, đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc vào đội tuyển thành phố, quốc gia và thành tích huy chương tại 3 kỳ Sea games 26 (2011 tại Lào), 27 (2013 tại Myanmar), 28 (2015 tại Singapore).

[18] Cụ thể: Bằng khen Bộ Công an: 02 tập thể, 07 cá nhân; Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố: 08 tập thể; Giấy khen Công an Thành phố: 06 tập thể, 77 cá nhân; Giấy khen Ủy ban nhân dân quận: 87 tập thể, 240 cá nhân.

[19] Phát hành trên 42.000 tài liệu, 29.000 tờ bướm, tờ gấp, 58.500 quyển cẩm nang tuyên truyền, lắp đặt trên 180 pa-nô, 1.400 băng rôn khẩu hiệu, 1.400 cờ phướn, phát loa lưu động 200 lượt; trình diễn 02 tiểu phẩm kịch với chủ đề an toàn giao thông, tổ chức 04 phiên tòa giả định xét xử hành vi vi phạm...

[20] Từ năm 2013 đến tháng 6/2015, Quận ủy đã tổ chức 135 lớp học nghị quyết cho 29.035 lượt cán bộ, đảng viên, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập ngày càng nhiều hơn.

[21] Trong năm 2013 - 2015 đã đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển 138 cán bộ.

[22] Thực hiện luân chuyển 56 trường hợp, trong đó có 33 công chức và 23 viên chức (cấp quận 4 người, cấp phường 19 người). Tổng số lượt thanh tra là 44; số tiền kiến nghị thu hồi là 1.019,865 triệu đồng.

[23] Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 293 lớp học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng với 45094 lượt đảng viên tham dự.

[24] Tổ chức 49 cuộc thông tin thời sự, chuyên đề cho Ban Chấp hành, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp quận và trên 150 cuộc tại cơ sở.

[25] Trong đó cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ 17 đến 20%, bảo đảm theo quy định. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 62 đến 87,5%; trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 14 đến 15%, bảo đảm theo quy định.

[26] Hiện nay cán bộ công chức của quận và phường đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ là 95,03%. Đối với cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập có trình độ đại học chuyên ngành, quản lý, chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận đạt 82,33%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt: 43,7%, trình độ trung cấp quản lý Nhà nước đạt 29,28%, sử dụng thông thạo tin học trong công việc đạt 93,37%. Đối với cán bộ chủ chốt phường dưới 50 tuổi có trình độ đại học trở lên đạt 57,13%, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị đạt 28,16%.

[27] Cử trên 3.400 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức ngoại ngữ, tin học, kỹ năng lãnh đạo, quản lý,… do thành phố tổ chức (trong đó có mở lớp chuẩn hóa và nâng cao trình độ tin học cho 124 nữ cán bộ, công chức, viên chức), chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố tổ chức 27 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tại địa phương với trên 8.500 lượt người tham dự; kết quả đã có 80% cán bộ đương nhiệm, dự bị các chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội đạt trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định; 80% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên có trình độ đại học chuyên ngành.

[28] Tổ chức 501 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho 80.031 lượt người tham gia học tập. Trong đó, tổ chức 07 lớp đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho 656 cán bộ, đảng viên, 15 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 946 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... Đảng viên đương chức đạt 100% trình độ trung cấp lý luận chính trị; dân quan tập trung, cơ động đạt 85% trình độ sơ cấp lý luận chính trị (vượt 15% so với chỉ tiêu Nghị quyết).

[29] Trong nhiệm kỳ, khiển trách 01 tập thể cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, thi hành kỷ luật 30 đảng viên trong đó có 07 đồng chí là cấp ủy viên (giảm 28 đảng viên so với nhiệm kỳ trước) gồm: 17 khiển trách, 08 cảnh cáo, 05 khai trừ. Ngoài ra còn cho ra khỏi Đảng 19 trường hợp do đi xuất cảnh; 07 trường hợp xóa tên do vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng.

[30] Tiến hành kiểm tra 20 tổ chức đảng và 72 đảng viên, qua đó kết luận có 05 tổ chức đảng và 31 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm và 09 trường hợp đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (có 15 tổ chức và 32 đảng viên qua kiểm tra chưa có cơ sở kết luận vi phạm).

[31] Đến nay, đã có 27 cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện kết nối mạng nội bộ với Ủy ban nhân dân quận ứng dụng các phần mềm trong xử lý công việc hàng ngày, trên 95 % doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng trên số doanh nghiệp đang quản lý.

[32] Thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế (rút ngắn thời gian giải quyết từ 09 ngày xuống còn 04 ngày); thực hiện tốt mô hình “liên thông về đăng ký khai sinh, hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú” ; tiếp tục áp dụng quy trình liên thông trong cấp “Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Xác nhận chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân”.

[33] Có 67 vị trí việc làm, trong đó: 04 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, 56 vị trí việc làm công việc chuyên môn và 07 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Trong tổng số 208 công chức quận, có 18 công chức có trình độ trên đại học (8,65%), 150 công chức có trình độ đại học, cao đẳng (72,2%).

[34] Tổng số công chức phường 146 người, trong đó, 97 người có trình độ đại học, cao đẳng (68,75%) và 46 có trình độ trung cấp (31,25%).

[35] Đã triển khai thực hiện 41/31 cuộc thanh tra đối với 116 đơn vị, đạt 132,26% so với kế hoạch đã đề ra.

[36] Đã có trên 70 kiến nghị cụ thể và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, chấn chỉnh về nghiệp vụ, công tác quản lý tài chính và xử lý vi phạm, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[37] Đã tiếp trên 2000 lượt dân (bình quân giảm 0,6 %), nhận 2284 đơn, trong đó có 2028 đơn thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết; đã giải quyết 1845/2028 đơn, đạt 90,98% (khiếu nại 64/64 đơn; tố cáo 17/18 đơn (có đúng, có sai: 03, sai: 14); tranh chấp 17/18 đơn và kiến nghị, phản ảnh là 1747/1928 đạt tỷ lệ: 90,61 %).

[38] Theo cách tính mới: Giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng giá trị sản xuất đạt 9,8%; trong đó: giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại tăng 12,74%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,58%.

[39] Theo cách tính mới: Giai đoạn 2011 - 2015, cơ cấu kinh tế dịch vụ, thương mại 67,01 %; công nghiệp 14,95 %; xây dựng 18,04 %.

[40] Bao gồm: khu 1: Coopmark ở Phường 9, khu 2: chợ Nguyễn Đình Chiểu ở Phường 4, khu 3: Trung tâm thương mại Rạch Miễu ở Phường 7, khu 4: Trung tâm thương mại chợ Phú Nhuận ở phường 17, khu 5: Trung tâm thương mại chợ Trần Hữu Trang ở phường 10.

[41] Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

[42] Đã ban hành 165 kế hoạch, hướng dẫn công tác.

[43] Theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

[44] Các chuyên đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”; “Cách làm, kinh nghiệm và giải pháp đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ”; “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ phường”; “Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên”…

[45] Qua việc thực hiện Chương trình 33-CTr/QU ngày 21/11/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI từ nay đến năm 2015 và Chương trình 45-CTr/QU ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy về phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Ðảng bộ quận và phản bác các quan điểm sai trái.

Thông báo