Chủ Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bầu Ban Chấp hành là 41 ủy viên, bầu Ban Thường vụ Quận ủy là 13 ủy viên. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã có sự thay đổi là giảm 16/41 đồng chí (điều động 12 đồng chí, nghỉ chính sách và nghỉ hưu 03 đồng chí, mất 01 đồng chí) và tăng trong nhiệm kỳ 11/41 đồng chí (thành phố tăng cường 01 đồng chí, chỉ định bổ sung 10 đồng chí). Hiện số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận là 36 đồng chí, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy là 10 đồng chí.

Trong quá trình hoạt động, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa X nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

Phần thứ nhất

KIỂM ÐIỂM SỰ LÃNH ÐẠO, CHỈ ÐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

I- KIỂM ÐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH:

1/ Ưu điểm:

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành đã ban hành nhiều nghị quyết, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt hiệu quả. Nhìn chung, đã cơ bản hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tập trung lãnh đạo đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ quận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện đầy đủ các quy chế; quan tâm rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy chế làm việc, giữ vững nền nếp sinh hoạt và phát huy dân chủ trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Phân công các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận tham gia các ban chỉ đạo và tổ công tác theo dõi, kiểm tra các chuyên đề Nghị quyết của Ðảng giúp cho Ban Chấp hành chỉ đạo sát công tác trọng tâm; xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về kinh tế, tập trung lãnh đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện đúng định hướng cơ cấu kinh tế đã xác định là dịch vụ - công nghiệp; quan tâm phát huy vai trò kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Về quản lý đô thị, văn hóa, xã hội, huy động nguồn lực xã hội kết hợp sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước để nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá” theo tiêu chí của thành phố, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,...

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ; xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác quân sự địa phương. Tập trung lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị, tích cực chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và sẵn sàng đối phó có hiệu quả các tình huống phức tạp; ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng” chính trị trên địa bàn. Tăng cường giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.

Trong công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ quận gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện đúng các quy định của Đảng.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ chương trình công tác kiểm tra, giám sát, xác định có trọng tâm, trọng điểm và tiến hành kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Điều 30, 32, Điều lệ Đảng.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia đối với các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của thành phố.

Công tác dân vận ngày càng thể hiện rõ nét gắn với việc quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Dân chủ ở cơ sở ngày càng được chú trọng và thực chất hơn; khối đại đoàn kết được giữ vững và ngày càng mở rộng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền có chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

2/ Khuyết điểm:

a) Ðối với tập thể Ban Chấp hành:

Trong quá trình lãnh đạo, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ quận và cấp trên với tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, Ban Chấp hành nhận thấy nhiệm kỳ qua còn khuyết điểm, hạn chế như: Việc kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chủ trương của Ðảng trong hệ thống chính trị cấp quận chưa toàn diện. Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, các cơ quan thuộc quận còn ít về số lượt, số lượng đơn vị.

b) Ðối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành:

Trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án của Quận ủy, một số ít cấp ủy viên còn hạn chế trong góp ý kiến, có đồng chí chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được phân công, chưa thể hiện sự lãnh đạo toàn diện, chưa quan tâm đầu tư đúng mức vào thực hiện nhiệm vụ chung của Quận ủy.

Một vài ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ phụ trách cơ sở đôi lúc chưa tập trung cùng cấp ủy cơ sở lãnh đạo đơn vị chuyển biến đi lên. Có đồng chí ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp là thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhưng hoạt động chưa nổi trội so với các cơ quan, đơn vị mà thủ trưởng không là Quận ủy viên.

3/ Nguyên nhân:

Một vài đồng chí Quận ủy viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc đầu tư, nghiên cứu, hiến kế, góp ý cho các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận; chưa dành thời gian thỏa đáng cùng cấp ủy cơ sở bàn biện pháp xây dựng đơn vị.

II- KIỂM ÐIỂM CỦA BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ QUẬN ỦY:

1/ Ưu điểm:

Ban Thường vụ Quận ủy cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên[42]; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, chú trọng việc sơ kết, tổng kết các chương trình, nghị quyết của Ðảng.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị cấp quận và công tác cán bộ được chú trọng. Quan tâm đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ[43], giúp những tổ chức cơ sở đảng chỉ hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu vươn lên đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề[44] rút ra cách làm hay, kinh nghiệm để từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, cấp ủy cơ sở đảng. Quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; đảm bảo được yêu cầu về chuẩn chất; thực hiện tốt quy trình và công khai dân chủ; tạo được sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Ðẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để đào tạo. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiến hành nhiều cuộc thanh tra trên lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường khi không còn tổ chức Hội đồng nhân dân.

2/ Hạn chế, yếu kém:

Ban Thường vụ Quận ủy chưa thể hiện sự chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành đẩy mạnh tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm của quận. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước có lĩnh vực còn bộc lộ hạn chế trong công tác phối hợp giữa các phòng ban tham mưu; có lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính còn phiền hà cho người dân.

Kết quả công tác xây dựng Đảng bộ trên một vài lĩnh vực chưa đạt yêu cầu đề ra: Công tác phát triển đảng viên mới chưa có biện pháp tăng tỷ lệ kết nạp Đảng trong khu dân cư, trường học và khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất. Công tác quy hoạch cán bộ có lúc còn bị động, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ.

3/ Nguyên nhân:

Năng lực phân tích, dự báo đôi lúc chưa theo kịp tình hình. Công tác tổng kết thực tiễn chưa rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Ban Thường vụ Quận ủy có đề nghị, đề xuất nhưng chưa kịp thời đeo bám, theo dõi việc giải quyết của các sở, ban, ngành thành phố để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn một số dự án, nhất là về cơ chế, chính sách.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan thuộc quận có lúc có nơi chưa đồng bộ; một số ít cấp ủy chưa nhạy bén, kịp thời nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, của nhân dân và doanh nghiệp.

4/ Kiểm điểm trách nhiệm của Bí thư Quận ủy:

Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu Quận ủy, đồng chí Bí thư Quận ủy cùng với Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chủ động tổ chức lãnh đạo, điều hành thực hiện các nghị quyết, các chương trình, kế hoạch hàng năm; tuân thủ thực hiện theo các quy chế làm việc, có phân công công việc cụ thể cho Quận ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ theo đúng quy định; chú trọng phát huy sức mạnh tập thể; vai trò các ban Đảng, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của toàn Đảng bộ; chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Xây dựng các chuyên đề về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng; lãnh đạo về tổ chức nhân sự, định hướng nội dung hoạt động của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng. Đề xuất những vấn đề trọng tâm để Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ tuy có nhiều nỗ lực nhưng chưa có nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể để phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

Phần thứ hai

VỀ ÐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ÐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

I- ƯU ÐIỂM:

1/ Thực hiện quy chế, chương trình làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết; rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các ủy viên Ban Chấp hành giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, giản dị trong lối sống và có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần học tập, tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực hiện đầy đủ các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; giữ vững nền nếp sinh hoạt (định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết). Chủ động xây dựng, thực hiện tốt chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy có phân kỳ hàng năm, quý, 6 tháng và định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số đối với các vấn đề quan trọng.

Quan tâm hơn công tác giáo dục chính trị - tư tưởng[45] nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên. Nêu cao ý thức cảnh giác với chiến lược âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Luôn đề cao những nguyên tắc trong xây dựng Ðảng và kỷ cương, kỷ luật của Ðảng.

Lãnh đạo thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nhất là đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Hàng năm tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với kết quả khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm qua kết luận của đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

2/ Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc:

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đảm bảo được vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với điều hành của chính quyền, định hướng và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như các tổ chức khác trong hệ thống chính trị của Ðảng bộ.

Duy trì giao ban định kỳ với các khối để kịp thời chỉ đạo, định hướng công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, nắm bắt tình hình ở khu dân cư và kiểm tra việc triển khai các chương trình, nghị quyết của Ðảng bộ, chính quyền tại khu phố. Trong nhiệm kỳ, tuy nhân sự Ban Thường vụ Quận ủy có biến động nhưng vẫn bảo đảm chỉ đạo công việc thông suốt.

Tổ chức các cuộc họp giao ban chuyên đề, khảo sát, kiểm tra, giám sát các chương trình trọng tâm của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy. Tập trung thực hiện chế độ đi cơ sở; qua đó lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội và kịp thời giải quyết kiến nghị của cơ sở, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ðổi mới phương thức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Ðảng bộ gắn với công tác chuyên môn nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giúp cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo sát công tác trọng tâm, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành thông suốt.

II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

Mặc dù có phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên phụ trách phường nhưng việc theo dõi nắm tình hình có lúc chưa sát, việc góp ý và lãnh đạo trực tiếp đối với cơ sở đôi khi còn hạn chế.

Chỉ đạo rèn luyện phong cách làm việc trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của một số đảng viên, cán bộ, công chức còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong xử lý công việc.

III- NGUYÊN NHÂN:

Một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận còn biểu hiện e ngại, thiếu mạnh dạn, ít phát biểu ý kiến tham gia trong công tác lãnh đạo chung.

Thời gian dành cho hội họp còn nhiều. Từng thời gian việc thực hiện chế độ đi cơ sở của một số ít ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chưa tốt. Chưa thực hiện thường xuyên chế độ giao ban định kỳ với các khối. Việc tự phê bình và phê bình trong Đảng ở một số nơi còn nặng thành tích.

PHẦN KẾT LUẬN

1/ Đánh giá chung:

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận thành các chương trình, kế hoạch cụ thể, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, làm chuyển biến tốt trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, về cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy còn một số khuyết điểm, thiếu sót nêu trên cần được khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

2/ Bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Mở rộng phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, đơn vị…

Thứ hai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Chăm lo củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thứ ba, thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra, giải quyết kịp thời và định hướng cho cơ sở giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nhất là sự việc bức xức, phức tạp, tình hình an ninh trật tự; kịp thời có sự phối hợp với các sở, ngành thành phố để tháo gỡ những khó khăn của địa phương.

Thứ tư, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo; chủ động công tác dự báo; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tích cực nghiên cứu đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc, các hình thức, nội dung sơ, tổng kết; tập trung đánh giá sâu khâu tổ chức thực hiện.

3/ Phương hướng khắc phục:

Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ X đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ XI tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được và bàn biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm nêu trên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nội dung trọng tâm sau:

- Ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục quán triệt các quan điểm lớn về đường lối đổi mới của Đảng trong toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ tạo sự thống nhất cao về mặt tư tưởng chính trị và hành động. Đẩy mạnh sinh hoạt tự phê bình và phê bình thành chế độ sinh hoạt thường xuyên ở các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ dự nguồn cho các chức danh đương chức nhiệm kỳ tiếp theo.

- Nâng chất lượng công tác sơ, tổng kết thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ trên các lĩnh vực, đặc biệt tập trung cho những nội dung trọng tâm. Các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phải tăng cường chế độ đi cơ sở theo định kỳ để sâu sát cơ sở, nắm tình hình và nâng cao tính lãnh đạo toàn diện về các mặt. Tiếp tục phân công Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi cơ sở. Hàng năm, Ban Thường vụ có theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin cho các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, tạo điều kiện cho mọi thành viên phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình trong tham gia xây dựng các nghị quyết, chương trình, chủ trương của Đảng bộ.

BAN CHẤP HÀNH ÐẢNG BỘ QUẬN

Thông báo