Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VII (1996 - 2000)

1

Đ/c Dương Quan Hà

Bí thư Quận ủy

2

Đ/c Ngô Thị Trúc

Phó Bí thư Thường trực

3

Đ/c Võ Ngọc Yến

Phó Bí thư QU, Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c Võ Ngọc Yến

Bí thư Quận ủy

5

Đ/c Ngô Thị Trúc

Phó Bí thư Thường trực

6

Đ/c Hứa Ngọc Thuận

Phó Bí thư QU, Q. Chủ tịch UBND quận

7

Đ/c Huỳnh Ngọc Ẩn

8

Đ/c Nghiêm Bá Bốn

9

Đ/c Đỗ Văn Biên

10

Đ/c Nguyễn Thị Cúc

(chuyển về thành phố tháng 3/1998)

11

Đ/c Phạm Văn Cường

12

Đ/c Huỳnh Chiến

13

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

14

Đ/c Cao Thị Ngọc Dung

15

Đ/c Huỳnh Phương Dũng

16

Đ/c Nguyễn Văn Tâm

(Bầu bổ sung ngày 26/01/1998)

17

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

18

Đ/c Phan Lệ Hạnh

19

Đ/c Trần Thị Hạnh

20

Đ/c Huỳnh Thị Hiền

21

Đ/c Nghiêm Xuân Hoàng

22

Đ/c Đặng Thu Hồng

23

Đ/c Vũ Anh Kiếm

24

Đ/c Võ Tương Lai

(Chuyển về thành phố tháng 5/1998)

25

Đ/c Nguyễn Thị Lệ

26

Đ/c Đỗ Chí Long

27

Đ/c Lê Văn Ngọc Long

28

Đ/c Trần Thế Lưu

29

Đ/c Trương Văn Lắm

(Bầu bổ sung ngày 26/01/1998)

30

Đ/c Huỳnh Cách Mạng

31

Đ/c Trần Ngọc Minh

32

Đ/c Trương Văn Minh

33

Đ/c Nguyễn Ngôn

34

Đ/c Võ Văn Nhơn

35

Đ/c Phạm Công Nghĩa

(Bầu bổ sung ngày 26/01/1998)

36

Đ/c Đỗ Văn Phúc

37

Đ/c Trần Văn Phương

38

Đ/c Lê Nho Văn

39

Đ/c Lê Hồng Phúc

(Chuyển về thành phố tháng 12/1997)

Thông báo