Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Diễn văn bế mạc Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quận Phú Nhuận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015 (Ngày 17 tháng 8 năm 2010)

Kính thưa:

- Các đồng chí cách mạng lão thành

- Các Mẹ Việt anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Đồng chí Nguyễn Văn Ðua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

- Ðoàn Chủ tịch Ðại hội,

- Các đồng chí đại biểu, các vị khách mời và toàn thể đại hội,

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương và có trách nhiệm, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Ðại hội đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết theo đúng quy định.

Về dự Ðại hội, chúng ta vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu khách mời, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Văn Ðua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo cho Ðại hội. Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, quý báu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng với sự nỗ lực phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu đã góp phần vào thành công của Ðại hội.

Ðồng chí Nguyễn Văn Ðua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đánh giá những mặt làm được, chưa làm được của Ðảng bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ qua, đã xác định vị trí quan trọng của quận trong sự phát triển toàn diện của Thành phố. Ðồng chí đã giúp cho Ðại hội nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn về tình hình và yêu cầu của quận để trên cơ sở đó Ðại hội xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển quận mạnh mẽ, toàn diện hơn trong 5 năm tới.

Ðại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và nhất trí thông qua Nghị quyết Ðại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015, thông qua các báo cáo đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ðại hội Ðảng bộ Thành phố lần thứ IX; thông qua các dự thảo văn kiện Trung ương trình Ðại hội đại biểu Ðảng toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015 với 41 ủy viên Ban Chấp hành và trong phiên họp lần I Ban Chấp hành cũng đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quận ủy và bầu đoàn đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 06 đồng chí.

Kính thưa các đồng chí,

Trên cơ sở nhận thức đúng đường lối, quan điểm, chủ trương của Ðảng và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Ðua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện đầy đủ vai trò của mình, phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ đóng góp cho Ðại hội nhiều ý kiến tích cực và có giá trị làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

Qua thảo luận, đánh giá của các đại biểu, Ðại hội đã ghi nhận dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ nhiệm kỳ qua, toàn hệ thống chính trị trong quận đã có nhiều chuyển biến vươn lên tích cực, đã đoàn kết phát huy sức mạnh của toàn Ðảng, toàn dân, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của quận nhà. Ðể đạt được những kết quả đó, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Phú Nhuận luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp sức kịp thời của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban ngành thành phố, các đơn vị báo, đài... nhân dịp này thay mặt Chủ tịch đoàn, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ đó của các cấp, các đơn vị.

Ðại hội đã thể hiện ý chí tiến công, dân chủ và phát huy trách nhiệm trong biểu quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ðảng bộ trong 5 năm 2010 – 2015, đặc biệt là 14 chỉ tiêu chủ yếu, 03 chương trình trọng điểm và các giải pháp cụ thể đều được các đại biểu thảo luận sâu kỹ và đi đến biểu quyết với sự thống nhất cao. Các đại biểu đều thể hiện quyết tâm xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo xây dựng chính quyền địa phương ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng các tổ chức Mặt trận, đoàn thể ngày càng phát triển, hoạt động đi vào đời sống thiết thực của các giới, từ đó đẩy mạnh phát triển mọi mặt của quận đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Ðối với nội dung dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Ðại hội XI và dự thảo văn kiện của Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ IX, về cơ bản các đại biểu đã tán thành và góp ý thêm nhiều vấn đề phong phú hơn rút ra từ thực tiễn của các ngành, các cấp, các địa phương góp phần cho Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Thành phố và Ðại hội Ðảng toàn quốc có thêm cơ sở nghiên cứu hoạch định chiến lược, sách lược, mục tiêu nhiệm vụ của toàn Ðảng trong những năm tới.

Ðại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa X (nhiệm kỳ 2010 – 2015) bảo đảm tính liên tục, kế thừa của đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ IX.

Kính thưa các đồng chí,

Nghị quyết của Ðại hội đã được tập thể thông qua. Việc tổ chức thành công đại hội chỉ mới là bước đầu. Ðể cho việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội đi vào cuộc sống và hiệu quả, đòi hỏi sau đại hội chúng ta phải làm cho tất cả đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân trong toàn Ðảng bộ tiếp tục nhận thức đúng, nắm vững nội dung, yêu cầu của Nghị quyết để tích cực và quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết, góp phần xây dựng Thành phố văn minh hiện đại, nghĩa tình.

Ðại hội xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Thành ủy, của đồng chí Nguyễn Văn Ðua - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, của các đồng chí trong tổ công tác, các ban Ðảng Thành ủy, các đồng chí cách mạng lão thành; xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý, của các báo đài.

Ðại hội xin cảm ơn cán bộ các ban ngành đoàn thể, các Ban Ðảng, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận, Trung tâm Văn hóa quận, lực lượng vũ trang quận nhà đã phục vụ, góp phần cho thành công của Ðại hội.

Trước yêu cầu phát triển của quận nhà cùng với Thành phố và cả nước vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mỗi đảng viên chúng ta hãy nêu cao vai trò tiên phong, tổ chức và vận động nhân dân đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận trở thành hiện thực trong cuộc sống.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc đại hội.

T/M ÐOÀN CHỦ TỊCH

Thông báo