Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015 (Ngày 16 tháng 8 năm 2010)

Kính thưa:

- Các đồng chí cách mạng lão thành

- Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Đồng chí Nguyễn Văn Ðua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

- Ðoàn Chủ tịch Ðại hội,

- Các đồng chí đại biểu, các vị khách mời và toàn thể đại hội,

Thực hiện Điều lệ Ðảng Cộng Sản Việt Nam, Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, Kế hoạch 07-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Đại hội Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch 128-KH/QU ngày 25/11/2009 của Quận ủy Phú Nhuận, được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận Phú Nhuận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) chính thức được tiến hành.

Ðại hội chúng ta vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Ðua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến tham dự và chỉ đạo Đại hội, đại hội cũng vinh dự chào đón các đồng chí cách mạng lão thành, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, các đồng chí nguyên là bí thư Quận uỷ, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy các thời kỳ, các đồng chí khách quý, các báo, đài của Trung ương, Thành phố và 257 đại biểu của Đảng bộ quận đã về dự Đại hội hôm nay.

Kính thưa quý vị khách quý và toàn thể đại biểu,

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục rất nhiều khó khăn, nhất là trong thời gian chịu sự tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Đảng bộ quận đã phát huy tính năng động và trí tuệ của toàn hệ thống chính trị, nắm bắt tình hình thực tiễn của cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng, có giải pháp phù hợp với từng thời điểm, đặc thù của cơ sở để kịp thời chỉ đạo. Qua đó, Ðảng bộ quận đã thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các gia đình diện chính sách, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, Quận đã tổ chức thành công đại hội ở các cơ sở đảng, Thành phố đang chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX và Trung ương đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI. Qua đại hội cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị của Ðại hội Đảng bộ quận, dự thảo các văn kiện của Trung ương và các đại biểu dự đại hội hôm nay đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực và sâu sắc cho dự thảo Báo cáo chính trị của Ðại hội Đảng bộ Thành phố.

Kính thưa quý đại biểu,

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Ðảng bộ quận lần này là nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ để tổng kết đánh giá đúng thực chất việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010) trên cơ sở tiếp thu nghiên cứu ý kiến đóng góp của tất cả đảng viên qua đại hội Đảng cơ sở, từ đó chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra nghị quyết Ðại hội lần X với những phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và xu thế chung.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần này còn có trách nhiệm thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Ðảng như: dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Ðảng; dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ của Ðảng và dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ Thành phố lần thứ IX, bầu Ban chấp hành Ðảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội Ðảng bộ Thành phố đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu theo quy định. Do đó, đòi hỏi mỗi đại biểu phải đề cao ý thức trách nhiệm trong nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện với chất lượng cao. Tập trung vào các vấn đề cần làm rõ thêm hoặc những ý kiến còn khác nhau để đại hội chúng ta đạt được sự nhất trí cao; sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ, năng lực để thực hiện Nghị quyết Đại hội có chất lượng và hiệu quả. Cần thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của từng đại biểu để đóng góp cho sự thành công của Ðại hội; tuân thủ quy chế làm việc, bầu cử trong Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Ðảng bộ quận hôm nay đã có đánh giá những kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết, với nhiều thành tích đạt được và những mặt tồn tại, hạn chế. Các đại biểu cần tích cực thảo luận đóng góp để đi đến sự thống nhất cho việc đề ra nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Ðể phát huy trí tuệ tập thể đóng góp cho thành công của Ðại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi đề nghị các đại biểu tập trung một số nội dung sau đây:

Một là, Phát huy cao nhất trách nhiệm của mỗi đại biểu trong nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện với chất lượng cao. Tập trung vào các vấn đề cần làm rõ thêm hoặc những ý kiến còn khác nhau để đại hội chúng ta đạt được sự nhất trí cao, trên cơ sở đó đề ra Nghị quyết Ðại hội lần X (nhiệm kỳ 2010 – 2015) sát thực tiễn, ngang tầm vị trí, yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị xây dựng phát triển quận nhà, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong 5 năm tới.

Hai là, Sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ X (2010 – 2015) tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ, năng lực để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Cần chú ý những tiêu chuẩn mà Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị đã đặt ra như: Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Ðảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng; có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, chính sách pháp luật của nhà nước; có trình độ văn hóa chuyên môn; tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh...; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm v.v...

Ba là, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Ðảng bộ Thành phố lần IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu theo quy định, trong đó chú ý ngoài những tiêu chuẩn của cấp ủy viên như trên, cần chú ý đại biểu đi dự đại hội Ðảng bộ Thành phố phải có đủ năng lực đóng góp vào việc xây dựng nghị quyết của đại hội Ðảng bộ Thành phố và nắm bắt được tinh thần nội dung của nghị quyết để quán triệt và triển khai thực hiện trong thực tiễn công tác.

Những nhiệm vụ này rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu phải thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao ý thức trách nhiệm, phát huy cao nhất trí tuệ, có thái độ khách quan và công tâm, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết để đạt được sự thống nhất cao trong đại hội, triệt để tuân thủ quy chế làm việc, bầu cử trong Đại hội để bầu ra ban chấp hành đảng bộ quận và đoàn đại biểu dự đại hội Ðảng bộ Thành phố xứng đáng, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đã giao và đồng thời đảm bảo Đại hội được thông suốt và thành công.

Kính thưa các đồng chí,

Nhiệm kỳ 5 năm tới là thời kỳ có những thuận lợi mới nhưng cũng có nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cũng như trong công tác vận động quần chúng và xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, do đó đòi hỏi mỗi đại biểu dự Đại hội phải nỗ lực thật nhiều, phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất trước bao nhiêu kỳ vọng của hơn 4.000 đảng viên của Đảng bộ và nhân dân toàn quận

Chúng ta tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và trách nhiệm, thay mặt Ðoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, chúc Ðại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo