Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ X họp từ ngày 16 tháng 8 năm 2010 đến ngày 17 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ :

A. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 - 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 - 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Ðại hội :

I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 5 NĂM 2005 - 2010:

Ðại hội khẳng định :

Năm năm qua, Ðảng bộ và nhân dân quận đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, thử thách, tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra, từng bước vươn lên, đạt những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực :

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng định hướng cơ cấu “Dịch vụ - công nghiệp”. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, kinh tế tập thể được củng cố và có sự chuyển biến bước đầu. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo chi cho phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong phát triển hạ tầng và quản lý đô thị, quận đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các công trình xây dựng mới. Đưa vào sử dụng 20 công trình xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trường lớp, trụ sở hành chính và hệ thống thoát nước các tuyến đường; thực hiện 50 công trình mở rộng đường, hẻm theo phương thức “nhân dân tự nguyện hiến đất” (trong đó nhân dân hiến gần 9.000m2 đất trị giá hơn 250 tỷ đồng, quận hỗ trợ kinh phí hơn 20 tỷ đồng). Đã tích cực tạo được nguồn nhà (100 căn) tại chung cư Thới An để giải quyết chỗ ở cho một số cán bộ, công chức, gia đình chính sách. Hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận và 15 phường đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Tỷ lệ người dân được cấp nước sạch đạt 99,4%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, hầu hết các nhiệm vụ kế hoạch và chỉ tiêu trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, huy động nguồn quỹ xã hội chăm lo cho người nghèo... đều đạt.

Lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng thông qua việc tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; các cuộc thông tin thời sự, chuyên đề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cấp ủy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động, trong đó đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên cho 75% đảng viên đương chức của quận. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quận; cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng bước đầu có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.

Công tác quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo quy trình, hình thành được đội ngũ cán bộ quy hoạch có 3 độ tuổi; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng có nhiều tiến bộ, thành lập chi bộ doanh nghiệp tư nhân đạt chỉ tiêu, kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều nỗ lực, phục vụ tốt công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng được thực hiện đúng quy định và thường xuyên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm… gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, góp phần làm chuyển biến tích cực các cơ sở Đảng nhiều năm liền chưa đạt trong sạch vững mạnh, chấn chỉnh kịp thời một số tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tổ chức kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản... được tiến hành thường xuyên; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của nhân dân được thỏa đáng và đúng quy định pháp luật.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường, phát huy có hiệu quả chương trình hỗ trợ đời sống cộng đồng người Chăm và vận động các tổ chức tôn giáo, dân tộc tham gia các phong trào ở địa phương tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng hẻm”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xã hội từ thiện tại địa phương... góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại quận; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, công nhân lao động... thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là các khu vực tôn giáo, dân tộc, làm tốt công tác kết nạp, phát triển hội viên mới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ðảng bộ quận cũng còn nhiều mặt hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục, đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành dịch vụ và công nghiệp chưa có định hướng phát triển vững chắc, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng, vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường của một bộ phận nhân dân còn thấp, việc phát hiện, xử lý các vi phạm có lúc, có nơi còn thiếu kiên quyết. Phương pháp giáo dục có đổi mới nhưng chưa theo kịp yêu cầu, chất lượng giáo dục giữa các trường chưa đồng đều. Cơ sở vật chất bệnh viện quận còn thiếu, chưa đồng bộ. Chất lượng, hiệu quả hoạt động đoàn thể cơ sở ở một số nơi chưa cao. Công tác vận động thanh niên tại địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn trong đề ra giải pháp thích hợp để tập hợp vào tổ chức đoàn - hội, nội dung hoạt động phong trào còn dàn trải. Công tác nắm và quản lý nguồn dự bị động viên, nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự có lúc chưa chặt chẽ, nguồn sĩ quan dự bị còn thiếu so với quy định. Tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chưa đạt. Hoạt động bổ trợ tư pháp triển khai còn chậm chưa đáp ứng được công tác giải quyết án, án dân sự chưa thi hành tồn đọng nhiều...

Những hạn chế trên là do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do những nguyên chủ quan sau : Trong lãnh đạo, chỉ đạo tuy xác định được nội dung trọng tâm nhưng việc điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng ở một số lĩnh vực còn chưa sâu kỹ làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành một số chỉ tiêu. Công tác chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ðảng, chính quyền chưa thường xuyên. Năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hành động ở một bộ phận cán bộ lãnh đạo của Ðảng bộ còn hạn chế. Công tác cán bộ hụt hẫng khá lớn trên một số lĩnh vực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộ chưa thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời góp ý, chấn chỉnh, bồi dưỡng một số cán bộ trẻ ở cơ sở.

Những bài học kinh nghiệm đã tổng kết từ các Đại hội trước của Đảng bộ vẫn còn nguyên giá trị. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm:

1/ Phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp tốt sự lãnh đạo toàn diện với lãnh đạo từng lĩnh vực, có xác định trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt, nhạy bén trong xử lý tình huống. Quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện.

2/ Công tác dân vận là nhân tố quan trọng, tạo sự đồng thuận của nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong quy hoạch phát triển đô thị. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải biết lắng nghe ý kiến, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân, kiên trì vận động, kết hợp nhiều cách làm hay, sáng tạo; chú trọng phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt.

3/ Công tác cán bộ phải được tiến hành đồng bộ và nhiều giải pháp, chú trọng công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Thường xuyên quan tâm, góp ý đối với những cán bộ còn hạn chế; kịp thời xử lý đúng mức đảng viên, cán bộ, công chức sai phạm.

4/ Ðẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân.

II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 5 NĂM 2010 - 2015:

Ðại hội nhất trí :

Năm năm tới, trong bối cảnh tình hình chung của thành phố và Đảng bộ quận có những thuận lợi, khó khăn đan xen nhau. Về thuận lợi, với những thành tựu đạt được của Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ qua đã giúp Đảng bộ quận có những kinh nghiệm thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo; song bên cạnh đó tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn ít, trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, công tác quản lý trong một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, công chức giỏi còn thiếu, hoạt động của các doanh nghiệp kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu... sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Từ tình hình trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ X là: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo chuyển biến đồng bộ, tích cực trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, trọng điểm là công tác cán bộ”.

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010 - 2015 :

1.1- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất trên 7,5%.

1.2- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng doanh thu thương mại - dịch vụ trên 27%.

1.3- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về thu ngân sách trên 18%.

1.4- Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 0,8%.

1.5- Phấn đấu vận động quỹ xã hội bình quân hàng năm trên 3 tỷ đồng.

1.6- Hàng năm tạo thêm từ 3.000 việc làm mới trở lên.

1.7- Ðến cuối năm 2014, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm.

1.8- Ðến cuối năm 2015, được công nhận 03 phường văn hóa, 07 trường đạt chuẩn quốc gia, 15/15 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

1.9- Đến cuối năm 2015, đạt tỷ lệ 35 giường bệnh/10.000 dân.

1.10- Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; diện tích che phủ cây xanh 1 m2/người.

1.11- Phấn đấu đạt 18% đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ.

- Kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 5 - 10%; nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án hình sự, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 80%.

1.12- Hàng năm có trên 75% số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

1.13- Kết nạp mới 550 đảng viên (trong đó có ít nhất 70% được kết nạp từ đoàn viên ưu tú).

1.14- Đến cuối năm 2015, xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp đủ điều kiện, 70% doanh nghiệp tư nhân có từ 500 lao động trở lên thành lập tổ chức đảng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó thành lập mới 10 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân.

2/ Một số chương trình trọng điểm:

2.1- Xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án chỉnh trang khu dân cư trên địa bàn các phường 5, 9, 17.

2.2- Thực hiện chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá” giai đoạn III (2009 - 2015) với mục tiêu hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch chung của thành phố về cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm.

2.3- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường, đảm bảo tốt yêu cầu về chất lượng, năng lực, phấn đấu ít nhất có 25% cán bộ chủ chốt phường độ tuổi dưới 35.

3/ Nhiệm vụ :

3.1- Xác định nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trung tâm, phấn đấu thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển dịch mạnh cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao để có lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường.

3.2- Tập trung huy động và khai thác tốt mọi nguồn lực xã hội để từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh hiện đại, tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đô thị, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

3.3- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện để phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống y tế, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; quan tâm thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3.4- Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, phá hoại trên địa bàn quận. Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

3.5- Xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: Ðẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở Đảng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo của các cấp ủy và tiên phong gương mẫu của đảng viên. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đoàn quần chúng; phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng với nhân dân; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đoàn thể tại các đơn vị kinh tế, văn hóa, xã hội.

4/ Những giải pháp chủ yếu :

4.1- Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, nhất là các ngành mà quận có lợi thế; tăng cường quản lý nhà nước theo quy hoạch; thực hiện các chương trình hỗ trợ về tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành dịch vụ, tiếp tục thực hiện mô hình hợp tác xã quản lý kinh doanh chợ và sáp nhập một số hợp tác xã. Tiếp tục chấn chỉnh, kiên quyết không để phát sinh tình trạng kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Định hướng và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị cao. Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ, xúc tiến thương mại và đầu tư; tăng cường đối thoại doanh nghiệp, củng cố, phát triển hội doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục cải tiến công tác hậu kiểm, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm kinh tế, tham gia bình ổn giá cả và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.

4.2- Nâng cao chất lượng dự báo và tính đồng bộ trong việc lập và triển khai quy hoạch, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thực hiện tốt việc tuyển chọn đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nghiệm, tăng cường chất lượng công tác điều hành kế hoạch; phân hạng đầu tư hợp lý, quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát trong đầu tư, nhất là giám sát của cộng đồng. Ưu tiên tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Quản lý tốt và khai thác có hiệu quả quỹ đất đô thị, đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng quyền sử dụng các phần đất trống (dôi dư của các dự án) để bổ sung nguồn vốn đầu tư của quận.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, lòng lề đường, vệ sinh môi trường đi đôi với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Có giải pháp tăng số hộ dân được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và tỷ lệ che phủ mảng xanh trên địa bàn. Lồng gắn hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

4.3- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, thể thao. Chú trọng sự kết hợp giữa 3 môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội, tạo tiền đề tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy hiệu quả và nhân rộng hoạt động tư vấn tâm lý trong nhà trường. Nâng cao y đức, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tiếp tục mở rộng, củng cố mạng lưới y tế cơ sở và các hoạt động phòng bệnh tại cộng đồng; tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt để đội ngũ y bác sĩ an tâm cống hiến. Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh ở từng khu dân cư, kết hợp có hiệu quả giữa “xây và chống”, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa - thông tin về cơ sở; đẩy nhanh việc thực hiện chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá” bền vững; khuyến khích và tạo điều kiện để toàn dân tham gia và phát triển thể thao quần chúng.

4.4- Tăng cường các nguồn lực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang, nhất là công an phường và lực lượng dân quân tự vệ. Rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tự quản giữ gìn an ninh - trật tự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, người có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

4.5- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc:

Kịp thời nắm bắt và định hướng thông tin, nhất là việc nắm bắt dư luận xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Quan tâm tổ chức thực hiện đối thoại với nhân dân. Thường xuyên sinh hoạt các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và duy trì thành nền nếp trong sinh hoạt Đảng.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan và năng lực đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức. Ðẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ. Xây dựng quy chế cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của Nhà nước và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc thông qua việc thực hiện tốt các quy chế phối hợp; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và luân chuyển định kỳ cán bộ kiểm tra đảm nhận các vị trí công tác khác.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng. Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong các hoạt động phong trào của Mặt trận và các đoàn thể.

Nâng cao ý thức, lối sống tuân thủ pháp luật của nhân dân và cán bộ, công chức. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Đảm bảo việc phân công, phân cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quận và giữa quận với các phường. Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân theo hướng công khai, minh bạch. Nghiên cứu, đề xuất nhân rộng các mô hình cải cách hành chính có hiệu quả.

B. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa IX. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

C. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XI của Ðảng và dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Ðại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

D. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa X gồm 41 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ IX gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

E. Giao Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa X căn cứ vào Nghị quyết Ðại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Ðại hội đi vào thực tiễn.

Ðại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Ðảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận lần thứ X đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ IX.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Phạm Công Nghĩa

 

Thông báo