Chủ Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ XI họp ngày 30, 31 tháng 7 năm 2015 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận.

QUYẾT NGHỊ:

A. Thống nhất những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm (2010 - 2015) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2015 - 2020) nêu trong Báo cáo chính trị trình Ðại hội.

I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 5 NĂM (2010 - 2015):

Ðại hội khẳng định:

Năm năm qua, Ðảng bộ và nhân dân quận đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, thử thách, tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra, từng bước vươn lên, đạt những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực:

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá theo đúng định hướng cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp”. Các đơn vị kinh tế được quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Trong phát triển hạ tầng đô thị, quận đã hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch phục vụ cho công tác quản lý đô thị và xây dựng nhiều công trình mới, cải tạo và mở rộng nhiều tuyến đường, hẻm từ nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân góp phần chỉnh trang đô thị khang trang hơn và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo đời sống diện sách và dân nghèo. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bám sát các nhiệm vụ và phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp. Công tác chuẩn bị đầu tư một số công trình trọng điểm tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Công tác quản lý trật tự đô thị còn hạn chế, việc phát hiện và xử lý vi phạm có lúc có nơi còn thiếu kiên quyết. Cơ sở vật chất bệnh viện quận chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một số cấp ủy thiếu nhạy bén, chưa kịp thời nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Công tác vận động nhân dân trên một số mặt còn hạn chế, việc đổi mới hoạt động của các đoàn thể chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; hoạt động phong trào của một số đoàn thể còn dàn trải, trùng lắp, thiếu đầu tư chiều sâu. Một số chỉ tiêu phấn đấu chưa đạt do khi đề ra thiếu khảo sát sâu kỹ, mặt khác lãnh đạo quận cũng chưa lường hết tình hình phát sinh biến động để có sự điều chỉnh và bổ sung giải pháp phù hợp.

Những bài học kinh nghiệm đã tổng kết từ các Đại hội trước của Đảng bộ vẫn còn nguyên giá trị. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm:

1/ Sự đoàn kết thống nhất lãnh đạo toàn diện của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp tốt sự lãnh đạo toàn diện với lãnh đạo từng lĩnh vực, có xác định trọng tâm, trọng điểm. Trong tổ chức thực hiện kiên trì đeo bám mục tiêu Nghị quyết đề ra; phát hiện, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề chưa hợp lý.

2/ Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác tư tưởng và dân chủ cơ sở là yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là trong quy hoạch phát triển đô thị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là lực lượng tiên phong, gương mẫu trách nhiệm, gần gũi với nhân dân; chú trọng phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt.

3/ Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên chăm lo công tác cán bộ; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã kết luận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) phải gắn với việc thực hiện các công trình đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

4/ Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao sự hài lòng của người dân trong công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

5/ Việc phối hợp giữa các ngành trong quận, đặc biệt là sự gắn kết chặt chẽ trong mối quan hệ làm việc giữa các sở, ban, ngành thành phố với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận; kiên trì kiến nghị thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 5 NĂM (2015 - 2020):

Ðại hội nhất trí:

Với những thuận lợi, thời cơ và nhiều thách thức đan xen, trên cơ sở đánh giá chung, bài học kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục còn nhiều khó khăn. Trước những tác động trong quá trình hội nhập quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Từ tình hình trên, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ XI là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận tăng trưởng bền vững theo hướng Dịch vụ - Thương mại - Công nghiệp, phấn đấu xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”.

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng giá trị sản xuất 13% . Trong đó: Giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại 14%; giá trị sản xuất công nghiệp 6,5%; giá trị sản xuất xây dựng 13,5%.

2- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ, thương mại 70,3%; công nghiệp 12,2%; xây dựng 17,5% .

3- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 5% trở lên so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

4- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách 9%.

5- 100% nước thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nước thải y tế được xử lý đảm bảo theo quy định.

6- Diện tích che phủ cây xanh 1m²/người.

7- 100% trạm y tế phường có đủ bác sĩ và 100% trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

8- Phấn đấu 15 trường học đạt chuẩn quốc gia.

9- Vận động quỹ xã hội bình quân 5 tỷ đồng/năm.

10- Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011.

11- Phấn đấu 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 90% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 8 phường đạt danh hiệu Phường văn minh đô thị.

12- Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 32,5% trên tổng số dân.

13- Hàng năm, có 95% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chí phân loại chất lượng cơ sở đảng hàng năm do Trung ương quy định.

14- Phấn đấu kết nạp mới 600 đảng viên, tỷ lệ công nhân được kết nạp vào Đảng chiếm 20% tổng số đảng viên kết nạp hàng năm; 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú; 100% Bí thư Đoàn phường là đảng viên.

15- Thành lập từ 1 đến 2 tổ chức đảng/năm trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; kết nạp từ 10 đến 15 đảng viên/năm tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

16- Phấn đấu có 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước từ 500 lao động trở lên có tổ chức đảng; thành lập tổ chức đảng trong 50% các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

* Chương trình trọng tâm:

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

* Công trình trọng điểm:

1- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trương Quốc Dung (Phường 10), lắp đặt hệ thống thoát nước kênh Bao Ngạn (Phường 12).

2- Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề quận; xã hội hóa xây dựng mới Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao.

3- Đầu tư xây dựng mới 05 trường: Trung học cơ sở Trần Huy Liệu (Phường 4), Trung học cơ sở Cầu Kiệu (Phường 7), Mầm non 15 (giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi), Mầm non Sơn ca 2, Mầm non Sơn ca 3.

2/ Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

2.1. Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng quy mô, hàm lượng khoa học - công nghệ trong giá trị sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và các ngành nghề trọng điểm của thành phố và quản lý nhà nước theo quy hoạch; thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, tín dụng, xúc tiến thương mại và đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ theo chủ trương của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện chương trình sắp xếp, chuyển đổi các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn theo hướng văn minh thương nghiệp. Nâng cao chất lượng mô hình Hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ, đồng thời tiếp tục liên kết sáp nhập các Hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực thuế, tài chính; kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi gian lận để trốn thuế, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế, tập trung kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế kết hợp việc khai thác nguồn thu còn tiềm năng.

- Chi ngân sách nhà nước đảm bảo các nhiệm vụ thiết yếu và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

2.2. Phát triển đô thị bền vững.

- Huy động các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó quan tâm thực hiện các dự án về giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường,… Chú trọng khai thác nguồn vốn từ mặt bằng, chuyển nhượng các thửa đất còn lại của các dự án. Tiếp tục thực hiện việc nâng cấp, mở rộng đường, hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất” và “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

- Vận động nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, bảo vệ mảng xanh và trồng cây để cải thiện môi trường. Tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực của thành phố và liên kết với các quận liền kề để tổ chức thực hiện việc phân loại rác từ nguồn. Hỗ trợ lực lượng rác dân lập tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để có điều kiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác theo quy định. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường.

2.3. Phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng y tế; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo đảm chính sách an sinh xã hội.

- Tăng cường đầu tư cho giáo dục; nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đã được phê duyệt, tiếp tục xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình năm học.

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế công lập theo quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại Trạm y tế 15 phường, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng khám Bác sĩ gia đình theo quy định, đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Thực hiện tốt chính sách lao động, hỗ trợ tạo việc làm, đẩy mạnh hoạt động liên kết, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và Đề án phát triển quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

- Huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; duy trì giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều của Thành phố.

- Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát triển đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

2.4. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị; nâng cao cải cách tư pháp.

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ động trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại các hoạt động trong âm mưu “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết có hiệu quả các tệ nạn xã hội.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường mối quan hệ phối hợp, trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Chủ động phối hợp, giải quyết các vụ án trọng điểm, án lớn và tổ chức xét xử lưu động các vụ án hình sự nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, quyết định việc truy tố đúng thời hạn, đảm bảo thời gian đưa vụ án ra xét xử; kéo giảm tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

2.5. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và nhóm giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã kết luận sau kiểm điểm phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng” gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị. Nhân rộng các gương điển hình trong quần chúng nhân dân, giải quyết nhanh các vấn đề tồn tại mà nhân dân đang quan tâm, bức xúc.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ cơ quan Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân. Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát điều chỉnh, bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tập trung khảo sát đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, giáo viên, học sinh phổ thông trung học, quần chúng ưu tú địa bàn dân cư để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về mục đích, yêu cầu của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận của các chủ doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khi có đủ điều kiện. Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể đã được thành lập; phát huy vai trò của tổ chức đảng và đảng viên.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện vi phạm từ lúc mới manh nha, không để xảy ra vi phạm ít nghiêm trọng thành vi phạm nghiêm trọng, vi phạm cá nhân thành vi phạm của nhiều người và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên kiện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc quận trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại quận, phường trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

- Quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin và giao tiếp điện tử quận; mở rộng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tham gia tốt hệ thống đối thoại trực tuyến giữa nhân dân, doanh nghiệp với chính quyền.

2.7. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

- Làm tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tôn giáo dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW; phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW … Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo đối với các tập thể, cá nhân; nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động thực hiện các phong trào của Mặt trận, các đoàn thể; đúc kết, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay.

B. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa X. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

C. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng và dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu thành phố lần thứ X. Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Ðại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

D. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XI gồm 41 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ X gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

E. Giao Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Ðại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ X, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Ðại hội đi vào thực tiễn.

Ðại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Ðảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ X.

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

Bí thư Trịnh Xuân Thiều

Thông báo