Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình khóa VII (nhiệm kỳ 1996-2000)

Ban Chấp hành Đảng bộ quận TB khoá VII (nhiệm kỳ 1996-2000) gồm 35 đ/c. Ban TVQU có 11 đ/c. Trong nhiệm kỳ, 06 đ/c Quận ủy viên chuyển công tác khác, 02 đ/c Ủy viên thường vụ nghỉ hưu, Ban chấp hành đã bầu bổ sung 01 Ủy viên BCH và 02 đ/c vào Ban Thường vụ. Đến cuối nhiệm kỳ Ban chấp hành có 28 đ/c, Ban Thường vụ có 11 đ/c.

05 năm qua, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, của Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã vận dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương đề ra những chủ trương, giải pháp; từ đó tập trung lãnh đạo và chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VII và đã đạt được một số kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần này đã tổng kết đánh giá tình hình hoạt động 05 năm qua trong đó có vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành, đồng thời đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ 05 năm tới. Bản báo cáo này chỉ tập trung kiểm điểm để làm rõ những ưu khuyết điểm chính của Ban chấp hành về quan điểm, chủ trương, về phong cách lãnh đạo-chỉ đạo thực hiện rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO
TỔ CHỨ
C THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VII

I. NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC :

1/ Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng :

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận lần thứ VII đề ra, Ban Chấp hành đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề : “Công nghiệp hoá-hiện đại hoá”, về “Định hướng phát triển các ngành thương mại-dịch vụ”, về “Giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ", về "Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và Nghị quyết về an ninh quốc phòng... Cũng từ đó đã xây dựng quy hoạch chung của quận đến năm 2020, quy hoạch tổng thể-kinh tế-xã hội đến năm 2010, và quy hoạch chi tiết cho 20 phường để làm tiền đề định hướng cho việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; xây dựng chương trình kế hoạch 05 năm (1996-2000), kế hoạch cụ thể hàng năm cùng với các biện pháp tổ chức thực hiện kịp thời phù hợp với thực tế. Do vậy, nhiệm kỳ qua quận đã phấn đấu đạt được những thành quả khả quan :

- Về kinh tế : sản xuất CN-TTCN được duy trì và phát triển tốt, giữ được mức tăng trưởng bình quân hàng năm khá cao (14,22%) và luôn là quận đứng đầu về giá trị sản xuất CN-TTCN so với các quận huyện trong thành phố. Hoạt động thương mại-dịch vụ trên địa bàn cũng đạt mức tăng trưởng cao với doanh thu bình quân hàng năm tăng 17,61%. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước được tập trung củng cố, sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Đã hình thành khu công nghiệp tập trung tại P.15, 16 với tốc độ phát triển nhanh, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho người lao động góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận khi các cơ sở sản xuất được đưa vào khu công nghiệp. Bằng nhiều biện pháp phát huy nội lực, cải tiến thủ tục hành chính, thực hiện tốt các quy định hiện hành về các chính sách ưu đãi đầu tư nên các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn quận ngày càng phát triển, qua đó đã đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách Nhà nước, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, giải quyết được nhiều lao động có công ăn việc làm ổn định.

- Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng : Được quận quan tâm nên thời gian qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương mại-dịch vụ đã tiếp tục đầu tư theo quy hoạch; các công trình phúc lợi xã hội như trường học, đường sá, lưới điện, hệ thống cấp thoát nước... từng bước được cải thiện theo hướng “xã hội hoá", với phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" đặc biệt các công trình đầu tư trọng điểm trong nhiệm kỳ đều được hoàn thành như : chương trình Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Khu công nghiệp Tân Bình, Trung tâm Văn hoá-thể thao, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trường PTTH Tân Bình...

- Việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chuyên đề về văn hoá-xã hội như : Chương trình hành động thực hiện NQ.TW2 về “Giáo dục-đào tạo", chương trình hành động thực hiện NQ.TW5 về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, tiếp tục thực hiện Nghị định 87, 88 và Chỉ thị 814 của Chính phủ và lãnh đạo thực hiện chủ trương xã hội hoá, động viên thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" và phong trào quần chúng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao mặt bằng dân trí trong nhân dân góp phần cải thiện môi trường xã hội tại địa phương.

- Về lĩnh vực an ninh nội chính : Hàng năm Ban chấp hành đều có đề ra nghị quyết về công tác quốc phòng và an ninh để tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và triển khai phương án diễn tập phòng thủ gắn với thế trận an ninh nhân dân; lãnh đạo nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hoà bình" của kẻ địch; công tác tuyển quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, đưa nội dung phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư". Tập trung đề ra những biện pháp nhằm chuyển hoá các địa bàn trọng điểm. Xây dựng và triển khai nghị quyết lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng, phòng chống ma túy mại dâm, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Hoạt động của các ngành bảo vệ pháp luật đã thường xuyên chú trọng các biện pháp nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị và công dân thực thi pháp luật nghiêm minh, góp phần phục vụ tốt cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

2/ Về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị :

+ Đối với công tác vận động quần chúng :

Ban chấp hành Đảng bộ quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo về công tác dân vận của NQ.TW8B (khoá VI); đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Dân vận, quy chế hoạt động về công tác tôn giáo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân-Mặt trận Tổ quốc-Chính quyền, chỉ đạo tăng cường hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, từ đó đã khơi dậy phong trào hành động cách mạng của quần chúng như : phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, XĐGN, xoá mù chữ, xây dựng nhà tình nghĩa-tình thương, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh nặng, cứu trợ bão lụt, hiến đất xây dựng đường phố sạch đẹp...; Ngoài ra đã tổ chức tốt việc tiếp dân kịp thời góp phần giải quyết các tranh chấp khiếu nại về đất đai đã động viên quần chúng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nhìn chung công tác vận động quần chúng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, sâu rộng và đã mang lại hiệu quả cao góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng; nâng cao uy tín Đảng và Nhà nước.

+ Đối với công tác xây dựng chính quyền :

Thực hiện NQ.TW3 (khoá 8), Ban chấp hành đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc củng cố kiện toàn Hội đồng nhân dân các cấp. Bộ máy các cơ quan dân cử từ quận đến 20 phường được sắp xếp theo hướng tinh gọn- chất lượng và hiệu quả, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được kịp thời, đúng quy định.

- Quận đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế "Một cửa, một dấu", tập trung một số phòng ban trực thuộc về trụ sở UBND quận, thành lập tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính tại Văn phòng UBND quận, công khai quy trình-thời gian-lệ phí đồng thời trang bị các phương tiện và đào tạo cán bộ chuyên môn góp phần phục vụ nhân dân được tốt hơn. Ngoài ra đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và Nghị định 39 của Chính phủ.

+ Đối với công tác xây dựng Đảng :

- Công tác chính trị tư tưởng đã chú trọng bồi dưỡng lòng tin, lý tưởng cho cán bộ đảng viên và chỉ đạo chặt chẽ việc nắm và phản ánh tình hình dư luận xã hội, nắm tư tưởng đảng viên; duy trì chế độ giao ban báo cáo viên, chế độ thông tin thời sự trong và ngoài nước hàng tháng, hàng qúy đến cán bộ đảng viên. Nhìn chung tình hình tư tưởng trong Đảng bộ đến nay tương đối ổn định, nhất là qua kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị-tự phê bình và phê bình theo NQ.TW5, NQ.TW6 (lần 2) nhận thức chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên có nâng lên, đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng có sự chuyển biến tích cực, tạo tâm trạng phấn khởi chung trong đảng bộ. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hầu hết cán bộ đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Công tác tổ chức cán bộ-kiểm tra và bảo vệ chính trị nội bộ từ đầu nhiệm kỳ đã quan tâm củng cố kiện toàn các cấp ủy yếu kém về năng lực hoặc mất đoàn kết nội bộ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đương nhiệm và cán bộ dài hạn. Công tác đào tạo cán bộ được thực hiện khá tốt, đến nay đa số cán bộ-đảng viên đã được đào tạo và nâng cao về trình độ chính trị, văn hoá và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện theo Điều lệ Đảng và chỉ đạo của cấp ủy kịp thời. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác quản lý giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức đảng viên nên nhiệm kỳ qua tỷ lệ đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm kỷ luật có giảm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần phục vụ công tác quy hoạch cán bộ và phát triển đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

II. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ :

- Sản xuất CN-TTCN tuy vẫn được duy trì ở mức tăng trưởng khá cao nhưng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ VII đề ra, do khi xây dựng kế hoạch 05 năm (1996-2000) quận chỉ căn cứ vào mức tăng trưởng kinh tế thành phố và quận đang trên đà phát triển mạnh, mà không lường hết những khó khăn nội tại, chưa nhận thức đầy đủ những diễn biến phức tạp của kinh tế trong khu vực và quốc tế.

- Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dụng- nhà đất tuy có tập trung chỉ đạo, nhưng do áp lực dân nhập cư tăng nhanh dẫn đến tình trạng mua bán, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép còn diễn ra khá phổ biến, chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời.

- Tệ nạn xã hội trên địa bàn tuy có tập trung đấu tranh phòng chống nhưng kết quả còn hạn chế; nhà ở, việc làm và thu nhập của một bộ phận dân cư còn thấp. Công tác quản lý dân nhập cư còn hạn chế mặc dầu Ban chấp hành có đề ra chuyên đề để triển khai thực hiện nhưng do khách quan tỷ lệ tăng dân số cơ học còn ở mức cao làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận.

- Công tác dân vận chưa thực sự thấm nhuần và quán triệt sâu sắc trong toàn bộ hệ thống chính trị. Một số nơi đảng viên thiếu tự giác trong công tác vận động quần chúng. Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt còn "mỏng" và chưa căn cơ, kế hoạch có đề ra nhưng thiếu theo dõi kiểm tra để chỉ đạo kịp thời.

- Công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trên một số mặt còn hạn chế; công tác quy hoạch cán bộ còn mang tính hình thức nên công tác bố trí cán bộ đôi lúc còn bị động. Một số cơ sở Đảng còn biểu hiện cục bộ, khép kín, có hiện tượng mất đoàn kết còn xảy ra nơi này nơi khác.

PHẦN THỨ HAI

KIỂM ĐIỂM VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
VÀ NGUYÊN TẮC SINH HOẠT CỦA
BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

 1/ Về ưu điểm :

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, nguyên tắc lãnh đạo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc, các chương trình công tác hàng qúy, sáu tháng, hàng năm và toàn khoá. Trong quá trình làm việc, các chủ trương lớn về phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội-an ninh quốc phòng-xây dựng hệ thống chính trị đều được bàn bạc tập thể, thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số, phân công các thành viên trực tiếp tổ chức thực hiện, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và sinh hoạt. Các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ đều được phân công chuẩn bị kỹ về nội dung và thông báo trước bằng văn bản cho các thành viên nghiên cứu. Phương pháp làm việc của Ban chấp hành luôn được cải tiến với yêu cầu : dân chủ, sâu sát cơ sở và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Việc chỉ đạo điều hành được tập trung theo các nội dung trọng tâm, trọng điểm, có nghị quyết chỉ đạo thực hiện, quy định chế độ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện. Từng đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận được phân công theo dõi cơ sở, nhờ đó việc triển khai, chỉ đạo và kiểm tra các nhiệm vụ của Đảng được thường xuyên và kịp thời.

- Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy đã duy trì thường xuyên chế độ làm việc, chế độ báo cáo định kỳ, chế độ giao ban định kỳ với cơ sở Đảng và những công việc đã làm cho Ban chấp hành Đảng bộ hoặc trước phiên họp thường kỳ (qúy, sáu tháng, năm).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ quận, Ban chấp hành đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện một số chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng. Đến nay, các chuyên đề này đều được sơ kết rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2/ Khuyết điểm :

- Trình độ năng lực của các đ/c Quận ủy viên không đồng đều. Việc phân công Quận ủy viên theo dõi cơ sở chưa thật sự được phát huy, việc tham gia góp ý trong công tác lãnh đạo chung của Ban chấp hành ở một số Quận ủy viên còn hạn chế.

- Do trình độ nhận thức và phương pháp công tác có phần hạn chế, việc nắm bắt các vấn đề mới nảy sinh chưa đầy đủ, nên việc xác định các chủ trương lãnh đạo trong từng thời điểm có lúc chưa kịp thời. Một số chủ trương công tác được đề ra nhưng tổ chức thực hiện chưa hiệu qủa do lúng túng trong tổ chức thực hiện.

- Sự lãnh đạo của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy có lúc còn dàn đều, sự vụ, thiếu kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết nên một số chủ trương nghị quyết của Quận ủy có đơn vị triển khai thực hiện không tốt dẫn đến hiệu quả mang lại còn hạn chế.

PHẦN THỨ BA

KIỂM ĐIỂM VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ
VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

1/ Về ưu điểm :

Tập thể Ban chấp hành đã thể hiện được sự đoàn kết, gương mẫu, có nhận thức chính trị đúng đắn và có năng lực làm việc, đồng thời cũng đã có sự đòi hỏi ngày càng cao về yêu cầu lãnh đạo đối với tập thể và từng cá nhân, do đó tập thể Ban chấp hành từng bước có sự trưởng thành về nhận thức, năng lực, phong cách làm việc cũng như phẩm chất, đạo đức. Nhìn chung, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đều giữ gìn được phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, tiết kiệm giản dị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tác phong làm việc sâu sát, gần gũi với cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn bó với cơ sở, có tinh thần tiết kiệm trong sinh hoạt và công tác, ý thức đấu tranh tốt và quan điểm vững vàng, luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trên cơ sở đó đã giữ được sự đoàn kết thống nhất.

2/ Về khuyết điểm :

- Công tác xây dựng Đảng chưa kịp thời giải quyết một vài cơ sở Đảng yếu kém. Số đảng viên vi phạm kỷ luật và pháp luật phải xử lý tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành có 02 đ/c phải xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về sử dụng đất đai và trách nhiệm đối với công việc được giao.

Từ những ưu, khuyết điểm và tồn tại nêu trên, có thể kết luận rằng Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá VII đã đoàn kết nhất trí, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VII đề ra. Qua đó rút ra một số kinh nghiệm như sau :

- Về tổ chức thực hiện các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ phải xây dựng các nghị quyết chuyên đề phù hợp với chủ trương nghị quyết của cấp trên và điều kiện cụ thể của từng giai đoạn kinh tế-xã hội.

 - Không ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ. Phải tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của Đảng bộ, nhất là các vấn đề về kinh tế-xã hội đồng thời cũng phải chú trọng việc sơ tổng kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề thực tế đặt ra.

- Sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ và trong toàn Đảng bộ là yếu tố quyết định sự thành công trên mọi lĩnh vực. Chú ý phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, lấy nội dung tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh.

- Phải làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ kế thừa; tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành từ đó kịp thời chỉ đạo uốn nắn những biểu hiện sai trái lệch lạc.

- Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban chấp hành, phải coi trọng việc lắng nghe ý kiến của cơ sở của nhân dân; đặc biệt là phát huy vai trò của cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ nghỉ hưu trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Có chế độ định kỳ gặp gỡ, tiếp xúc, cung cấp thông tin tình hình và trưng cầu ý kiến của cán bộ lão thành, cán bộ nghỉ hưu đóng góp cho sự lãnh đạo của Ban chấp hành.

Trên đây là kiểm điểm về vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo và chỉ đạo điều hành công việc của Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Kính mong Đại hội và các đ/c đại biểu góp ý bổ sung để Ban chấp hành nhiệm kỳ mới có thêm những kinh nghiệm qúy báu trong hoạt động.

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN BÌNH KHOÁ VII

Thông báo