Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tân Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2004

Căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 15/10/2003 của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) và tình hình thực tế tại địa phương; Quận ủy Tân Bình đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới như sau :

I. MỤC TIÊU YÊU CẦU :

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận nhằm góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :

1/ Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện NQ.TW8 (khoá IX), nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức và nhân dân nắm vững và nhất trí cao với những nhận định, dự báo tình hình, những quan điểm, phương châm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản và giải pháp chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2/ Tăng cường quốc phòng an ninh :

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới; kịp thời điều chỉnh bổ sung những phương án, kế hoạch về an ninh trật tự cho phù hợp với tình hình; phối hợp tổ chức tốt phương án diễn tập phòng thủ hàng năm, xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp với nền an ninh nhân dân, tạo thế chủ động đấu tranh phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại của bọn phản động và các thế lực thù địch.

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

- Tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân và lực lượng vũ trang từ quận đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu "3 giảm"; nâng cao hiệu quả công tác điều tra khám phá án, phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 65-70%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trong các lĩnh vực hoạt động tôn giáo, quản lý người nước ngoài, nhân hộ khẩu nhập cư tạm trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực có liên quan đến an ninh trật tự.

3/ Xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh :

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; định kỳ hàng năm các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở kiểm điểm phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cần thực hiện nghiêm túc, chú trọng kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại đơn vị, địa phương mình; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu tình hình; bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; giữ vững ổn định chính trị xã hội. Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng đều đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém.

4/ Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội :

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn quận; tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển theo định hướng XHCN; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; thực hiện có hiệu quả chương trình XĐGN theo tiêu chí mới của thành phố giai đoạn 2003-2010; chăm lo dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt đối với gia đình chính sách, số thanh niên hoàn thành NVQS trở về; từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội nhằm tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần để xây dựng và bảo vệ tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

5/ Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể :

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động 43-CTr/QU ngày 23/5/2003 của Quận ủy Tân Bình thực hiện 3 Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở cần mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, thực hiện đại đoàn kết, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, cổ vũ động viên các thành viên tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hoá, khu phố, phường văn hoá; đến năm 2010 số khu phố đạt tiêu chuẩn khu phố văn hoá chiếm tỷ lệ từ 60-70%, số phường đạt tiêu chuẩn phường văn hoá chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với việc tăng cường trật tự kỷ cương; chú trọng giải quyết các vấn đề có liên quan đến dân tộc, tôn giáo phải đúng quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước, đồng thời ngăn chặn những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống Đảng, Nhà nước ta.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/ Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội căn cứ Chương trình hành động của Quận ủy và đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện chậm nhất là đến cuối tháng 2/2004.

2/ Giao cho Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp với các Ban Đảng và Văn phòng Quận ủy tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Quận ủy.

 

T/M BCH ĐẢNG BỘ QUẬN

BÍ THƯ

Đặng Văn Cường

 

Thông báo