Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2000-2005)

Tân Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2000

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2000-2005) đã tiến hành trong 2 ngày 21 và 22/11/2000. Tham dự Đại hội, ngoài 180 đại biểu đảng viên được triệu tập còn có sự quan tâm đến dự của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy, đại biểu các ban Đảng Thành ủy, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các ban ngành đoàn thể trong Quận, đại biểu các Quận bạn cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đầy đủ trách nhiệm, Đại hội đã tập trung vào các nội dung :

 - Nghiên cứu, góp ý bổ sung dự thảo báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 1996- 2000), phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới (2000-2005) và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Quận( Khóa VII).

- Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 5, TW6 (lần 2).

- Góp ý thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quận đối với các dự thảo văn kiện Trung ương và Thành phố.

Ngoài ra thực hiện theo Điều lệ Đảng quy định và Chỉ thị 54 của Bộ chính trị, Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ VIII gồm 33 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quận đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII gồm 11 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Đại hội, các ý kiến thảo luận ở các Tổ, các báo cáo tham luận tại Hội trường đã được Đoàn chủ tịch tổng hợp và cho ý kiến; căn cứ kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ VIII (2000-2005) đã được Đoàn thư ký công bố, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000-2005):

QUYẾT NGHỊ

I. Về cơ bản, nhất trí với các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội, bao gồm :

- Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII và Phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2000-2005).

- Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (Khóa VII).

- Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động đổi mới chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW5, TW6 (lần 2).

- Báo cáo tổng hợp góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII.

Đại hội đã nhất trí thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2000 - 2005 như sau :

1. Tốc độ phát triển sản xuất CN-TTCN hàng năm tăng bình quân từ 16 % trở lên.

2. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân hàng năm từ 11% trở lên.

3. Giải quyết việc làm hàng năm từ 8.000 - 10.000 người.

4. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,5% xuống còn dưới 2,5%.

5. Hoàn thành :

+ Phổ cập trung học cơ sở 20/20 phường

+ Phổ cập trung học phổ thông 5/20 phường

6. Phát triển bậc học :

+ Mầm non 40% công lập, 60% ngoài công lập

+ Trung học cơ sở 60% công lập, 40% ngoài cônglập

7. Đảm bảo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,15%.

8. Hàng năm số hộ đạt "Gia đình văn hóa" 80%.

9. Trong nhiệm kỳ phát triển 500 đảng viên trở lên.

10. Hàng năm qua phân loại, phấn đấu ít nhất có 60% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu không còn đơn vị yếu kém.

11. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 3% dân số thường trú, trong đó lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 2%.

II. Giao Ban chấp hành Đảng bộ Quận (Khóa VIII) căn cứ kết quả biểu quyết đã được công bố và ý kiến của Đoàn chủ tịch về một số vấn đề trong Báo cáo chính trị qua thảo luận của Đại hội để chỉnh lý, ban hành chính thức; đồng thời có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ VIII đề ra.

Thông báo