Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Quyết định về chỉ định Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Căn cứ Điều lệ Đảng,

- Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003 của Chính phủ về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn TP.Hồ Chí Minh.

- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ.

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy sau khi có ý kiến của cấp ủy liên quan.

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chỉ định Ban chấp hành Lâm thời Đảng bộ quận Tân Bình gồm 33 đ/c :

1. Đ/c Đặng Văn Cường

 Bí thư Quận ủy.

2. Đ/c Ng. Thị Kim Hòang

 Phó Bí thư TTQU.

3. Đ/c Võ Văn Luận

 Phó BTQU.

4. Đ/c Lê Hoài Vũ

 UVTV Quận ủy.

5. Đ/c Phạm Thị Xuân

 UVTV Quận ủy.

6. Đ/c Nguyễn Văn Qúy

 UVTV Quận ủy.

7. Đ/c Dương Tấn Thanh

 UVTV Quận ủy.

8. Đ/c Hồ Văn Minh

 UVTV Quận ủy.

9. Đ/c Phạm Tiến

 UVTV Quận ủy.

10.Đ/c Võ Thị Uyên Linh

 UVTV Quận ủy.

11.Đ/c Trần Kim Yến

 UVTV Quận ủy.

12.Đ/c Thái Thị Dư

 Quận ủy viên.

13.Đ/c Nguyễn Thị Hương

 Quận ủy viên.

14.Đ/c Kiều Bình Chung

 Quận ủy viên.

15.Đ/c Nguyễn Ân

 Quận ủy viên.

16.Đ/c Phạm Thị Út

 Quận ủy viên.

17.Đ/c Đặng Tấn Tuyên

 Quận ủy viên.

18.Đ/c Lê Nhật Quang

 Quận ủy viên.

19.Đ/c Lê Thị Kim Thúy

 Quận ủy viên.

20.Đ/c Phạm Văn Bá

 Quận ủy viên.

21.Đ/c Ng.T.Thu Giang

 Quận ủy viên.

22.Đ/c Nguyễn Thanh Hải

 Quận ủy viên.

23.Đ/c Nguyễn Văn Trường

 Quận ủy viên.

24.Đ/c Châu Văn La

 Quận ủy viên.

25.Đ/c Nguyễn.T.Hồng Hạnh

 Quận ủy viên.

26.Đ/c Nguyễn Ngọc Đặng

 Quận ủy viên.

27.Đ/c Nguyễn Triệu Vũ

 Quận ủy viên.

28.Đ/c Phạm Phước Lộc

 Quận ủy viên.

29.Đ/c Trần Tấn Ba

 Quận ủy viên.

30.Đ/c Võ Tuấn Ngọc

 Quận ủy viên.

31.Đ/c Võ Quang

 Quận ủy viên.

32.Đ/c Lại Văn Tùng

 Quận ủy viên.

33.Đ/c Lê Sơn

 Quận ủy viên.

 Điều 2 : Ban chấp hành Lâm thời Đảng bộ quận Tân Bình, Ban Tổ chức Thành ủy,

các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trên thi hành quyết định này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đã ký : Võ Văn Cương

Thông báo