Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015

Chủ đề Đại hội: Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng quận phát triển toàn diện, nâng chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cùng với sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo và giúp đỡ của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận Tân Phú trong nhiệm kỳ đầu tiên với quyết tâm xây dựng quận phát triển nhanh, đóng góp chung cho thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước. Quận đã chủ động phát huy trí tuệ tập thể, năng động, dám nghĩ, dám làm và biết làm, tập trung toàn hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của nhân dân, tập hợp và khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh việc cải tạo xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa quận từ địa bàn vùng ven sớm dần trở thành vùng đô thị, đời sống nhân dân được cải thiện hơn. Bên cạnh đó, những khó khăn khách quan về khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước, dịch bệnh; các khó khăn của một quận ven, đang đô thị hóa, nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đời sống của nhân dân còn thiếu thốn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng quận.

Trên cơ sở kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X (2010-2015) đánh giá những mặt được và chưa đạt được, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm chỉ đạo sẽ là cơ sở cho việc đề ra phương hướng đúng, tính khả thi cao.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ TƯ PHÁP

1. Kinh tế phát triển nhanh, từng bước chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, hoàn thành di dời, chuyển đổi các ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân hàng năm đạt 18,62%, vượt chỉ tiêu 4,62%. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã tăng trên 5 lần, vốn đầu tư tăng gấp 7 lần so với năm 2005. Tập trung phát triển kinh tế tập thể, nâng tổng số hợp tác xã và chi nhánh là 10 cơ sở.

Quận đã xây dựng đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, thường xuyên tổ chức các hội nghị đầu tư, tư vấn và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất ô nhiễm di dời và chuyển đổi sản xuất.

Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 34,55%/năm, vượt 14,55%. Mạng lưới thương mại - dịch vụ phát triển đều khắp 11 phường. Quận đã đầu tư, nâng cấp chỉnh trang nhiều tuyến đường chuyên doanh để người dân thuận lợi trong kinh doanh dịch vụ. Hỗ trợ các đơn vị sản xuất ô nhiễm sau khi di dời, đầu tư khai thác mặt bằng phát triển thương mại - dịch vụ theo quy hoạch của quận. Từ đó đã có những chuyển biến tích cực, phát triển nhanh các ngành thương mại – dịch vụ, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm trên 25% trong cơ cấu ngành kinh tế (khi mới thành lập quận 14%). Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng bình quân 13,44%. Kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 32,57%.

Thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để phát triển sản xuất, quản lý doanh nghiệp góp phần đạt tổng thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch thành phố giao, tăng bình quân hàng năm 19,55%. Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, tiết kiệm chi; tăng chi bình quân hàng năm 16,18%, chủ yếu là chi đầu tư trang thiết bị cho giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và cải cách tiền lương.

2. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước chỉnh trang và phát triển đô thị theo quy hoạch, qua phong trào Nhân dân hiến đất làm đường đã huy động mọi nguồn lực trong xã hội, ngân sách Thành phố và quận để đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, các công trình phúc lợi công cộng. Quận đã triển khai thực hiện 369 công trình (xây dựng mới, sửa chữa, duy tu) với tổng mức đầu tư là 1.131,034 tỷ đồng, trong đó nhân dân hiến 67.734,7 m2 đất (trị giá 633,642 tỷ đồng) và 13,892 tỷ đồng. Các tuyến đường và hẻm được nhựa hóa, bê tông xi măng đạt tỷ lệ 98%. Đã hoàn thành và công bố quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000 của quận về giao thông và sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số khu vực.

Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước; kiên cố hóa hoặc lắp đặt hệ thống cống đối với hầu hết các tuyến kênh; đã lắp đặt mới trên 80 km ống thoát nước và thực hiện duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, kênh mương hàng năm để chống ngập úng. Kiên trì kết hợp với ngành cấp nước lắp đặt đồng hồ cho dân, nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch của các hộ dân từ 32% lên 63,5%.

Ứng dụng quy trình quản lý và cấp hồ sơ nhà đất theo ISO, đẩy mạnh việc cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho nhân dân. Tăng cường, củng cố lực lượng thanh tra xây dựng quận và 11 phường; quản lý tốt địa bàn, thường xuyên kiểm tra nên tình hình xây dựng không phép, sai phép đã giảm dần.

3. Tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục: Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp tốt việc giáo dục tri thức với giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức, xây dựng môi trường sư phạm,… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu suất đào tạo ở các cấp học, đảm bảo việc học tin học và ngoại ngữ cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Quận quan tâm chuẩn hóa và nâng chuẩn trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Ưu tiên quỹ đất và đầu tư bằng nhiều nguồn vốn xây dựng trường học, từng bước đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh các cấp. Trong 5 năm qua, quận đã đầu tư xây dựng mới 6 trường, cải tạo mở rộng, nâng cấp 21 trường (360 phòng học và khối phụ). Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, vận động các nhà đầu tư dành nhiều mặt bằng cho giáo dục, đến nay toàn quận có 106 nhóm trẻ gia đình, 23 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông dân lập - tư thục.

Thực hiện tốt đề án Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, quận đã phối hợp chặt chẽ với các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong và ngoài địa bàn vừa tổ chức đào tạo nghề, vừa phổ cập giáo dục bậc trung học cho tất cả học sinh không đủ điều kiện vào các trường trung học phổ thông. Đồng thời, duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, đến cuối năm 2007 hoàn thành phổ cập bậc trung học. Chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quận đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, cấp học bổng cho học sinh giỏi, trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích trong giảng dạy và học tập,...

4. Văn hóa - xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, hoàn thành chương trình xóa hộ nghèo

4.1. Nỗ lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiện toàn tổ chức bộ máy và quan tâm đầu tư cho y tế, thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngành y tế quận triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh xã hội,… Hàng năm, ngành y tế đã tổ chức khám điều trị, khám dự phòng cho hơn 860.000 lượt bệnh nhân, trung bình tăng 17,89%/năm, trong đó đảm bảo thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trẻ em và tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người và gia đình có công. Ngành y tế tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền và từng bước làm thay đổi thói quen có hại cho sức khỏe trong nhân dân.

Quận thường xuyên tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý kiên quyết những cơ sở vi phạm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Kiểm soát và khống chế có hiệu quả các ổ dịch, không để lây lan.

Đã thành lập Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, xây dựng cơ sở 2 bệnh viện quận, 10/11 trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia về y tế phường, xã. Thu hút nhiều nhà đầu tư vào các cơ sở y tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

4.2. Quan tâm chăm lo người và gia đình có công, giải quyết việc làm, hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo; với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, quận đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tình hình địa phương. Thường xuyên tổ chức chăm lo, thăm viếng; đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chế độ như: chế độ hưởng mất sức, thương binh, bảo hiểm y tế, tặng sổ tiết kiệm, vay vốn sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề,…góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người và gia đình có công.

Quận đã hoàn thành chương trình xóa hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2 là 6 triệu đồng/người/năm vào năm 2008 (vượt mức thời hạn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX). Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 (2009 – 2015) của Thành phố xóa hộ có thu nhập 12 triệu đồng/người/năm, đến nay, quận cơ bản xóa hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm. Đạt được kết quả trên là do quận đã huy động tổng hợp từ các nguồn lực trong xã hội, tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

4.3. Văn hóa - xã hội được quan tâm. Thực hiện đề án Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa trên địa bàn quận Tân Phú, quận đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, liên hoan, hội diễn, hội thi văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ, tết, các hoạt động lớn của quận. Sưu tầm, trùng tu, tôn tạo những di tích lịch sử, di tích truyền thống cách mạng để giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa - thể thao quận, phường như: Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao, Câu lạc bộ Tân Thới Hòa, Tân Sơn Nhì; 5 nhà văn hóa - thể thao cụm phường. Toàn quận hiện có 259 câu lạc bộ đã đáp ứng một phần nhu cầu sinh hoạt giải trí của nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được sự hưởng ứng của các phường và các ngành, tỷ lệ cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, xây dựng đơn vị văn hóa tăng cao, 91% gia đình đạt gia đình văn hóa, 68/68 khu phố đăng ký xây dựng khu phố văn hóa và 3/5 phường được ghi nhận đạt chuẩn phường văn hóa. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức về trật tự, an toàn giao thông; việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh ở nơi công cộng, bước đầu đã được một số kết quả.

Phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển, số người tham gia và thường xuyên tập luyện thể dục đạt tỷ lệ trên 25,10% tổng số dân. Quận quan tâm đầu tư phát triển phong trào thể thao cộng đồng; từng bước đầu tư phát triển thể thao đỉnh cao, tập trung vào các môn: thể hình, bi da, võ thuật, bi sắt; tham gia thi đấu trong nước và quốc tế đạt nhiều huy chương các loại.

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng công tác tư pháp. Đảng bộ quận luôn quan tâm đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hàng năm đều có nghị quyết lãnh đạo về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nắm rõ nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và xây dựng quốc phòng, an ninh,... từ đó nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc, nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch phòng thủ theo nhiệm vụ trên giao. Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, công tác tổ chức diễn tập phòng thủ, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, xây dựng lực lượng thường trực và dự bị động viên đúng chất lượng. Công tác tuyển quân được bảo đảm, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng cao, tỷ lệ đảng viên đạt từ 2% trở lên, đoàn viên đạt 100%.

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự luôn được chú trọng; đảm bảo quân số thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Lực lượng công an thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ.

Quận tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết về an ninh, quốc phòng, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn với thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”... Nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phòng chống tội phạm có hiệu quả.

Phạm pháp hình sự được kéo giảm hàng năm, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự luôn giữ mức cao (trung bình 71,80% số vụ/năm), trong đó khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92% trở lên. Tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, chỉ đạo khám phá nhanh và kịp thời. Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, tình trạng gái mại dâm đã xóa cơ bản.

Quận kiên trì thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, chống đua xe, kẹt xe. Áp dụng đồng bộ nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, nhất là trong giờ cao điểm trên các tuyến trọng điểm, không để ùn tắc giao thông kéo dài.

Tăng cường kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thành xây dựng trụ sở đối với hầu hết các cơ quan tư pháp. Hoạt động thanh tra đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của quận. Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được nhiều kết quả; cán bộ làm công tác hòa giải được quan tâm củng cố, đã nâng cao chất lượng hòa giải tại cơ sở.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật. Việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng cao. Công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm, tỷ lệ án điều tra bổ sung thấp.

II. TẬP TRUNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, vai trò của Hội đồng nhân dân quận, phường được phát huy, chất lượng nội dung các kỳ họp được nâng cao, công tác giám sát ngày càng thiết thực, có hiệu quả, duy trì thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và kiến nghị giải quyết tốt các ý kiến, nguyện vọng của cử tri thuộc thẩm quyền. Việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường và mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân ở hai phường Tân Sơn Nhì và Phú Thạnh bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều cố gắng nâng cao năng lực quản lý điều hành, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường đối thoại với nhân dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, phát triển đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với việc sắp xếp bộ máy, khoán định biên và quy hoạch đào tạo cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, đã ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn, giảm phiền hà, tạo sự tín nhiệm trong nhân dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai, quán triệt đồng bộ từ quận đến cơ sở góp phần làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, chống thất thoát trong đầu tư, tiết kiệm cho ngân sách 14,458 tỉ đồng, đã kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Dân chủ cơ sở được phát huy, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tập trung vào các nội dung công khai các chính sách liên quan đến nhân dân; quy hoạch phát triển đô thị, các công trình; chính sách đền bù, giải tỏa; trợ vốn giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương thông qua việc triển khai và thực hiện mở rộng dân chủ ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tạo ra động lực thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

2. Quan tâm công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ quận đã lãnh đạo làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của hệ thống chính trị đối với công tác vận động nhân dân, đã xây dựng chương trình hành động và các giải pháp vận động các giai cấp, các giới, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn quận. Tổ chức tốt hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo quận, phường với các giới, với nhân dân các phường; nâng cao chất lượng công tác phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động nhân dân; công tác dân vận của chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực thông qua hoạt động cải cách hành chính, xây dựng tác phong làm việc “trọng dân, gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó đã kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt các kiến nghị, bức xúc của nhân dân, lắng nghe nhân dân góp ý, hiến kế cho sự phát triển chung của quận; các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân tích cực hưởng ứng nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng hẻm, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,… đã khơi dậy mọi tiềm lực của các giới, các thành phần xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Các cấp ủy đã chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực vận động tập hợp quần chúng. Chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể từ quận đến phường ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả; mở rộng mặt trận tập hợp các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, nâng cao dân trí, dân sinh, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư được tăng cường nhất là khi thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, phường. Cuộc vận động Vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc được nhân dân tích cực hưởng ứng mang lại hiệu quả thiết thực. Công nhân lao động quận phát triển nhanh về số lượng, trình độ chính trị, học vấn, tay nghề được nâng lên. Liên đoàn lao động quận đã tập trung xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, quan tâm chăm lo việc học tập chính trị, văn hóa, tay nghề và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Toàn quận hiện có 432 công đoàn cơ sở với 21.130 đoàn viên công đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận với các phong trào Tuổi trẻ học tập làm theo lời Bác, tuổi trẻ sáng tạo, mùa hè xanh, phong trào tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo thành những phong trào rộng khắp. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận đã có nhiều sáng kiến mô hình hiệu quả để khơi dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, hình thành lớp trẻ giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đã chăm lo xây dựng phát triển lực lượng đội viên, thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tổ chức đoàn, hội được củng cố ngày càng phát triển ở mọi lĩnh vực đã nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên từ 20,47% lên 55%. Phụ nữ quận phát huy phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập; xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, tạo điều kiện cho các chị phát huy năng lực, thực hiện chính sách bình đẳng giới; hoạt động phòng chống bạo lực gia đình với những giải pháp tích cực, hiệu quả. Qua đó đã nâng tỷ lệ tập hợp phụ nữ vào hội từ 38% lên 84% (vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra). Cựu chiến binh tập trung phát huy bản chất tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”, cùng với lực lượng hưu trí tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các phong trào ở cơ sở; tham gia tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống hội viên, nhiều cựu chiến binh nay đã là những người sản xuất, kinh doanh giỏi. Các hội quần chúng được quan tâm tạo điều kiện để hình thành và phát triển, đến nay toàn quận đã có 12 tổ chức hội được thành lập, đi vào hoạt động tốt. Hoạt động của các hội đã tuân thủ quy định của pháp luật, đúng mục tiêu, tôn chỉ và điều lệ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội. Một số hội: Người cao tuổi, Khuyến học, Chữ thập đỏ phát triển tổ chức hội đến khu phố, tổ dân phố, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp; hình thành nhiều mô hình hoạt động sáng tạo phù hợp với tôn chỉ, mục đích và sở thích, nguyện vọng của hội viên.

Quận ủy và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện giúp các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các giới; đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, các chức sắc, tu sĩ, chức việc đã đoàn kết tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội. Đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc Hoa được quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao trình độ học vấn đã an tâm, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó với cộng đồng tích cực góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của quận.

3. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, thực sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt:

3.1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai và tổ chức thực hiện sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, đảm bảo yêu cầu và nội dung các bước, chủ đề hàng năm của cuộc vận động. Tổ chức học tập các chuyên đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, chuyên đề “Sửa đổi lối làm việc”, về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau học tập, cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch xây dựng chương trình hành động, đăng ký nội dung “làm theo” thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tạo thành phong trào sôi nổi, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng mục đích, yêu cầu của cuộc vận động và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Sau 3 năm thực hiện, các tổ chức cơ sở Đảng đã bình chọn được 88 tập thể và 327 cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quận đã chủ động lãnh đạo tổ chức triển khai việc “làm theo” đến các hộ dân, tính đến nay có gần 80% hộ dân đăng ký nội dung “làm theo” thiết thực với công việc và cuộc sống hàng ngày của từng hộ dân, thể hiện sự quan tâm và đồng tình của nhân dân đối với cuộc vận động mang nhiều ý nghĩa này. Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời kiểm tra, giám sát và sơ kết ở các đơn vị, tổ chức được chọn chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo khắc phục những việc thực hiện chưa đạt yêu cầu đối với từng đơn vị, từng khu vực.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự đồng thuận cao của nhân dân về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động; ý thức tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên; bước đầu xuất hiện những tổ chức cơ sở Đảng có những việc làm sáng tạo, cụ thể; nhiều gương điển hình của cá nhân, tập thể về “làm theo”, ý thức trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức, đảng viên ân cần, tận tụy với công việc góp phần quan trọng trong thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Có tác dụng ngăn ngừa sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

3.2. Công tác chính trị tư tưởng thực sự là nhiệm vụ hàng đầu, đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cộng đồng xã hội, tạo sự đồng thuận đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận, chủ động tích cực với tinh thần tiến công cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Quận ủy đã tập trung chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp công tác tư tưởng, công tác chính trị của Đảng. Xây dựng và triển khai đề án công tác chính trị tư tưởng hướng về cơ sở, chú trọng chọn địa bàn khu phố, tổ dân phố để tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, thông tin thời sự trong nước và ngoài nước, thông tin chuyên đề, giáo dục truyền thống,…Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đông, với thái độ học tập nghiêm túc. Chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở bước đầu được nâng cao và đi vào thực chất góp phần định hướng tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cấp ủy cơ sở Đảng ngày càng quan tâm và làm tốt hơn việc nắm tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những phát sinh về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, phản bác kịp thời đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, các âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng.

3.3. Tập trung kiện toàn công tác tổ chức và công tác cán bộ, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ năng lực lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức cơ sở Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, thực chất hơn; dân chủ trong sinh hoạt đảng được phát huy. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được tôn trọng; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên cụ thể. Thực hiện đúng quy trình đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nên kết quả xét công nhận tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh”, đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” sát đúng với thực trạng các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên. Trong Đảng bộ không còn cơ sở Đảng yếu kém. Các cấp ủy đặc biệt coi trọng công tác tạo nguồn từ đội ngũ cán bộ trẻ. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội đã giới thiệu hàng ngàn đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Trong 5 năm, Đảng bộ quận đã kết nạp 770 đảng viên đạt 140% chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đã được nâng cao trình độ về lý luận và chuyên môn có khả năng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với mỗi bước phát triển của từng cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, hành chính và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên từng bước chuẩn hóa. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được rà soát bổ sung hàng năm (hiện cán bộ chủ chốt có 186 đồng chí, trong đó nữ có 58 đồng chí, tỷ lệ 31,18%). Trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy đã điều động, luân chuyển gắn với đề bạt, bổ nhiệm 81 đồng chí. Đội ngũ cán bộ trẻ được rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng tác phong quần chúng, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Kết quả có 118 cán bộ trẻ được phân công về cơ sở và được bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phường, các ban ngành cấp quận.

Với nhận thức công tác bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết là trách nhiệm của từng cấp ủy, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ quận đều thể hiện sự thống nhất cao với chủ trương của Đảng trong việc tăng cường bảo vệ chính trị và bảo vệ nội bộ Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập giao lưu quốc tế, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn tự rèn luyện để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ vật chất, trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

3.4. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt một số kết quả nhất định. Quận ủy đã ban hành, sửa đổi các quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy định có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Quận ủy đã tập trung tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng về sự lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng những nội dung: thực hiện quy chế làm việc; thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ; thi hành Điều lệ Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đã kịp thời kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, trong nhiệm kỳ đã kỷ luật 48 trường hợp, nội dung vi phạm chủ yếu do thiếu tinh thần trách nhiệm và vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống. Ngoài ra, Quận ủy đã quyết định xóa tên, cho ra khỏi Đảng 29 đảng viên vi phạm pháp luật trong thời gian dự bị, bỏ sinh hoạt Đảng và làm đơn xin ra khỏi Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, Quận ủy đã kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy những mặt làm được, giúp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh. Ủy ban kiểm tra cơ sở đã tham mưu tốt cho cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ.

3.5. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, Quận ủy, Ban Thường vụ đã xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy chế; xây dựng chương trình công tác hàng năm, tháng, quý. Thực hiện phong cách lãnh đạo dân chủ, gần dân, sâu sát với cơ sở. Thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, từng bước phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đổi mới việc ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, súc tích; nội dung đề ra có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn; có phân công tổ chức thực hiện và thời gian hoàn thành. Quá trình thực hiện, Quận ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, chỉ đạo sơ tổng kết, đánh giá kết quả nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo.

III. NGUYÊN NHÂN NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC

Quận đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời ban hành các đề án, kế hoạch, chương trình trên từng lĩnh vực và thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được để tiếp tục lãnh đạo trong cả nhiệm kỳ.

Chủ động lãnh đạo sâu sát công tác chính trị tư tưởng, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể và hiệu quả gắn với tình hình thực tế của quận. Thực hiện có hiệu quả đề án công tác chính trị tư tưởng hướng về cơ sở.

Tập trung công tác quy hoạch, đào tạo. Quan tâm chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý. Mạnh dạn phân công cán bộ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, tăng cường bố trí cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ về cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên về trình độ chuyên môn, năng lực chính trị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quận chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, Quận ủy mạnh dạn và quyết liệt trong điều hành, cụ thể hóa nghị quyết của Quận ủy thành các chương trình công tác, tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và biết làm với quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, từ đó đã kịp thời khắc phục những hạn chế, xử lý kiên quyết những đảng viên vi phạm; động viên, khen thưởng những nhân tố tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng.

Chính quyền quận, phường đã nắm vững tình hình địa phương, thực hiện được vai trò, nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, đã nêu cao được vai trò trách nhiệm và hoạt động có hiệu quả, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Các chủ trương, các cuộc vận động, các phong trào đều xuất phát từ yêu cầu của cơ sở, từ nhu cầu thiết thực của các giới, của nhân dân. Có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong mọi hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn quận. Phát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc góp ý, xây dựng chủ trương, trong giám sát và tổ chức thực hiện. Quận thường xuyên đầu tư nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và đội ngũ cán bộ làm công tác vận động nhân dân.

B. HẠN CHẾ, YẾU KÉM

I. VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ TƯ PHÁP

- Chưa khai thác mặt bằng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đã di dời để phục vụ cho phát triển kinh tế. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tăng nhanh nhưng quy mô và vốn đầu tư còn nhỏ.

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Một số công trình trọng điểm triển khai thực hiện chậm, làm giảm khả năng phát triển quận. Chưa hoàn thành chỉ tiêu gắn đồng hồ nước sạch cho dân.

- Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hiệu quả chưa cao, một bộ phận nhân dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Chưa đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động thể dục thể thao còn ít. Xã hội hóa về văn hóa, thể thao chưa đạt kết quả; chưa xây dựng phong trào mạnh mẽ trong nhân dân nhằm hình thành nếp sống văn hóa nơi công cộng.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển chưa sâu.

- Kết quả đào tạo nghề, học vấn cho lao động nghèo còn hạn chế. Những hộ vượt chuẩn nghèo chưa thật sự bền vững.

- Tình hình trật tự giao thông còn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông còn nhiều. Chất lượng chính trị của lực lượng dân quân, tự vệ chưa cao.

II. VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

- Công tác xây dựng chính quyền: Công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung chủ yếu vào cải tiến các quy trình thủ tục có liên quan đến người dân, chưa có quy trình liên thông, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Công tác vận động nhân dân: Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuy đã có tập trung đổi mới, hướng mạnh về cơ sở nhưng chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu vận động nhân dân trong tình hình mới; một bộ phận cán bộ năng lực vận động nhân dân còn yếu; bệnh hành chính, hình thức trong hoạt động còn chậm khắc phục. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội trong khu vực doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều khó khăn.

- Công tác xây dựng Đảng: Một ít cấp ủy cơ sở chưa thật sự đầu tư, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chưa phát huy đồng bộ các giải pháp cho giai đoạn hai thực hiện cuộc vận động nên hiệu quả “làm theo” ở các đơn vị này không cao. Các chi bộ ở đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh chưa có chuyển biến mạnh.

Quận ủy chưa hướng dẫn cụ thể từng giai đoạn về nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác tư tưởng, chưa xem công tác tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của cấp ủy.

Công tác giám sát nhất là giám sát chuyên đề chưa được các cơ sở đảng chú trọng đúng mức. Hiện tượng ngại đụng chạm, nể nang trong một số cấp ủy chưa được khắc phục.

III. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ YẾU KÉM

1. Nguyên nhân khách quan

Do vị trí của quận thiếu các tuyến giao thông huyết mạch liên hoàn trong Thành phố nên chưa thu hút đầu tư nhiều ngành kinh doanh, thương mại.

Tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước vẫn còn tồn tại làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và môi trường sống của nhân dân.

Ngành cấp, thoát nước, điện không theo kịp tiến độ đầu tư các dự án nên một số công trình phải tạm ngừng thi công, ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu của quận.

2. Nguyên nhân chủ quan

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra nhiều chương trình, công trình vượt quá khả năng chủ động của quận, do đó tiến độ thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tốc độ tăng dân số cơ học nhanh, nên việc xây dựng, sửa chữa trường lớp vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu để thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn hóa trường lớp.

Tình hình dịch bệnh phát sinh nhưng chỉ mới xử lý phòng ngừa. Việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ.

Đôi lúc còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản trong nhân dân chưa cao.

Vẫn còn một số cấp ủy viên thậm chí bí thư cấp ủy ngại nói trước đám đông, không trực tiếp làm công tác tuyên truyền giới thiệu nghị quyết; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa thực hiện tốt ứng dụng phương tiện công nghệ thông tin phục vụ công tác tư tưởng.

Quận ủy chưa bồi dưỡng cho cấp ủy cơ sở đầy đủ chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở hầu hết kiêm nhiệm và thường xuyên biến động nên chưa nắm bắt đầy đủ các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát.

C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Thường xuyên xem công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu. Quận ủy phải thật sự là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết, là đầu tàu, gương mẫu để huy động mọi nguồn lực trong xã hội thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ.

2. Tổ chức Đảng phải chăm lo lợi ích của nhân dân, học tập nhân dân, luôn luôn dựa vào nhân dân và phát huy sức mạnh của nhân dân. Xây dựng dân chủ trong Đảng, thúc đẩy dân chủ ngoài xã hội; tăng cường đối thoại với các tầng lớp nhân dân.

3. Quan tâm công tác cán bộ, thường xuyên làm công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ và thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ. Giới thiệu cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt về cơ sở.

4. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng nhằm giữ vững tính kiên định chính trị, hệ tư tưởng của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

­5. Xây dựng nghị quyết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phải phù hợp với tiềm lực, khả năng của quận.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN QUẬN NHIỆM KỲ (2010 - 2015)

Trong 5 năm tới, cùng với sự phát triển chung của thành phố, quận tiếp tục có những thuận lợi về sự phát triển kinh tế, thu hút doanh nghiệp đầu tư; việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch đô thị; những kết quả an sinh xã hội đã đạt được bước đầu. Tuy nhiên do vị trí là quận vùng ven đang đô thị hóa, dân số tăng nhanh về cơ học, cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển sẽ là những thử thách đến quá trình xây dựng quận, nhưng với quyết tâm cao, toàn Đảng bộ quận sẽ tiếp tục lãnh đạo xây dựng phát triển để trở thành một quận đô thị ngang tầm với các quận nội thành.

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục phát triển kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế quận, theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ. Quản lý đô thị theo quy hoạch, thực hiện chỉnh trang và xây dựng đô thị theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống văn hóa và phát triển giáo dục. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phòng, chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đến năm 2015, phần lớn hộ dân có mức sống từ khá trở lên. Tiếp tục phấn đấu xây dựng quận có nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ TƯ PHÁP

1. Về kinh tế

Năm năm tới cơ cấu kinh tế của quận vẫn là: “Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ”, chú trọng phát triển ngành nghề sản xuất công nghiệp sạch, có hiệu quả kinh tế và giá trị cao, phấn đấu tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm 38%, trong đó tập trung ưu tiên phát triển các loại hình thương mại – dịch vụ chất lượng cao. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân trên 15%/năm. Tốc độ tăng giá trị ngành thương mại - dịch vụ bình quân từ 25% - 30%/năm. Khai thác tốt thị trường nội địa, đồng thời đảm bảo tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân trên 25%/năm.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, phấn đấu thành lập mới 3 hợp tác xã, 5 chi nhánh hợp tác xã thương mại và dịch vụ về vệ sinh đô thị, văn hóa – thông tin, thể thao, giải trí.

Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng hơn 5%/năm chỉ tiêu trên giao. Chi ngân sách địa phương đúng chế độ, định mức quy định. Ưu tiên sử dụng kết dư ngân sách địa phương phục vụ các chương trình, kế hoạch đầu tư nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn quận.

2. Về quy hoạch và quản lý đô thị

Thực hiện việc chỉnh trang đô thị ở cụm phường phía của quận. Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật kết nối các phường nhằm mời gọi các nhà đầu tư.

Vận động di dời 60% nghĩa trang gia tộc và 100% nghĩa trang gia tộc ngưng việc chôn cất, tăng quỹ đất làm công viên cây xanh để cải thiện môi trường, chất lượng cuộc sống, tạo nhiều khu vực cho người dân vui chơi, sinh hoạt. Phấn đấu đến 2015 đạt tỷ lệ cây xanh là 0,7m2/người.

Xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình phúc lợi xã hội: Trung tâm Y tế dự phòng, Công an quận, Trường trung học phổ thông Tây Thạnh, Câu lạc bộ Thể dục thể thao Tây Thạnh, Nhà thiếu nhi. Kêu gọi đầu tư xây dựng công viên cây xanh trước Trung tâm Hành chính quận. Thúc đẩy nhà đầu tư hoàn thành dự án Trung tâm Văn hóa, Thể dục - thể thao và Dân cư Tân Thắng theo đúng quy hoạch.

Phấn đấu hoàn thành cơ bản bêtông, ximăng, nhựa hóa các tuyến đường, hẻm trên địa bàn. Phối hợp các ngành thành phố thực hiện sớm các dự án mở rộng một số giao lộ: Tân Kỳ Tân Quý - Lê Trọng Tấn, Trường Chinh - Âu Cơ, Thoại Ngọc Hầu - Lũy Bán Bích,…

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn quận là 98% - 100%.

3. Về giáo dục - đào tạo

Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư nâng cấp và xây dựng mới trường lớp, trang bị cơ sở vật chất; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; mỗi cấp học có từ 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học. Đến năm 2015, tất cả học sinh từ lớp 3 trở lên được học tin học, ngoại ngữ. Xây dựng Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp.

4. Về văn hóa - xã hội

4.1. Về y tế: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Xây dựng Bệnh viện quận với quy mô 150 giường. Đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, điều trị và phòng chống dịch bệnh. Phấn đấu đạt và duy trì 100% trạm y tế phường theo chuẩn quốc gia.

Tổ chức tốt công tác quản lý Nhà nước về y tế, đảm bảo các cơ sở kinh doanh ăn uống đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ sức khỏe và dân số. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, 70% - 80% nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hàng năm giảm tỷ lệ sinh 0,10‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,18%.

4.2. Về văn hóa - thể dục, thể thao: Tăng cường công tác quản lý các cơ sở dịch vụ và các hoạt động văn hóa trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; quản lý dự án về văn hóa – thể thao.

Vận động nhân dân tham gia phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; tăng số hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình thể thao”; xã hội hóa các hoạt động thể thao quần chúng. Chọn các môn thể thao thế mạnh để đầu tư (thể hình, bi sắt, bi da, võ thuật). Tăng diện tích đất cho hoạt động thể thao.

Tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92%; phấn đấu có 80% khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa; có 100% đơn vị đạt chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn; đẩy mạnh xây dựng “Đơn vị văn hóa” tại các trường học, cơ sở dịch vụ văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu 11/11 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, 8 phường được ghi nhận và công nhận.

4.3. Giảm hộ nghèo và chăm lo cho người và gia đình có công: Thực hiện tốt an sinh xã hội, trong đó chú trọng những đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo cho các gia đình và người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên. Hàng năm giải quyết việc làm từ 10.000 – 12.000 lao động, trong đó tỷ lệ lao động có tay nghề khoảng 30%. Tập trung triển khai chương trình mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2009 – 2015, phấn đấu đến năm 2014 xóa hộ có thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lao động của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận. Thực hiện chương trình nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện.

5. Về quốc phòng, an ninh và tư pháp

5.1. Về quốc phòng, an ninh: Xây dựng lực lượng vũ trang quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thật sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt và tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc giữ vững quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, đủ sức bảo vệ an ninh chính trị ở địa phương trong mọi tình huống. Tăng cường năng lực của cơ quan tham mưu quân sự quận, phường. Nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị động viên.

Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá án đạt 65% trở lên, kéo giảm tai nạn giao thông, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông. Đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo đảm an toàn trên địa bàn, nhất là vào các ngày lễ, tết, các địa bàn trọng điểm và các sự kiện chính trị hàng năm. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến an ninh trật tự; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng.

5.2. Về tư pháp: Củng cố và nâng cao chất lượng tổ hòa giải và công tác hòa giải cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp đúng theo tinh thần cải cách tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử nhất là hoạt động tranh tụng tại phiên tòa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, xây dựng nếp sống tôn trọng luật pháp trong nhân dân.

Tăng cường công tác tiếp công dân, đảm bảo triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm các quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Tập trung thanh tra trên các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực.

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Xây dựng chính quyền

Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức gắn với nêu cao ý thức trách nhiệm công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật. Quán triệt sâu sắc trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ của cơ quan hành chính từ quận đến phường theo quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý thức phục vụ nhân dân, gần dân, giúp dân và học dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, các dịch vụ văn hóa, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội nhằm xây dựng quận theo hướng “văn minh, hiện đại”.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy và cơ quan hành chính Nhà nước, duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các phòng ban quận và 11 phường theo hướng liên thông, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu của cơ quan hành chính công.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thường xuyên đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền trong cơ quan nhà nước, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nhằm động viên mọi tiềm lực của nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của các giới nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tiếp tục giáo dục nâng cao ý thức tự giác tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện tốt nhất để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng chính quyền, góp ý xây dựng Đảng. Định kỳ cấp ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thông qua các phong trào hành động cách mạng của nhân dân, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội và chức năng đại diện quyền và lợi ích chính đáng của các giới. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện để đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đề cao cảnh giác những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc: Tiếp tục xây dựng, mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động Vì người nghèo, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vận động quỹ Vì Trường sa thân yêu; vì tuyến đầu Tổ quốc. Thực hiện tốt chức năng giám sát cơ quan, cán bộ, công chức ở địa bàn dân cư; kịp thời phản biện xã hội các vấn đề, công việc có liên quan đến an sinh xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt cùng với Ủy ban nhân dân quận, phường thực hiện tốt quy chế phối hợp. Tham gia xây dựng về tổ chức và đội ngũ cán bộ chuyên trách trong các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt , các đoàn thể chính trị - xã hội. Liên đoàn Lao động: Tiếp tục chăm lo giáo dục nâng cao trình độ chính trị, học vấn, tay nghề, phát triển đảng viên và bảo vệ kịp thời những lợi ích chính đáng của công nhân viên chức người lao động; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp; 100% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo luật định. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Coi trọng giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng giác ngộ lý tưởng cách mạng, chăm lo việc học, việc làm, phát huy tính xung kích, tình nguyện của thanh niên nhằm xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”. Mở rộng Mặt trận tập hợp thanh niên, tập trung xây dựng tổ chức đoàn, hội ở địa bàn dân cư và khu vực doanh nghiệp tư nhân, nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 70%. Hội Liên hiệp phụ nữ: Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, chính sách cán bộ nữ, tập trung cho việc nâng cao trình độ học vấn, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và các phong trào hoạt động. Chú trọng việc phát triển đảng viên trong hội viên phụ nữ ưu tú. Hội Cựu chiến binh: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Chăm lo đời sống cho hội viên cựu chiến binh, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh trong các phong trào ở cơ sở; làm chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền; nêu gương và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phấn đấu 100% tổ dân phố thành lập tổ Mặt trận Tổ quốc, tổ Hội phụ nữ và tổ Thanh niên; 60% quân nhân xuất ngũ vào câu lạc bộ cựu quân nhân, bảo đảm chất lượng sinh hoạt; kết nạp 80% Cựu chiến binh chưa vào hội.

Các hội quần chúng: Tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức hội hoạt động tốt, đúng điều lệ, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân dân và đóng góp vào sự phát triển chung của quận; tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình hoạt động cho phù hợp với nhu cầu của hội viên và nhân dân.

3. Công tác xây dựng Đảng

Thường xuyên tổ chức học tập và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát hiện và nhân rộng các gương điển hình “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên; cổ vũ tạo sự hưởng ứng trong toàn xã hội về thực hiện nội dung cuộc vận động. Định kỳ kiểm tra, giám sát; sơ kết việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Công tác chính trị tư tưởng phải đảm bảo được tính thiết thực, sắc bén và tính chiến đấu cao; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến” của cán bộ, đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng phải cổ vũ, động viên cho được ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận.

Hàng năm, có 75% cơ sở Đảng trở lên đạt “trong sạch, vững mạnh”, không có cơ sở đảng yếu kém. Phấn đấu 80% doanh nghiệp có đảng viên và 50% doanh nghiệp có 300 công nhân trở lên hình thành tổ chức Đảng. Triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá và bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm, đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ khi tuyển dụng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% cán bộ chủ chốt cơ sở đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành. Trong nhiệm kỳ phấn đấu phát triển 770 đảng viên.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các ban Quận ủy và của Ủy ban Kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra từ quận đến cơ sở. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực quan trọng như: chính trị tư tưởng; chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; các chương trình, công trình trọng điểm; kinh tế - tài chính; hành chính - tư pháp; công tác tổ chức và cán bộ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

III. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

1. Tiếp tục thực hiện công trình trọng điểm chưa hoàn thành trong nhiệm kỳ khóa IX: Hình thành Trung tâm kỹ thuật - thương mại - dịch vụ khu tam giác Âu Cơ - Lũy Bán Bích - Tân Thành.

2. Các chương trình, công trình trọng điểm (nhiệm kỳ 2010 - 2015)

2.1. Các công trình trọng điểm:

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và tiến hành mời gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị ở khu vực xí nghiệp Cầu Tre phường Tân Thới Hòa, khu vực Hòa Bình – Lũy Bán Bích – Tân Hóa, Lò Gốm, khu vực tam giác đường Hòa Bình – Tô Hiệu – Thoại Ngọc Hầu.

- Kêu gọi đầu tư xây dựng cao ốc khu dân cư khu phố 4 phường Phú Trung.

- Thí điểm chọn tuyến đường Lê Thúc Hoạch và Tây Thạnh thực hiện ngầm hóa các đường dây về điện, điện thoại, cáp quang.

- Xây dựng công viên cây xanh trước Trung tâm Hành chính quận.

- Sửa chữa, nâng cấp di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Phú Thọ Hòa.

- Chọn chợ phường Hiệp Tân xây dựng mô hình chợ, trung tâm thương mại hiện đại.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ cây xanh là 0,7m2/người.

2.2. Chương trình trọng điểm:

- Chương trình xóa hộ nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015) theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm đến năm 2014.

- Chương trình nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong đó tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 30/3/2007.

Phần thứ ba

NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ TƯ PHÁP

1. Về kinh tế

Tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đi đôi với tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích đầu tư vào những ngành, sản phẩm áp dụng công nghệ tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao.

Tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng kinh doanh cho nhà đầu tư thông qua việc công khai các thông tin về quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000. Quản lý tốt việc thực hiện quy hoạch các ngành nghề kinh doanh theo quy hoạch chung. Chủ động mời gọi đầu tư vào những cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ theo quy hoạch được duyệt.

Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển cho doanh nghiệp.

2. Về quy hoạch và quản lý đô thị

Tiến hành lập thiết kế đô thị các khu vực trọng điểm, các tuyến đường chính như Phan Anh - Bình Long, Tân Kỳ - Tân Quý, Tân Hóa - Lò Gốm, Bờ Bao Tân Thắng từng bước cải tạo chỉnh trang đô thị.

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng các dự án đầu tư từ các nguồn vốn bằng các giải pháp: đẩy mạnh việc thực hiện giám sát cộng đồng của đối tượng thụ hưởng; tăng cường việc phân cấp trong công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị tại địa phương, thực hiện cơ chế phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương; đẩy mạnh hoạt động thanh tra xây dựng, kiên quyết ngăn chặn ngay từ đầu các công trình xây dựng không phép hoặc sai phép.

3. Về giáo dục

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên. Đảm bảo hệ thống trường lớp đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu của công tác nuôi dưỡng và giáo dục. Tăng cường đầu tư kinh phí, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp để đáp ứng yêu cầu học 2 buổi/ngày cho học sinh các cấp. Tiếp tục thực hiện, duy trì và nâng cao kết quả phổ cập bậc trung học. Nâng cao hiệu quả đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở.

4. Về văn hóa - xã hội

4.1. Về y tế: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức và quản lý cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ. Đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng, tăng cường năng lực dự báo tình hình dịch bệnh, triển khai có hiệu quả việc ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát, chất lượng điều trị ngày càng nâng cao.

4.2. Về văn hóa - thể thao: Tiếp tục thực hiện đề án Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa trên địa bàn quận Tân Phú; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo về quản lý văn hóa; tăng mức đầu tư và chi ngân sách cho văn hóa; thực hiện chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khuyến khích nhân dân đăng ký những tiêu chí mới để tự nguyện thực hiện và thực sự trở thành phong trào của nhân dân.

Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan. Tổ chức nhiều hoạt động hội thi, hội diễn văn hóa, thể thao nhằm góp phần nâng cao sự hưởng thụ cũng như tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

4.3. Công tác giảm nghèo và chăm lo cho người và gia đình có công: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nghèo vươn lên trong cuộc sống; đảm bảo chính sách đến được với người nghèo. Gắn việc cho vay vốn từ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ tín dụng của Ngân hàng Chính sách với hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận và quy mô, trình độ sản xuất của từng hộ. Tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình và người có công với nước, cho nhân dân trên địa bàn quận.

5. Quốc phòng, an ninh và tư pháp

Thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và Thành phố về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới và đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật theo hướng tăng cường đối với cơ sở và tuyên truyền đúng đối tượng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống tội phạm của nhân dân.

Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Nâng cao năng lực cơ quan quân sự quận và phường, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng. Thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng đảng viên nhập ngũ, đổi mới công tác tuyển quân trên cơ sở ý thức tự giác của công dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp trong thực hiện cải cách tư pháp, đảm bảo công khai, dân chủ trong tố tụng, xét xử.

Hoàn thành chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra; tập trung thanh tra các lĩnh vực quan trọng như quản lý sử dụng tài chính, thanh tra công vụ, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng.

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Xây dựng chính quyền

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng phong cách làm việc sâu sát nhân dân, nhạy bén, khẩn trương giải quyết nhanh chóng những yêu cầu của dân.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhất là các giải pháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản. Nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân của chính quyền gắn với phát huy dân chủ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xây dựng và thực hiện quy trình liên thông, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

2. Công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các tổ hội, chi hội, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò vận động nhân dân của đoàn viên, hội viên.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, đoàn thể, nhất là ở cơ sở. Hoàn thành xây dựng nhà thiếu nhi, nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa công nhân, nhà văn hóa cụm phường.

3. Xây dựng Đảng

Tiếp tục thực hiện đề án công tác chính trị tư tưởng hướng về cơ sở, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành nề nếp trong Đảng và trong xã hội. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc “nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ”.

Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ gắn với việc thực hiện tốt chính sách cán bộ. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước. Quan tâm đào tạo, chuẩn hóa cán bộ nhất là cán bộ trẻ về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng. Đề cao vai trò chủ động tự kiểm tra của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Tân Phú tiếp tục tinh thần tiến công cách mạng, đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng quận ngày càng vững mạnh với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Thông báo