Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 2) VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG,

CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 2) VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO 6 (2) QUẬN ỦY

Sau ngày thành lập Quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã nhanh chóng bổ sung kiện toàn tổ chức, nhân sự cấp ủy cơ sở; duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức nhiều đợt học tập quán triệt lại Chỉ thị 06-CT/TU, Chỉ thị 15 –CT/TU, Qui định 428-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) cho cán bộ đảng viên; đồng thời triển khai chương trình hành động của quận đến các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, các ban ngành đoàn thể nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng Qui chế làm việc, chương trình công tác, sắp xếp hệ thống tổ chức, bộ máy chính quyền, đoàn thể đảm bảo hoạt động có hiệu qủa. Tập trung triển khai thực hiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tại cơ quan đơn vị. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, cùng với sự nổ lực của cấp ủy cơ sở nên tổ chức bộ máy của các cơ quan quận, phường ổn định đi vào hoạt động, triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 588-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã ra Quyết định 103-QĐ/QU thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết Trung ương 6 (lần 2) cấp Quận gồm 9 đ/c, do đ/c Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã xây dựng Qui chế làm việc, triển khai chương trình công tác đến các cơ sở Đảng, tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương,Thành ủy, Quận ủy và đề xuất Ban Thường vụ những chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhìn chung tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo 6 (2) Quận ủy đã đi vào nề nếp, từng thành viên phát huy trách nhiệm, nắm tình hình, đôn đốc các cơ sở Đảng triển khai thực hiện nghị quyết các cấp. Tuy nhiên, do mới thành lập nên hoạt động của Ban còn dàn trải, hầu hết tập trung vào công tác triển khai quán triệt các văn bản, chưa kịp thời tham mưu đề xuất Quận ủy hoặc trực tiếp tổ chức kiểm tra kết qủa thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) ở các cơ sở Đảng trực thuộc. Bộ phận chuyên trách còn lúng túng trong quan hệ với các thành viên Ban chỉ đạo, còn tập trung công tác tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 6 (2) Thành ủy.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

— Những việc làm được

1/ Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng

Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức các lớp nghiên cứu học tập các Nghị quyết 8, 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX); các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên quận, phường. Duy trì thường xuyên các buổi báo cáo thời sự cho cán bộ, đảng viên các ban ngành đoàn thể, các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến binh. Qua triển khai nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các lớp bồi dưỡng, tập huấn đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh loại trừ tư tưởng đa nguyên, đa đảng, nhận thức rõ âm mưu “Diễn biến hoà bình”của các thế lực thù địch; thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Tuy nhiên công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đa dạng, chưa đi sâu nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên, một số nội dung nghị quyết, chỉ thị đã được triển khai nhưng còn chậm đi vào cuộc sống, thái độ học tập một số cán bộ đảng viên chưa cao nhất là đảng viên trẻ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân băn khoăn lo lắng, bức xúc trước tình hình tiêu cực xã hội xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ngày càng tinh vi hơn; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số ít đảng viên và tổ chức Đảng vẫn còn tình trạng nể nang, ngại đụng chạm, còn tư tưởng “dễ người, dễ ta” làm cho cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng còn hạn chế so với yêu cầu đề ra.

2/ Thực hiện cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước

Mặc dù Quận, phường phải tập trung nhiều cho công tác củng cố, ổn định bộ máy nhưng các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện việc lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật trong đơn vị và ngoài nhân dân; tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng trái phép, chợ tự phát, nạn đua xe trên một số tuyến đường cơ bản được ngăn chặn; giảm đáng kể tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, mại dâm, từng địa phương kiên quyết bài trừ các văn hoá phẩm độc hại trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính được xác định là trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước nên đã có những chỉ đạo sâu sát thiết thực và đạt được một số kết quả nhất định như: UBND quận đã xây dựng đề án cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện quy chế “một cửa, một dấu”, 11 phường thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”. UBND Quận đầu tư trang bị hệ thống mạng liên thông giữa các đơn vị và 11 phường chương trình phần mềm liên quan đến các lĩnh vực thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, để theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cho nhân dân và thực hiện tốt chế độ thông tin giữa các đơn vị, giữa quận và phường.

Lãnh đạo chính quyền quận, phường đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng trong cán bộ công chức; đặc biệt bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính đã được tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm và thái độ văn minh trong tiếp xúc giải quyết các yêu cầu của dân. Với phương thức thực hiện lập sổ tay cá nhân cán bộ công chức để mỗi cán bộ chủ động nâng cao năng lực xử lý công việc; lấy phiếu góp ý nhân dân khi đến cơ quan chính quyền, hộp thư góp ý; đồng thời thông qua sinh hoạt đơn vị thủ trưởng đánh giá năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ. Nhìn chung công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục cán bộ công chức được quan tâm nên tạo được sự chuyển biến trong nhận thức về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm được nâng lên. Trong thời gian qua chưa có trường hợp cán bộ công chức bị kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà nhân dân.

3/ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Trên cơ sở quán triệt các qui định và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, Quận ủy đã xây dựng Qui chế làm việc, chương trình công tác nửa nhiệm kỳ, năm, qúi và giữ vững nề nếp sinh hoạt Ban chấp hành, Ban Thường vụ. Trong quá trình làm việc, các vấn đề quan trọng như: công tác tổ chức nhân sự, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng,....đều được bàn bạc, thảo luận dân chủ. Phương pháp làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ luôn được cải tiến với yêu cầu mở rộng dân chủ, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên, thường xuyên kiểm tra và kịp thời sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Đối với các Đảng bộ, chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang: duy trì sinh hoạt Đảng theo qui chế, xây dựng nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu qủa, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác và hoạt động đoàn thể.

Đối với Đảng bộ phường : trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã bám sát những chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, có nhiều cố gắng hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao. Lề lối làm việc đảm bảo đúng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, giữ vững nề nếp sinh hoạt định kỳ theo qui định, kịp thời triển khai các nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên đến đảng viên; các chi bộ khu phố đã bám sát vào nội dung bốn nhiệm vụ theo Qui định 326-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo tại địa bàn dân cư góp phần xây dựng Đảng bộ phường “Trong sạch vững mạnh”

4/ Công tác kiểm tra, thanh tra xử lý những vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Để ngăn ngừa, hạn chế tệ tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận luôn quan tâm củng cố các cơ sở Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; hướng dẫn cơ sở xây dựng qui chế thực hiện Qui định 428-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; công khai hoá các khoản thu trong dân, niêm yết các qui định thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc đánh giá nhận xét, bố trí cán bộ theo qui định; công tác qui hoạch cán bộ được tiến hành từ cơ sở đến quận theo đúng qui trình, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần làm rõ lịch sử chính trị đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra với các nội dung: kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kiểm tra tài chính, kiểm tra các khoản thu trong dân,... và giải quyết các đơn thư tố cáo cán bộ đảng viên về phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm. Qua kiểm tra, thanh tra tuy chưa có trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tổ chức hoặc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng nhưng một số đơn thư tố cáo cho thấy vẫn còn một vài trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, thực hiện không đúng những qui định của Nhà nước. Hai năm qua đã xử lý kỷ luật 3 trường hợp đảng viên sai phạm (trong đó có 1 đ/c Quận ủy viên), đối với các trường hợp có vi phạm nhưng tính chất mức độ chưa gây hậu qủa nghiêm trọng đã tổ chức kiểm điểm phê bình trước chi bộ. Việc giải quyết và xử lý các trường hợp vi phạm được đa số cán bộ đảng viên đồng tình.

5/ Kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ công chức

Tính đến nay, đã có 29/29 cán bộ chủ chốt diện Thành ủy quản lý và 175/185 cán bộ chủ chốt thuộc Quận ủy quản lý đã thực hiện xong việc kê khai tài sản (10 trường hợp chưa kê khai do mới được đề bạt). Nhìn chung, việc kê khai tài sản đã được triển khai thực hiện nghiêm túc ở tất cả các tổ chức Đảng. Tuy nhiên công tác này còn dừng lại ở việc tổng hợp số liệu, đánh giá kết qủa thực hiện và báo cáo về trên, chưa chủ động xác minh tính chính xác nội dung phiếu kê khai tài sản của các cán bộ chủ chốt thuộc diện Quận ủy quản lý.

6/ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quận ủy đã tổ chức quán triệt cho Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ công chức về nội dung Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Các Đảng bộ , chi bộ cơ sở đưa vào nghị quyết, quán triệt trong cán bộ đảng viên và lãnh đạo thực hiện. Ủy ban nhân dân Quận, các đơn vị đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nhìn chung lãnh đạo các đơn vị và mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều ý thức việc tiết kiệm, chống lãng phí để lành mạnh hoá bộ máy, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, tập trung cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trụ sở làm việc. Thể hiện các chỉ tiêu tiết kiệm hàng năm đều đạt 10%, việc mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác được thực hiện hết sức tiết kiệm và đúng chế độ qui định, thường xuyên nhắc nhở thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, giảm tối đa các khoản chi phí hội nghị, quà biếu, tiếp khách.

Công tác quán triệt Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới và lễ hội được thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các hội nghị sơ kết, tổng kết, Đại hội đều thực hiện đúng chế độ qui định, hết sức tiết kiệm, chú trọng nội dung không phô trương hình thức, không tổ chức liên hoan, ăn uống đã được đa số các ban ngành đoàn thể hưởng ứng thực hiện. Việc tổ chức cưới hỏi, tang lễ trong cán bộ, đảng viên và gia đình được chấp hành khá nghiêm túc, đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí và chưa có trường hợp tổ chức cưới, hỏi mang tính chất vụ lợi cá nhân hoặc có dư luận phản ảnh đối với cán bộ, đảng viên.

7/ Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm

Kết qủa phân tích chất lượng đảng viên, cơ sở Đảng hàng năm được thực hiện đúng theo hướng dẫn, đảm bảo qui trình lấy ý kiến nhận xét của quần chúng nơi công tác và cư trú. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” khá cao (hơn 92%), đảng viên đủ tư cách (hơn 98 %). Kết qủa đánh giá của các cơ sở Đảng đã cơ bản phản ánh đúng thực trạng, thái độ tự phê bình và phê bình trong cuộc họp kiểm điểm thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắn, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém nhằm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng “Trong sạch vững mạnh”.

Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai thực hiện Kế hoạch 11-KH/QU về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ đảng viên, nội dung cuộc vận động đã được sự đồng thuận trong Đảng bộ và ngoài quần chúng nên tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống trong đảng viên và cán bộ công chức.

Các cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo quán triệt đầy đủ nội dung Qui định 19-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn thực hiện của Trung ương đến cán bộ, đảng viên. Qua triển khai thực hiện và kết qủa kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm, đa số cán bộ đảng viên đồng tình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, chống lại những tiêu cực phát sinh trong Đảng, đồng thời giúp cho mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi bản thân mình, tích cực rèn luyện phấn đấu giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ đảng viên .

8/ Thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở

Để triển khai thực hiện Qui chế dân chủ, Quận thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác năm triển khai đến cơ sở. Đến nay 100% cơ quan ban ngành, phường đã thành lập Tổ chỉ đạo, xây dựng qui chế, chương trình công tác và triển khai thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, phường tăng cường công tác phối hợp, làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện gắn với việc tổ chức đại hội công nhân viên chức, hội nghị cán bộ công chức, hội nghị nhân dân .

Tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành các đoàn thể và nhân dân nội dung Nghị định 71,79/CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thông qua các lớp bồi dưỡng, bản tin hàng tháng,.......đặc biệt chú trọng hướng dẫn qui trình tổ chức hội nghị nhân dân và xây dựng Qui ước cộng đồng ở tổ dân phố

Các đợt kiểm tra cho thấy cấp ủy Đảng, chính quyền, các đòan thể quận, phường có quan tâm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Qui chế dân chủ tại cơ quan đơn vị và địa bàn dân cư.

Đối với 11 phường đã có nhiều hình thức để thông tin những việc nhân dân cần biết như: kế hoạch phát triển kinh tế của phường, niêm yết các thủ tục hành chính, các khoản thu trong nhân dân,.... Tổ chức hội nghị, lấy phiếu tham khảo để thực hiện những việc nhân dân bàn và quyết định như: nâng cấp cơ sở hạ tầng, tự giải toả không đền bù để nâng cấp đường hẻm, xây dựng qui ước cộng đồng. Tổ chức cho nhân dân bàn tham gia góp ý chính quyền để quyết định: điều chỉnh địa giới hành chính, trợ vốn xoá đói giảm nghèo, miễn giảm chỉ tiêu lao động công ích, bình chọn gia đình văn hoá,..........Công khai những việc nhân dân giám sát: thông qua các đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò giám sát Chính quyền việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của phường, các khoản thu trong dân,các công trình phúc lợi công cộng,......Trong năm 2004, tổ chức thí điểm kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt 2 phường, kết quả các cán bộ được tín nhiệm khá cao ( trên 90%)

Đối với cơ quan đơn vị hành chính: đã cụ thể hoá Qui chế dân chủ bằng những qui định, qui chế theo từng lĩnh vực công tác cụ thể như: Hội nghị cán bộ công chức, thực hiện công khai thu chi quyết toán tài chính, qui chế khen thưởng, nâng lương,.. Thực hiện cải cách hành chính: địa điểm tiếp dân có sơ đồ hướng dẫn nơi làm việc, hộp thư góp ý để người dân thuận tiện khi liên hệ, niêm yết công khai các loại thủ tục, qui trình và thời gian giải quyết các loại thủ tục hành chính, cải tiến và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng luật định. Thực hiện tiếp dân theo lịch, có phân công lãnh đạo tiếp dân. Từ khi triển khai thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở, phương thức, lề lối làm việc của đơn vị và cán bộ công chức đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, có chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân hơn, đẩy lùi tình trạng lãng phí, tiêu cực và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị

— Nguyên nhân mặt được

Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm trực tiếp lãnh đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cơ sở Đảng .

Đa số cán bộ đảng viên đã nhận thức cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, lãng phí là yêu cầu cấp bách và cần thiết nên đồng tình hưởng ứng và nổ lực phấn đấu, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vươn lên trong công tác, học tập để hoàn thành nhiệm vụ

— Những mặt hạn chế, tồn tại

Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở nhất là lĩnh vực xây dựng, cấp phép. Công tác cải cách hành chính tuy có kết qủa bước đầu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính ở lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà- đất, công tác giải quyết tranh chấp khiếu nại trên lĩnh vực nhà đất vẫn còn bất cập so với yêu cầu, một vài hồ sơ phức tạp phải kéo dài thời gian giải quyết. Tác phong cán bộ công chức ở một số bộ phận, một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu về thái độ phục vụ tiếp dân, nghiệp vụ hành chính còn hạn chế nhất là ở cơ sở, đã gây bức xúc trong dân

Các cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan đơn vị chưa tổ chức kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tác động, giáo dục thường xuyên ý thức tiết kiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên để trở thành phong trào trong đơn vị. Tuy đã nhắc nhở nhưng vẫn còn một vài trường hợp gia đình cán bộ đảng viên tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày chưa đúng theo tinh thần Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy

Một vài cơ sở Đảng có hiện tượng bằng mặt không bằng lòng, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng. Chế độ tự phê bình và phê bình chưa được chú trọng nhất là ở các chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp. Một số ít cán bộ đảng viên chưa gương mẫu tu dưỡng rèn luyện, học tập, còn tư tưởng an phận.

— Nguyên nhân mặt hạn chế, tồn tại

Ý thức chính trị của một bộ phận đảng viên chưa cao, nhất là số đảng viên trẻ qua việc học tập chính trị và trong đấu tranh tự phê và phê bình. Một vài cán bộ đảng viên có biểu hiện phai mờ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thiếu tinh thần trách nhiệm với nhân dân, thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, sống vụ lợi, xem thường kỷ cương phép nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng

Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện của một số ít cấp ủy, chính quyền còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng.Công tác kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên, còn lúng túng về nội dung và phương pháp thực hiện nên cuộc vận động chưa được sâu rộng

Số cán bộ mới tuyển dụng chưa có nhiều kinh nghiệm, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu công tác

— Bài học kinh nghiệm

Duy trì thường xuyên việc học tập quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và các tài liệu học tập liên quan để cấp ủy, cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng

Cấp ủy phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và có chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được. Duy trì sinh hoạt Đảng định kỳ gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kịp thời ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh”.

Ban Chỉ đạo 6 (2) Quận ủy phải chủ động đề ra nội dung, biện pháp thực hiện để tham mưu tốt cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ quận. Duy trì thường xuyên chế độ giao ban, thông tin của Ban Chỉ đạo để thúc đẩy cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2005- 2010

Để tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1/ Tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo 6 (2) để tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Nhiệm kỳ 2005-2010.

2/ Cấp ủy Đảng cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhằm tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

3/ Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng qua đó củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, ý chí và hành động. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, lối sống và học tập nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảng viên nhằm khắc phục những yếu kém, những biểu hiện suy thoái về đạo đức .

4/ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá VIII). Tập trung kiện toàn, bổ sung nhân sự hệ thống chính trị cơ sở đủ mạnh, đạt chuẩn để đảm bảo hoạt động có hiệu qủa, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực. Triển khai sâu rộng việc thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở và phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể trong cơ quan và trên địa bàn dân cư .

5/ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực trọng điểm: đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách Nhà nước,....kịp thời đấu tranh ngăn chặn tình trạng tham ô, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm minh đúng pháp luật và công khai trước công luận những cá nhân, tập thể sai phạm.

— Các biện pháp tổ chức thực hiện

Tập trung công tác học tập giáo dục nội dung Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong cán bộ đảng viên. Trước mắt, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết và Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi được Đại hội X thông qua. Kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu sai trái, phản động, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng với những biểu hiện: chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, ngại đụng chạm, sống ích kỷ, buông thả. Phát động phong trào tự học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư trong cán bộ, đảng viên. Đề cao tính gương mẫu, phong cách của người đảng viên là hạt nhân lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị .

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính Quận và thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ sở . Rà soát phát hiện những chồng chéo bất hợp lý trong chức năng nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.Triển khai thực hiện chương trình hiện đại hoá công sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức công tâm, thạo việc, hoạt động có hiệu qủa. Thực hiện nghiêm túc tác phong hành chính, trật tự kỷ cương trong bộ máy chính quyền. Xử lý kiên quyết những trường hợp cán bộ thoái hoá , biến chất và thay thế những cán bộ lãnh đạo không đáp ứng yêu cầu công việc, tín nhiệm thấp.

Củng cố nâng cao chất lượng bộ máy và cán bộ công chức trong hệ thống chính trị đặc biệt là các cơ quan bảo vệ pháp luật như Toà án, Công an, Quân sự, Thanh tra, Viện kiểm sát, .....đảm bảo số lượng, chất lượng, thật sự “Trong sạch ” là những đơn vị nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên các nội dung: việc thực hiện Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; Qui chế làm việc và công tác cán bộ; kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực: nhà đất, xây dựng cơ bản, quản lý kinh doanh, tài chính, ngân sách Nhà nước, công tác cán bộ,…. kịp thời xử lý nghiêm minh, công khai những trường hợp sai phạm và qua đó phân tích, rút kinh nghiệm, nêu rõ nguyên nhân gây ra sai phạm, vi phạm để có biện pháp ngăn chặn không để tái diễn.

Quan tâm kiện toàn cấp ủy Đảng cơ sở nhằm đảm bảo lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu qủa nghị quyết Đảng ủy các cấp. Từng cấp ủy phải xây dựng Qui chế làm việc, chương trình công tác cụ thể theo từng thời gian, giữ vững nề nếp sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nhất là phát huy quyền và nghĩa vụ của đảng viên tham gia công việc của Đảng, tự phê bình và phê bình. Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống quan liêu, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận, các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng bộ, Chính quyền, giám sát cán bộ đảng viên nhằm phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 71,79/CP;công khai hoá các qui định về thủ tục hành chính, dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, các nguồn thu trong dân; các dự toán, quyết toán công trình phúc lợi công cộng và thực hiện đúng qui định các chế độ chính sách đối với cán bộ.

Tiếp tục thực hiện kê khai nhà, đất, cơ sở kinh doanh đối với cán bộ chủ chốt thuộc diện Quận ủy quản lý nhằm làm rõ ràng minh bạch về tài sản cá nhân của mỗi đồng chí. Luôn tạo điều kiện để tổ chức Đảng và quần chúng giám sát nhất là việc hình thành những tài sản mới, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần tổ chức học tập quán triệt sâu nội dung Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước. Việc xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại, điện thoại, tổng kết, lễ hội phải thực hiện đúng qui định với tinh thần tiết kiệm. Không được dùng tiền của Nhà nước, của đoàn thể chi làm quà tặng, biếu cho cá nhân, tổ chức. Lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hành tiết kiệm thuộc trách nhiệm quản lý. Khi phát hiện vi phạm cần tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người trực tiếp vi phạm.

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 6 (2), đặc biệt là Tổ chuyên trách đảm bảo số lượng, chất lượng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời bổ sung hoàn thiện Qui chế hoạt động và xây dựng chương trình công tác cụ thể để tham mưu Ban Thường vụ lãnh đạo thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2); kịp thời sơ, tổng kết các vụ việc để tham mưu cho Thường trực Quận ủy những biện pháp đẩy mạnh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực . Duy trì giao ban định kỳ với các cơ sở Đảng để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ công tác, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện cuộc vận động theo nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với các Ban Đảng, Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo sự thống nhất trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thông báo