Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Một số chỉ tiêu chủ yếu

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1/ Kinh tế

Tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 75% cơ cấu ngành kinh tế.

Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 25% cơ cấu ngành kinh tế.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ít nhất là 14%/năm.

2/ Quản lý đô thị

Phấn đấu hoàn thành cơ bản bê tông xi măng, nhựa hoá các tuyến đường, hẻm.

3/ Giáo dục

Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập bậc trung học.

4/ Văn hoá – xã hội

Phấn đấu 90% gia đình đạt gia đình văn hoá.

Phấn đấu có ít nhất 50% khu phố đạt khu phố văn hoá.

Phấn đấu 2 phường được công nhận phường văn hoá.

Phấn đấu đến cuối năm 2007 cơ bản xoá hộ nghèo (theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm).

5/ An ninh - quốc phòng

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về an ninh - quốc phòng hàng năm.

6/ Chương trình, công trình trọng điểm

– 5 chương trình trọng điểm:

- Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 2005 – 2010 có tính đến năm 2020.

- Chương trình xóa hộ nghèo giai đoạn 2006 – 2010.

- Chương trình phổ cập bậc trung học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học.

- Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở cấp phường

- Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

– 4 công trình trọng điểm :

- Xây dựng Trung tâm Y tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Nhà Văn hóa công nhân, Nhà Thiếu nhi.

- Mở rộng đường Lũy Bán Bích.

- Hoàn thành giai đoạn một Khu Liên hợp Văn hóa - thể thao quận.

- Hình thành trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ ( Âu Cơ - Thoại Ngọc Hầu - Lũy Bán Bích)

7/ Xây dựng Đảng

Phấn đấu 90% Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt “ trong sạch vững mạnh”.

Phấn đấu 85 – 90% chi bộ khu phố đạt “ trong sạch vững mạnh”.

Kết nạp 500 đảng viên mới.

Thông báo