Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ VII

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN BÌNH

LẦN THỨ VII

Tân Bình, ngày 22 tháng 3 năm 1996

            

Đại hội Đại biểu đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ VII họp từ ngày đến đã làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

Sau khi nghiên cứu Báo cáo chính trị và Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ quận trình bày tại Đại hội, trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đã được Đoàn chủ tịch cho ý kiến và đã được tổng hợp cùng với kết quả biểu quyết được Đoàn thư ký công bố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ VII:

                                                NGHỊ QUYẾT

1. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình khoá VII căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố và ý kiến của Đoàn chủ tịch về một số vấn đề trong Báo cáo chính trị qua thảo luận của Đại hội để chỉnh lý và ban hành chính thức.

2. Ban chấp hành Đảng bộ (Khoá VII) có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ VII đề ra.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ 7

Thông báo