Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN PHÚ LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005 – 2010)

***

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã tiến hành trong 3 ngày 21, 22 và . Tham dự đại hội, ngoài 159 đại biểu đảng viên được triệu tập còn có sự quan tâm đến dự của đồng chí Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng, sở, ngành thành phố, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các ban ngành, đoàn thể trong quận, đại biểu các quận bạn cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung vào các nội dung:

– Thảo luận, góp ý bổ sung dự thảo báo cáo đánh giá tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận và cấp cơ sở, công tác vận động quần chúng xây dựng phát triển lực lượng chính trị, mở rộng khối đại đoàn kết trong nhân dân của Đảng bộ quận trong 2 năm (2004 – 2005); phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng phát triển lực lượng tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên mặt trận 5 năm tới (2005 – 2010) và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Lâm thời Đảng bộ quận.

– Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.

– Góp ý, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ quận đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

– Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị, đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ và bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IX gồm 35 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố gồm 05 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các ý kiến thảo luận ở các tổ, các báo cáo tham luận tại đại hội đã được Đoàn Chủ tịch tổng hợp và cho ý kiến; căn cứ kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ IX (2005 – 2010) đã được Đoàn thư ký công bố, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 – 2010).

QUYẾT NGHỊ

I/ Về cơ bản, nhất trí với các nội dung văn kiện đã được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

Báo cáo đánh giá tình hình chính trị - kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống tổ chức, phát triển lực lượng chính trị trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên trong 2 năm (2004 – 2005) và phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị của quận và cơ sở 5 năm (2005 – 2010).

Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận.

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII.

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (2006 – 2010).

Đại hội đã nhất trí thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2005- 2010 như sau:

1/ Kinh tế:

Tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 75% cơ cấu kinh tế.

Tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 25% cơ cấu kinh tế.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ít nhất là 14%.

2/ Quản lý đô thị:

Phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình bê tông xi măng, nhựa hoá các tuyến đường, hẻm.

3/ Giáo dục:

Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập bậc trung học.

4/ Văn hoá – xã hội:

Phấn đấu 90% gia đình đạt gia đình văn hoá.

Phấn đấu có ít nhất 50% khu phố đạt khu phố văn hoá.

Phấn đấu 02 phường được công nhận phường văn hoá.

Phấn đấu đến cuối năm 2007 cơ bản xoá hộ nghèo (theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm).

5/ An ninh quốc phòng:

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về an ninh quốc phòng hàng năm.

6/ Chương trình, công trình trọng điểm:

— 5 chương trình trọng điểm:

1. Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 2005-2010 có tính đến năm 2020.

2. Chương trình xoá hộ nghèo giai đoạn 2006-2010.

3. Chương trình phổ cập bậc trung học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học.

4. Chương trình xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ở cấp phường.

5. Chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

— 4 công trình trọng điểm:

1. Xây dựng Trung tâm y tế, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Nhà văn hoá công nhân, Nhà thiếu nhi.

2. Mở rộng đường Lũy Bán Bích.

3. Hoàn thành giai đoạn một khu liên hợp văn hoá - thể thao quận.

4. Hình thành Trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ (Âu Cơ - Thoại Ngọc Hầu – Lũy Bán Bích).

7/ Xây dựng Đảng:

90% Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt “trong sạch vững mạnh”.

Phấn đấu 85% - 90% chi bộ khu phố đạt “trong sạch vững mạnh”.

Kết nạp 500 đảng viên mới.II/ Giao Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IX căn cứ kết quả biểu quyết đã được công bố và ý kiến của Đoàn chủ tịch về một số vấn đề trong báo cáo chính trị qua thảo luận của đại hội để chỉnh lý, ban hành chính thức; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX đề ra.

Thông báo