Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Hướng dẫn 82-HD/BTGTU ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Thông báo