Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Kế hoạch 209-KH/TU ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thành ủy TPHCM về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo