Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Công bố các quyết định thành lập các phòng trực thuộc Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp trao quyết định thành lập Phòng Tổng hợp - Hành chính.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/6, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập các phòng trực thuộc Ban nhằm triển khai thực hiện Phương án số 01-PA/TU ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Dân vận Thành ủy thành lập 4 phòng trực thuộc, gồm có: Phòng Tổng hợp - Hành chính có chức năng tham mưu tổng hợp, thông tin về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo; tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ cơ quan; tham mưu thực hiện một số chuyên đề do lãnh đạo Ban giao; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ cơ quan; thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản trị, tài chính, đảm bảo các phương tiện phục vụ hoạt động của lãnh đạo và cơ quan Ban.

Phòng Dân vận của hệ thống chính trị có chức năng theo dõi, nắm chắc nghiên cứu và đề xuất các nội dung về công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, giai cấp, giới, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc các loại hình…

Phòng Dân tộc - Tôn giáo có chức năng nắm tình hình và tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy các chủ trương, chính sách và giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; nghiên cứu các hội đoàn trong các dân tộc, hội đoàn trong tôn giáo; xây dựng, bồi dưỡng lực lượng cốt cán trong các dân tộc, tôn giáo.

Phòng Lao động - Xã hội có chức năng nắm tình hình, nghiên cứu dự báo, tham mưu lãnh đạo Ban xem xét, xử lý và đề xuất Thường trực Thành ủy, các Ban chỉ đạo Thành ủy có liên quan về các vấn đề của đời sống xã hội, về quan hệ lao động, về các chính sách xã hội ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo